Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs [10B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015
...10B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015
]

  • goedkeuringsdatum
    21 DECEMBER 2007
  • publicatiedatum
    B.S.05/02/2008
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    18/09/2020

COORDINATIE

[11B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
Dit besluit wordt progressief, leerjaar na leerjaar te beginnen met het eerste leerjaar van de eerste graad dan wel een vergelijkbaar niveau binnen de toepasselijke vigerende structuur, opgeheven, met ingang van 01/09/2020.11B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

(1) B.Vl.R. van 30/05/2008 (B.S. 27/06/2008)

(2) B.Vl.R. van 16/01/2009 (B.S. 17/03/2009)

(3) Decr. van 30/04/2009 (B.S. 20/07/2009)

(4) B.Vl.R. van 09/10/2009 (B.S. 08/02/2010)

(5) B.Vl.R. van 04/06/2010 (B.S. 14/07/2010)

(6) B.Vl.R. van 09/09/2011 (B.S. 29/09/2011)

(7) B.Vl.R. van 07/09/2012 (B.S. 12/11/2012)

(8) B.Vl.R. van 17/01/2014 (B.S. 27/02/2014)

(9) B.Vl.R. van 20/06/2014 (B.S. 02/10/2014)

(10) B.Vl.R. van 10/07/2015 (B.S. 28/08/2015)

(11) B.Vl.R. van 01/06/2018 (B.S. 28/09/2018)

(12) B.Vl.R. van 28/08/2020 (B.S. 18/09/2020)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, inzonderheid op artikel 6, §§ 4 en 5, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2001, artikel 7, § 1, gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006, artikel 27, artikel 28, § 1, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006 en 22 juni 2007, artikel 32, §§ 2 en 3, en artikel 38, § 1, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006 en 22 juni 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1999 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 april 2001, 18 januari 2002, 28 maart 2003, 27 augustus 2004 en 30 juni 2006;

Gelet op het overleg met de afgevaardigden van de inrichtende machten op 14 november 2007;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 24 april 2007 en 20 november 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 november 2007;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat één van de items van het ontwerpbesluit de toevoeging behelst van een aantal nieuwe benamingen aan het opleidingenaanbod in het voltijds secundair onderwijs. De beslissing die de Vlaamse Regering terzake principieel heeft genomen, wijkt voor een stuk af van de voorstellen van de indieners. Volgens de vigerende regelgeving van 6 juli 2007 zijn voorstellen waarover de Vlaamse Regering niet binnen een bepaalde termijn heeft beslist, van rechtswege goedgekeurd. In het onderhavig dossier verstrijkt deze termijn per 31 december 2007. De Vlaamse Regering moet m.a.w. vóór laatstvermelde datum definitief kunnen beraadslagen indien ze het besluitvormingsproces wil sturen;

Gelet op advies nummer 43.902/1 van de Raad van State, gegeven op 13 december 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[9B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014

De lijst van de benamingen van basisopties, van beroepenvelden en van opties per studiegebied die bestaan vanaf 1 september 2014, is opgenomen in bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd.

Een beroepenveld wordt aangeduid met het symbool "(7)" als het minimumaantal wekelijkse lestijden zeven bedraagt, respectievelijk met het symbool "(14)" als het minimumaantal wekelijkse lestijden veertien bedraagt. Elke leerling opteert voor één beroepenveld van minstens veertien wekelijkse lestijden of voor een combinatie van twee beroepenvelden van minstens zeven wekelijkse lestijden.

De opties, georganiseerd als Se-n-Se, hebben een duur van twee semesters.

De opties met een verplichte leerlingenstage als vermeld in artikel 157, § 6, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 worden aangeduid met het symbool "(ST2)" als de verplichting geldt voor het tweede leerjaar van de derde graad, respectievelijk met het symbool "(ST)" als de verplichting geldt voor het specialisatiejaar van de derde graad. In toepassing van artikel 157, § 6, zevende lid, van de Codex Secundair Onderwijs voor de opties die in bijlage I worden aangeduid met het symbool (ST2) of (ST), treedt artikel 157, § 6, in werking op 1 september 2014.

