OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVIII (uittreksel - Personeel/B+OP)

  • goedkeuringsdatum
    04 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.01/09/2008
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 8-5-2009 - B.S. 28-8-2009

B.Vl.R. 17-12-2010 - B.S. 24-6-2011

Decr. 8-7-2011 - B.S. 25-7-2011

Decr. 29-6-2012 - B.S. 27-7-2012

Decr. 19-7-2013 - B.S. 27-8-2013

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet betreffende het onderwijs XVIII

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel I.1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK XI. - Autonome bepalingen

...

Artikel XI.6

Onverminderd de krachtens artikel 146 van de Grondwet door de wet georganiseerde rechtsbescherming, worden de betrekkingen in het ambt van werkmeester, werkplaatsleider, technisch adviseur of technisch adviseur-coördinator die voor 1 september 2008 werden opgericht of instandgehouden, beschouwd als zijnde opgericht of instandgehouden volgens de bepalingen van [artikel 25 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs].

B.Vl.R. van 17-12-2010

...

Artikel XI.8

[...]

Decr. van 19-7-2013

...

Artikel XI.12

De bepalingen van dit hoofdstuk hebben uitwerking met ingang van de hierna vermelde datum :

...

6° [artikelen XI.4, XI.6, XI.8 en XI.9 treden in werking op 1 september 2008;]

...

Decr. van 8-5-2009