Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie naar het algemeen vak project algemene vakken in het studiegebied algemene vorming van het secundair volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    18 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.21/10/2008
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    04/08/2015

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 03/07/2015 (B.S. 04/08/2015)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 56quater, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op artikel 74quinquies, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 29 april 2008;

Gelet op protocol nr. 659 van 30 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 424 van 30 mei 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 44. 715/1 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden, vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Art. 2.

Een individuele concordantie kan toegekend worden aan de personeelsleden van een centrum voor volwassenenonderwijs die aan de volgende voorwaarden voldoen :

1° in het ambt van leraar secundair onderwijs voor sociale promotie

a) of vastbenoemd waren tijdens het schooljaar 2006-2007;

b) of tijdelijk aangesteld waren tijdens het schooljaar 2005-2006 of tijdens het schooljaar 2006-2007, afhankelijk van de datum waarop het centrum het opleidingsprofiel, bepaald in artikel 15 van het decreet van 2 maart 1999, invoerde;

c) of het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur verworven hebben uiterlijk 1 september 2006;

2° en daarenboven ten laatste tijdens het schooljaar 2006-2007

a) in de modulaire opleiding algemene vorming van BSO3 van het studiegebied algemene vorming aangesteld waren in de algemene vakken aardrijkskunde, Frans, geschiedenis, Nederlands of wiskunde;

b) en afhankelijk van de datum waarop het centrum het opleidingsprofiel invoerde, aangesteld waren in het algemeen vak project algemene vakken.

Art. 3.

Bij de toekenning van die individuele concordantie, vermeld in artikel 56quater, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in artikel 74quinquies, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, geldt het volgende :

1° de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling, indien van toepassing, in de algemene vakken aardrijkskunde, Frans, geschiedenis, Nederlands of wiskunde, geldt als kandidaatstelling voor het algemeen vak project algemene vakken;

2° de diensten, gepresteerd in de algemene vakken aardrijkskunde, Frans, geschiedenis, Nederlands of wiskunde, tellen automatisch mee als gepresteerde diensten in het algemeen vak project algemene vakken;

3° de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in de algemene vakken aardrijkskunde, Frans, geschiedenis, Nederlands of wiskunde geldt als kandidaatstelling voor het algemeen vak project algemene vakken;

4° het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor de algemene vakken aardrijkskunde, Frans, geschiedenis, Nederlands of wiskunde geldt automatisch voor het algemeen vak project algemene vakken;

5° een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor de algemene vakken aardrijkskunde, Frans, geschiedenis, Nederlands of wiskunde geldt automatisch voor het algemeen vak project algemene vakken;

6° de vacantverklaring en de kandidaatstelling met het oog op een vaste benoeming in de algemene vakken aardrijkskunde, Frans, geschiedenis, Nederlands of wiskunde worden geacht te zijn gebeurd in het algemeen vak project algemene vakken;

7° wie vastbenoemd is voor de algemene vakken aardrijkskunde, Frans, geschiedenis, Nederlands of wiskunde, is automatisch vastbenoemd voor het algemeen vak project algemene vakken;

8° de vacantverklaring en de kandidaatstelling met het oog op mutatie, indien van toepassing, in de algemene vakken aardrijkskunde, Frans, geschiedenis, Nederlands of wiskunde worden geacht te zijn gebeurd in het algemeen vak project algemene vakken;

9° wie terbeschikking gesteld was wegens ontstentenis van betrekking voor de algemene vakken aardrijkskunde, Frans, geschiedenis, Nederlands of wiskunde is dat automatisch voor het algemeen vak project algemene vakken;

10° wie gereaffecteerd of wedertewerkgesteld was in de algemene vakken aardrijkskunde, Frans, geschiedenis, Nederlands of wiskunde, is dat automatisch in het algemeen vak project algemene vakken;

11° een conformiteitsattest voor de algemene vakken aardrijkskunde, Frans, geschiedenis, Nederlands of wiskunde, uitgereikt ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 1997 tot bepaling van de voorwaarden en vorm van het conformiteitsattest voor wervingsambten in het onderwijs ter uitvoering van de Europese Richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG, geldt automatisch voor het algemeen vak project algemene vakken.

Art. 4.

