Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    12 OKTOBER 2007
  • publicatiedatum
    B.S.23/11/2007
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/09/2019

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 12/12/2008 (B.S. 28/01/2009) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden van de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs
;

(2) B.Vl.R. van 02/10/2009 (B.S. 05/11/2009) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs
;

(3) B.Vl.R. van 24/06/2011 (B.S. 22/07/2011) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6decies van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de centra voor basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs
;

(4) B.Vl.R. van 07/09/2012 (B.S. 11/10/2012 (err. B.S. 25/10/2012) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6undecies van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs
;

(5) B.Vl.R. van 17/11/2017 (B.S. 20/12/2017) detail
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een aantal personeelsaspecten ter uitvoering van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie
;

(6) B.Vl.R. van 27/04/2018 (B.S. 22/05/2018) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6quater van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs
;

(7) B.Vl.R. van 09/11/2018 (B.S. 19/12/2018) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs
;

(8) B.Vl.R. van 15/03/2019 (B.S. 29/04/2019) detail
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inschrijvingsgelden in het volwassenenonderwijs en de werkingstoelage voor de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs
;

(9) B.Vl.R. van 19/07/2019 (B.S. 27/08/2019) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de puntenenveloppe voor de centra voor basiseducatie en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de toelatingsvoorwaarden, de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden afwerking bouw, algemene personenzorg, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, huishoudhulp, ruwbouw en Slavische talen
;

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikelen 33, 191 en 192;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 16 juli 2007;

Gelet op advies nr. 43.480/1/V van de Raad van State, gegeven op 10 september 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de Centra voor Basiseducatie, vermeld in artikel 58 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Art. 2.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° centrum : een Centrum voor Basiseducatie als vermeld in artikel 58 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;

[1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009
1°bis centrumbestuur : de inrichtende macht die ten aanzien van het centrum de bestuurshandelingen verricht, overeenkomstig de door de wet, het decreet, het bijzonder decreet of de statuten toegewezen bevoegdheden;1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009
]

2° cursist : deelnemer aan het volwassenenonderwijs die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en die ingeschreven is;

3° decreet : het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;

4° lesplaats : alle gebouwde of ongebouwde onroerende goederen die gevestigd zijn op eenzelfde kadastraal perceel of aaneensluitende percelen en die volledig of gedeeltelijk door personeelsleden van een centrum gebruikt worden voor onderwijsactiviteiten met uitzondering van stages en buitenschoolse activiteiten;

5° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs;

6° NT2 : Nederlands tweede taal;

7° vestigingsplaats : alle lesplaatsen van een centrum gelegen op het grondgebied van dezelfde gemeente of van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

HOOFDSTUK II. - De toelating van voltijds leerplichtige leerlingen uit het secundair onderwijs tot de opleidingen van het leergebied NT2

Art. 3.

§ 1. Een [2B.Vl.R. van 02/10/2009
B.S. 05/11/2009
voltijds leerplichtige2B.Vl.R. van 02/10/2009
B.S. 05/11/2009
] leerling uit het secundair onderwijs kan toegelaten worden tot de opleidingen van het leergebied NT2 op voorwaarde dat :

1° de leerling op vrijwillige basis deelneemt aan een opleiding NT2 van het leergebied NT2;

2° de leerling de opleiding van het leergebied NT2 volgt buiten de lesuren van de school voor secundair onderwijs;

3° de leerling over een attest beschikt, afgeleverd door de school voor secundair onderwijs, waarin ten minste volgende elementen zijn opgenomen :

a) een omschrijving van de taalachterstand van de leerling in functie van de opleiding die de leerling in het secundair onderwijs volgt;

b) de contactgegevens van de persoon, die door de school voor secundair onderwijs wordt aangeduid voor de opvolging van de modules of de opleiding NT2, waarvoor de leerling in het organiserende centrum is ingeschreven.

Dit attest wordt bij inschrijving toegevoegd aan het cursistendossier van de leerling, zoals opgemaakt door het organiserende centrum;

4° het organiserende centrum de persoon, vermeld in § 1, 3°, b) van de school voor secundair onderwijs ten minste contacteert :

a) bij de aanvang en bij de afronding van de modules of de opleiding NT2, waarvoor de leerling is ingeschreven;

b) bij de vroegtijdige stopzetting van de modules of de opleiding NT2;

c) bij stagnatie van de leervorderingen van de leerling in de modules of de opleiding NT2.

§ 2. Voor de uitvoering van § 1, 3° en 4° maakt het organiserende centrum afspraken met de school voor secundair onderwijs van de leerling.

