Toepassing van de bedrijfsvoorheffing - Vermindering(en) wegens gezinslasten

 • referentie
  PERS/2005/24(13AC)
 • publicatiedatum
  14/12/2005
 • datum laatste wijziging
  26/01/2021
 • wettelijke basis
  Koninklijk besluit van 1 6 december 20 20 tot wijziging van het KB/WIB92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (BS 22 december 2020).
 • wettelijke basis
  De sleutelformule voor het berekenen van de bedrijfsvoorheffing (circulaire BEO-DR/2020/0015).
 • Het is belangrijk dat de betrokken personeelsleden op de hoogte worden gebracht.

1. BEDRIJFSVOORHEFFING - NOODZAKELIJKE GEGEVENS

Een correcte inhouding van de bedrijfsvoorheffing is inherent aan de salarisberekening. Het is immers de bedoeling dat de bedrijfsvoorheffing zoveel mogelijk overeenstemt met de op het inkomen verschuldigde (eind)belasting. Om een correcte inhouding van de bedrijfsvoorheffing mogelijk te maken is het onontbeerlijk dat het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming beschikt over de meest actuele en correcte informatie i.v.m. de gezinssituatie van het personeelslid.

Volgende elementen hebben een invloed op de berekening van de bedrijfsvoorheffing:

- de burgerlijke staat van het personeelslid;

- indien het personeelslid gehuwd is of wettelijk samenwonend:

. de beroepsinkomsten van de partner;

. de keuzeplicht voor alle echtparen inzake de toekenning van de verminderingen inzake gezinslasten;

- de gezinslasten.

Deze omzendbrief beoogt een zo correct mogelijke inhouding van de bedrijfsvoorheffing, dit in het belang van ieder personeelslid. Voor de personeelsleden die zouden vaststellen dat het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming zich bij de berekening van hun bedrijfsvoorheffing niet (meer) op de juiste informatie m.b.t. hun gezinstoestand zou baseren, dienen de correcte en actuele gegevens zo spoedig mogelijk aan het bevoegde werkstation te worden meegedeeld.

2. BURGERLIJKE STAAT

De burgerlijke staat van het personeelslid kan enkel één van de volgende zijn:

. ongehuwd

. gehuwd of wettelijk samenwonend

. weduwe of weduwnaar

. wettelijk gescheiden

. feitelijk gescheiden

Opmerking:

Omwille van de leesbaarheid wordt verder in deze omzendbrief de term “echtgenoot” gebruikt. Uiteraard dient dit, naar gelang van het geval, gelezen te worden als “echtgenoot” of “echtgenote”.

3. GEHUWDE OF WETTELIJK SAMENWONENDE PERSONEELSLEDEN : BEROEPSINKOMSTEN VAN DE PARTNER

Enkel indien het personeelslid gehuwd of wettelijk samenwonend is, hebben de beroepsinkomsten van de partner een invloed op de berekening van de bedrijfsvoorheffing.

Volgende situaties kunnen zich voordoen:

- de echtgenoot heeft GEEN beroepsinkomsten;

- de echtgenoot heeft WEL beroepsinkomsten.

In dit geval kan de grootte van de beroepsinkomsten ook een rol spelen met het oog op de eventuele toekenning van een vermindering (cf. tabel onder punt 5.b hierna, inzonderheid de verminderingen 6 en 7, alsook opmerking 1 na de tabel).

4. GEHUWDE OF WETTELIJK SAMENWONENDE PERSONEELSLEDEN : VERMINDERING WEGENS GEZINSLASTEN. KEUZEPLICHT VIA ATTEST

De wettelijk samenwonenden worden gelijkgesteld met gehuwden en een wettelijk samenwonende wordt gelijkgesteld met een echtgenoot.

Wanneer beide echtgenoten beroepsinkomsten verkrijgen, worden de verminderingen wegens gezinslasten, behalve die voor de gehandicapte echtgenoot, aan de door hen gekozen echtgenoot toegekend.

Die keuze moet worden uitgedrukt door middel van een attest waarvan het model is vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Financiën.

De vermindering voor de gehandicapte echtgenoot wordt aan de betrokkene zelf toegekend, voor zover deze persoon zelf inkomsten heeft.

