Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs.

  • goedkeuringsdatum
    19 JULI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.24/08/2007
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/09/2019

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 23/05/2008 (B.S. 26/06/2008) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs en bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs
;

(2) B.Vl.R. van 04/09/2009 (B.S. 14/10/2009) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs
;

(3) B.Vl.R. van 11/06/2010 (B.S. 05/08/2010) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging, de toelatingsvoorwaarden, de indeling van studiegebieden in opleidingen van het volwassenenonderwijs en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied voeding
;

(4) B.Vl.R. van 23/07/2010 (B.S. 20/08/2010) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de toelatingsvoorwaarden, de indeling van leergebieden in opleidingen van de basiseducatie en de modulaire structuur van de basiseducatie voor het leergebied wiskunde
;

(5) B.Vl.R. van 02/03/2012 (B.S. 05/04/2012) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de hoofdstukken Vbis en Vter van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs
;

(6) B.Vl.R. van 05/09/2014 (B.S. 05/12/2014) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het hoger beroepsonderwijs en van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging, het gecombineerd onderwijs en de modulaire structuur van het hoger beroepsonderwijs en van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden mechanica-elektriciteit, Nederlands tweede taal en personenzorg
;

(7) B.Vl.R. van 24/04/2015 (B.S. 04/06/2015) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het hoger beroepsonderwijs en het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden ICT, mechanica-elektriciteit, hout en voeding
;

(8) B.Vl.R. van 03/07/2015 (B.S. 04/08/2015) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot fusie van het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen en het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
;

(9) B.Vl.R. van 25/09/2015 (B.S. 05/11/2015) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de personeelsregelgeving en de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het hoger beroepsonderwijs en het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied personenzorg
;

(10) B.Vl.R. van 30/08/2016 (B.S. 23/09/2016) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 11ter, 11sexies en 11novies van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs
;

(11) B.Vl.R. van 10/03/2017 (B.S. 10/04/2017) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs
;

(12) B.Vl.R. van 09/11/2018 (B.S. 19/12/2018) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs
;

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 21, § 1, artikel 24, § 3, artikel 28 en op artikel 30, § 1;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 mei 2007;

Gelet op advies 43.255/1 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° decreet : het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;

2° maatwerk : het onderwijs dat Centra voor Basiseducatie kunnen organiseren conform artikel 30 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;

3° referentiekader : een [11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
erkende beroepskwalificatie11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
] , het Europese referentiekader voor vreemde talen, een studieprofiel of andere;

4° [11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
...11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

Art. 2.

[12B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
Dit besluit is van toepassing op de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie, met uitzondering van hoofdstuk Vbis en Vter, die alleen van toepassing zijn op de centra voor volwassenenonderwijs, en hoofdstuk V, dat alleen van toepassing is op de centra voor basiseducatie.12B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
]

HOOFDSTUK II. - [12B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
...12B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
]

Art. 3.

[12B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
...12B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
]

HOOFDSTUK III. - De procedure en de criteria voor de ontwikkeling van opleidingsprofielen voor het volwassenenonderwijs

Art. 4.

[11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten kunnen minstens tweemaal per jaar gezamenlijk voorstellen van opleidingsprofielen indienen bij de bevoegde administratie.11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

Art. 5.

Over elk voorstel van opleidingsprofiel formuleert de bevoegde administratie een advies op basis van de volgende criteria :

1° de mate waarin het voorstel voldoet aan de wettelijke bepalingen van het decreet of andere relevante regelgeving;

2° de mate waarin het voorstel gebaseerd is op een specifiek referentiekader;

3° de mate waarin het voorstel rekening houdt met maatschappelijke tendensen;

4° de mate waarin het voorstel, in het geval het instapvereisten voorziet, rekening houdt met de noodzakelijke voorkennis van de cursist;

5° de mate waarin het voorstel wordt gedragen door de centra en, als dat wenselijk is, door andere publieke aanbodsverstrekkers;

6° de mate waarin het voorstel rekening houdt met de mogelijke gevolgen voor andere opleidingen of andere onderwijsniveaus.

Art. 6.

[11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
De ingediende voorstellen van opleidingsprofielen worden uiterlijk twee weken na de indiening voor advies aan de Vlaamse Onderwijsraad bezorgd.11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

De Vlaamse Onderwijsraad formuleert een advies binnen de termijn, vermeld in artikel 72, § 1, van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.

HOOFDSTUK IV. - [2B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 14/10/2009
De procedures voor de organisatie van gecombineerd onderwijs2B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 14/10/2009
]

Art. 7.

[12B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
...12B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
]

Art. 8.

[12B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
...12B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
]

Art. 9.

[2B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 14/10/2009

Een centrum dat, ter uitvoering van artikel 72ter van het decreet, in aanmerking wil komen voor een aanvullende financiering of subsidiëring voor het gecombineerd onderwijs via de middelen, vermeld in artikel 72bis van het decreet, dient hiertoe uiterlijk op 30 april van het voorafgaande schooljaar een aanvraag in bij de bevoegde administratie.

