Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    19 JULI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.28/08/2007
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    23/04/2021

COÖRDINATIE

(1) B.Vl.R. van 25/04/2008 (B.S. 07/07/2008)

(2) B.Vl.R. van 17/10/2008 (B.S. 04/12/2008)

(3) B.Vl.R. van 04/09/2009 (B.S. 14/10/2009)

(4) B.Vl.R. van 24/07/2009 (B.S. 21/10/2009)

(5) B.Vl.R. van 11/06/2010 (B.S. 05/08/2010)

(6) B.Vl.R. van 10/09/2010 (B.S. 22/10/2010)

(7) B.Vl.R. van 21/09/2012 (B.S. 22/11/2012)

(8) B.Vl.R. van 01/03/2013 (B.S. 05/04/2013)

(9) B.Vl.R. van 06/09/2013 (B.S. 08/10/2013)

(10) B.Vl.R. van 28/02/2014 (B.S. 04/04/2014)

(11) B.Vl.R. van 05/09/2014 (B.S. 05/12/2014)

(12) B.Vl.R. van 27/02/2015 (B.S. 08/04/2015)

(13) B.Vl.R. van 24/04/2015 (B.S. 04/06/2015)

(14) B.Vl.R. van 25/09/2015 (B.S. 05/11/2015)

(15) B.Vl.R. van 30/08/2016 (B.S. 20/09/2016)

(16) B.Vl.R. van 10/03/2017 (B.S. 10/04/2017)

(17) B.Vl.R. van 15/03/2019 (B.S. 18/04/2019)

(18) B.Vl.R. van 15/02/2019 (B.S. 23/05/2019)

(19) B.Vl.R. van 19/07/2019 (B.S. 27/08/2019)

(20) B.Vl.R. van 20/03/2020 (B.S. 22/04/2020)

(21) B.Vl.R. van 04/09/2020 (B.S. 20/10/2020)

(22) B.Vl.R. van 26/02/2021 (B.S. 23/04/2021)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 40, 41, § 4, 2° en 3°, op artikel 42, 182, § 2, en op artikel 183;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 mei 2007;

Gelet op advies 43.254/1 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Ter uitvoering van artikel 40 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de modellen van de studiebewijzen vastgelegd in [19B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
bijlage I tot en met IV en bijlage XI19B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
] die bij dit besluit zijn gevoegd.

Aan cursisten die voldaan hebben aan de voorwaarden inzake de basiskennis van het bedrijfsbeheer, opgenomen in de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap en in het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, wordt het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer uitgereikt. Het model van dit getuigschrift is opgenomen in bijlage III die bij dit besluit is gevoegd.

[14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
Aan cursisten die met goed gevolg een opleiding hebben beëindigd die gebaseerd is op een erkende beroepskwalificatie, wordt een certificaat uitgereikt waarop onder het opschrift "Certificaat" de volgende bepaling toegevoegd wordt: "Bewijs van beroepskwalificatie niveau ... van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau ... van het Europees kwalificatiekader". Naargelang van het geval wordt in die bepaling als niveau "2", "3", "4" of "5" vermeld.14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
]

[5B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 05/08/2010

Art. 1/1.

Behoudens de directeur kan elke gemandateerde van het centrumbestuur met de ondertekening van de studiebewijzen worden belast. In voorkomend geval worden in het model opgenomen in de respectieve bijlagen enerzijds de woorden 'directeur van bovenvernoemd centrum' vervangen door de woorden 'gemandateerde van het centrumbestuur van bovenvernoemd centrum' en anderzijds, onderaan, de woorden 'De directeur' vervangen door de woorden 'De gemandateerde van het centrumbestuur'.

5B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 05/08/2010
]

Art. 2.

De modellen van de studiebewijzen bevatten de minimumvermeldingen die op het studiebewijs moeten voorkomen. Het centrum mag het studiebewijs aanvullen met een opsomming van de modules van de opleiding, het behaalde resultaat in punten of procenten, de behaalde graad en titel.

[17B.Vl.R. van 15/03/2019
B.S. 18/04/2019
...17B.Vl.R. van 15/03/2019
B.S. 18/04/2019
]

[14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
...14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
]

[17B.Vl.R. van 15/03/2019
B.S. 18/04/2019
...17B.Vl.R. van 15/03/2019
B.S. 18/04/2019
]

Het bestuur van het centrum reikt de studiebewijzen uit aan de cursisten uiterlijk op het einde van de tweede maand na het afsluiten van de evaluatie.

[3B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 14/10/2009

Art. 2bis.

[12B.Vl.R. van 27/02/2015
B.S. 08/04/2015
...12B.Vl.R. van 27/02/2015
B.S. 08/04/2015
]

3B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 14/10/2009
] [3B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 14/10/2009

Art. 2ter.