AAN DEZE REGELING WORDT NIETS GEWIJZIGD! TER ZAKE WORDT VERWEZEN NAAR DE OMZENDBRIEF VAN 22/8/2003, REFERENTIE PERS/2003/14 (13AC), DIE ONVERMINDERD VAN KRACHT BLIJFT.

5. GEZINSLASTEN

De bedrijfsvoorheffing die van het maandsalaris wordt ingehouden, wordt vastgesteld volgens de basisschalen opgenomen in de bijlage III van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Van de bedrijfsvoorheffing volgens de hiervoor bedoelde schalen, mogen evenwel nog de volgende verminderingen worden afgetrokken:

a) vermindering voor kinderen ten laste:

Aantal kinderen ten laste (1) 

Vermindering 

37,00 EUR 

10 7 ,00 EUR 

28 2 ,00 EUR 

49 4 ,00 EUR 

7 30 ,00 EUR 

9 65 ,00 EUR 

1. 20 1,00 EUR 

1.4 60 ,00 EUR 

meer dan 8 

1.4 60 ,00 EUR verhoogd met 262,00 EUR per kind ten laste boven het achtste. 

 

(1) het gehandicapte kind ten laste wordt voor twee gerekend. 

b) verminderingen voor andere gezinslasten:

Grond van de vermindering 

Vermindering (1) 

1. De verkrijger van de inkomsten is een alleenstaande (behalve wanneer zijn inkomsten uit PENSIOENEN of BRUGPENSIOENEN bestaan): 

26,00 EUR 

 

2. De verkrijger van de inkomsten is een niet hertrouwde weduwnaar (weduwe) of een ongehuwde vader(moeder), met één of meer kinderen ten laste: 

 

37,00 EUR 

 

3. De verkrijger van de inkomsten is zelf gehandicapt: 

 

37,00 EUR 

 

4. De verkrijger van de inkomsten heeft in artikel 136, 2° tot 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde personen ten laste die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, per persoon (2)(5): 

 

81,00 EUR 

 

5. De verkrijger van de inkomsten heeft in artikel 136, 2° tot 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde personen, andere dan diegenen vermeld onder punt 4 hiervoor, ten laste, per persoon (2)(5): 

 

37,00 EUR 

 

6. De echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten heeft persoonlijke beroepsinkomsten, andere dan pensioenen, renten of ermede gelijkgestelde inkomsten, die niet meer bedragen dan 235,00 EUR netto per maand (3): 

 

11 7 ,50 EUR 

 

7. De echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten heeft persoonlijke beroepsinkomsten die uitsluitend bestaan uit pensioenen, renten of ermede gelijkgestelde inkomsten en die niet meer bedragen dan 469,00 EUR netto per maand (3): 

 

23 4 , 5 0 EUR 

 

8. De echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten is gehandicapt (4): 

 

 

 

37,00 EUR 

(1) alle verminderingen mogen worden samengevoegd 

(2) de gehandicapte persoon ten laste wordt voor twee gerekend 

(3) de nettoberoepsinkomsten worden vastgesteld volgens de volgende regels: 

- de brutoberoepsinkomsten verminderen met de verplichte inhoudingen of bijdragen ter uitvoering van de sociale wetgeving of van een ermede gelijkgesteld wettelijk of reglementair statuut; 

- vervolgens het verschil verminderen met 20%. 

(4) deze vermindering kan aan de verkrijger van de inkomsten slechts worden toegekend indien zijn/haar echtgenoot zelf geen beroepsinkomsten heeft; 

(5) artikel 136 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: zie opmerking 2 hieronder. 

Opmerkingen:

1. Wanneer de echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten persoonlijke beroepsinkomsten heeft die uitsluitend bestaan uit pensioenen, renten of ermede gelijkgestelde inkomsten waarvan het bedrag niet hoger is dan 141,00 EUR netto per maand, wordt de bedrijfsvoorheffing vastgesteld volgens de schaal die van toepassing is wanneer de echtgenoot GEEN beroepsinkomsten heeft.

