OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XV. (uittreksel - Personeel/Syndicaal statuut)

  • goedkeuringsdatum
    15 JULI 2005
  • publicatiedatum
    B.S.16/09/2005
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet betreffende het onderwijs XV.

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Art. I.1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK X. - Autonome bepalingen

...

Afdeling II. - Begeleiding van lokale comités

Art. X.2.

§ 1. De vakorganisaties, aangesloten bij een in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen vertegenwoordigde vakcentrale, kunnen beschikken over personeelsleden uit het onderwijs met verlof wegens bijzondere opdracht overeenkomstig de geldende reglementaire bepalingen. Deze personeelsleden moeten door die vakorganisaties belast worden met de begeleiding van onderwijsvernieuwingen voor wat betreft de gevolgen ervan voor de personeelsleden en de begeleiding en de ondersteuning van de lokale comités in het buitengewoon onderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

§ 2. Het totale aantal personeelsleden uit het onderwijs mag voor de verschillende vakorganisaties, bedoeld in § 1, samen niet meer dan zes bedragen.

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van verdeling van het in dit artikel bedoelde aantal personeelsleden over de betrokken organisaties en legt de aanvraagprocedure vast.

...

Afdeling IV. - Inwerkingtreding

Art. X.6.

De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op 1 september 2005, met uitzondering van artikel X.1, waarbij het besluit van 19 september 2003 uitwerking heeft met ingang van 1 september 2002 en het besluit van 15 april 2005 met ingang van 1 september 2004.

...