OPGEHEVEN : Decreet houdende verlenging van sommige van de tijdelijke projecten die zijn vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    10 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.09/10/2008
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

opgeheven met Art. 4 van ditzelfde besluit

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende verlenging van sommige van de tijdelijke projecten die zijn vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs.

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

In aansluiting op het voorstel van de stuurgroep die is vermeld in artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs, worden van de tijdelijke projecten die zijn opgenomen in bijlage I en II die bij voornoemd besluit zijn gevoegd, enkel die tijdelijke projecten verlengd die zijn opgenomen in bijlage I die bij dit decreet is gevoegd. De verlenging geldt gedurende de schooljaren 2008-2009 tot en met 2010-2011.

Art. 3.

In bijlage II die bij dit decreet is gevoegd, worden de afwijkingen van wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen vermeld die, onder verwijzing naar het volgnummer, per afzonderlijk tijdelijk project mogen worden toegepast gedurende de schooljaren 2008-2009 tot en met 2010-2011. Die afwijkingen worden aangegeven door middel van verwijzing naar de betrokken punten in artikel 13, § 1, 14, § 1, of 15, § 1, van voornoemd besluit, afhankelijk van het geval.

Art. 4.

Dit decreet treedt in werking op 1 september 2008 en houdt op van kracht te zijn op 31 augustus 2011.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.