OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot derde aanpassing van de overgangsaccreditatie van sommige hogeschoolopleidingen

  • goedkeuringsdatum
    23 NOVEMBER 2007
  • publicatiedatum
    B.S.07/01/2008
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 124, § 10, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 tot vaststelling van de overgangsaccreditatie van sommige hogeschoolopleidingen;

Overwegende dat de Vlaamse Hogescholenraad met zijn brief van 5 september 2007 voorgesteld heeft de overgangsaccreditatie van verschillende opleidingen te verlengen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 november 2007;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Aan de hieronder vermelde opleidingen wordt een overgangsaccreditatie verleend tot en met 30 september 2013 :

1° master in de compositie (master-na-masteropleiding), georganiseerd in de volgende hogescholen :

a) Hogeschool Antwerpen;

b) Hogeschool Gent;

2° master concertsolist : instrument (master-na-masteropleiding), georganiseerd in de Hogeschool Antwerpen;

3° master concertsolist : zang (master-na-masteropleiding), georganiseerd in de Hogeschool Antwerpen;

4° master in de opera (master-na-masteropleiding), georganiseerd in de Hogeschool Antwerpen;

5° master in de orkestdirectie (master-na-masteropleiding), georganiseerd in de Hogeschool Gent;

6° master in het orkestinstrument (master-na-masteropleiding), georganiseerd in de Hogeschool Antwerpen;

7° master solist : hedendaagse muziek (master-na-masteropleiding), georganiseerd in de Hogeschool Gent;

8° master in de symfonische muziek (master-na-masteropleiding), georganiseerd in de Erasmushogeschool Brussel;

9° master in de voortgezette studies muziek (master-na-masteropleiding), georganiseerd in de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst;

10° master in de begeleiding en de kamermuziek (master-na-masteropleiding), georganiseerd in de Hogeschool Antwerpen;

11° bachelor in de milieukunde (bachelor-na-bacheloropleiding), georganiseerd in de Katholieke Hogeschool Limburg;

12° Master in Architecture, georganiseerd in de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst;

13° bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs (bachelor-na-bacheloropleiding), georganiseerd in de volgende hogescholen :

a) Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen;

b) XIOS Hogeschool Limburg;

c) Erasmushogeschool Brussel;

d) Arteveldehogeschool;

e) Katholieke Hogeschool Leuven;

f) Hogeschool Antwerpen;

g) Hogeschool West-Vlaanderen;

h) Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen;

i) Katholieke Hogeschool Limburg;

j) Hogeschool Gent;

14° bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren (bachelor-na-bacheloropleiding), georganiseerd in de volgende hogescholen :

a) Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende;

b) Arteveldehogeschool;

c) Katholieke Hogeschool Mechelen;

d) Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen;

e) Katholieke Hogeschool Limburg;

f) Katholieke Hogeschool Kempen;

15° bachelor in de kinesitherapie, georganiseerd in de volgende hogescholen :

a) Hogeschool Antwerpen;

b) Provinciale Hogeschool Limburg;

16° bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie, georganiseerd in de volgende hogescholen :

a) Arteveldehogeschool;

b) Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende;

17° master in de kinesitherapie, georganiseerd in de volgende hogescholen :

a) Hogeschool Antwerpen;

b) Provinciale Hogeschool Limburg;

18° master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie, georganiseerd in de volgende hogescholen :

a) Arteveldehogeschool;

b) Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende.

Art. 2.

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 tot vaststelling van de overgangsaccreditatie van sommige hogeschoolopleidingen worden de volgende wijzigingen aangebracht : ...

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 9 november 2007.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.