Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    21 SEPTEMBER 2007
  • publicatiedatum
    B.S.29/10/2007
  • datum laatste wijziging
    01/09/2015

COORDINATIE

B.Vl.R. 10-7-2008 - B.S. 8-10-2008

B.Vl.R. 2-10-2009 - B.S. 5-11-2009

B.Vl.R. 16-7-2010 - B.S. 16-8-2010

B.Vl.R. 28-2-2014 - B.S. 4-4-2014

B.Vl.R. 12-6-2015 - B.S. 6-7-2015

B.Vl.R. 3-7-2015 - B.S. 4-8-2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 33, 100, § 6, artikel 105, § 3 en § 4 en op artikel 110, § 4, 2°;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 14 juni 2007;

Gelet op het protocol nr. 635 van 28 juni 2007 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten op 6 juli 2007;

Gelet op protocol nr. 400 van 28 juni 2007 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs op 6 juli 2007;

Gelet op het advies nr. 43.470/1/V van de Raad van State, gegeven op 4 september 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de Centra voor Volwassenenonderwijs, vermeld in artikel 60 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Art. 2.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° centrum : een Centrum voor Volwassenenonderwijs, zoals bepaald in artikel 60 van het decreet van 15 juni 2007;

[1°bis centrumbestuur : de inrichtende macht die ten aanzien van het centrum de bestuurshandelingen verricht, overeenkomstig de door de wet, het decreet, het bijzonder decreet of de statuten toegewezen bevoegdheden;]

2° cursist : deelnemer aan het volwassenenonderwijs die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en ingeschreven is;

3° decreet : het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;

4° lesurencursist : het resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal lestijden van een module met het aantal financierbare of subsidieerbare cursisten;

[4°bis lokaal comité : het lokale overleg- of onderhandelingscomité dat bevoegd is op het vlak van arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden;]

5° NT2 : Nederlands tweede taal;

[5°bis de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs;]

6° referteperiode : een tijdspanne voor de registratie van de cursistenkenmerken.

B.Vl.R. van 10-7-2008

HOOFDSTUK II. - De toelating van voltijds leerplichtige leerlingen uit het secundair onderwijs tot de opleidingen van het studiegebied NT2

Art. 3.

§ 1. Een [voltijds leerplichtige] leerling uit het secundair onderwijs kan toegelaten worden tot de opleidingen van het studiegebied NT2 op voorwaarde dat :

1° de leerling op vrijwillige basis deelneemt aan een opleiding NT2 van het studiegebied NT2;

2° de leerling de opleiding van het studiegebied NT2 volgt buiten de lesuren van de school voor secundair onderwijs;

3° de leerling over een attest beschikt, afgeleverd door de school voor secundair onderwijs, waarin ten minste volgende elementen zijn opgenomen : a) een omschrijving van de taalachterstand van de leerling in functie van de opleiding die de leerling in het secundair onderwijs volgt; b) de contactgegevens van de persoon, die door de school voor secundair onderwijs wordt aangeduid voor de opvolging van de modules of de opleiding NT2 waarvoor de leerling in het organiserende centrum is ingeschreven.

Dit attest wordt bij inschrijving toegevoegd aan het cursistendossier van de leerling, zoals opgemaakt door het organiserende centrum;

4° het organiserende centrum de persoon, vermeld in § 1, 3°, b), van de school voor secundair onderwijs tenminste contacteert :

a) bij de aanvang en bij de afronding van de modules of de opleiding NT2, waarvoor de leerling is ingeschreven;

b) bij de vroegtijdige stopzetting van de modules of de opleiding NT2;

c) bij stagnatie van de leervorderingen van de leerling in de modules of de opleiding NT2.

§ 2. Voor de uitvoering van § 1, 3° en 4° maakt het organiserende centrum afspraken met de school voor secundair onderwijs van de leerling.

B.Vl.R. van 2-10-2009

HOOFDSTUK III. - Berekening van de jaarlijkse puntenenveloppe voor de Centra voor Volwassenenonderwijs

Art. 4.

§ 1. Met behoud van de toepassing van de bepalingen, vermeld in artikel 193, § 3, van het decreet, heeft een centrum met toepassing van artikel 105, § 3, van het decreet jaarlijks recht op een puntenenveloppe om betrekkingen op te richten in de ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel.

