Besluit van de Vlaamse Regering houdende de machtiging tot uitvoering en de bekrachtiging van sommige regelingen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

  • goedkeuringsdatum
    16 SEPTEMBER 2005
  • publicatiedatum
    B.S.22/11/2005
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    22/11/2005

De Vlaamse Regering,

Gelet op het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend te Den Haag op 3 september 2003, inzonderheid op artikel 10, derde lid;

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 62, § 7, tweede lid, zoals gewijzigd door het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op de door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie overgelegde ontwerpen van :

1°Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen en de daarbij horende Overgangsregeling voor beoordeling en accreditatie van omgevormde academische opleidingen aan de hogescholen, met betrekking tot de verwevenheid onderwijsonderzoek (periode 2005-2013);

2° Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen;

3° Reglement tot bepaling van methodologische regelen voor de uitvoering van de toets nieuwe opleiding ten aanzien van hogeronderwijsopleidingen in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 april 2005;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 38.716/1/V, gegeven op 26 juli 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie via artikel 10, eerste en tweede lid van het geciteerde Verdrag belast is met de operationalisering, in een Accreditatiekader en een Toetsingskader, van de door het Vlaams Parlement vastgelegde generieke kwaliteitswaarborgen, uitgewerkt in artikel 58 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen,

Dat de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie naar aanleiding van de invoering van het accreditatiestelsel rekening moet houden met de overgangsmatige bepalingen vervat in artikel 124, § 9 van het decreet van 4 april 2003,

Dat zij daartoe aan het Accreditatiekader een Overgangsregeling heeft toegevoegd, die voor de duur van de overgangsperiode als integraal onderdeel van het Accreditatiekader moet worden beschouwd;

Dat artikel 10, derde lid van het geciteerde Verdrag bepaalt dat het Accreditatiekader en het Toetsingskader een uitvoeringsmachtiging door de Vlaamse Regering moeten verkrijgen, vooraleer zij van toepassing worden in de Vlaamse Gemeenschap,

Dat de Vlaamse Regering bij de toetsing van de ontwerpen vastgesteld heeft dat deze zich beperken tot een doelmatige operationalisering van de generieke kwaliteitswaarborgen,

Dat bedoelde uitvoeringsmachtiging aldus kan worden verleend;

Overwegende dat de Vlaamse Regering conform de geciteerde bepaling van het decreet van 4 april 2003 de methodologische regelen moet bekrachtigen die door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie worden gehanteerd, benevens deze uitgezet in het Toetsingskader;

Dat het voorgelegde ontwerp, samengelezen met Toetsingskader, een voldoende gedetailleerde en rechtszekere methodologische basis vormt en aldus kracht van besluit van de Vlaamse Regering kan verkrijgen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het "Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen" en de daarbij horende "Overgangsregeling voor beoordeling en accreditatie van omgevormde academische opleidingen aan de hogescholen, met betrekking tot de verwevenheid onderwijs-onderzoek (periode 2005-2013)", evenals het "Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen", alle door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie vastgesteld op 14 februari 2005, en gevoegd als bijlage I en bijlage II bij dit besluit, zullen volkomen gevolg hebben in de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.

Het "Reglement van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie tot bepaling van methodologische regelen voor de uitvoering van de toets nieuwe opleiding ten aanzien van hogeronderwijsopleidingen in de Vlaamse Gemeenschap", door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie vastgesteld op 14 februari 2005, en gevoegd als bijlage III bij dit besluit, wordt bekrachtigd.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag bepaald voor de inwerkingtreding van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs, ondertekend te Den Haag op 3 september 2003.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn terug te vinden via de website van het NVAO

Bijlage I - Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen

Bijlage II - Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen

Bijlage III - Reglement van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie tot bepaling van methodologische regelen