Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding "bachelor in de bouw" als nieuwe opleiding van de XIOS Hogeschool Limburg

  • goedkeuringsdatum
    24 FEBRUARI 2006
  • publicatiedatum
    B.S.06/04/2006
  • datum laatste wijziging
    06/04/2006

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, en op artikelen 61 en 62, gewijzigd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de indiening van aanvragen voor nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005 houdende machtiging tot uitvoering en bekrachtiging van sommige regelingen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieroganisatie;

Gelet op het aanvraagdossier voor een nieuwe professionele bacheloropleiding in de bouw ingediend door de XIOS Hogeschool Limburg op 29 maart 2005;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 25 mei 2005;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, ontvangen op 11 januari 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 22 februari 2006;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De professioneel gerichte bacheloropleiding "bachelor in de bouw" van de XIOS Hogeschool Limburg wordt erkend als nieuwe opleiding. Deze opleiding wordt ondergebracht in het studiegebied Industriƫle wetenschappen en technologie, en nautische wetenschappen. De studieduur van de opleiding bedraagt 180 studiepunten. De onderwijstaal is het Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2006-2007 georganiseerd worden.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.