OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVI (uittreksel - Personeel/Bezoldigingsregeling)

  • goedkeuringsdatum
    07 JULI 2006
  • publicatiedatum
    B.S.31/08/2006
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende het onderwijs XVI.

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel I.1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK IX. - Autonome bepalingen

...

Afdeling V. - Terugvorderingen volwassenenonderwijs

Art. IX.5

§ 1. Dit artikel is van toepassing op de personeelsleden die nà 7 augustus 1982 en vóór 1 september 1991 prestaties hebben uitgeoefend waarvoor ze bezoldigd werden op grond van de bepalingen van artikel 10, § 5, van het koninklijk besluit nummer 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan.

§ 2. Het personeelslid, vermeld in § 1, voor wie de bepalingen van artikel 10, § 5, van voormeld koninklijk besluit van 20 juli 1982 door een terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking niet meer gelden, kan vragen om, met ingang van 1 september 1991, zijn voor die periode toegekende salaris of salaristoelage opnieuw vast te stellen volgens de voornoemde bepalingen en zonder rekening te houden met de voormelde onderbreking van de uitgeoefende prestaties. Dit verzoek moet medegedeeld worden aan de bevoegde diensten van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming.

...

Afdeling VII. - Inwerkingtreding

Art. IX.7

De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op 1 september 2006, met uitzondering van :

...

5° artikel IX.5 dat uitwerking heeft met ingang van 7 augustus 1982.