De aanvraag is alleen ontvankelijk als ze voldoet aan de criteria vermeld in artikel 72ter, § 1, tweede lid, van het decreet.

De bevoegde administratie beoordeelt de ontvankelijkheid van elke aanvraag en betrekt de representatieve vakorganisaties bij de beoordeling van het criterium, vermeld in artikel 72ter, § 1, tweede lid, 4°, van het decreet.

2B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 14/10/2009
]

[2B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 14/10/2009
HOOFDSTUK IVbis - Modaliteiten inzake de organisatie van open modules [7B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...7B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
] 2B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 14/10/2009
]

[2B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 14/10/2009

Art. 9bis.

Indien een [7B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
centrum7B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
] opleidingsaanbod wil organiseren in de vorm van een open module, zoals vermeld in artikel 25bis van het decreet, dan meldt het centrum dat aan de bevoegde administratie en stelt het centrum een document op, waarin ten minste wordt opgenomen :

1° het aantal cursisten dat gevat wordt door de open module;

2° een omschrijving van de leervragen van de betrokken cursist of cursisten;

3° een oplijsting van de geselecteerde eindtermen of basiscompetenties uit een van de leergebieden van de basiseducatie;

4° de duur van de open module;

5° een omschrijving van de wijze van evalueren.

Het document, vermeld in het eerste lid, wordt ondertekend door het bestuur van het [7B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
centrum7B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
] en de betrokken cursist(en) en wordt in het centrum ter beschikking gesteld van de bevoegde administratie en de inspectie.

2B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 14/10/2009
] [2B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 14/10/2009

Art. 9ter.

[4B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
...4B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
]

2B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 14/10/2009
]

HOOFDSTUK V. - De aanvraagprocedure voor de organisatie van maatwerk

Art. 10.

Een Centrum voor Basiseducatie dat, ter uitvoering van artikel 30 van het decreet, maatwerk wil organiseren, dient hiertoe [12B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
uiterlijk twee maanden12B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
] voor de aanvang van het maatwerk een aanvraag in bij de bevoegde administratie.

In afwijking van het eerste lid, dient een Centrum voor Basiseducatie dat maatwerk wil organiseren vanaf 1 september, hiertoe uiterlijk op [12B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
31 mei12B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
] van het voorafgaande schooljaar een aanvraag in.

De aanvraag is alleen ontvankelijk als de samenwerkingsovereenkomst, die de basis vormt voor de aanvraag, is bijgevoegd.

Art. 11.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, keurt het maatwerk [12B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
uiterlijk twintig werkdagen12B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
] na de ontvangst van de aanvraag, op advies van de onderwijsinspectie, goed of af.

[5B.Vl.R. van 02/03/2012
B.S. 05/04/2012
HOOFDSTUK Vbis. - Aanvraagprocedure voor het toekennen van onderwijsbevoegdheid aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs5B.Vl.R. van 02/03/2012
B.S. 05/04/2012
]

[5B.Vl.R. van 02/03/2012
B.S. 05/04/2012

Art. 11bis.

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat, conform artikel 64 van het decreet, onderwijsbevoegdheid wil verkrijgen voor een [11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
studiegebied van het secundair volwassenenonderwijs in een bepaalde vestigingsplaats11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
] kan daarvoor telkens uiterlijk op [7B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
15 februari7B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
] of 30 september een gemotiveerde aanvraag indienen bij de bevoegde administratie.

[7B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
...7B.Vl.R. van 24/04/2015
B.S. 04/06/2015
]

[11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
...11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

5B.Vl.R. van 02/03/2012
B.S. 05/04/2012
] [5B.Vl.R. van 02/03/2012
B.S. 05/04/2012

Art. 11ter.

De ingediende aanvragen worden [11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
voor advies aan de Vlaamse Onderwijsraad bezorgd en11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
] beoordeeld door een adviescommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van het Departement Onderwijs en Vorming en [8B.Vl.R. van 03/07/2015
B.S. 04/08/2015
het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen8B.Vl.R. van 03/07/2015
B.S. 04/08/2015
] .

[10B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 23/09/2016
Bij de beoordeling van de aanvragen van de centra voor volwassenenonderwijs die onderwijsbevoegdheid hebben voor minstens één opleiding van het studiegebied Nederlands Tweede Taal, wordt de adviescommissie, zoals bedoeld in het eerste lid uitgebreid met een vertegenwoordiger van het Agentschap Integratie en Inburgering.10B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 23/09/2016
]

[11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
De ingediende aanvragen worden door de adviescommissie onontvankelijk verklaard als bij de aanvraag geen ondertekend protocol van het lokaal comité van het aanvragende centrumbestuur is gevoegd.11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

[11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017

Bij de beoordeling van de aanvragen houdt de adviescommissie rekening met de volgende criteria :

1° of de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid past in een langetermijnvisie van het centrumbestuur;

2° de mate waarin een regionale maatschappelijke behoefte bestaat aan de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid in die vestigingsplaats;