9B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
]

Art. 2 t.e.m. 4.

[9B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
...9B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
]

Art. 5.

De volgende opties van de derde graad tso worden voorbehouden voor scholen van de Krijgsmacht die door de Vlaamse Gemeenschap zijn erkend : elektronica militaire wapensystemen, militaire en sociale wetenschappen, militaire bewapeningstechnieken.

Die opties worden in geen enkel studiegebied gerangschikt [8B.Vl.R. van 17/01/2014
B.S. 27/02/2014
...8B.Vl.R. van 17/01/2014
B.S. 27/02/2014
] .

Art. 6.

[8B.Vl.R. van 17/01/2014
B.S. 27/02/2014
Basisopties, beroepenvelden en opties waarvan de inrichting het voorwerp uitmaakt van een onderwijsconvenant, worden voorbehouden voor scholen die onder de toepassing van dat convenant vallen.8B.Vl.R. van 17/01/2014
B.S. 27/02/2014
]

[3Decr. van 30/04/2009
B.S. 20/07/2009

Art. 6bis.

Het aanbod van de opties Integrale veiligheid en Veiligheidsberoepen is aan de volgende beperking respectievelijk voorwaarden onderworpen :

1° een van beide opties dan wel beide opties samen kunnen in maximaal zestien door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen worden georganiseerd, waarvan acht behoren tot het officieel onderwijs en acht tot het vrij onderwijs;

2° de organiserende onderwijsinstellingen moeten, voor de aanvang van het oprichtingsschooljaar, van de federale minister, bevoegd voor binnenlandse zaken, de erkenning van de opleidingen hebben verkregen met toepassing van de vigerende federale regelgeving ter zake en in overeenstemming met de afspraken ter zake tussen de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de desbetreffende federale minister; het behoud van de organisatie van de opleidingen is afhankelijk van de periodieke bevestiging van die erkenning.

3Decr. van 30/04/2009
B.S. 20/07/2009
] [4B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010

Art. 6ter.

Het aanbod van [7B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
de opties Duurzaam wonen en Bio-ecologische bouwafwerking7B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 12/11/2012
] is aan de volgende beperking onderworpen :

1° per provincie kan de optie in maximaal één onderwijsinstelling die behoort tot het officieel onderwijs en één onderwijsinstelling die behoort tot het vrij onderwijs worden georganiseerd;

2° voor de toepassing van deze bepaling worden de Nederlandstalige onderwijsinstellingen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gerekend tot de provincie Vlaams-Brabant.

4B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
] [6B.Vl.R. van 09/09/2011
B.S. 29/09/2011

Art. 6quater.

Het aanbod van de optie Onthaal en recreatie is aan de volgende beperking onderworpen : de optie kan in maximaal zes door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen worden georganiseerd, waarvan drie behoren tot het officieel onderwijs en drie tot het vrij onderwijs.

Het aanbod van de optie Gespecialiseerd recreatiemedewerker is aan de volgende beperking onderworpen : de optie kan in maximaal zes door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen worden georganiseerd, waarvan drie behoren tot het officieel onderwijs en drie tot het vrij onderwijs.

6B.Vl.R. van 09/09/2011
B.S. 29/09/2011
] [12B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020

Art. 6quinquies

Het aanbod van de optie Defensie en veiligheid is aan de volgende beperking respectievelijk voorwaarde onderworpen:

1° de optie kan in maximaal zestien door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen worden georganiseerd, waarvan acht behoren tot het officieel onderwijs en acht tot het vrij onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met een evenwichtige geografische spreiding;

2° de organiserende onderwijsinstellingen krijgen voor de aanvang van het oprichtingsschooljaar van de bevoegde federale autoriteiten de erkenning van de opleiding met toepassing van de geldende federale regelgeving en in overeenstemming met de schriftelijke afspraken daarover tussen de Vlaamse en de federale autoriteiten. Die schriftelijke afspraken zijn raadpleegbaar bij het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap. Het behoud van de organisatie van de opleidingen is afhankelijk van de periodieke bevestiging van die erkenning.

