Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de pop- en rockmuziek als nieuwe opleiding van de Provinciale Hogeschool Limburg

  • goedkeuringsdatum
    10 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.12/08/2008
  • datum laatste wijziging
    12/08/2008

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 53, 6°, ingevoegd bij het decreet van 16 juni 2006, op artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, op artikel 61, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de decreten van 30 april 2004 en 16 juni 2006, en op artikel 62, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de indiening van aanvragen voor nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005 houdende de machtiging tot uitvoering en bekrachtiging van sommige regelingen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart};

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 30 mei 2007;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart}, vastgesteld op 6 maart 2008;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 juli 2008;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de pop- en rockmuziek wordt erkend als nieuwe opleiding van de Provinciale Hogeschool Limburg. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Muziek en podiumkunsten. De studieduur van de opleiding bedraagt 180 studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2008-2009 georganiseerd worden.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.