OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding "Master of Tropical Natural Resources Management" van de Katholieke Universiteit Leuven

  • goedkeuringsdatum
    11 APRIL 2008
  • publicatiedatum
    B.S.20/08/2008
  • datum laatste wijziging
    01/10/2011

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 1 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de tijdelijke erkenning van opleidingen in het hoger onderwijs;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart} definitief vastgestelde accreditatierapport van 14 januari 2008 met een negatief eindoordeel voor de opleiding "Master of Tropical Natural Resources Management" van de Katholieke Universiteit Leuven;

Gelet op het aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning, ingediend door de Katholieke Universiteit Leuven op 15 februari 2008;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 28 februari 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 25 maart 2008;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De opleiding "Master of Tropical Natural Resources Management" van de Katholieke Universiteit Leuven krijgt een tijdelijke erkenning.

Die tijdelijke erkenning geldt voor een periode van drie jaar, die ingaat vanaf het begin van het academiejaar 2008-2009 en vervalt op het einde van het academiejaar 2010-2011.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.