OPGEHEVEN : Decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft

  • goedkeuringsdatum
    04 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.20/10/2008
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 21-11-2008 - B.S. 27-1-2009

Decr. 19-12-2008 - B.S. 29-12-2008

Decr. 30-4-2009 - B.S. 20-7-2009

Decr. 18-12-2009 - B.S. 30-12-2009

Decr. 18-12-2009 - B.S. 29-1-2010

Decr. 9-7-2010 - B.S. 28-7-2010

Decr. 23-12-2010 - B.S. 31-12-2010

Decr. 27-5-2011 - B.S. 17-6-2011

Decr. 13-7-2012 - B.S. 24-7-2012

Decr. 21-12-2012 - B.S. 31-12-2012

Decr. 25-4-2014 - B.S. 25-9-2014

Decr. 19-12-2014 - B.S. 30-12-2014

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft.

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

De bepalingen van dit decreet zijn van toepassing op het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, op het gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs, en op het buitengewoon secundair onderwijs, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tenzij anders bepaald.

HOOFDSTUK II. - Werkingsbudgetten in het basisonderwijs

Art. 3.

In hoofdstuk VII, afdeling 2, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, gewijzigd bij de decreten van 19 december 1997, 22 december 2000, 13 juli 2001, 18 juni 2002, 14 februari 2003, 10 juli 2003, 2 april 2004, 24 december 2004, 24 juni 2005, 15 juli 2005, 30 juni 2006, 7 juli 2006, 22 december 2006 en 22 juni 2007, wordt onderafdeling D, bestaande uit artikelen 76 tot en met 87, vervangen door wat volgt : ...

HOOFDSTUK III. - Werkingsbudgetten in het secundair onderwijs

[...]

Decr. van 27-5-2011

HOOFDSTUK IV. - Deeltijds kunstonderwijs

Art. 20.

[Voor het begrotingsjaar 2015, dat de kredieten omvat voor het schooljaar 2014-2015, is het bedrag dat bestemd is voor het deeltijds kunstonderwijs in het Gemeenschapsonderwijs 1.729.877 euro.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt het werkingsbudget van het voorgaande schooljaar jaarlijks vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt A2 die voor een schooljaar (X, X+1) als volgt berekend wordt :

A2 = (Cx-1/Cx-2), waarbij :

1° Cx-1: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-1;

2° Cx-2: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar x-2.

De A2-coëfficiënt wordt voor 100 % in rekening gebracht.]

Decr. van 19-12-2014

[Art. 20/1.

[[...]] ]

Decr. 9-7-2010; [[ ]] Decr. van 19-12-2014

HOOFDSTUK V. - Evaluatie

Art. 21.

(voetnoot 1)

In [2013 en 2014] wordt het nieuwe financieringssysteem door de Vlaamse Regering geëvalueerd. Deze evaluatie zal de doelmatige aanwending van de toegekende werkingsmiddelen beoordelen. Uitgangspunten van deze evaluatie zijn :

- de gelijke behandeling van elk kind met dezelfde noden;

- gelijke middelen voor elke school in eenzelfde situatie;

- het voeren van een gelijkekansenbeleid;

- transparantie, voorspelbaarheid en stabiliteit van het mechanisme;

- evolutie van de schoolloopbanen, met bijzondere aandacht voor gelijke kansen en talentontwikkeling.

Decr. van 25-4-2014

HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 22.

§ 1. In het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 worden in artikel 192, § 3, de woorden "artikelen 80, § 1, 81, en 82, § 2" vervangen door "artikelen 79, § 4, en 85bis, § 4" en de woorden "artikel 80, § 1" door de woorden "artikelen 79, § 4, en 85bis, § 4".

§ 2. In het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2007, worden de volgende artikelen opgeheven :

1° artikel 2, vervangen bij het decreet van 20 december 2002;

2° artikel 3, vervangen bij het decreet van 20 december 2002;

3° artikel 3bis, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998 en vervangen bij het decreet van 20 december 2002.

Art. 23.

In afwachting van het in werking treden van de besluiten ter uitvoering van dit decreet blijft de ter zake geldende regelgeving die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit decreet van kracht is, van toepassing.

Art. 24.

Dit decreet treedt in werking op 1 [november 2008].

Decr. van 21-11-2008

- (1): Artikel 21 geldt niet meer voor het secundair onderwijs (Decr. 27-5-2011; Art. 4, 6°)