OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen.

  • goedkeuringsdatum
    16 FEBRUARI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.03/04/2007
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 123, § 5, en op artikel 125, § 4, gewijzigd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op de bijlage, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004, 1 juli 2005, 21 april 2006 en 20 juli 2006;

Gelet op de adviezen van de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs over de aanvullingen bij de capaciteitsplanningen, gegeven op 14 november 2006;

Gelet op het advies van de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs over de capaciteitsplanning van de masteropleidingen in de informatica (computerwetenschappen) van de Vlaamse universiteiten, gegeven op 14 november 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 15 februari 2007;

Overwegende dat de rector van de Vrije Universiteit Brussel bij brief van 24 november 2006 bevestigd heeft dat de masteropleiding in de fysica in samenwerking zal worden georganiseerd met de Universiteit Gent en de "Université libre de Bruxelles";

Overwegende dat de rector van de Universiteit Gent bij brief van 28 november 2006 bevestigd heeft dat de Universiteit Gent bij het opzetten van het studieprogramma van de masteropleiding geomatica en landmeetkunde rekening houdt met de opmerkingen van de Erkenningscommissie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004, 1 juli 2005, 21 april 2006 en 20 juli 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° bij de Katholieke Universiteit Leuven wordt in het studiegebied Wetenschappen bij de opleidingen :

Rij 3

Master in de sterrenkunde

Rij 9

Master in de informatica

in de derde kolom het getal "60" vervangen door het getal "120";

2° bij de Universiteit Antwerpen wordt in het studiegebied Wetenschappen bij de opleidingen

Rij 3

Master in de informatica

Rij 6

Master in de wiskunde

in de derde kolom het getal "60" vervangen door het getal "120";

3° bij de Universiteit Gent wordt in het studiegebied Wetenschappen bij de opleidingen

Rij 2

Master in de wiskundige informatica

Rij 4

Master in de fysica en de sterrenkunde

Rij 9

Master in de geomatica en de landmeetkunde

in de derde kolom het getal "60" vervangen door het getal "120";

4° bij de Vrije Universiteit Brussel wordt in het studiegebied Wetenschappen bij de opleidingen

Rij 3

Master in de computerwetenschappen

Rij 6

Master in de fysica

Rij 7

Master in de wiskunde

in de derde kolom het getal "60" vervangen door het getal "120".

Art. 2.

In artikel 6, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2004 tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en de masteropleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen worden de woorden "master in de biochemie" vervangen door de woorden "master in de biochemie en de biotechnologie".

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.