OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs XVIII (uittreksel - Personeel/Syndicaal statuut)

  • goedkeuringsdatum
    04 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.01/09/2008
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 8-5-2009 - B.S. 28-8-2009

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet betreffende het onderwijs XVIII

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel I.1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK XI. - Autonome bepalingen

...

Artikel XI.7

Sectorcomité X of onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten bemiddelen op vraag van een afgevaardigde van de representatieve vakorganisaties, een afgevaardigde van het schoolbestuur en/of een afgevaardigde van de representatieve verenigingen van inrichtende machten en/of het Gemeenschapsonderwijs bij elk geschil, elk conflict of elk dreigend conflict van collectieve aard dat zich binnen hun respectieve werkingsveld voordoet. Sectorcomité X en onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten kunnen daartoe inzonderheid een bemiddelaar aanstellen.

Sectorcomité X en onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten nemen binnen een termijn van zes maanden, ingaande vanaf 1 april 2008, elk een intern reglement inzake de bemiddelingsprocedure aan. De reglementen worden uitvoerbaar na bekrachtiging door de Vlaamse Regering.

Bij elk geschil, elk conflict of elke dreigend conflict van collectieve aard dat zich in een netoverstijgende scholengemeenschap of in een consortium voordoet, kunnen Sectorcomité X, onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, de centraal paritaire comités van het gesubsidieerd vrij onderwijs en het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie in een gemeenschappelijke vergadering bemiddelen en gemeenschappelijk een bemiddelaar aanstellen.

...

Artikel XI.9

§ 1. Voor de representatieve vakorganisaties, aangesloten bij een in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen vertegenwoordigde syndicale organisatie wordt jaarlijks binnen de voorziene begrotingskredieten een bedrag ter beschikking gesteld voor de ondersteuning van de syndicale werkzaamheden van hun vakbondsafgevaardigden.

§ 2. [De Vlaamse Regering bepaalt het bedrag en de wijze van verdeling van dit bedrag over de betrokken vakorganisaties en legt de aanvraagprocedure vast.]

Decr. van 8-5-2009

...

Artikel XI.12

De bepalingen van dit hoofdstuk hebben uitwerking met ingang van de hierna vermelde datum :

1° artikel XI.3 heeft uitwerking met ingang van 1 april 1991;

2° artikel XI.2 heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2007;

3° artikel XI.1 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2007;

4° artikel XI.7 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008;

5° artikel XI.11 heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2008;

6°[artikelen XI.4, XI.6, XI.8 en XI.9 treden in werking op 1 september 2008;]

7° artikel XI.5 treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof

Decr. van 8-5-2009