HOOFDSTUK III. - Procedure voor erkenning en subsidiëring van Centra voor Basiseducatie voor het schooljaar 2008-2009

Art. 4.

[Art. 7 van
B.S.
...Art. 7 van
B.S.
]

Art. 5.

[Art. 7 van
B.S.
...Art. 7 van
B.S.
]

Art. 6.

[Art. 7 van
B.S.
...Art. 7 van
B.S.
]

[1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009
HOOFDSTUK IIIbis. - Subsidieerbaarheid van cursisten Nederlands tweede taal1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009
]

[1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009

Art. 6bis.

§ 1. [7B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
De instanties, vermeld in artikel 36, eerste lid, van het decreet, beschikken over de uitsluitende bevoegdheid voor de organisatie en coördinatie van de intake, testing en doorverwijzing van cursisten die niet beschikken over een studiebewijs Nederlands tweede taal, en die instanties bereiden het plan voor een behoeftedekkend aanbod Nederlands als tweede taal in het volgende schooljaar voor als vermeld in artikel 46/1 en artikel 46/3 van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.

Ter uitvoering van artikel 36 van het decreet stelt de bevoegde administratie aan de hand van het plan, vermeld in het eerste lid, goedgekeurd op het regionale overleg, vermeld in artikel 46/3, 4°, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, vast of de centra de bevoegdheid van de instanties, vermeld in het eerste lid, aanvaarden en de afspraken daarover naleven.

7B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
]

§ 2. De bevoegde administratie schrapt een cursist van de leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal en Nederlands tweede taal, die voor de inschrijving niet beschikte over een studiebewijs Nederlands tweede taal, als subsidieerbare cursist als bij verificatie van de cursistenkenmerken wordt vastgesteld dat de bepalingen die opgenomen zijn in het plan, vermeld in § 1, niet worden nageleefd.

1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009
]

[1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009
HOOFDSTUK IIIter. - [2B.Vl.R. van 02/10/2009
B.S. 05/11/2009
Berekening van de jaarlijkse puntenenveloppe voor de Centra voor Basiseducatie2B.Vl.R. van 02/10/2009
B.S. 05/11/2009
] 1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009
]

[1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009

Art. 6ter.

[2B.Vl.R. van 02/10/2009
B.S. 05/11/2009

§ 1. Met toepassing van artikel 87, § 2, van het decreet heeft een centrum jaarlijks recht op een puntenenveloppe om personeelsleden aan te werven in de [5B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
ambten5B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
] voor de ondersteuning van zijn werking.

[7B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
Overeenkomstig artikel 87, § 2, van het decreet, wordt de puntenenveloppe berekend op basis van het aantal gewogen financieringspunten dat het centrum gemiddeld in de referteperiode 1 januari n-3 tot en met 31 december n-1 conform de berekeningsformules, vermeld in artikel 87, § 2 en § 2bis, van het decreet, heeft bereikt.7B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
]

§ 2. [7B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
...7B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
]

§ 3. [7B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
In afwijking van paragraaf 17B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
] worden enerzijds aan het Centrum voor Basiseducatie Zuid-Oost-Vlaanderen en het Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek 120 extra punten toegekend, en worden anderzijds aan het Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord 240 extra punten toegekend om de aanstelling in stand te houden van de personeelsleden die op datum van 31 augustus 2008 belast waren met een coördinatieopdracht als vermeld in artikel 15 van het decreet van 12 juli 1990 houdende de regeling van basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen, en die vanaf 1 september 2008 ononderbroken aangesteld zijn in de [5B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
ambt5B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
] van stafmedewerker, en dit voor de duur van de aanstelling van deze personeelsleden.

De punten, vermeld in het eerste lid, kunnen uitsluitend aangewend worden om de aanstelling in stand te houden van de personeelsleden, vermeld in het eerste lid.

Als de aanstelling van het personeelslid, vermeld in het eerste lid, beëindigd wordt in de loop van een schooljaar, kunnen de punten, vermeld in het eerste lid, aangewend worden voor de aanwerving van andere personeelsleden in [5B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
ambten5B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
] ter vervanging van dat personeelslid, uiterlijk tot het einde van dat schooljaar.

§ 4. [7B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
...7B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
]

2B.Vl.R. van 02/10/2009
B.S. 05/11/2009
] 1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009
] [1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009

Art. 6quater.

