OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVII (uittreksel - VWO/CVO/Organisatie).

  • goedkeuringsdatum
    22 JUNI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.21/08/2007
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. X.2 van ditzelfde besluit

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende het onderwijs XVII.

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel I.1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK X. - Autonome bepalingen

Afdeling I. - Volwassenenonderwijs

...

Art. X.2

Aan de centra voor volwassenenonderwijs die onderwijsbevoegdheid hebben in het studiegebied onderwijs van het hoger beroepsonderwijs worden voor het schooljaar 2007-2008 bijkomende leraarsuren toegekend ten bedrage van tien procent van het aantal leraarsuren in de categorie pedagogisch van het hoger onderwijs voor sociale promotie gegenereerd tijdens de referteperiode 1 februari 2006 tot en met 31 januari 2007.

Deze bijkomende leraarsuren kunnen enkel aangewend worden voor de inrichting van de specifieke lerarenopleiding.

...

Afdeling V. - Inwerkingtreding

Art. X.8

De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op de volgende data :

...

4° artikelen X.2, X.5, X.6 en X.7 treden in werking op 1 september 2007.