Het individueel ondertekende concordantieformulier, vermeld in artikel 56quater, § 2, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in artikel 74quinquies, § 2, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, moet uiterlijk 13 juni 2008 ingediend worden bij [1B.Vl.R. van 03/07/2015
B.S. 04/08/2015
het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen1B.Vl.R. van 03/07/2015
B.S. 04/08/2015
] .

Art. 5.

§ 1. Als het personeelslid en het centrumbestuur of de raad van bestuur niet tot een akkoord komen, kan het personeelslid een gemotiveerd bezwaarschrift, als bepaald in artikel 56quater, § 3, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in artikel 74quinquies, § 3, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, uiterlijk tien kalenderdagen nadat de beslissing hem werd meegedeeld, indienen bij de Commissie Bezwaarschriften, als vermeld in artikel 56quater, § 3, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in artikel 74quinquies, § 3, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Als het centrumbestuur of de raad van bestuur nagelaten heeft een beslissing te nemen, kan een gemotiveerd bewaarschrift ingediend worden tot uiterlijk 23 juni 2008.

§ 2. De commissie Bezwaarschriften bestaat uit de administrateur-generaal van [1B.Vl.R. van 03/07/2015
B.S. 04/08/2015
het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen1B.Vl.R. van 03/07/2015
B.S. 04/08/2015
] of zijn afgevaardigde en uit de inspecteur volwassenenonderwijs, bevoegd voor het studiegebied algemene vorming. De commissie Bezwaarschriften beslist ten laatste op 31 augustus 2008.

Art. 6.

§ 1. Er worden overgangsmaatregelen toegekend aan de personeelsleden die met toepassing van artikel 2 een individuele concordantie hebben voor het algemeen vak project algemene vakken.

§ 2. De personeelsleden, vermeld in § 1, die op basis van de reglementering die voor 1 september 2006 van kracht was, organiek of via overgangsmaatregelen, in het bezit waren van een vereist bekwaamheidsbewijs voor een van de algemene vakken aardrijkskunde, Frans, geschiedenis, Nederlands of wiskunde, worden geacht in het bezit te zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs voor het algemeen vak project algemene vakken.

De personeelsleden, vermeld in § 1, die op basis van de reglementering die voor 1 september 2006 van kracht was, organiek of via overgangsmaatregelen, in het bezit waren van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor een van de algemene vakken aardrijkskunde, Frans, geschiedenis, Nederlands of wiskunde, worden geacht in het bezit te zijn van een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het algemeen vak project algemene vakken.

§ 3. De overgangsmaatregelen, vermeld in § 2, worden toegekend op 1 september 2006, rekening houdend met de onderstaande bepalingen :

1° de vastbenoemde personeelsleden vermeld in § 1, behouden deze overgangsmaatregelen zolang ze in dienst blijven in het onderwijs, het academisch onderwijs uitgezonderd;

2° de tijdelijke personeelsleden vermeld in § 1, behouden deze overgangsmaatregelen zolang zij ononderbroken in dienst blijven in het onderwijs, het academisch onderwijs uitgezonderd, en gefinancierd of gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap.

Voor de toepassing van deze bepaling worden de volgende perioden niet als een onderbreking beschouwd : de vakantieperioden, de loopbaanonderbreking, de militaire dienst, de perioden van wederoproeping, de ziekte- en bevallingsverloven, de borstvoedingsverloven, de perioden van verwijdering uit een risico in het kader van bedreiging door een beroepsziekte of moederschapsbescherming,de verloven van korte duur met behoud van salaris(toelage) ter gelegenheid van sommige gebeurtenissen van familiale of sociale aard, alsook de verloven zonder behoud van salaris(toelage) voor een maximumduur van zes werkdagen per schooljaar, alsmede een onderbreking van een doorlopende periode van maximaal twee kalenderjaren.

§ 4. De personeelsleden, vermeld in § 1, genieten voor het algemeen vak project algemene vakken de salarisschaal die hen op grond van de reglementering die gold voor 1 september 2006 verleend werd voor een van de algemene vakken aardrijkskunde, Frans, geschiedenis, Nederlands of wiskunde, tenzij het bekwaamheidsbewijs waarover zij beschikken, recht geeft op een hogere salarisschaal.

Art. 7.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.