OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelors- en de mastersopleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    20 JULI 2006
  • publicatiedatum
    B.S.19/10/2006
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 16-2-2007 - B.S. 3-4-2007

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 123, § 5, en op artikel 125, § 4, gewijzigd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelors- en de mastersopleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op de bijlage, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004, 1 juli 2005 en 21 april 2006;

Gelet op de adviezen van de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs inzake aanvragen tot wijziging van de benaming, van de onderwijstaal en van de aard (statuut) van de opleidingen, gegeven op 27 april 2006;

Gelet op de adviezen van de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs omtrent de capaciteitsplanning, gegeven op 27 april 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 17 juli 2006;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelors- en de mastersopleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004, 1 juli 2005 en 21 april 2006, worden bij de Universiteit Gent in het studiegebied Wetenschappen in rij 2 de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de tweede kolom worden de woorden "Master in de statistische data-analyse" vervangen door de woorden "Master of Statistical Data Analysis";

2° in de derde kolom wordt, voor wat de opleiding betreft die is vermeld in 1°, de afkorting "N" vervangen door de afkorting "E".

Art. 2.

In dezelfde bijlage worden bij de Universiteit Antwerpen de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het studiegebied Wetenschappen wordt de rij

Milieuwetenschap (GAS)

Master in de milieuwetenschap

60 â“ MNM â“ N

geschrapt;

2° er wordt een gecombineerd studiegebied toegevoegd dat luidt als volgt : "Gecombineerd studiegebied : Wetenschappen + Politieke en sociale wetenschappen";

3° aan het gecombineerde studiegebied, vermeld in punt 2°, wordt een rij toegevoegd die luidt als volgt :

Milieuwetenschap (GAS)

Master in de milieuwetenschap

60 â“ MA â“ N

4° in het studiegebied Geneeskunde wordt in de derde kolom van de rij

Beheer van gezondheidsgegevens (GGS)

Master in het beheer van gezondheidsgegevens

60 â“ MA â“ N

de afkorting "MA" vervangen door de afkorting "MNM".

Art. 3.

In dezelfde bijlage worden bij de Katholieke Universiteit Leuven de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het studiegebied Taal- en letterkunde worden in de tweede kolom de woorden "Master en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos" vervangen door de woorden "Master en Estudios Latinoamericanos";

2° in het studiegebied Taal- en letterkunde worden in de tweede kolom de woorden "Master in de Westerse literatuur" vervangen door de woorden "Master in de westerse literatuur";

3° in het studiegebied Geschiedenis worden in de tweede kolom de woorden "Master in de moderne geschiedenis" vervangen door de woorden "Master in de geschiedenis";

4° in het gecombineerde studiegebied Taal- en letterkunde + Geschiedenis + Politieke en sociale wetenschappen worden in de tweede kolom de woorden "Master of European Studies : European Culture and Society" vervangen door de woorden "Master of European Culture and Society";

5° in het gecombineerde studiegebied Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen + Economische en toegepaste economische wetenschappen worden in de eerste kolom de woorden "licentiaat in recht, economie en bedrijfskunde" vervangen door de woorden "Interdisciplinaire combinatie van drie bestaande opleidingen : licentiaat in de rechten, licentiaat in de economische wetenschappen, licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen";

6° in het studiegebied Sociale gezondheidswetenschappen wordt de rij

Family and Sexuality Studies (GAS)

Master of Human Sexuality Studies

120 â“ MNM â“E

vervangen door de rij

Family and Sexuality Studies (GAS)

Master of Human Sexuality Studies

Master in de seksuologie

120 â“ MA â“ E

120 â“ MA - N

7° in het studiegebied Toegepaste wetenschappen wordt de rij

Materials engineering (GGS)

Master of Materials Engineering

60 â“ MNM â“ E

vervangen door de rij

Materials Engineering (GGS)

Master of Engineering : Materials Engineering

120 â“ MA â“ E

8° in het gecombineerde studiegebied Toegepaste wetenschappen + Toegepaste biologische wetenschappen wordt de rij

Milieutechnologie (bio-ingenieur)

Master in de ingenieurswetenschappen : milieutechnologie

120 â“ MA â“ N

geschrapt;

9° in het gecombineerde studiegebied Toegepaste wetenschappen + Toegepaste biologische wetenschappen wordt in rij 1 bij de opleiding Master of Water Resources Engineering in de derde kolom de afkorting "MNM" vervangen door de afkorting "MA";

10° in het gecombineerde studiegebied Wetenschappen + Toegepaste wetenschappen + Toegepaste biologische wetenschappen wordt een rij toegevoegd, die luidt als volgt :

Milieutechnologie (bio-ingenieur)

Master in de milieutechnologie en de milieuwetenschappen

120 â“ MA â“ N

11° in het gecombineerde studiegebied Wetenschappen + Toegepaste wetenschappen + Toegepaste biologische wetenschappen wordt de rij

Science earth observation(GGS)

Master of Earth Observation

120 â“ MNMâ“ E

vervangen door de rij

Science earth observation(GGS)

Master of Earth Observation

Master in de aardobservatie

120 â“ MA â“ E

120 â“ MA - N

Art. 4.

