OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende vastlegging van een lijst van algemene resultaatsindicatoren voor het Aanmoedigingsfonds hoger onderwijs voor de periode 2008-2011

  • goedkeuringsdatum
    18 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.23/10/2008
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 44, § 2;

Gelet op het advies van de VVS over het Aanmoedigingsfonds, gegeven op 6 maart 2008, en aangevuld bij brief van 2 juni 2008;

Gelet op het advies van de VLOR over de invulling van het Aanmoedigingsfonds, gegeven op 15 april 2008;

Gelet op het advies van de VLHORA aangaande de lijst van algemene resultaatsindicatoren van het aanmoedigingsfonds voor beleidsspeerpunten van 29 mei 2008;

Gelet op het advies van de VLIR inzake de resultaatsindicatoren van het Aanmoedigingsfonds van 3 juni 2008;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 27 juni 2008;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat artikel 44 van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten stelt dat de Vlaamse Regering uiterlijk op 30 juni 2008, na advies van de VLOR, VLIR, VLHORA en VVS, de lijst moet vaststellen van algemene resultaatsindicatoren, gecombineerd met de laattijdige goedkeuring van dit financieringsdecreet en met de data van ontvangst van de vereiste adviezen;

Gelet op het advies 44.818/1 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De lijst van algemene resultaatsindicatoren in het kader van het Aanmoedigingsfonds voor beleidsspeerpunten in het hoger onderwijs is voor de periode 2008-2011 de volgende :

1° de hoger onderwijsinstelling heeft de doelstellingen inzake het verhogen van de instroom, het verbeteren van de doorstroom en het bevorderen van een succesvolle uitstroom in het hoger onderwijs, in het bijzonder voor studenten die afkomstig zijn uit ondervertegenwoordigde groepen in het hoger onderwijs, zoals opgenomen in de beheersovereenkomst, gerealiseerd.

In de tweede reeks beheersovereenkomsten - vanaf 2011 - worden deze doelstellingen gepreciseerd in concrete streefcijfers (percentage waarmee de instroom, doorstroom en uitstroom van de beoogde doelgroepen is verbeterd).

2° de hoger onderwijsinstelling beschikt over een beleidsplan inzake gelijke kansen en diversiteit. Dit beleidsplan geeft de strategische doelstelling van de instelling weer inzake gelijke kansen en diversiteit. Het is verder geconcretiseerd in operationele doelstellingen en in een actieplan.

3° de hoger onderwijsinstelling verzamelt systematisch gegevens over de doelgroepen waarop ze haar beleid inzake gelijke kansen en diversiteit toespitst.

4° de hoger onderwijsinstelling heeft een systeem van monitoring opgezet : de activiteiten en de resultaten zijn op geregelde tijdstippen geëvalueerd op basis van de evaluatiecriteria, vermeld in de beheersovereenkomst. Die evaluaties worden besproken binnen de beleidsorganen van de instelling. Indien nodig werd er tijdig bijgestuurd.

5° de hoger onderwijsinstelling heeft de doelgroepen structureel betrokken bij het beleid inzake gelijke kansen en diversiteit en bij de concrete initiatieven.

6° de hoger onderwijsinstelling heeft stappen gezet naar een in de instelling verankerde inclusieve aanpak. De instelling heeft maatregelen genomen (financiële, technische of op het gebied van HR) om de duurzaamheid van de opgezette initiatieven te bevorderen. Er zijn structuren opgezet, waardoor het diversiteitsbeleid transparant, zichtbaar en werkbaar wordt.

7° de hoger onderwijsinstelling heeft gezorgd voor een uitwisseling van expertise binnen de instelling, associatie, en eventueel op Vlaams niveau.

Art. 2.

De Vlaamse Regering richt een werkgroep op met vertegenwoordigers van de in artikel 44, § 2, van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen genoemde raden en koepels.

Deze werkgroep krijgt de opdracht om :

1° op basis van de inbreng van elke hoger onderwijsinstelling over haar activiteiten inzake instroom, doorstroom en uitstroom van doelgroepen, de tussentijdse kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie voor te bereiden van de uitvoering van de beheersovereenkomsten, die in het kader van artikel 45 van hetzelfde decreet zijn gesloten, en hierover jaarlijks te rapporteren aan de Vlaamse Regering;

2° ter voorbereiding van de opmaak van de beheersovereenkomsten, die in het kader van artikel 45 van hetzelfde decreet voor de periode 2011-2016 zullen worden gesloten, een advies uit te brengen over een aangepaste lijst met objectief meetbare kwantitatieve en kwalitatieve algemene resultaatsindicatoren.

Art. 3.

Mede op basis van het in artikel 2 bedoelde advies en van de dan beschikbare resultaten uit de tussentijdse evaluaties van de uitvoering van de beheersovereenkomsten, die voor de periode 2008-2011 zijn gesloten in het kader van artikel 45 van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen, formuleert de Vlaamse Regering ter voorbereiding van de beheersovereenkomsten die voor de periode 2011-2016 zullen worden gesloten, uiterlijk op 31 december 2010 een aangepaste lijst van algemene resultaatsindicatoren in het kader van het Aanmoedigingsfonds voor beleidsspeerpunten in het hoger onderwijs.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.