OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie en de financiering van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen

  • goedkeuringsdatum
    10 JUNI 2005
  • publicatiedatum
    B.S.16/08/2005
  • datum laatste wijziging
    04/05/2018

COORDINATIE

Decr. 25-4-2014 - B.S. 25-9-2014

Decr. 19-12-2014 - B.S. 30-12-2014

Decr. 19-12-2014 - B.S. 3-2-2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, inzonderheid op artikel 95, § 3, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 1957 betreffende "Beiaardschool te Mechelen. Voorwaarden tot Staatssubsidiëring";

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 april 2004 en 26 april 2005;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 29 april 2004 en 30 mei 2005;

Gelet op het protocol nr. 537 van 25 juni 2004 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 303 van 25 juni 2004 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het Overkoepelend onderhandelingscomité bedoeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies nr. 37.794/1 van de Raad van State, gegeven op 2 december 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen, hierna de Beiaardschool genoemd.

HOOFDSTUK II. - Organisatie

Afdeling I. - Structuur

Art. 2.

§ 1. De Beiaardschool richt een opleiding beiaard in en bepaalt in een werkplan ten minste de volgende organisatorische aspecten van de opleiding :

1° de doelstellingen en de inhoud van de opleiding, het opleidingsprogramma en de studieomvang;

2° de organisatie van het schooljaar;

3° de mogelijkheid om de opleiding te volgen in intensieve lessenpakketten van minimaal 200 jaarlijkse lestijden en dit op een kortere termijn dan een leerjaar in het lineaire leertraject;

4° de gehanteerde onderwijs-, werk- en evaluatievormen;

5° de toelatingsvoorwaarden, die betrekking hebben op artistieke vooropleiding en/of competenties. Deze competenties kunnen worden getoetst door middel van een toelatingsproef.

De Beiaardschool bezorgt dit werkplan jaarlijks aan de afdeling Deeltijds Kunstonderwijs van het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

§ 2. De inspectie van het deeltijds kunstonderwijs is belast met de kwaliteitsbewaking, bedoeld in artikel 5, § 3, van het decreet van 17 juli 1991 betreffende Inspectie, dienst voor onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten.

Afdeling II. - Minimumlessenrooster

Art. 3.

Het minimale aantal wekelijkse lestijden dat in de Beiaardschool moet worden georganiseerd bedraagt :

1° in de vier leerjaren van de lagere graad : 4,5 uren;

2° in de drie leerjaren van de middelbare graad : 5 uren;

3° in de drie leerjaren van de hogere graad : 6 uren.

Afdeling III. - Vakken

Art. 4.

De volgende vakken kunnen in de Beiaardschool worden gegeven :

1° instrument beiaard;

2° theorie en techniek van de beiaard;

3° instrument piano-beiaard;

4° samenzang;

5° campanologie;

6° praktische harmonisatie en improvisatie;

7° harmonie en beiaardcompositie (carillonistiek).

Afdeling IV. - Bekrachtiging van de studies

Art. 5.

Een leerling die met vrucht de opleiding beiaard heeft beëindigd, ontvangt het getuigschrift van beiaardier.

HOOFDSTUK III. - Financiering

Afdeling I. - Toelage

Art. 6.

Binnen de perken en volgens de voorwaarden, bepaald in dit besluit draagt de Vlaamse Gemeenschap met uitkeringen bij in de financiering van de personeels- en werkingskosten van de Beiaardschool.

Art. 7.

[De Beiaardschool ontvangt voor het schooljaar X, X+1 een werkingsbudget dat als volgt berekend wordt :

Het basisbedrag bedraagt 25.606 euro voor het schooljaar 2014-2015. Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt het bedrag van het voorgaande schooljaar jaarlijks vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt A die als volgt wordt berekend :

A = (Cx-1/Cx-2), waarbij :

1° Cx-1: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-1;

2° Cx-2: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-2.

Het bedrag wordt afgerond naar de hogere eenheid. Van de werkingsmiddelen wordt 60 % uitbetaald in februari en 40 % na voorlegging van de financiële rapportering met jaarrekening en balans, zoals bepaald in artikel 9.]

Decr. van 19-12-2014

IN VOEGE VANAF een door de Vlaamse Regering nader te bepalen datum (Decr. 25-4-2014 - B.S. 25-9-2014; Art. IX.9 en IX.10) : "Artikel 7 wordt vervangen door wat volgt: "Art. 7. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten van de Vlaamse Gemeenschap betaalt een basisbedrag van 29.331 euro voor de jaarlijkse werkingsmiddelen van de Beiaardschool. Dit basisbedrag wordt jaarlijks vanaf het schooljaar (Y)-(Y+1) vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt A die als volgt berekend wordt: A = (Cx-1/Cx-2), waarbij: 1° Cx-1: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-1; 2° Cx-2: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-2. De A-coëfficiënt wordt voor 100 procent in rekening gebracht. Het bedrag wordt afgerond naar de hogere eenheid. Van de werkingsmiddelen wordt 60 procent uitbetaald in februari en 40 procent na voorlegging van de financiële rapportering met jaarrekening en balans, zoals bepaald in artikel 9."