2. De tekst van artikel 136 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 luidt als volgt:

”Artikel 136

Als ten laste van de belastingsplichtige worden aangemerkt, mits zij deel uitmaken van hun gezin op 1 januari van het aanslagjaar en zij persoonlijk in het belastbare tijdperk geen bestaansmiddelen hebben gehad die meer dan 3.380,00 EUR (basisbedrag 1.800 EUR) netto bedragen:

1° hun kinderen;

2° hun ascendenten;

3° hun zijverwanten tot en met de tweede graad;

4° personen van wie de belastingsplichtige als kind volledig of hoofdzakelijk ten laste is geweest.”.

Ter verduidelijking:

- met “ascendenten” wordt bedoeld: enkel ouders, grootouders, overgrootouders;

- met “zijverwanten tot en met de 2de graad” wordt bedoeld: enkel broers en zussen.

3. De bepalingen van de bijlage III van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 blijven onverminderd van toepassing.

6. NAZICHT EN EXACTE VASTSTELLING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

Zoals reeds gesteld in punt 1 hiervoor, zijn er verschillende elementen die de bedrijfsvoorheffing bepalen, nl.:

- de burgerlijke staat van het personeelslid;

- indien het personeelslid gehuwd is of wettelijk samenwonend:

. de beroepsinkomsten van de partner;

. de keuzeplicht voor alle echtparen inzake de toekenning van de verminderingen inzake gezinslasten;

- de gezinslasten, nl. :

. de kinderen ten laste (cf. punt 5, tabel a);

. de andere gezinslasten (cf. punt 5, tabel b);

. in voorkomend geval de handicap van het personeelslid, de echtgenoot, een kind of een andere persoon ten laste.

De gegevens die door het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt worden bij de vaststelling van de bedrijfsvoorheffing vindt u o.m. terug op de volgende documenten:

- het salarisoverzicht(csv) dat maandelijks aan iedere onderwijsinstelling wordt aangeboden;

- de salarisbrief die aan de personeelsleden wordt bezorgd.

De verklaring van de op de voormelde documenten gebruikte codes kan teruggevonden worden op de website “salarisinfo onderwijspersoneel” (http://www.agodi.be/salaris), onder de trefwoorden “salarisoverzicht” en “salarisbrief”.

Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming kan de bedrijfsvoorheffing slechts exact vaststellen wanneer het over de correcte en actuele gegevens daartoe beschikt. Hierbij wordt o.m. gewezen op het belang van een grondige, maandelijkse controle van het salarisoverzicht. Tevens wordt ter zake ook de bijzondere aandacht gevestigd op de MELDINGSPLICHT waarbij elke wijziging in de persoonlijke toestand van het personeelslid zo spoedig mogelijk aan het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming moet worden meegedeeld.

Het is dus ten zeerste aangewezen om, op basis van het meest recente salarisoverzicht en/of salarisbrief, voor elk personeelslid na te gaan of de elementen waarop het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming zich baseert om de bedrijfsvoorheffing te bepalen, (nog) correct en actueel zijn.

Indien dit niet het geval zou zijn, dienen de correcte/actuele gegevens, zo spoedig mogelijk, via de gebruikelijke kanalen (zie punt 7 hierna) aan het bevoegde werkstation te worden meegedeeld!

Regularisaties kunnen enkel worden uitgevoerd voor het lopende fiscaal jaar, m.a.w. vanaf 1 januari 2021 (salaris voor januari 2021).

7. MEDEDELING (WIJZIGING) FAMILIALE TOESTAND AAN HET VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING

Elke wijziging in de familiale toestand van een personeelslid dient zo spoedig mogelijk aan het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming meegedeeld te worden. Ook bij elke indiensttreding moeten de persoonlijke gegevens worden meegedeeld. Deze gegevens zijn onontbeerlijk voor een correcte betaling.

De familiale toestand van een personeelslid alsook de wijzigingen ter zake worden met een RL-7 gemeld.

De RL-7 bestaat uit twee blokken : enerzijds de burgerlijke staat en de gegevens van de eventuele echtgenoot en anderzijds de personen ten laste. Wanneer de burgerlijke staat meegedeeld wordt, dan worden automatisch ook de gegevens in verband met personen ten laste meegestuurd. Het is echter ook mogelijk om de gegevens in verband met personen ten laste afzonderlijk op te sturen.