In dezelfde bijlage wordt bij de Vrije Universiteit Brussel in het gecombineerde studiegebied Toegepaste wetenschappen + Toegepaste biologische wetenschappen bij de opleiding Master of Water Resources Engineering in de derde kolom de afkorting "MNM" vervangen door de afkorting "MA".

Art. 5.

In dezelfde bijlage worden bij de Katholieke Universiteit Leuven de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het studiegebied Wetenschappen wordt bij de opleidingen

Rij 1

Master in de geologie

Rij 2

Master in de geografie

Rij 3

Master in de fysica

Rij 4

Master in de chemie

Rij 5

Master in de biochemie en de biotechnologie

Master of Molecular and Cellular Biophysics

Rij 6

Master in de biologie

Rij 7

Master in de wiskunde

Rij 10

Master in de statistiek

in de derde kolom het getal "60" vervangen door het getal "120";

2° in het studiegebied Wetenschappen worden in rij 10 in de tweede kolom de woorden "Master of Advanced Studies in Statistics" vervangen door de woorden "Master of Statistics" en wordt in de derde kolom de afkorting "MNM" vervangen door de afkorting "MA" en wordt in de derde kolom het getal "60" vervangen door het getal "120";

3° in het studiegebied Biomedische wetenschappen wordt bij de opleiding

Rij 1

Master in de biomedische wetenschappen

in de derde kolom het getal "60" vervangen door het getal "120";

Art. 6.

In dezelfde bijlage worden bij de Universiteit Antwerpen de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het studiegebied Wetenschappen wordt bij de opleidingen

Rij 1

[Master in de biochemie en de biotechnologie]

Rij 2

Master in de biologie

Rij 4

Master in de fysica

Rij 5

Master in de chemie

in de derde kolom het getal "60" vervangen door het getal "120";

2° in het studiegebied Biomedische wetenschappen wordt bij de opleiding

Rij 1

Master in de biomedische wetenschappen

in de derde kolom het getal "60" vervangen door het getal "120".

B.Vl.R. van 16-2-2007

Art. 7.

In dezelfde bijlage worden bij de Universiteit Gent de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het studiegebied Wetenschappen wordt bij de opleidingen

Rij 3

Master in de wiskunde

Rij 5

Master in de chemie

Rij 6

Master in de biologie

Rij 7

Master in de biochemie en de biotechnologie

Rij 8

Master in de geologie

Rij 9

Master in de geografie

Rij 11

Master of Nematology

in de derde kolom het getal "60" vervangen door het getal "120";

2° in het studiegebied Wetenschappen wordt de rij

Mariene en lacustriene wetenschappen (GGS)

Master of Marine and Lacustrine Sciences

60 â“ MNM â“ E

vervangen door de rij

Mariene en lacustriene wetenschappen (GGS)

Master of Marine and Lacustrine Sciences

Master in de mariene en de lacustriene wetenschappen

60 â“ MNM â“ E

120 â“ MA - N

3° in het studiegebied Biomedische wetenschappen wordt bij de opleiding

Rij 1

Master in de biomedische wetenschappen

in de derde kolom het getal "60" vervangen door het getal "120".

Art. 8.

In dezelfde bijlage worden bij de Vrije Universiteit Brussel de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het studiegebied Wetenschappen wordt bij de opleidingen

Rij 1

Master in de biologie

Rij 2

Master in de geografie

Rij 5

Master in de chemie

Rij 15

Master of Biomolecular Sciences

Master in de biomoleculaire wetenschappen

in de derde kolom het getal "60" vervangen door het getal "120";

2° in het studiegebied Biomedische wetenschappen wordt bij de opleiding

Rij 1

Master in de biomedische wetenschappen

in de derde kolom het getal "60" vervangen door het getal "120".

Art. 9.

De betrokken instellingen bezorgen, binnen een termijn van dertig dagen na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, de wijzigingen, vermeld in artikel 1 tot en met 8 aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie voor de opmaak van het Hoger Onderwijsregister.

Art. 10.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2006-2007.

In afwijking van het eerste lid treden de wijzingen, vermeld in artikel 1 tot en met 8, die niet voldoen aan de voorwaarde, vermeld in artikel 9, in werking vanaf het academiejaar 2007-2008.

Art. 11.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.