Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie van de controle op de afwezigheid wegens ziekte

  • goedkeuringsdatum
    08 DECEMBER 1993
  • publicatiedatum
    B.S.23/03/1994
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

COORDINATIE

B.Vl.R. 27-10-1998 - B.S. 10-12-1998

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet betreffende het onderwijs-V, inzonderheid op artikel 57;

Gelet op het protocol nr. 118 van 22 juli 1993 houdende de conclusie van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 22 juni 1993;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs sluit voor de controle op het ziekteverlof van bepaalde personeelsleden uit het gemeenschapsonderwijs en uit het gesubsidieerd onderwijs aan bij een gemeenschappelijke geneeskundige dienst.

Art. 2.

De aansluiting bij een gemeenschappelijke geneeskundige dienst gebeurt conform de wetgeving inzake de overheidsopdrachten.

Art. 3.

De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

- (1): Opgeheven met ingang van 1 januari 1998 voor wat de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap betreft. (B.Vl.R. 27-10-1998; Art. 9, § 1, 1°)