§ 1. [5B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
De punten worden als volgt omgerekend naar gesubsidieerde voltijdse betrekkingen in de ambten ter ondersteuning van de werking van het centrum:

1° als een betrekking in het ambt van adjunct-directeur wordt opgericht de salarisschaal 502 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 130 punten aangerekend;

2° als een betrekking in het ambt van adjunct-directeur wordt opgericht die salarisschaal 501 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 120 punten aangerekend;

3° als een betrekking in het ambt van stafmedewerker wordt opgericht die salarisschaal 501 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 120 punten aangerekend;

[6B.Vl.R. van 27/04/2018
B.S. 22/05/2018

3°bis als [9B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
met de aanvullende punten toegekend op basis van artikel 87, § 2ter, van het decreet9B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
] een betrekking in het ambt van leraar wordt opgericht die salarisschaal 346 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 110 punten aangerekend;

3°ter [9B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
met de aanvullende punten toegekend op basis van artikel 87, § 2ter, van het decreet9B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 27/08/2019
] een betrekking in het ambt van leraar wordt opgericht die salarisschaal 301 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 82 punten aangerekend;

6B.Vl.R. van 27/04/2018
B.S. 22/05/2018
]

4° als een betrekking in het ambt van beleidsondersteunend administratief medewerker wordt opgericht die salarisschaal 106 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 82 punten aangerekend;

5° als een betrekking in het ambt van uitvoerend administratief medewerker wordt opgericht die salarisschaal 122 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 63 punten aangerekend;

6° als een betrekking in het ambt van ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting wordt opgericht die salarisschaal 122 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 63 punten aangerekend.

5B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
]

§ 2. Voor de aanwending in uren van zestig minuten wordt de puntenenveloppe omgezet volgens de tabel opgenomen in bijlage II, die bij dit besluit is gevoegd.

De som van het aantal punten van de betrekkingen die per [5B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
ambt5B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
] worden opgericht, bedraagt nooit meer dan het aantal punten dat vereist is voor een betrekking die bestaat uit de som van de uren die in de betrokken [5B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
ambt5B.Vl.R. van 17/11/2017
B.S. 20/12/2017
] worden opgericht.

1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009
]

[1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009
HOOFDSTUK IIIquater - Sancties1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009
]

[1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009

Art. 6quinquies.

§ 1. De overtredingen van de bepalingen, vermeld in artikel 118, § 1, 1°, 2°, 3° en 5°, van het decreet kunnen onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde administratie in de vorm van een rapport worden vastgesteld.

Het rapport wordt met een aangetekende brief meegedeeld aan het centrumbestuur in kwestie.

§ 2. Binnen een termijn van zestig kalenderdagen na de betekening van de aangetekende brief kan het centrumbestuur bij de bevoegde administratie met een aangetekende brief een verweerschrift indienen. Het rapport wordt geacht betekend te zijn aan het centrumbestuur op de derde werkdag nadat de aangetekende brief verstuurd is.

§ 3. Op basis van het rapport van de bevoegde administratie en het eventuele verweerschrift van het centrumbestuur in kwestie oordeelt de minister binnen een termijn van zestig kalenderdagen of de overtreding bestraft moet worden.

Als de minister oordeelt dat de overtreding bestraft moet worden, oordeelt hij ook over de strafmaat.

1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009
] [1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009

Art. 6sexies.

§ 1. De overtredingen van de bepalingen, vermeld in artikel 118, § 1, 3°, 4°, 5° en 7°, van het decreet kunnen onder de verantwoordelijkheid van de inspectie in de vorm van een verslag worden vastgesteld.

Het verslag wordt aangetekend verstuurd naar het centrumbestuur in kwestie.

§ 2. Binnen een termijn van zestig kalenderdagen na de betekening van de aangetekende brief kan het centrumbestuur bij de inspectie met een aangetekende brief een verweerschrift indienen. Het verslag wordt geacht betekend te zijn aan het centrumbestuur op de derde werkdag nadat de aangetekende brief verstuurd is.

§ 3. Op basis van het verslag van de inspectie en het eventuele verweerschrift van het centrumbestuur in kwestie oordeelt de minister binnen een termijn van zestig kalenderdagen of de overtreding bestraft moet worden.

Indien de minister oordeelt dat de overtreding bestraft moet worden, oordeelt hij ook over de strafmaat.

1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009
] [1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009

Art. 6septies.

De minister kan aan de centra een financiële sanctie opleggen van ten hoogste 10 procent van de werkingstoelage, vermeld in artikel 89 van het decreet.

Bij een eerste overtreding kan dat bedrag ten hoogste 5 procent zijn van de werkingstoelage van het voorgaande schooljaar.

Bij een tweede of volgende overtreding kan dat bedrag ten hoogste 10 procent zijn van de werkingstoelage van het voorgaande schooljaar.

1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009
] [1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009

Art. 6octies.