Dit artikel heeft slechts uitwerking op voorwaarde dat uiterlijk 30 september 2020 een onderwijsconvenant met betrekking tot de optie Defensie en veiligheid is gesloten tussen volgende partijen:

1° de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs;

2° de Vlaamse minister, bevoegd voor werk;

3° de federale ministers, bevoegd voor de diverse veiligheidssectoren;

4° de vertegenwoordigers van de schoolbesturen in het secundair onderwijs.

12B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
]

Art. 7.

[9B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
...9B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
]

[9B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014

Art. 7bis.

[10B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015
...10B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015
]

9B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
] [9B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014

Art. 7ter.

[10B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015
...10B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015
]

9B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
]

Art. 8.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 1999 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het secundair onderwijs wordt opgeheven.

Art. 9.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2007.

Art. 10.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage 1 [1B.Vl.R. van 30/05/2008
B.S. 27/06/2008

BASISOPTIES

1. Agro- en biotechnieken

2. Artistieke vorming

3. Ballet

4. Bouw- en houttechnieken

5. Creatie en vormgeving

6. Grafische communicatie en media

7. Grieks-Latijn

8. Handel

9. Hotel-voeding

10. Industriële wetenschappen

11. Latijn

12. Maritieme technieken

13. Mechanica-elektriciteit

14. Moderne wetenschappen

15. Rudolf Steinerpedagogie

16. Sociale en technische vorming

17. Techniek-wetenschappen

18. Textiel

19. Topsport

20. Yeshiva

BEROEPENVELDEN

1. Bouw (7)

2. Decoratie (7)

3. Elektriciteit (7)

4. Haarzorg (7)

5. Hotel-bakkerij-slagerij (14)

6. Hout (7)

7. Kantoor en verkoop (7)

8. Land- en tuinbouw (14)

9. Maritieme vorming (14)

10. Metaal (7)

11. Mode (7)

12. Nijverheid (14)

13. Rijn- en binnenvaart (7)

14. Textiel (7)

15. Verzorging-voeding (7)

STUDIEGEBIED ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS

Tweede graad aso : eerste en tweede leerjaar

1. Economie

2. Grieks-Latijn

3. Grieks

4. Humane wetenschappen

5. Latijn

6. Rudolf Steinerpedagogie

7. Wetenschappen

8. Yeshiva

Derde graad aso : eerste en tweede leerjaar

1. Economie-moderne talen

2. Economie-wetenschappen

3. Economie-wiskunde

4. Grieks-Latijn

5. Grieks-moderne talen

6. Grieks-wetenschappen

7. Grieks-wiskunde

8. Humane wetenschappen

9. Latijn-moderne talen

10. Latijn-wetenschappen

11. Latijn-wiskunde

12. Moderne talen-wetenschappen

13. Moderne talen-wiskunde

14. Rudolf Steinerpedagogie

15. Wetenschappen-wiskunde

16. Yeshiva

Derde graad aso : voorbereidend leerjaar op het hoger onderwijs

1. Bijzonder wetenschappelijke vorming

STUDIEGEBIED SPORT

Tweede graad aso : eerste en tweede leerjaar

1. Sportwetenschappen

2. Wetenschappen-topsport

Derde graad aso : eerste en tweede leerjaar

1. Moderne talen-topsport

2. Sportwetenschappen

3. Wetenschappen-topsport

4. Wiskunde-topsport

Tweede graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Lichamelijke opvoeding en sport

2. Topsport

Derde graad tso: eerste en tweede leerjaar

1. Lichamelijke opvoeding en sport

2. Topsport Derde graad tso : Se-n-Se

1. Sportclub- en fitnessbegeleider

Tweede graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Topsport-sportinitiatie

Derde graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Topsport-sportinitiatie (ST2)

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Topsport-sportbegeleider (ST)

STUDIEGEBIED AUTO

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Autotechnieken (ST2)