Die puntenenveloppe wordt berekend op basis van het aantal lesurencursist voor de [referteperiode van 1 april van het jaar n-1 tot 31 maart van het jaar n, zoals vermeld in artikel 105, § 3, eerste lid ] voor het toekennen van de betrekkingen in de ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel voor het schooljaar n/n+1.

[De referteperiode van 1 februari 2007 tot en met 31 januari 2008 wordt éénmalig met twee maanden verlengd tot 31 maart 2008, zoals vermeld in artikel 196bis van het decreet.]

§ 2. De puntenenveloppe, zoals bepaald in § 1, is samengesteld uit twee delen, die als volgt berekend worden :

1° 1 punt per volledige schijf van 755 lesurencursist;

2° 1 punt per volledige schijf van 2 430 lesurencursist van de opleidingen van de studiegebieden auto, boekbinden, bouw, decoratieve technieken, diamantbewerking, grafische technieken, hout, juwelen, koeling en warmte, land- en tuinbouw, lederbewerking, lichaamsverzorging, maritieme opleidingen, mechanica-elektriciteit, mode, muziekinstrumentenbouw, smeden, textiel en voeding en van de opleiding vrachtwagenchauffeur van het studiegebied bijzondere educatieve noden.

§ 3. Met toepassing van artikel 100, § 6, van het decreet behouden de centra die in de periode van 1 september 1999 tot en met 31 augustus 2007 tot stand zijn gekomen door fusie, jaarlijks tenminste het aantal punten dat nodig is om het volume aan betrekkingen in de ambten van bestuurs- en ondersteunend personeel, toegekend aan de betrokken centra op de vooravond van de fusie, in stand te houden.

De gewaarborgde puntenenveloppe voor de centra, vermeld in het eerste lid, wordt vastgelegd in de bijlage, die gevoegd is bij dit besluit.

§ 4. De jaarlijkse puntenenveloppe voor de centra die vermeld worden in de bijlage, wordt als volgt bepaald :

1° als A groter of gelijk is aan B, dan is de toe te kennen puntenenveloppe gelijk aan A;

2° als A kleiner is dan B, dan is de toe te kennen puntenenveloppe gelijk aan B,

waarbij :

1° A = aantal punten, berekend op basis van § 2;

2° B = aantal punten, vastgelegd in de bijlage.

B.Vl.R. van 10-7-2008

Art. 5.

§ 1. De punten worden als volgt omgerekend naar gefinancierde of gesubsidieerde voltijdse betrekkingen in de ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel :

1° als een betrekking in het ambt van administratief medewerker wordt opgericht die de salarisschaal 122 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 63 punten in rekening gebracht;

2° als een betrekking in het ambt van administratief medewerker wordt opgericht die de salarisschaal 158, 100 of 208 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 82 punten in rekening gebracht;

3° als een betrekking wordt opgericht in het ambt van administratief medewerker die de salarisschaal 542 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 120 punten in rekening gebracht;

4° als een betrekking in het ambt van technisch adviseur wordt opgericht die de salarisschaal 257, 305 of 300 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 110 punten in rekening gebracht;

5° als een betrekking wordt opgericht in het ambt van technisch adviseur-coördinator die de salarisschaal 258, 311 of 384 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 120 punten in rekening gebracht;

6° als een betrekking wordt opgericht in het ambt van technisch adviseur-coördinator die de salarisschaal 538 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 126 punten in rekening gebracht;

7° als een betrekking wordt opgericht in het ambt van [adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs] die de salarisschaal 312, 323, 328 of 327 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 120 punten in rekening gebracht;

8° als een betrekking wordt opgericht in het ambt van [adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs] die de salarisschaal 502 of 501 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 130 punten in rekening gebracht;

9° als een betrekking wordt opgericht in het ambt van [adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs/specifieke lerarenopleiding] die de salarisschaal 509, 502, 312, 323, 328 of 327 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 134 punten in rekening gebracht.

B.Vl.R. van 16-7-2010

§ 2. Voor de aanwending in uren van zestig minuten wordt de puntenenveloppe omgezet volgens onderstaande tabel :

1° voor de betrekkingen in de ambten van administratief medewerker

Puntenwaarde

63

82

120

Aantal uren

Punten

Punten

Punten

1

2

3

4

2

4

6

8

3

6

8

12

4

8

11

15

5

10

13

19

6

12

16

23

7

14

18

27

8

16

21

30

9

18

24

34

10

20

26

38

11

22

29

42

12

24

31

45

13

26

34

49

14

28

36

53

15

30

39

57

16

32

41

60

17

34

44

64

18

36

47

68

19

38

49

72

20

40

52

75

21

42

54

79

22

44

57

83

23

46

59

87

24

48

62

90

25

50

65

94

26

52

67

98

27

54

70

102

28

56

72

105

29

58

75

109

30

60

77

113

31

62

80

117

32

63

82

120

2° [...]