Voor het deelcertificaatsupplement, vermeld in artikel 41, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, gelden de volgende modaliteiten :

Omwille van de herkenbaarheid binnen het volwassenenonderwijs dient het deelcertificaatsupplement informatie te verstrekken over de hiernavolgende zes onderdelen en dit conform de opgegeven volgorde. Voor het overige is het bestuur van een [14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
Centrum voor Basiseducatie of Centrum voor Volwassenenonderwijs14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
] vrij om de opmaak van het deelcertificaatsupplement te bepalen :

1° Informatie over de identiteit van de cursist :

a) naam;

b) voornaam;

c) geboortedatum;

d) cursistnummer bij het [14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
Centrum voor Basiseducatie of Centrum voor Volwassenenonderwijs14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
] .

2° Informatie over de aard van het deelcertificaat :

a) « deelcertificaat van een open module »;

b) het [14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
leergebied of studiegebied14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
] ;

c) de officiële naam van het [14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
Centrum voor Basiseducatie of Centrum voor Volwassenenonderwijs14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
] .

3° Informatie over het niveau van het deelcertificaat :

a) « [14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
basiseducatie of secundair volwassenenonderwijs14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
] »;

b) de duur van de open module, uitgedrukt in lestijden.

4° Informatie over de open module en de behaalde studieresultaten :

a) onderwijsvorm : organisatie van de open module in de vorm van contactonderwijs of gecombineerd onderwijs;

b) inhoud van de open module : een opsomming van de geselecteerde eindtermen of basiscompetenties uit een van de [14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
leergebieden van de basiseducatie of studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
] ;

c) het evaluatiesysteem en het behaalde individuele evaluatieresultaat.

5° Informatie over de functie van de open module :

a) gegevens in verband met de aansluiting en de mogelijke vervolgopleidingen.

6° Authenticiteit van het deelcertificaatsupplement :

a) datum;

b) handtekening;

c) de functie van diegene die het diplomasupplement ondertekent;

d) zegel van het [14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
Centrum voor Basiseducatie of Centrum voor Volwassenenonderwijs14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
] ;

e) facultatief : extra authenticiteitmaatregelen.

Het deelcertificaatsupplement wordt steeds uitgereikt samen met het deelcertificaat van een open module als vermeld in artikel 25bis van hetzelfde decreet.

3B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 14/10/2009
]

Art. 3.

Ter uitvoering van artikel 42 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs leiden de opleidingen die zijn vastgelegd in bijlage IX, die bij dit besluit is gevoegd, tot een diploma secundair onderwijs als aan de voorwaarden, vermeld in artikel 41, § 4, 2° of 3°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, is voldaan.

[5B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 05/08/2010
Voor al de opleidingen vastgelegd in bijlage IX waarvoor een door de Vlaamse Regering goedgekeurd opleidingsprofiel beschikbaar is, geldt dat als aan de voorwaarden, vermeld in artikel 41, § 4, 2° of 3° van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs is voldaan, het diploma secundair onderwijs kan uitgereikt worden vanaf de datum waarop de betreffende opleiding van kracht is.5B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 05/08/2010
]

[1B.Vl.R. van 25/04/2008
B.S. 07/07/2008

Art. 3bis.

[1B.Vl.R. van 25/04/2008
B.S. 07/07/2008
1B.Vl.R. van 25/04/2008
B.S. 07/07/2008
]

1B.Vl.R. van 25/04/2008
B.S. 07/07/2008
]

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

[14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
...14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
]

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlagen

Bijlage I

Model deelcertificaat

Bijlage II

Model certificaat

Bijlage III

Model getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer

Bijlage IV

[8B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
Model diploma secundair onderwijs8B.Vl.R. van 01/03/2013
B.S. 05/04/2013
]

Bijlage V

[17B.Vl.R. van 15/03/2019
B.S. 18/04/2019
...17B.Vl.R. van 15/03/2019
B.S. 18/04/2019
]

Bijlage VI

[12B.Vl.R. van 27/02/2015
B.S. 08/04/2015
...12B.Vl.R. van 27/02/2015
B.S. 08/04/2015
]

Bijlage VII

[17B.Vl.R. van 15/03/2019
B.S. 18/04/2019
...17B.Vl.R. van 15/03/2019
B.S. 18/04/2019
]

Bijlage VIII

[14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
...14B.Vl.R. van 25/09/2015
B.S. 05/11/2015
]

Bijlage IX

[22B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
Diplomagerichte opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs22B.Vl.R. van 26/02/2021
B.S. 23/04/2021
]

[1B.Vl.R. van 25/04/2008
B.S. 07/07/2008
Bijlage X1B.Vl.R. van 25/04/2008
B.S. 07/07/2008
]

[5B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 05/08/2010
...5B.Vl.R. van 11/06/2010
B.S. 05/08/2010
]

[19B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
Bijlage XI19B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]

[19B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
Bewijs van deelkwalificatie19B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
]