Derde graad tso : Se-n-Se

1. Toegepaste autotechnieken

Derde graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Auto (ST2)

2. Carrosserie (ST2)

3. Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren (ST2)

4. Vrachtwagenchauffeur (ST2)

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Auto-elektriciteit (ST)

2. Bedrijfsvoertuigen (ST)

3. Bijzonder transport (ST)

4. Carrosserie- en spuitwerk (ST)

5. Diesel- en lpg-motoren (ST)

6. Mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen (ST)

7. Scheeps- en havenwerk (ST)

STUDIEGEBIED BOUW

Tweede graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Bouw- en houtkunde

2. Bouwtechnieken

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Bouw- en houtkunde

2. Bouwtechnieken (ST2)

Derde graad tso : Se-n-Se

1. Bouw constructie- en planningstechnieken

2. Industriële bouwtechnieken

3. Weg- en waterbouwtechnieken

Tweede graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Bouw

2. Duurzaam wonen

3. Schilderwerk en decoratie

4. Steen- en marmerbewerking

Derde graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Bouwplaatsmachinist (ST2)

2. Duurzaam wonen (ST2)

3. Ruwbouw (ST2)

4. Ruwbouwafwerking (ST2)

5. Schilderwerk en decoratie (ST2)

6. Steen- en marmerbewerking (ST2)

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen (ST)

2. Bio-ecologische bouwafwerking (ST)

3. Dakwerken (ST)

4. Decoratie en restauratie schilderwerk (ST)

5. Mechanische en hydraulische kranen (ST)

6. Renovatie bouw (ST)

7. Restauratie bouw (ST)

8. Wegenbouwmachines (ST)

STUDIEGEBIED CHEMIE

Tweede graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Techniek-wetenschappen

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Chemie

2. Farmaceutisch-technisch assistent (ST2)

3. Techniek-wetenschappen

Derde graad tso : Se-n-Se

1. Apotheekassistent

2. Biochemie

3. Chemische procestechnieken

4. Drogisterij-cosmetica

5. Water- en luchtbeheersingstechnieken

STUDIEGEBIED DECORATIEVE TECHNIEKEN

Tweede graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Publiciteit en etalage

Derde graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Etalage en standendecoratie (ST2)

2. Publiciteitsgrafiek (ST2)

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Decor- en standenbouw (ST)

2. Publiciteit en illustratie (ST)

STUDIEGEBIED FOTOGRAFIE

Tweede graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Fotografie

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Fotografie

STUDIEGEBIED GLASTECHNIEKEN

Tweede graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Glastechnieken

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Glastechnieken

Derde graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Glasinstrumentenbouw (ST2)

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Labo-glasinstrumentenbouw (ST)

STUDIEGEBIED GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA

Tweede graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Grafische communicatie

2. Grafische media

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Grafische communicatie

2. Multimedia

3. Printmedia

Derde graad tso : Se-n-Se

1. Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken

2. Interactieve multimediatechnieken

3. Rotatiedruktechnieken

4. Tekst- en beeldintegratietechnieken

Tweede graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Drukken en voorbereiden

Derde graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Drukken en afwerken (ST2)

2. Drukvoorbereiding (ST2)

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Bedrijfsgrafiek (ST)

2. Grafische opmaaksystemen (ST)

3. Meerkleurendruk-drukwerkveredeling (ST)

4. Zeefdruk (ST)

STUDIEGEBIED HANDEL

Tweede graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Handel

2. Handel-talen

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Boekhouden-informatica

2. Handel

3. Informaticabeheer

4. Secretariaat-talen

Derde graad tso : Se-n-Se

1. Administratie vrije beroepen

2. Commercieel webverkeer

3. Immobiliënbeheer

4. Internationaal transport en goederenverzending

5. Kmo-administratie

6. Kmo-ondernemerschap

7. Medico-sociale administratie

8. Netwerkbeheer

9. Verkoop en distributie

Tweede graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Kantoor

2. Verkoop

Derde graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Kantoor (ST2)