Art. 8.

Op basis van het aantal ingeschreven leerlingen ontvangt de Beiaardschool jaarlijks een pakket uren-leraar. Dit pakket uren-leraar bedraagt :

100 indien het leerlingenaantal 45 of meer bedraagt;

80 indien het leerlingenaantal groter dan 34 en kleiner dan 45 is;

60 indien het leerlingenaantal groter dan 24 en kleiner dan 35 is;

Van dit pakket uren-leraar wordt maximum voor 5/20 in het ambt van directeur aangewend.

Indien de Beiaardschool het aantal van 25 leerlingen niet bereikt, moet ze overgaan tot de geleidelijke sluiting in iedere graad, leerjaar per leerjaar, te beginnen met het laagste. In dit aantal zijn ook de studenten inbegrepen die de opleiding volgen zoals bepaald in artikel 2, § 1, 3°. In dat geval worden de werkingsmiddelen en het aantal uren-leraar proportioneel aangepast.

Afdeling II. - Rapportering

Art. 9.

De Beiaardschool stelt vanaf het schooljaar 2005-2006 jaarlijks een begroting op betreffende de besteding van de werkingsmiddelen voor het volgende begrotingsjaar. Ze deelt die voor 1 oktober mee aan de afdeling Deeltijds Kunstonderwijs.

Indien geen begroting wordt ingediend, zal de subsidie niet worden toegekend.

De Beiaardschool zendt vanaf het schooljaar 2005-2006 jaarlijks voor 31 maart een financiële rapportering met een jaarrekening en balans aan de afdeling Deeltijds Kunstonderwijs. Die rapportering wordt eveneens voorgelegd aan de verificatie van het Deeltijds Kunstonderwijs.

Vanaf het schooljaar 2005-2006 zendt de instelling voor 30 september jaarlijks een inhoudelijke rapportering over het voorbije schooljaar aan de afdeling Deeltijds Kunstonderwijs. Die rapportering wordt eveneens voorgelegd aan de inspectie van het Deeltijds Kunstonderwijs.

HOOFDSTUK IV. - Personeel

Art. 10.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", "Woordkunst" en "Dans", is van toepassing op het bestuurs- en onderwijzend personeel van de Beiaardschool, met dien verstande dat de bekwaamheidsbewijzen waarvan de leraars van de beiaardschool houder moeten zijn en de bijhorende weddenschalen, opgesomd zijn in de bijlage 1, gevoegd bij dit besluit.

HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 11.

Het koninklijk besluit van 8 juli 1957 betreffende « Beiaardschool te Mechelen. Voorwaarden tot Staatssubsidiëring » wordt opgeheven.

Art. 12.

§ 1. De weddentoelagen die op basis van diensten gepresteerd in de Beiaardschool tot en met 31 augustus 2004 werden uitgekeerd aan de personeelsleden van de Beiaardschool zijn definitief verworven.

§ 2. De afwijkingen inzake bekwaamheidsbewijzen die vóór 31 augustus 2004, uitdrukkelijk of in feite werden toegestaan aan de personeelsleden van de Beiaardschool zijn definitief verworven.

§ 3. De volgende overgangsregeling is van toepassing op :

1° het personeelslid dat in de Beiaardschool uiterlijk op 1 januari 2004 vastbenoemd is en als zodanig erkend is door de Vlaamse Gemeenschap;

2° het tijdelijke personeelslid in de Beiaardschool dat, behoudens de in artikel 14, § 1, van het bovengenoemde besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 vermelde verloven en afwezigheden, vanaf 1 september 2002 ononderbroken in dienst geweest is in de Beiaardschool in een ambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en als dusdanig bezoldigd geweest is door de Vlaamse Gemeenschap.

Deze overgangsregeling geldt voor het ambt van leraar, het vak en de specialiteit waarmee het personeelslid belast was in het schooljaar 2003-2004 en eveneens voor het vak en de specialiteit waarvan het op 1 juni 2004 titularis was. Onder titularis wordt het personeelslid verstaan dat in een vacante betrekking vastbenoemd of tijdelijk aangesteld is.

Het personeelslid dat geen vereist bekwaamheidsbewijs bezit bij de toepassing van dit besluit, wordt voor de rechtspositie en de bezoldiging bij overgangsmaatregel beschouwd een vereist bekwaamheidsbewijs te hebben.

Art. 13.

Dit besluit zal uitwerking hebben met ingang van 1 september 2004.

