OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Lichaamsverzorging

  • goedkeuringsdatum
    26 JANUARI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.12/03/2007
  • datum laatste wijziging
    01/09/2010

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 11-6-2010 - B.S. 29-7-2010

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 14, op artikel 15, § 1, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, en op artikel 75;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 20 december 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 oktober 2006;

Gelet op protocol nr. 615 van 1 december 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen. van sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 380 van 1 december 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 41.947/1 van de Raad van State, gegeven op 11 januari 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van state;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 14 en 15, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied Lichaamsverzorging, dat behoort tot het secundair onderwijs voor sociale promotie, vastgelegd in bijlage I tot en met V, die als bijlagen bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2.

De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd.

Art. 3.

De hierna vermelde, conform artikel 75 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, goedgekeurde structuurschema's kunnen bij wijze van overgangsmaatregel nog gedurende twee schooljaren gebruikt worden :

1° "Dameskappen BSO 3", goedgekeurd op 31 mei 2004;

2° "Herenkappen BSO 3", goedgekeurd op 31 mei 2004.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2007.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.