2. Verkoop (ST2)

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Kantooradministratie en gegevensbeheer (ST)

2. Logistiek (ST)

3. Verkoop en vertegenwoordiging (ST)

4. Winkelbeheer en etalage (ST)

STUDIEGEBIED HOUT

Tweede graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Houttechnieken

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Houttechnieken (ST2)

Derde graad tso : Se-n-Se

1. Hout constructie- en planningstechnieken

Tweede graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Hout

Derde graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Houtbewerking (ST2)

2. Houtbewerking-snijwerk (ST2)

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Bijzondere schrijnwerkconstructies (ST)

2. Industriële houtbewerking (ST)

3. Interieurinrichting (ST)

4. Meubelgarneren (ST)

5. Modelmakerij (ST)

6. Restauratie van meubelen (ST)

7. Restauratie van schrijnwerk (ST)

8. Stijl- en designmeubelen (ST)

STUDIEGEBIED JUWELEN

Tweede graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Diamantbewerking

2. Goud en juwelen

3. Uurwerkmaken

Derde graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Diamantbewerking (ST2)

2. Goud en juwelen (ST2)

3. Uurwerkmaken (ST2)

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Geautomatiseerde diamantbewerking en kwaliteitsanalyse (ST)

2. Juwelencreatie (ST)

3. Uurwerkherstelling (ST)

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Koel- en warmtechnieken (ST2)

Derde graad tso : Se-n-Se

1. Industriële koeltechnieken

2. Industriële warmtetechnieken

Derde graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Centrale verwarming en sanitaire installaties (ST2)

2. Koelinstallaties (ST2)

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Koeltechnische installaties (ST)

2. Non-ferro metalen dakbedekkingen (ST)

3. Verwarmingsinstallaties (ST)

STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Tweede graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Biotechnische wetenschappen

2. Plant-, dier- en milieutechnieken

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Biotechnische wetenschappen

2. Dier- en landbouwtechnische wetenschappen

3. Natuur- en groentechnische wetenschappen

4. Planttechnische wetenschappen

Derde graad tso : Se-n-Se 1.

Agro- en groenbeheer

2. Agro- en groenmechanisatie

Tweede graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Paardrijden en -verzorgen

2. Plant, dier en milieu

Derde graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Groendecoratie (ST2)

2. Dierenzorg (ST2)

3. Landbouw (ST2)

4. Paardrijden en -verzorgen (ST2)

5. Tuinbouw en groenvoorziening (ST2)

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Agromanagement (ST)

2. Bloemsierkunst (ST)

3. Bosbouw en bosbeheer (ST)

4. Gespecialiseerde dierenverzorging (ST)

5. Land- en tuinbouwmechanisatie (ST)

6. Manegehouder-rijmeester (ST)

7. Tuinaanleg en -onderhoud (ST)

8. Tuinbouwproductie (ST)

9. Veehouderij en landbouwteelten (ST)

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

Tweede graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Bio-esthetiek

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Schoonheidsverzorging (ST2)

Derde graad tso : Se-n-Se

1. Esthetische lichaamsverzorging

2. Grime

Tweede graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Haarzorg

Derde graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Haarzorg (ST2)

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Haarstilist (ST)

STUDIEGEBIED MAATSCHAPPELIJKE VEILIGHEID

Derde graad tso : Se-n-Se

1. Integrale veiligheid

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Veiligheidsberoepen (ST)

[12B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020

Derde graad tso: eerste en tweede leerjaar

1. Defensie en veiligheid (onverminderd artikel 6quinquies, tweede lid, van dit besluit)

12B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
]

STUDIEGEBIED MARITIEME OPLEIDINGEN

Tweede graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Maritieme technieken dek

2. Maritieme technieken motoren

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Maritieme technieken dek (ST2)

2. Maritieme technieken motoren (ST2)

Tweede graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Maritieme vorming

2. Rijn- en binnenvaart

Derde graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Maritieme vorming (ST2)

2. Rijn- en binnenvaart (ST2)

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Beperkte kustvaart (ST)