Art. 14.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE 1. Bekwaamheidsbewijzen Beiaardschool

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005 houdende de organisatie en de financiering van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen

Rubr. :

Bekwaamheidsbewijs

LG :

MG :

HG :

INSTRUMENT BEIAARD

VE

Diploma van meester in muziek, instrument-zang, beiaard + BPB

301

301

501

VO

Diploma hoger kunstonderwijs v/d 3e graad (incl meester) + BPB

301

301

501

Diploma hoger kunstonderwijs v/d 2e graad + BPB

301

301

347

Diploma hoger kunstonderwijs v/d 1e graad + BPB

301

301

302

AND

Tenminste HSO

300

300

384

THEORIE EN TECHNIEK VAN DE BEIAARD

VE

Diploma van meester in muziek : muziektheorie-schriftuur + BPB

301

Diploma "Prijs Lemmens-Tinel" voor algemene muziekopvoeding

301

Diploma "Prijs Lemmens-Tinel" voor compositie + BPB

301

Diploma van 1e prijs compositie uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs + BPB

301

Diploma van 1e prijs fuga of contrapunt uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs + BPB

301

Diploma van laureaat muziekopvoeding

301

Diploma van laureaat compositie, instrument of zang + BPB

301

Diploma v/d 2e cyclus uitgereikt door een Koninklijk Muziekconservatorium, muziektheorie of instrumentale kunst + BPB

301

Diploma van 1e prijs harmonie of notenleer uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs + BPB

301

Diploma v/d 1ste cyclus,uitgereikt door een Koninklijk Muziekconservatorium, vocale kunst, muziektheorie of instrumentale kunst + BPB

301

VO

Diploma hoger kunstonderwijs v/d 3e graad (incl meester) + BPB

301

Diploma hoger kunstonderwijs v/d 2e graad + BPB

301

Diploma hoger kunstonderwijs v/d 1e graad + BPB

301

Diploma geaggregeerde v/h secundair onderwijs groep 1 : muzikale opvoeding

301

Diploma geaggregeerde v/h lager secundair onderwijs : muziekopvoeding

301

Diploma geaggregeerde v/h lager secundair onderwijs : muzikale opvoeding

301

Diploma geaggregeerde v/h lager secundair onderwijs : muzikale vorming

301

AND

Tenminste HSO

300

INSTRUMENT PIANO-BEIAARD

VE

Diploma van meester in muziek, instrument zang voor piano + BPB

301

301

Diploma prijs Lemmens-Tinel voor piano + BPB

301

301

De virtuositeitsprijs voor piano uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs + BPB

301

301

Diploma van laureaat voor piano + BPB

301

301

Diploma van de 2e cyclus, uitgereikt door een Koninklijk Muziekconservatorium instrumentale kunst voor piano + BPB

301

301

Hoger diploma voor piano uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs + BPB

301

301

Diploma v/d 1e cyclus, uitgereikt door een Koninklijk Muziekconservatorium, instrumentale kunst voor piano + BPB

301

301

Diploma van eerste prijs voor piano uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs + BPB

301

301

VO

Diploma hoger kunstonderwijs v/d 3e graad (incl meester) + BPB

301

301

Diploma hoger kunstonderwijs v/d 2e graad + BPB

301

301

Diploma hoger kunstonderwijs v/d 1e graad + BPB

301

301

AND

Tenminste HSO

300

300

SAMENZANG

VE

Diploma van meester in muziek, instrument zang (zang, opera, vocale muziek) + BPB

301

301

Diploma van meester in muziek, muziektheorie-schriftuur + BPB

301

301

Diploma "Prijs Lemmens-Tinel" voor algemene muziekopvoeding

301

301

Diploma "Prijs Lemmens-Tinel" voor compositie + BPB

301

301

Diploma 1e prijs compositie uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs + BPB

301

301

Diploma 1e prijs fuga of contrapunt uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs + BPB

301

301

Diploma van laureaat compositie, instrument of zang + BPB

301

301

Diploma van laureaat muziekopvoeding + BPB

301

301

Diploma van de 2e cyclus, uitgereikt door een Koninklijk Muziekconservatorium, muziektheorie + BPB

301

301

Diploma van de 1e cyclus,uitgereikt door een Koninklijk Muziekconservatorium, muziektheorie + BPB

301

301

Diploma van de eerste prijs harmonie of notenleer uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs + BPB

301

301

Diploma "Prijs Lemmens-Tinel" voor koorleiding

301

301

Diploma van laureaat koorleiding

301

301

Diploma van 1e prijs koorzang en/of koordirectie uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs

301

301

Diploma van de 1e cyclus, uitgereikt door een Koninklijk Muziekconservatorium, vocale kunst + BPB