B.Vl.R. van 2-10-2009

§ 3. [De puntenenveloppe wordt voor de aanwending in uren van zestig minuten voor de ambten in de betrekkingen van technisch adviseur, technisch adviseur-coördinator, adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs en adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs/specifieke lerarenopleiding omgezet volgens de onderstaande tabel :

puntenwaarde

110

120

126

130

134

aantal uren

punten

punten

punten

punten

punten

1

4

4

4

4

4

2

7

7

7

8

8

3

10

10

11

11

12

4

13

14

14

15

15

5

16

17

18

19

19

6

19

20

21

22

23

7

22

24

25

26

27

8

25

27

28

29

30

9

28

30

32

33

34

10

31

34

35

37

38

11

34

37

39

40

41

12

37

40

42

44

45

13

40

44

46

47

49

14

43

47

49

51

53

15

46

50

53

55

56

16

49

54

56

58

60

17

52

57

60

62

64

18

55

60

63

65

67

19

59

64

67

69

71

20

62

67

70

73

75

21

65

70

74

76

79

22

68

74

77

80

82

23

71

77

81

84

86

24

74

80

84

87

90

25

77

84

88

91

94

26

80

87

91

94

97

27

83

90

95

98

101

28

86

94

98

102

105

29

89

97

102

105

108

30

92

100

105

109

112

31

95

104

109

112

116

32

98

107

112

116

120

33

101

110

116

120

123

34

104

114

119

123

127

35

107

117

123

127

131

36

110

120

126

130

134

B.Vl.R. van 16-7-2010

§ 4. De som van het aantal punten van de betrekkingen die per ambt worden ingericht, bedraagt nooit meer dan het aantal punten dat vereist is voor een betrekking die bestaat uit de som van de uren die in het betrokken ambt worden opgericht.

[§ 5. Als een personeelslid wordt aangesteld in een niet-vacante betrekking in een ambt van het ondersteunend personeel als vervanger van de titularis van deze betrekking, mag de vervanger geen hogere salarisschaal hebben dan de titularis van de betrekking, tenzij de inrichtende macht de puntenwaarde van de betrekking verhoogt.]

B.Vl.R. van 12-6-2015

Art. 6.

§ 1.Met toepassing van artikel 105, § 3, derde lid, van het decreet moet een centrum vanaf het schooljaar 2007-2008 ten minste 55 procent van de punten, berekend op basis van artikel 4, § 2, 1°, aanwenden om betrekkingen op te richten in de ambten van het ondersteunend personeel, bepaald in artikel 5, § 1, 1° en 2°.

Bij de omzetting van het percentage van de punten, bepaald in het eerste lid, naar uren wordt afgerond naar de hogere eenheid.

§ 2. Als een vastbenoemd personeelslid in een ambt van het bestuurspersoneel door de toepassing van § 1 dreigt ter beschikking te worden gesteld wegens ontstentenis van betrekking, mag het centrum van de verplichting in § 1 afwijken om deze terbeschikkingstelling te vermijden met dien verstande dat deze afwijking niet mag leiden tot een terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking binnen de ambten van het ondersteunend personeel en dat het centrum dan steeds ten minste 50 procent van de punten berekend op basis van artikel 4, § 2, 1° moet aanwenden om betrekkingen op te richten in de ambten van het ondersteunend personeel, bepaald in artikel 5, § 1, 1° en 2°.

§ 3. De punten bedoeld in § 1 en § 2 komen niet in aanmerking voor overdracht naar een ander centrum of naar het eerstvolgend schooljaar, zoals bedoeld in artikel 105, § 6 van het decreet.

[HOOFDSTUK IIIbis. - De aanwending van leraarsuren voor de aanwerving van voordrachtgevers

Art. 6bis.

§ 1. Met toepassing van artikel 98, § 3, van het decreet kan een centrum per schooljaar maximaal 5 procent van het beschikbare pakket leraarsuren aanwenden voor de aanwerving van voordrachtgevers.