2. Schipper-motorist (ST)

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Tweede graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Elektriciteit-elektronica

2. Elektromechanica

3. Elektrotechnieken

4. Industriële wetenschappen

5. Mechanische technieken

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Elektriciteit-elektronica

2. Elektrische installatietechnieken (ST2)

3. Elektromechanica

4. Elektronische installatietechnieken (ST2)

5. Industriële ICT

6. Industriële wetenschappen

7. Kunststoftechnieken (ST2)

8. Mechanische vormgevingstechnieken (ST2)

9. Podiumtechnieken (ST2)

10. Vliegtuigtechnieken (ST2)

Derde graad tso : Se-n-Se

1. Audio-video en teletechnieken

2. Automotive

3. Computergestuurde mechanische productietechnieken

4. Haventechnieken

5. Industriële computertechnieken

6. Industriële elektronicatechnieken

7. Industriële onderhoudstechnieken

8. Kunststofvormgevingstechnieken

9. Mechanica constructie- en planningstechnieken

10. Productie- en procestechnologie

11. Regeltechnieken

12. Stuur- en beveiligingstechnieken

13. Vliegtuigtechnicus

Tweede graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Basismechanica

2. Elektrische installaties

Derde graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Elektrische installaties (ST2)

2. Kunststofverwerking (ST2)

3. Lassen-constructie (ST2)

4. Mechanisch onderhoud (ST2)

5. Productieoperator (ST2)

6. Werktuigmachines (ST2)

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Composietverwerking (ST)

2. Computergestuurde werktuigmachines (ST)

3. Fotolassen (ST)

4. Industrieel onderhoud (ST)

5. Industriële elektriciteit (ST)

6. Matrijzenbouw (ST)

7. Metaal- en kunststofschrijnwerk (ST)

8. Pijpfitten-lassen-monteren (ST)

STUDIEGEBIED MODE

Tweede graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Creatie en mode

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Creatie en mode

Derde graad tso : Se-n-Se

1. Creatie en patroonontwerpen

Tweede graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Moderealisatie en -presentatie

Derde graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Moderealisatie en -verkoop (ST2)

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Mode- en maatkleding heren (ST)

2. Mode-verkoop (ST)

3. Modespecialisatie en trendstudie (ST)

STUDIEGEBIED MUZIEKINSTRUMENTENBOUW

Derde graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Muziekinstrumentenbouw (ST2)

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Bouw historische muziekinstrumenten (ST)

2. Restauratie muziekinstrumenten (ST)

STUDIEGEBIED OPTIEK

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Optiektechnieken (ST2)

Derde graad tso : Se-n-Se

1. Contactologie-optometrie

STUDIEGEBIED ORTHOPEDISCHE TECHNIEKEN

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Orthopedietechnieken

Derde graad tso : Se-n-Se

1. Orthopedische instrumenten

STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Tweede graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Sociale en technische wetenschappen

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Gezondheids- en welzijnswetenschappen

2. Jeugd- en gehandicaptenzorg (ST2)

3. Sociale en technische wetenschappen

Derde graad tso : Se-n-Se

1. Animatie in de ouderenzorg

2. Internaatswerking

3. Leefgroepenwerking

4. Tandartsassistentie

5. Voedselbehandeling

Tweede graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Verzorging-voeding

Derde graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Organisatiehulp (ST2)

2. Verzorging (ST2)

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Kinderzorg (ST)

2. Organisatie-assistentie (ST)

3. Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige (ST)

Hoger beroepsonderwijs

1. Verpleegkunde (ST)

STUDIEGEBIED TANDTECHNIEKEN

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Tandtechnieken (ST2)

Derde graad tso : Se-n-Se

1. Dentaaltechnieken en supra-structuren

STUDIEGEBIED TEXTIEL

Tweede graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Textiel- en designtechnieken

2. Textieltechnieken

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Textiel- en chemische technieken (ST2)