301

301

VO

Diploma hoger kunstonderwijs van de 3e graad (incl meester) + BPB

301

301

Diploma hoger kunstonderwijs van de 2e graad + BPB

301

301

Diploma hoger kunstonderwijs van de 1e graad + BPB

301

301

Diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 1, muzikale opvoeding

301

301

Diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, muzikale opvoeding, muziekopvoeding of muzikale vorming

301

301

AND

Tenminste HSO

300

300

CAMPANOLOGIE

VE

Diploma van meester in muziek, muziektheorie-schriftuur + BPB

301

501

Diploma van licentiaat in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde + BPB (musicologie of muziekwetenschappen)

301

501

Diploma van licentiaat in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis + BPB (musicologie of muziekwetenschappen)

301

501

Diploma van licentiaat in de oudheidkunde en kunstwetenschap + BPB (musicologie of muziekwetenschappen)

301

501

Diploma "Prijs Lemmens-Tinel" voor compositie + BPB

301

Diploma "Prijs Lemmens-Tinel" voor algemene muziekopvoeding

301

Diploma van 1e prijs compositie uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs + BPB

301

Diploma van de 2e cyclus muziektheorie, uitgereikt door een Koninklijk Muziekconservatorium + BPB

301

Diploma van laureaat muziekopvoeding

301

Diploma van laureaat muziekopvoeding met aanvullende optie muziekgeschiedenis uitgereikt ten laatste op 30 september 1992 + BPB

347

Diploma van laureaat Muziekgeschiedenis + BPB

301

347

Diploma van 1e cyclus muziektheorie, uitgereikt door een Koninklijk Muziekconservatorium + BPB

301

Diploma van 1e prijs muziekgeschiedenis uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs + BPB

301

302

VO

Diploma hoger kunstonderwijs van de 3e graad (incl meester) + BPB

301

501

Diploma hoger kunstonderwijs van de 2e graad + BPB

301

347

Diploma hoger kunstonderwijs van de 1e graad + BPB

301

302

Diploma van geaggregeerde voor het secundair onderwijs-groep 1 (muzikale opvoeding)

301

Diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs (muzikale opvoeding, muzikale vorming of muziekopvoeding)

301

AND

Tenminste HSO

300

384

PRAKTISCHE HARMONISATIE EN IMPROVISATIE

VE

Diploma van meester in muziek, instrument-zang voor beiaard, orgel, klavecimbel of piano + BPB

301

Diploma "Prijs Lemmens-Tinel" voor orgel, klavecimbel of piano + BPB

301

Virtuositeitsprijs voor orgel, klavecimbel of piano uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs + BPB

301

Het hoger diploma voor orgel, klavecimbel of piano uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs + BPB

301

Diploma van laureaat voor orgel, klavecimbel of piano + BPB

301

Diploma v/d 2e cyclus, instrumentale kunst voor orgel, klavecimbel of piano, uitgereikt door een Koninklijk Muziekconservatorium

301

Diploma v/d 1e cyclus, instrumentale kunst voor orgel, klavecimbel of piano, uitgereikt door een Koninklijk Muziekconservatorium

301

Diploma van eerste prijs voor orgel, klavecimbel of piano uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs + BPB

301

Diploma van eerste prijs praktische harmonie uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs + BPB

301

VO

Diploma hoger kunstonderwijs van de 3e graad (incl. meester) + BPB

301

Diploma hoger kunstonderwijs van de 2e graad + BPB

301

Diploma hoger kunstonderwijs van de 1e graad + BPB

301

ANDT

Tenminste HSO

300

HARMONIE EN BEIAARDCOMPOSITIE (CARILLONISTIEK)

VE

Diploma van meester in muziek, muziektheorie-schriftuur + BPB

501

Diploma "Prijs Lemmens-Tinel" voor algemene muziekopvoeding

501

Diploma "Prijs Lemmens-Tinel" voor compositie + BPB

501

Diploma van eerste prijs compositie uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs + BPB

501

Diploma van laureaat muziekopvoeding

347

Diploma van laureaat compositie of orgel + BPB

347

Diploma van de 2e cyclus, muziektheorie uitgereikt door een Koninklijk Muziekconservatorium + BPB

347

Diploma van 1e prijs fuga of contrapunt uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs + BPB

347

Diploma van 1e prijs harmonie ten laatste op 30 september 1992 uitgereikt door een instelling voor hoger muziekonderwijs + BPB

302

Diploma van de 1e cyclus, muziektheorie ten laatste op 30 september 1992 uitgereikt door een Koninklijk Muziekconservatorium + BPB

302

VO

Diploma hoger kunstonderwijs van de 3e graad (incl. meester) + BPB

501

Diploma hoger kunstonderwijs van de 2e graad + BPB

347

Diploma hoger kunstonderwijs van de 1e graad + BPB

302

AND

Tenminste HSO

384