§ 2. Het krediet voor voordrachtgevers wordt vastgesteld op :

1° 33,77 euro per leraarsuur in het secundair volwassenenonderwijs;

2° 41,19 euro per leraarsuur in het hoger beroepsonderwijs.

Het krediet wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 houdende de inrichting van een stelstel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer der consumptieprijzen van het Rijk gekoppeld worden. Dat krediet wordt vanaf 1 januari 1990 aan de spilindex 138,01 gekoppeld. De indexaanpassingen die na 1 oktober van het schooljaar worden doorgevoerd, hebben evenwel pas uitwerking met ingang van het daaropvolgende schooljaar.

§ 3. Het centrum deelt voor 1 oktober van het schooljaar in kwestie aan [[het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen]] het aantal leraarsuren mee dat aangewend wordt voor de aanwerving van voordrachtgevers. Dit aantal kan in de loop van het schooljaar niet meer worden gewijzigd, behoudens vermindering bij overmacht.

§ 4. Het product van het aantal leraarsuren, vermeld in paragraaf 3, met het geïndexeerde krediet vormt het totale krediet dat voorbehouden is voor de aanwerving van de voordrachtgevers. Het wordt toegekend met een voorschot van 25 %, van het krediet in de loop van de maand november van het schooljaar in kwestie, en het resterende saldo van 75 % in de loop van de maand juni die daarop volgt.]

B.Vl.R. 2-10-2009; [[ ]] B.Vl.R. van 3-7-2015

[HOOFDSTUK IIIter. - De begrenzing van de toename van leraarsuren of punten voor de oprichting van betrekkingen in ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel voor de Centra voor Volwassenenonderwijs

Art. 6ter.

Indien na de berekening van de leraarsuren, vermeld in artikel 98 van het decreet, en van de punten voor de oprichting van betrekkingen in ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel, vermeld in artikel 105 van het decreet, het jaarlijks vastgelegde percentage, vermeld in artikel 107 van het decreet, wordt overschreden, dan wordt het aantal leraarsuren of punten per Centrum voor Volwassenenonderwijs voor het schooljaar n/n+1 berekend volgens de formule :

Indien S(B-A) > S(C-A)

dan wordt S(B-C) pro rata het aandeel in de toename in mindering gebracht bij de Centra voor Volwassenenonderwijs waarbij B > C;

waarbij :

1° A = het aantal leraarsuren of punten dat aan een Centrum voor Volwassenenonderwijs is toegekend voor het schooljaar n-1/n;

2° B = het aantal leraarsuren of punten waarop een Centrum voor Volwassenenonderwijs recht heeft voor het schooljaar n/n+1;

3° C = het aantal leraarsuren of punten dat aan een Centrum voor Volwassenenonderwijs is toegekend voor het schooljaar n-1/n vermeerderd met hetzelfde aantal leraarsuren of punten dat vermenigvuldigd is met het vastgelegde percentage waarmee het aantal leraarsuren of punten van alle Centra voor Volwassenenonderwijs samen kan toenemen, als vermeld in artikel 107 van het decreet.]

B.Vl.R. van 2-10-2009

HOOFDSTUK IV. - Toekennen van de premie, bepaald in artikel 110, § 4, 2°, van het decreet

Art. 7.

§ 1. Nadat de cursist het diploma behaald heeft van een opleiding, vermeld in artikel 41, § 4, 1° en 2°, van het decreet, wordt aan de cursist een premie toegekend die gelijk is aan het inschrijvingsgeld dat hij voor deze opleiding heeft betaald overeenkomstig artikel 109 van het decreet.

[...]

§ 2. De premie, vermeld in artikel 110, § 4, 2°, van het decreet, wordt enkel toegekend voor de opleidingen, vermeld in § 1, die gestart worden vanaf 1 september 2007.

B.Vl.R. van 28-2-2014

Art. 8.

§ 1. Om de premie, vermeld in artikel 7, § 1, eerste [...] lid, te verkrijgen, dient de cursist een aanvraagdossier in bij de bevoegde administratie.

Het aanvraagdossier moet volgende elementen bevatten :

1° de persoonsgegevens van de aanvrager : voornaam, achternaam, adres en rekeningnummer waarop de premie moet gestort worden;

2° een kopie van het behaalde diploma [...];

3° de originele bewijsstukken van het inschrijvingsgeld dat de cursist voor de opleiding in kwestie heeft betaald overeenkomstig artikel 109 van het decreet, uitgereikt door het centrum of de centra waar de cursist de opleiding geheel of gedeeltelijk heeft gevolgd.