Als de minister oordeelt dat de overtreding bestraft moet worden, heeft het centrumbestuur het recht binnen zestig kalenderdagen na de beslissing van de minister met een aangetekende brief tegen die beslissing beroep aan te tekenen bij de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering neemt binnen zestig kalenderdagen na de aantekening van het beroep een definitieve beslissing over de bestraffing van de overtreding.

1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009
]

[2B.Vl.R. van 02/10/2009
B.S. 05/11/2009
HOOFDSTUK IIIquinquies. - De aanwending van VTE voor de aanwerving van voordrachtgevers2B.Vl.R. van 02/10/2009
B.S. 05/11/2009
]

[2B.Vl.R. van 02/10/2009
B.S. 05/11/2009

Art. 6novies.

§ 1. Met toepassing van artikel 85, § 3, van het decreet kan een centrum per schooljaar maximaal 5 procent van het beschikbare pakket VTE aanwenden voor de aanwerving van voordrachtgevers.

§ 2. Het krediet voor voordrachtgevers wordt vastgesteld op 19,34 euro per 1/36 VTE.

Het krediet wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 houdende de inrichting van een stelstel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer der consumptieprijzen van het Rijk gekoppeld worden. Dat krediet wordt vanaf 1 januari 1990 aan de spilindex 138,01 gekoppeld. De indexaanpassingen die na 1 oktober van het schooljaar worden doorgevoerd, hebben evenwel pas uitwerking met ingang van het daaropvolgende schooljaar.

§ 3. Het centrum deelt voor 1 oktober van het schooljaar in kwestie aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen het aantal VTE mee dat aangewend wordt voor de aanwerving van voordrachtgevers. Dit aantal kan in de loop van het schooljaar niet meer worden gewijzigd, behoudens vermindering bij overmacht.

§ 4. Het product van het aantal VTE met het geïndexeerde krediet vormt het totale krediet dat voorbehouden is voor de aanwerving van de voordrachtgevers. Het wordt toegekend met een voorschot van 25 %,van het krediet in de loop van de maand november van het schooljaar in kwestie, en het resterende saldo van 75 % in de loop van de maand juni die daarop volgt.

2B.Vl.R. van 02/10/2009
B.S. 05/11/2009
]

[2B.Vl.R. van 02/10/2009
B.S. 05/11/2009
HOOFDSTUK IIIsexies. - [8B.Vl.R. van 15/03/2019
B.S. 29/04/2019
...8B.Vl.R. van 15/03/2019
B.S. 29/04/2019
] 2B.Vl.R. van 02/10/2009
B.S. 05/11/2009
]

[2B.Vl.R. van 02/10/2009
B.S. 05/11/2009

Art. 6decies.

[8B.Vl.R. van 15/03/2019
B.S. 29/04/2019
...8B.Vl.R. van 15/03/2019
B.S. 29/04/2019
] .

2B.Vl.R. van 02/10/2009
B.S. 05/11/2009
]

[2B.Vl.R. van 02/10/2009
B.S. 05/11/2009
HOOFDSTUK IIIsepties. - De begrenzing van de toename van het aantal VTE, de punten of de werkingstoelage voor de Centra voor Basiseducatie2B.Vl.R. van 02/10/2009
B.S. 05/11/2009
]

[2B.Vl.R. van 02/10/2009
B.S. 05/11/2009

Art. 6undecies.

[7B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
...7B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
]

2B.Vl.R. van 02/10/2009
B.S. 05/11/2009
]

HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 7.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

De artikelen 4 tot en met 6 houden op van kracht te zijn op 1 september 2009.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

[1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009

Bijlage I

[7B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
...7B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
]

1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009
] [1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009

Bijlage II

[6B.Vl.R. van 27/04/2018
B.S. 22/05/2018

Voor de aanwending in uren wordt de puntenenveloppe omgezet volgens onderstaande tabel:

Punten-waarde130 120 1108263
Aantal urenpuntenpuntenpuntenpuntenpunten
1 33322
287754
311101075
415131397
5191716119
62220191411
72623221612
82927251814
93330282116
103733312318
114037342519
124440372721
134743403023
145147433225
155550463426
165853493628
176257523930
186560554132
196963594333
207367624635
217670654837
228073685039
238477715240
248780745542
259183775744
269487805946
279890836247
2810293866449
2910597896651
30109100926853
31112103957154
32116107987356
331201101017558
341231131047760
351271171078061
361301201108263
6B.Vl.R. van 27/04/2018
B.S. 22/05/2018
] 1B.Vl.R. van 12/12/2008
B.S. 28/01/2009
] [4B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 11/10/2012 (err. B.S. 25/10/2012

Bijlage III

[7B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
...7B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 19/12/2018
]

4B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 11/10/2012 (err. B.S. 25/10/2012
]