3° de mate waarin er een potentieel aan cursisten bestaat voor de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid in het rekruteringsgebied van die vestigingsplaats van het centrum;

4° of er wordt samengewerkt met derden voor de organisatie van de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid in die vestigingsplaats;

5° of het centrum beschikt over de nodige leraarsuren, expertise en infrastructuur voor de organisatie van de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid;

6° de inspectie heeft in het kader van de laatste doorlichting in het centrum geen voorbehoud gemaakt voor een opleiding die tot het studiegebied behoort waarvoor de onderwijsbevoegdheid wordt aangevraagd;

7° of de kwaliteit van de andere opleidingen van het centrum voor volwassenenonderwijs niet in het gedrang komt;

8° de principes van vrije keuze.

11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
] 5B.Vl.R. van 02/03/2012
B.S. 05/04/2012
] [5B.Vl.R. van 02/03/2012
B.S. 05/04/2012

Art. 11quater.

Als de Vlaamse Regering de aangevraagde onderwijsbevoegdheid weigert, dan kan het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs opnieuw een gemotiveerde aanvraag indienen conform de bepalingen van artikelen 11bis en 11ter.

Als de Vlaamse Regering de aangevraagde onderwijsbevoegdheid verleent, dan verkrijgt het bestuur van het Centrum voor Volwassenenonderwijs die onderwijsbevoegdheid, afhankelijk van de datum waarop de aanvraag werd ingediend, respectievelijk vanaf 1 februari van het lopende schooljaar of vanaf 1 september van het schooljaar dat volgt op het schooljaar waarin de beslissing is genomen.

5B.Vl.R. van 02/03/2012
B.S. 05/04/2012
]

[5B.Vl.R. van 02/03/2012
B.S. 05/04/2012
HOOFDSTUK Vter. - [11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
Aanvraagprocedure voor overhevelingen van structuuronderdelen11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
] 5B.Vl.R. van 02/03/2012
B.S. 05/04/2012
]

[5B.Vl.R. van 02/03/2012
B.S. 05/04/2012

Artikel 11quinquies.

[11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
Het bestuur van een centrum voor volwassenenonderwijs dat, conform artikel 65, § 1, van het decreet, een structuuronderdeel van een bepaalde vestigingsplaats wil overhevelen naar een bepaalde vestigingsplaats van een ander centrum, kan daarvoor samen met het ontvangende centrumbestuur uiterlijk op 15 februari een gemotiveerde aanvraag indienen bij de bevoegde administratie.11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

5B.Vl.R. van 02/03/2012
B.S. 05/04/2012
] [5B.Vl.R. van 02/03/2012
B.S. 05/04/2012

Art. 11sexies.

De ingediende aanvragen worden [11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
voor advies aan de Vlaamse Onderwijsraad bezorgd en11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
] beoordeeld door de adviescommissie, vermeld in artikel 11ter, eerste [10B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 23/09/2016
en tweede10B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 23/09/2016
] lid.

[11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
De ingediende aanvragen worden door de adviescommissie onontvankelijk verklaard als bij de aanvraag geen ondertekend protocol van het lokaal comité van zowel het aanvragende als het ontvangende centrumbestuur is gevoegd.11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

[11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017

Bij de beoordeling van de aanvragen houdt de adviescommissie rekening met de volgende criteria :

1° of de overheveling past in een langetermijnvisie van zowel het overhevelende als het ontvangende centrumbestuur;

2° de mate waarin vanuit een macrodoelmatigheidsperspectief het aanbod in de regio van de ontvangende vestigingsplaats niet verzadigd wordt;

3° de principes van vrije keuze.

11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
] 5B.Vl.R. van 02/03/2012
B.S. 05/04/2012
] [5B.Vl.R. van 02/03/2012
B.S. 05/04/2012

Art. 11septies.

Als de Vlaamse Regering de aanvraag afkeurt, dan kan het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs opnieuw een gemotiveerde aanvraag indienen conform artikelen 11quinquies en 11sexies.

[11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
Als de Vlaamse Regering de aanvraag goedkeurt, verkrijgt het bestuur van het centrum voor volwassenenonderwijs vanaf 1 september van het schooljaar dat volgt op het schooljaar waarin de beslissing is genomen, de onderwijsbevoegdheid voor het overgehevelde structuuronderdeel in die bepaalde vestigingsplaats en kan het de eventueel overgehevelde leraarsuren aanwenden.11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

5B.Vl.R. van 02/03/2012
B.S. 05/04/2012
]

[9B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
HOOFDSTUK Vquater. - Aanvraagprocedure voor het aanwenden van leraarsuren in een vestigingsplaats buiten het werkingsgebied van de hoofdvestigingsplaats9B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
]

[9B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015

Art. 11octies. t.e.m. art. 11decies.

[11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
...11B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 10/04/2017
]

9B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
]

HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 12.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007, met uitzondering van artikel 4 tot en met 6, die in werking treden op 1 januari 2008.

Art. 13.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.