§ 2. Het aanvraagdossier om de premie te verkrijgen, kan worden ingediend tot uiterlijk één jaar na het uitreiken van het diploma [...].

§ 3. De bevoegde administratie bezorgt de aanvrager na uiterlijk 45 kalenderdagen een antwoord op de ingediende aanvraag tot toekenning van de premie.

Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 7 en artikel 8, § 1 en § 2, dan wordt de toegekende premie gestort op het rekeningnummer, vermeld in het aanvraagdossier, en binnen de betalingstermijn aangegeven in het antwoord van de bevoegde administratie, vermeld in het eerste lid.

B.Vl.R. van 28-2-2014

[HOOFDSTUK IVbis. De vakantieregeling en de aanwending van de onderwijstijd

Art. 8bis.

Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus. De lessen kunnen op alle dagen van de week plaatsvinden.

Art. 8ter.

De volgende vakantieperioden worden vastgelegd :

1° de zomervakantie begint op 1 juli en eindigt op 31 augustus;

2° de herfstvakantie begint op de maandag van de week waarin 1 november valt en duurt één week. Als 1 november op een zondag valt, dan begint de herfstvakantie op 2 november;

3° de kerstvakantie begint op de maandag van de week waarin 25 december valt en duurt twee weken. Als 25 december op een zaterdag of een zondag valt, dan begint de kerstvakantie op de maandag na 25 december;

4° de krokusvakantie begint op de zevende maandag voor Pasen en duurt één week;

5° de paasvakantie begint op de eerste maandag van april en duurt twee weken. Als Pasen in maart valt, dan begint de paasvakantie op de maandag na Pasen. Als Pasen na 15 april valt, dan begint de paasvakantie op de tweede maandag voor Pasen.

Art. 8quater.

Als ze niet tijdens een vakantieperiode vallen, is er bovendien vakantie op de volgende dagen :

1° 11 november;

2° 1 mei;

3° paasmaandag;

4° Hemelvaartsdag en de dag nadien;

5° pinkstermaandag.

Art. 8quinquies.

De centra kunnen bijkomend één facultatieve vakantiedag organiseren. Deze facultatieve vakantiedag kan opgesplitst worden in twee halve facultatieve vakantiedagen.

De lessen kunnen voor alle cursisten of voor een groep van cursisten één dag per schooljaar geschorst worden om pedagogische studiedagen voor de leraren te houden. Deze pedagogische studiedag kan niet opgesplitst worden.

Art. 8sexies.

De dag voor, van en na de bij wet of decreet bepaalde parlementaire, provinciale of gemeentelijke verkiezingen kunnen de lessen geschorst worden in de instellingen waarvan lokalen naar aanleiding van die verkiezingen gebruikt zijn.

Art. 8septies.

Met behoud van de toepassing van artikel 26, § 4, van het decreet kan de minister voor individuele centra op verzoek van de centrumbesturen in kwestie permanent afwijking verlenen van de bepalingen, vermeld in artikel 8ter en 8quater wat de dag na Hemelvaartsdag betreft.

Met behoud van de toepassing van artikel 26, § 4, van het decreet kan de minister voor individuele centra op verzoek van de centrumbesturen in kwestie occasioneel afwijking verlenen van de bepalingen, vermeld in artikel 8ter en 8quater.

Die aanvragen moeten gebaseerd worden op argumenten van eigen onderwijskundige en agogische concepten of religieuze of filosofische overtuigingen.

Het protocol van de onderhandelingen in het lokaal comité wordt toegevoegd aan de aanvraag tot afwijking. Bij het al dan niet verlenen van de afwijking houdt de minister rekening met het standpunt van het personeel zoals opgenomen in het protocol.

Art. 8octies.

Uiterlijk op 15 juni voor de aanvang van het volgende schooljaar leggen de centra de facultatieve vakantiedag vast en de dagen waarop de lessen, met toepassing van artikel 8quinquies, tweede lid, geschorst worden.

Uiterlijk op 30 juni delen de centra de lijst van de dagen mee die met toepassing van artikel 8quinquies verdeeld zijn, alsook de bij toepassing van artikel 8septies, eerste en tweede lid, toegestane afwijkingen, mee aan de personeelsleden van de centra in kwestie en de bevoegde administratie.

