OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVI (uittreksel - NO/Europese actieprogramma's)

  • goedkeuringsdatum
    07 JULI 2006
  • publicatiedatum
    B.S.31/08/2006
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende het onderwijs XVI.

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel I.1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK IX. - Autonome bepalingen

...

Afdeling IV. - Eun Partnership

Art. IX.4

§ 1. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om toe te treden tot de internationale vzw Eun Partnership en bij te dragen tot de werking van de vereniging.

§ 2. De internationale vzw Eun Partnership heeft tot doel het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in scholen te ondersteunen en te promoten. Eun Partnership realiseert dat door de samenwerking tussen scholen in Europa aan te moedigen en door specifieke dienstverlening te verstrekken aan scholen en andere onderwijsactoren.

§ 3. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap uitgetrokken kredieten wordt aan voornoemde vzw een toelage verleend.

...

Afdeling VII. - Inwerkingtreding

Art. IX.7

De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op 1 september 2006, met uitzondering van : ...