OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de methodologie en de criteria van de voortgangstoets voor de academisch gerichte opleidingen van de hogescholen in Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    07 MAART 2008
  • publicatiedatum
    B.S.14/04/2008
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 124, gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2004 en 30 april 2004;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 17 januari 2008;

Gelet op het advies nr. 44.040/1 van de Raad van State, gegeven op 7 februari 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° Erkenningscommissie : de commissie bedoeld in artikel 9 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;

2° associatie : een vereniging zonder winstoogmerk bedoeld in artikel 97 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Art. 2.

§ 1. Onder de verantwoordelijkheid van de Erkenningscommissie wordt door de associaties een indicatieve voortgangstoets uitgevoerd op de opleidingen opgesomd in de bijlage 1 bij dit besluit, maar met uitzondering van de opleidingen die georganiseerd worden met toepassing van artikel 24bis van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

§ 2. Deze voortgangstoets heeft als doel de sinds de omvorming gerealiseerde voortgang te evalueren inzake de versterking van de wetenschappelijke ondersteuning en de verwevenheid van het onderwijs met onderzoek, hierna academisering te noemen.

§ 3. De Erkenningscommissie kan nadere operationele afspraken maken met de associaties over de opbouw van de voortgangs- en evaluatierapporten.

Art. 3.

De indicatieve voortgangstoets wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende elementen :

1° de verwevenheid van het onderzoek met het onderwijs in het curriculum :

a) de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en -attitudes bij de studenten : training in het gebruik van onderzoekstechnieken en methoden van verzameling van gegevens, aanleren van interpretatie en verwerking van gegevens, aanleren van reflectie over en oriëntering van creatieve onderzoeksprocessen ...;

b) het bieden van mogelijkheden aan studenten om zelf projecten en onderzoeken uit te voeren met het oog op kennisontwikkeling en -creatie, analyse en synthese, reflectie, interpretatie en toepassing;

c) de ontwikkeling van de masterproef als instrument om onderzoeksvaardigheden bij de studenten aan te leren en te toetsen;

2° de intensiteit van de onderzoeksactiviteiten van het personeel :

a) het aandeel onderzoeksactieve personeelsleden ten opzichte van het totale personeelsbestand;

b) het aandeel van het personeel met een diploma van doctor ten opzichte van het totale personeelsbestand binnen de opleiding;

c) inkomsten uit contractonderzoek;

d) onderzoeksmatige reputatie en externe waardering van de personeelsleden;

3° de onderzoeks- en valorisatieoutput van het personeel, opgesplitst in de gangbare categorieën die gelden binnen het studiegebied;

4° de inzet van financiële middelen :

a) een overzicht van de lopende onderzoeksprojecten met een personeelslid van de hogeschool als promotor of copromotor, en de wijze en omvang van de financiering ervan;

b) ingezette middelen voor onderzoek ten opzichte van de totale middelen vanuit de verschillende geldstromen, gemeenschappelijke investeringen van hogeschool en universiteit;

5° de onderzoeksinfrastructuur en -faciliteiten.

Art. 4.

Ter uitvoering van de voortgangstoets stelt elke betrokken hogeschool voor de in artikel 2 bedoelde opleidingen een voortgangsrapport samen waarin de nodige gegevens worden aangeleverd om de toets uit te voeren. Dat rapport omvat minimaal de volgende rubrieken :

1° de gegevens, vermeld in artikel 3 van dit besluit;

2° een toelichting bij die gegevens, waarbij ook de evolutie die al heeft plaatsgevonden met betrekking tot deze gegevens en de te verwachten ontwikkeling worden toegelicht;

3° een eigen evaluatie van de gerealiseerde voortgang en van de nog te realiseren voortgang tot het ogenblik dat de voldoende generieke kwaliteitswaarborgen, vermeld in artikel 58 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, aanwezig moeten zijn.

Art. 5.