Die lijst wordt eveneens opgenomen in het centrumreglement, vermeld in artikel 120 van het decreet.

Art. 8novies.

Het geheel van de concrete schikkingen die door het centrumbestuur kunnen worden getroffen conform de bepalingen van dit besluit, moeten het voorwerp uitmaken van onderhandelingen in het lokaal comité.]

B.Vl.R. van 10-7-2008

[HOOFDSTUK IVter. Financierbaarheid of subsidieerbaarheid van cursisten Nederlands tweede taal

Art. 8decies.

§ 1. De Huizen van het Nederlands beschikken over de uitsluitende bevoegdheid voor de organisatie en coördinatie van de intake, testing en doorverwijzing van cursisten die niet beschikken over een studiebewijs Nederlands tweede taal, zoals vermeld in artikel 36, eerste lid van het decreet.

Ter uitvoering van artikel 36 van het decreet stelt de bevoegde administratie aan de hand van het plan, vermeld in artikel 5, 3°, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands, vast of de centra die bevoegdheid van de Huizen van het Nederlands aanvaarden en de afspraken daarover naleven.

§ 2. De bevoegde administratie schrapt een cursist van het studiegebied Nederlands tweede taal, die voor de inschrijving niet beschikte over een studiebewijs Nederlands tweede taal, als financierbare of subsidieerbare cursist als bij verificatie van de cursistenkenmerken wordt vastgesteld dat de bepalingen opgenomen in het plan, vermeld in § 1, niet worden nageleefd.]

B.Vl.R. van 10-7-2008

[HOOFDSTUK IVquater. Sancties

Art. 8undecies.

§ 1. De overtredingen van artikel 118, § 1, 1°, 2°, 3°, 5° en 6° van het decreet kunnen onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde administratie in de vorm van een rapport worden vastgesteld.

Het rapport wordt met een aangetekende brief meegedeeld aan het centrumbestuur in kwestie.

§ 2. Binnen een termijn van zestig kalenderdagen na de betekening van de aangetekende brief kan het centrumbestuur bij de bevoegde administratie met een aangetekende brief een verweerschrift indienen. Het rapport wordt geacht betekend te zijn aan het centrumbestuur, de derde werkdag na het versturen van de aangetekende brief.

§ 3. Op basis van het rapport van de bevoegde administratie en het eventuele verweerschrift van het centrumbestuur in kwestie oordeelt de minister binnen een termijn van zestig kalenderdagen of de overtreding bestraft moet worden.

Indien de minister oordeelt dat de overtreding bestraft moet worden, oordeelt hij ook over de strafmaat.

Art. 8duodecies.

§ 1. De overtredingen van artikel 118, § 1, 3°, 4°, 5° en 7°, van het decreet kunnen onder de verantwoordelijkheid van de inspectie in de vorm van een verslag worden vastgesteld.

Het verslag wordt aangetekend verstuurd naar het centrumbestuur in kwestie.

§ 2. Binnen een termijn van zestig kalenderdagen na de betekening van de aangetekende brief kan het centrumbestuur bij de inspectie met een aangetekende brief een verweerschrift indienen. Het verslag wordt geacht betekend te zijn aan het centrumbestuur, de derde werkdag na het versturen van de aangetekende brief.

§ 3. Op basis van het verslag van de inspectie en het eventuele verweerschrift van het centrumbestuur in kwestie oordeelt de minister binnen een termijn van zestig kalenderdagen of de overtreding bestraft moet worden.

Indien de minister oordeelt dat de overtreding bestraft moet worden, oordeelt hij ook over de strafmaat.

Art. 8ter decies.

De minister kan aan de centra een financiële sanctie opleggen van ten hoogste 10 procent van de werkingsmiddelen, vermeld in artikel 108 van het decreet.

Bij een eerste overtreding kan dat bedrag ten hoogste 5 procent zijn van de werkingsmiddelen van het voorgaande schooljaar.

Bij een tweede of volgende overtreding kan dat bedrag ten hoogste 10 procent zijn van de werkingsmiddelen van het voorgaande schooljaar.

Art. 8quater decies.

Als de minister oordeelt dat de overtreding bestraft moet worden, heeft het centrumbestuur het recht binnen zestig kalenderdagen na de beslissing van de minister met een aangetekende brief beroep tegen die beslissing aan te tekenen bij de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering neemt binnen zestig kalenderdagen na de aantekening van het beroep een definitieve beslissing over de bestraffing van de overtreding.]