Voor elk personeelslid moet minstens de burgerlijke staat in het elektronisch dossier terug te vinden zijn. Dit betekent dat voor personeelsleden die voor het eerst in het onderwijs in dienst komen, de burgerlijke staat (stuurcode 21004) onmiddellijk moet opgestuurd worden.

Volgende gegevens zijn van belang :

- burgerlijke staat :

Voor de codes voor de burgerlijke staat moet gekozen worden uit volgende lijst :

1 = ongehuwd

2 = gehuwd of wettelijk samenwonend

3 = weduwe of weduwnaar

4 = wettelijk gescheiden

5 = feitelijk gescheiden

- partnergegevens :

De volgende partnergegevens worden enkel ingevuld als de burgerlijke staat 'gehuwd of wettelijk samenwonend' (code 2) of 'weduwe of weduwnaar' (code 3) is :

- naam en voornaam partner

- geboortedatum partner

- datum overlijden partner : enkel bij 'weduwe of weduwnaar'

- (…)

- aanduiding of de partner gehandicapt is : enkel bij 'gehuwd of wettelijk samenwonend'

- beroepsinkomen partner : enkel bij 'gehuwd of wettelijk samenwonend'. Er zijn 4 mogelijkheden (m.i.v. 1/12/2005 is er een 4de mogelijkheid bijgekomen, namelijk de mogelijkheid “R”).

De vier mogelijkheden zijn dus :

N = De partner heeft geen beroepsinkomsten

R = De partner heeft beperkte beroepsinkomsten, uitsluitend bestaande uit pensioenen, renten of ermede gelijkgestelde inkomsten die niet meer bedragen dan het vastgelegde bedrag vermeld in punt 5.b).7 van deze omzendbrief.

B = De partner heeft beperkte beroepsinkomsten, andere of niet uitsluitend bestaande uit pensioenen, renten of ermede gelijkgestelde inkomsten die niet meer bedragen dan het vastgelegde bedrag vermeld in punt 5.b).6 van deze omzendbrief.

J = De partner heeft beroepsinkomsten die hoger zijn dan de toegelaten inkomsten bij categorie R of B.

- personen ten laste

Samen met de burgerlijke staat kunnen ook de gegevens in verband met personen ten laste meegedeeld worden. Dit kan ook afzonderlijk gebeuren, op voorwaarde dat de burgerlijke staat reeds eerder meegedeeld werd en derhalve in het elektronisch dossier gekend is. Om de gegevens in verband met personen ten laste afzonderlijk te zenden, moet stuurcode 21005 gebruikt worden. Voor gehuwden en wettelijk samenwonende personeelsleden wordt deze informatie, voor zover beide echtgenoten beroepsinkomsten verkrijgen, enkel gemeld indien het personeelslid via het daartoe bestemde attest, aangewezen werd als begunstigde van de verminderingen wegens gezinslasten (cf. punt 4 hiervoor). De aantallen moeten als volgt ingevuld worden :

- aantal gehandicapte kinderen : aantal gehandicapte kinderen, zoals gedefinieerd door de Federale Overheidsdienst Financiën

- aantal gehandicapte andere personen

- aantal kinderen : aantal niet-gehandicapte kinderen + aantal gehandicapte kinderen, zoals gedefinieerd door de FOD Financiën.

- aantal andere personen : aantal niet-gehandicapte andere personen + aantal gehandicapte andere personen

- aantal ascendenten of zijverwanten >= 65 jaar (niet gehandicapt) + aantal ascendenten of zijverwanten >= 65 jaar (wel gehandicapt)

- aantal gehandicapte ascendenten of zijverwanten >= 65 jaar

Een echtgenoot wordt nooit bij het aantal (gehandicapte) personen gerekend. Dit gegeven wordt meegedeeld via de partnergegevens (cf. melding burgerlijke staat - stuurcode 21004).

8. VERANTWOORDELIJKHEID INRICHTENDE MACHT/SCHOOLBESTUUR

De verantwoordelijkheid voor de stipte naleving van de fiscale regelgeving en het tijdig toezenden van de correcte informatie aan het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming, berust integraal bij de inrichtende macht/het schoolbestuur.


9. BEVOEGDHEID VAN HET VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING

Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming kan als subsidiërende/financierende overheid ten allen tijde relevante informatie opvragen zowel aan het schoolsecretariaat als aan het personeelslid zelf.