2. Textiel- en designtechnieken (ST2)

3. Textielproductietechnieken (ST2)

Derde graad tso : Se-n-Se

1. Textielveredeling en breikunde

2. Textielvormgevingstechnieken

Tweede graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Textiel

Derde graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Textiel (ST2)

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Instellen van textielmachines (ST)

STUDIEGEBIED TOERISME

Tweede graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Toerisme

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Onthaal en public relations (ST2)

2. Toerisme (ST2)

Derde graad tso : Se-n-Se

1. Public relations

2. Toerisme en organisatie

3. Toerisme en recreatie

Derde graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Onthaal en recreatie (ST2)

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Gespecialiseerd recreatiemedewerker (ST)

STUDIEGEBIED VOEDING

Tweede graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Brood en banket

2. Hotel

3. Slagerij en vleeswaren

4. Voedingstechnieken

Derde graad tso : eerste en tweede leerjaar

1. Brood en banket (ST2)

2. Hospitality (ST2)

3. Hotel (ST2)

4. Slagerij en vleeswaren (ST2)

5. Voedingstechnieken (ST2)

Derde graad tso : Se-n-Se

1. Assistent voedingsindustrie

2. Bakkerijtechnieken

3. Butler-intendant

4. Hotelbeheer

5. Vleeswarentechnieken

Tweede graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Brood- en banketbakkerij

2. Restaurant en keuken

3. Slagerij en vleeswarenbereiding

Derde graad bso : eerste en tweede leerjaar

1. Brood- en banketbakkerij en confiserie (ST2)

2. Grootkeuken (ST2)

3. Restaurant en keuken (ST2)

4. Slagerij en verkoopsklare gerechten (ST2)

Derde graad bso : specialisatiejaar

1. Banketaannemer-traiteur (ST)

2. Banketbakkerij-chocoladebewerking (ST)

3. Dieetbakkerij (ST)

4. Gemeenschapsrestauratie (ST)

5. Hotelonthaal (ST)

6. Restaurantbedrijf en drankenkennis (ST)

7. Slagerij-fijnkosttraiteur (ST)

8. Specialiteitenrestaurant (ST)

9. Wereldgastronomie (ST)

STUDIEGEBIED BALLET

Tweede graad kso : eerste en tweede leerjaar

1. Ballet

Derde graad kso : eerste en tweede leerjaar

1. Ballet

2. Modern ballet

STUDIEGEBIED BEELDENDE KUNSTEN

Tweede graad kso : eerste en tweede leerjaar

1. Artistieke opleiding

2. Audiovisuele vorming

3. Beeldende en architecturale kunsten

4. Beeldende en architecturale vorming

Derde graad kso : eerste en tweede leerjaar

1. Architecturale en binnenhuiskunst

2. Architecturale vorming

3. Artistieke opleiding

4. Audiovisuele vorming

5. Beeldende vorming

6. Industriële kunst

7. Toegepaste beeldende kunst

8. Vrije beeldende kunst

Derde graad kso : voorbereidend leerjaar op het hoger onderwijs

1. Bijzondere beeldende vorming

Derde graad kso : Se-n-Se

1. Architecturale vormgeving

2. Audiovisuele vormgeving

3. Grafische vormgeving

4. Industriële vormgeving

5. Ruimtelijke vormgeving

STUDIEGEBIED PODIUMKUNSTEN

Tweede graad kso : eerste en tweede leerjaar

1. Dans

2. Muziek

3. Woordkunst-drama

Derde graad kso : eerste en tweede leerjaar

1. Dans

2. Muziek

3. Woordkunst-drama

Derde graad kso : voorbereidend leerjaar op het hoger onderwijs

1. Bijzondere muzikale vorming

2. Bijzondere vorming dans

3. Bijzondere vorming woordkunst-drama

1B.Vl.R. van 30/05/2008
B.S. 27/06/2008
] Bijlage II

[9B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
Vragenlijst over nieuwe vestigingsplaatsen in het secundair onderwijs9B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
]

Bijlage III t.e.m. XXXI

[9B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
...9B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
]