Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    16 SEPTEMBER 2005
  • publicatiedatum
    B.S.05/12/2005
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    05/12/2005

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 18 januari 2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot bekrachtiging van de decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs;

Gelet op de gezamenlijke aanvraag tot afwijking van 29 maart 2005 door de inrichtende macht van de Middelbare Rudolf Steinerschool Vlaanderen, Kasteellaan 54, in 9000 Gent, en de inrichtende macht van de Hiberniaschool, Volkstraat 40, in 2000 Antwerpen;

Gelet op het gemotiveerde positieve advies over de ontvankelijkheid en de gelijkwaardigheid enerzijds door een onafhankelijke commissie van deskundigen, gegeven op 14 en 18 april 2005, en anderzijds door de inspectie secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, gegeven op 14 april 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 augustus 2005;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De als bijlage gevoegde aanvraag tot afwijking op de decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs, ingediend door de inrichtende macht van de Middelbare Rudolf Steinerschool Vlaanderen, Kasteellaan 54, in 9000 Gent, en de inrichtende macht van de Hiberniaschool, Volkstraat 40, in 2000 Antwerpen, is ontvankelijk en de vervangende eindtermen worden gelijkwaardig verklaard.

Art. 2.

De eindtermen, opgenomen in de in artikel 1 vermelde aanvraag en betrekking hebbend op de pool Rudolf Steinerpedagogie van het tweede leerjaar van de derde graad van het algemeen secundair onderwijs, hebben uitwerking vanaf het schooljaar 2006-2007. Onder "pool" wordt de component verstaan die het specifieke gedeelte van de opleiding bepaalt.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs

Aanvraag tot afwijking van de specifieke eindtermen voor de derde graad secundair onderwijs zoals vastgelegd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003, en bekrachtigd bij Decreet van het Vlaams Parlement van 7 mei 2004

Ingediend door de inrichtende machten van Hiberniaschool, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen en Middelbare Rudolf Steinerschool Vlaanderen, Kasteellaan 54, 9000 Gent.

Beide aangesloten bij de Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen vzw, Nachtegaalstraat 8, 2060 Antwerpen www.steinerscholen.be

Contactadres :

Kasteellaan 54, 9000 Gent

Tel. : 09-233 04 06

kamielvanherp@compaqnet.be

INHOUD

Formele aanvraag tot globale afwijking

1Ontvankelijkheid

1.1 Voorgeschiedenis

1.2 De afwijkingsprocedure

2 Gegrondheid

2.1 Het concept specifieke eindtermen van de overheid voor het ASO

2.2 Het concept in het huidige onderwijsdiscours

2.2.1 De visie op onderwijs van de VLOR

2.2.2 Kritiek op de overwegend maatschappelijke benadering

2.2.3 Visie op onderwijs van de Vlaamse regering

2.3 Het ASO-concept als compromis tussen algemene en specifieke vorming

2.3.1 Een ernstige inperking van de onderwijsvrijheid

2.3.2 Algemene vorming : historiek en actualiteit van een concept

2.3.3 Het concept basisvorming van de overheid

2.4 Tegenstrijdige doelstellingen van onderwijs

2.4.1 Drie tegenstrijdige basisideeën over doel en opdracht van onderwijs

2.4.2 Analyse van het overheidsbeleid op deze doelstellingen

2.4.3 Noodzakelijk mens- en maatschappijbeeld

2.4.4 Nood aan een terughoudende overheid

2.5 De onontbeerlijkheid van een alternatieve keuze : de Steinerpedagogie als mogelijkheid

3 Het concept van de steinerscholen

3.1 Een alternatief mensbeeld : grondslagen en doelstellingen van de Steinerpedagogie

3.1.1 Doelstellingen van de Rudolf Steinerpedagogie

3.1.2 Rudolf Steinerpedagogie en mensvisie

3.1.3 De ontwikkeling van jongeren : de samenhang tussen rijping en leren

3.1.4 Leerstof als ontwikkelingsstof : de eigen pedagogische methode

3.1.5 De fenomenologie als kennisweg

3.2 De Steinerpedagogie : een verdergezette algemene vorming

3.2.1 Steinerpedagogie en Bildung' : een plaatsbepaling

4 Ondersteunende argumenten

4.1 Aanverwante opvattingen en onderzoek

4.1.1 Het belang van veelzijdige algemene vorming

4.1.2 Uitstel van specialisatie

4.1.3 Pro specifieke curriculumcomponenten uit de Steinerpedagogie

4.1.4 Eigen resultaten

5 Studieprofiel Steinerpedagogie

5.1 Inleiding

5.2 De profielcomponenten

5.3 De profielcompetenties

5.4 Beschrijving van de profielcompetenties

5.4.1 De drie algemene competenties

5.4.2 De zes specifieke competenties

5.5 Beschrijving van de profielcomponenten

5.5.1 De muzische component

5.5.2 De artistiek-beschouwende component

5.5.3 De manueel-expressieve component

5.5.4 De maatschappijverkennende component

5.5.5 Oordeelsvorming als verbinding tussen componenten

6 Eigen pool

6.1 De Uitgangspunten

6.2 Inhoudelijk ordeningskader

7 Eigen specifieke eindtermen

7.1. Waarnemen.

7.2. Denken

7.3. Oordelen

7.4. Onderzoeken

7.5. Kunstzinnigheid

7.6. Vormgeven

7.7. Ondernemen

7.8. Team vormen

7.9. Zelfreflecteren

8 Bibliografie

9 Bijlagen

De volledig uitgeschreven bijlage vindt u in het Belgisch Staatsblad dd. 5-12-2005