Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs

 • goedkeuringsdatum
  19/07/2007
 • publicatiedatum
  B.S. 28/08/2007 (pagina 44653)
 • bron

  Numac : 2007036450
 • datum laatste wijziging
  27/08/2019

Aanhef

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 40, 41, § 4, 2° en 3°, op artikel 42, 182, § 2, en op artikel 183;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 mei 2007;

Gelet op advies 43.254/1 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART. 1.

Ter uitvoering van artikel 40 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs worden de modellen van de studiebewijzen vastgelegd in bijlage I tot en met IV en bijlage XI die bij dit besluit zijn gevoegd.

Aan cursisten die voldaan hebben aan de voorwaarden inzake de basiskennis van het bedrijfsbeheer, opgenomen in de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap en in het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, wordt het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer uitgereikt. Het model van dit getuigschrift is opgenomen in bijlage III die bij dit besluit is gevoegd.

Aan cursisten die met goed gevolg een opleiding hebben beëindigd die gebaseerd is op een erkende beroepskwalificatie, wordt een certificaat uitgereikt waarop onder het opschrift "Certificaat" de volgende bepaling toegevoegd wordt: "Bewijs van beroepskwalificatie niveau ... van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau ... van het Europees kwalificatiekader". Naargelang van het geval wordt in die bepaling als niveau "2", "3", "4" of "5" vermeld.
 

ART. 1/1.

Behoudens de directeur kan elke gemandateerde van het centrumbestuur met de ondertekening van de studiebewijzen worden belast. In voorkomend geval worden in het model opgenomen in de respectieve bijlagen enerzijds de woorden 'directeur van bovenvernoemd centrum' vervangen door de woorden 'gemandateerde van het centrumbestuur van bovenvernoemd centrum' en anderzijds, onderaan, de woorden 'De directeur' vervangen door de woorden 'De gemandateerde van het centrumbestuur'.

ART. 2.

De modellen van de studiebewijzen bevatten de minimumvermeldingen die op het studiebewijs moeten voorkomen. Het centrum mag het studiebewijs aanvullen met een opsomming van de modules van de opleiding, het behaalde resultaat in punten of procenten, de behaalde graad en titel.

Het bestuur van het centrum reikt de studiebewijzen uit aan de cursisten uiterlijk op het einde van de tweede maand na het afsluiten van de evaluatie.
 

ART. 2bis.

...

ART. 2ter.

Voor het deelcertificaatsupplement, vermeld in artikel 41, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, gelden de volgende modaliteiten :

Omwille van de herkenbaarheid binnen het volwassenenonderwijs dient het deelcertificaatsupplement informatie te verstrekken over de hiernavolgende zes onderdelen en dit conform de opgegeven volgorde. Voor het overige is het bestuur van een Centrum voor Basiseducatie of Centrum voor Volwassenenonderwijs vrij om de opmaak van het deelcertificaatsupplement te bepalen :
1° Informatie over de identiteit van de cursist :
a) naam;
b) voornaam;
c) geboortedatum;
d) cursistnummer bij het Centrum voor Basiseducatie of Centrum voor Volwassenenonderwijs.
2° Informatie over de aard van het deelcertificaat :
a) « deelcertificaat van een open module »;
b) het leergebied of studiegebied;
c) de officiële naam van het Centrum voor Basiseducatie of Centrum voor Volwassenenonderwijs.
3° Informatie over het niveau van het deelcertificaat :
a) « basiseducatie of secundair volwassenenonderwijs »;
b) de duur van de open module, uitgedrukt in lestijden.
4° Informatie over de open module en de behaalde studieresultaten :
a) onderwijsvorm : organisatie van de open module in de vorm van contactonderwijs of gecombineerd onderwijs;
b) inhoud van de open module : een opsomming van de geselecteerde eindtermen of basiscompetenties uit een van de leergebieden van de basiseducatie of studiegebieden van het secundair volwassenenonderwijs;
c) het evaluatiesysteem en het behaalde individuele evaluatieresultaat.
5° Informatie over de functie van de open module :
a) gegevens in verband met de aansluiting en de mogelijke vervolgopleidingen.
6° Authenticiteit van het deelcertificaatsupplement :
a) datum;
b) handtekening;
c) de functie van diegene die het diplomasupplement ondertekent;
d) zegel van het Centrum voor Basiseducatie of Centrum voor Volwassenenonderwijs;
e) facultatief : extra authenticiteitmaatregelen.

Het deelcertificaatsupplement wordt steeds uitgereikt samen met het deelcertificaat van een open module als vermeld in artikel 25bis van hetzelfde decreet.

ART. 3.

Ter uitvoering van artikel 42 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs leiden de opleidingen die zijn vastgelegd in bijlage IX, die bij dit besluit is gevoegd, tot een diploma secundair onderwijs als aan de voorwaarden, vermeld in artikel 41, § 4, 2° of 3°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, is voldaan.

Voor al de opleidingen vastgelegd in bijlage IX waarvoor een door de Vlaamse Regering goedgekeurd opleidingsprofiel beschikbaar is, geldt dat als aan de voorwaarden, vermeld in artikel 41, § 4, 2° of 3° van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs is voldaan, het diploma secundair onderwijs kan uitgereikt worden vanaf de datum waarop de betreffende opleiding van kracht is.

ART. 3bis.

...

ART. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

ART. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage III

Bijlage IV

Bijlage V

...

Bijlage VI

...

Bijlage VII

...

Bijlage VIII

...

BIJLAGE Bijlage IX

Bijlage X

...

Bijlage XI