B.Vl.R. van 10-7-2008

HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 9.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

[...]

B.Vl.R. van 2-10-2009

Art. 10.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

(artikel 4, § 3, tweede lid)

Fusiecentrum

Gewaarborgde puntenenveloppe

28431

CVO LBC-NVK

Sudermanstraat 5

2000 Antwerpen

392

30619

CVO Technische Scholen Mechelen

Jef Denynplein 2

2800 Mechelen

238

30891

CVO LBC-NVK

Te Boelaerlei 40

2140 Antwerpen

411

33233

CVO Opleidingscentrum Merchtem Sint-Donatus

Dendermondestraat 26

1785 Merchtem

121

34091

CVO Sint-Godelieve

Nieuwstraat 5

8000 Brugge

241

34884

CVO HITEK

Doorniksesteenweg 145

8500 Kortrijk

200

35972

CVO Vrije Taal- en Handelsleergangen

Esplanadeplein 6

9300 Aalst

450

37895

CVO VAZOV

Hoogstraat 22

9700 Oudenaarde

127

38166

CVO LBC-NVK

Kroonmolenstraat 4

9100 Sint-Niklaas

155

39834

CVO LBC-NVK

Paalsesteenweg 33

3580 Beringen

127

44339

CVO Noord-Limburg

Mudakkers 25

3920 Lommel

144

46474

CVO Antwerpen-Zuid

Distelvinklaan 22

2660 Hoboken

197

46532

CVO Willebroek - Boom

Eduard Anseelestraat

2830 Willebroek

129

48512

CVO Spermalie

Snaggaardstraat 15

8000 Brugge

384

48637

CVO Oostende

Leopold III-laan 1

8400 Oostende

495

48736

CVO Westhoek - Westkust

Stationsstraat 25

8900 Ieper

509

54486

CVO Technisch Instituut Sint-Jozef

Kleinhoefstraat 4

2440 Geel

423

112491

CVO Mechelen

Vaartdijk 86

2800 Mechelen

231

112508

CVO Vrij Technisch Instituut Lier - Antwerpen

Kruisbogenhofstraat 7

2500 Lier

81

112516

CVO IVV de Avondschool

Schoonmeersstraat 52

9000 Gent

462

112532

CVO Kempen

Leenhofstraat 33

2400 Mol

288

112541

CVO Sint-Truiden - Bilzen

Tichelrijlaan 1

3800 Sint-Truiden

219

112581

CVO Centrum Talen en Techniek Limburg

Halmstraat 12

3600 Genk

434

112599

CVO Kortrijk - Menen - Tielt

Minister de Taeyelaan 13

8500 Kortrijk

166

112615

CVO Instituut voor Volwassenenvorming

Manitobalaan 48

8200 Brugge

488

112681

CVO Meviza

Vaartstraat 1

1800 Vilvoorde

216

112698

CVO Leuven - Landen

Redingenstraat 90

3000 Leuven

592

112706

CVO Deurne

Frank Craeybeckxlaan 22

2100 Antwerpen

247

112714

CVO Hogere Leergangen STEP

Vildersstraat 28

3500 Hasselt

529

113688

CVO Technicum Noord-Antwerpen

Londenstraat 43

2000 Antwerpen

309

113696

CVO "de Ledebaan - de Welvaert"

Ledebaan 101

9300 Aalst

346

113712

CVO Aalst - Opwijk

Keizersplein 19

9300 Aalst

216

115444

SCVO Talen

Eikenstraat 8

2000 Antwerpen

360

115451

PCVO Meetjesland

Roze 131

9900 Eeklo

272

115469

PCVO Waas en Durme

Durmelaan 34A

9160 Lokeren

634

115477

PCVO Scheldeland

Dijkstraat 52

9200 Dendermonde

184

117077

PCVO Dender en Schelde

Centrumlaan 160

9400 Ninove

347

117168

CVO Vrij Technisch Instituut Leuven

Dekenstraat 3

3000 Leuven

272

117391

CVO Roeselare

Arme Klarenstraat 40

8800 Roeselare

318

117721

PCVO Antwerpen

Laageind 19

2940 Stabroek

583

123992

CVO KISP

Industrieweg 228

9030 Gent

1470

125468

CVO de Oranjerie

Boudewijnvest 3

3290 Diest

904