De associatie waarvan de betrokken hogeschoolbesturen partner zijn, maakt op basis van de in artikel 4 vermelde voortgangsrapporten en per cluster van opleidingen een eigen evaluatierapport dat de volgende rubrieken omvat :

1° een evaluatie van de voortgang van het academiseringsproces van de betrokken opleidingen;

2° een evaluatie van de nog te realiseren voortgang tot het ogenblik dat de voldoende generieke kwaliteitswaarborgen, vermeld in artikel 58 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, aanwezig moeten zijn;

3° een evaluatie van het lopende onderzoeksbeleid en de onderzoeksorganisatie van elke betrokken hogeschool;

4° een toelichting bij het onderzoeksbeleid voor de komende jaren, alsook een toelichting bij het meerjarenplan voor onderzoek, het gezamenlijk opgezette systeem van kwaliteitszorg voor het onderzoek en het algemene onderzoeks- en samenwerkingsreglement van de associatie, en een evaluatie van de inmiddels bereikte resultaten.

De associatie moet haar oordeel afdoende motiveren.

Uiterlijk op 30 april 2008 bezorgen de associaties hun evaluatierapport en de voortgangsrapporten van de individuele opleidingen aan de Erkenningscommissie.

Art. 6.

§ 1. De Erkenningscommissie maakt een meta-evaluatie van de voortgang van de academisering door middel van een analyse en een beoordeling van de ingediende evaluatierapporten van de associaties en van een plaatsbezoek aan elke associatie. De Erkenningscommissie wordt voor de uitvoering van deze meta-evaluatie uitgebreid met twee leden-experts.

§ 2. De Erkenningscommissie bezorgt haar ontwerprapport aan de associaties, die binnen een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de ontvangst ervan, commentaar op het ontwerprapport aan de Erkenningscommissie kunnen bezorgen. De Erkenningscommissie moet haar oordeel afdoende motiveren.

§ 3. De Erkenningscommissie brengt haar eindrapport uiterlijk op 31 juli 2008 uit.

Art. 7.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage 1 : de opleidingen die onderworpen zullen worden aan de voortgangstoets

STUDIEGEBIED

Omgevormde opleiding : graad - kwalificatie

SOORT

Architectuur

Bachelor in de architectuur

ABA

Bachelor in de interieurarchitectuur

ABA

Master in de architectuur

MA

Master in de interieurarchitectuur

MA

Master of Architecture

MA

Audiovisuele en beeldende kunst

Bachelor in het productdesign

ABA

Master in het productdesign

MA

Gecombineerde studiegebieden : Architectuur, of Industriële wetenschappen en technologie

Master in de monumenten- en landschapszorg

MA

Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

MA

Gezondheidszorg

Bachelor in de kinesitherapie

ABA

Master in de kinesitherapie

MA

Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

ABA

Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

MA

Bachelor in het milieu- en preventiemanagement

ABA

Master in het milieu- en preventiemanagement

MA

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Bachelor handelsingenieur

ABA

Bachelor in de bestuurskunde en het publiek management

ABA

Bachelor in de handelswetenschappen

ABA

Bachelor of Business Administration

ABA

Master handelsingenieur

MA

Master in de bedrijfscommunicatie

MA

Master in de bedrijfseconomie en het -beleid

MA

Master in de bestuurlijke informatiesystemen

MA

Master in de bestuurskunde en het publiek management

MA

Master in de handelswetenschappen

MA

Master in de politieke en sociale economie

MA

Master in het bedrijfsbeleid

MA

Master of Business Administration

MA

Master of Business Economics and Management

MA

Master of Business Information Systems

MA

Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde

ABA

Master in de industriële wetenschappen : bouwkunde

MA

Master in de industriële wetenschappen : landmeten

MA

Master in de stedenbouw

MA

Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

MA

Muziek en podiumkunsten

Bachelor in de muziek

ABA

Master in de muziek

MA

Toegepaste taalkunde

Bachelor in de toegepaste taalkunde

ABA

Master in de journalistiek

MA

Master in de meertalige communicatie

MA

Master in het tolken

MA

Master in het vertalen

MA