Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het experimenteel buitengewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel

  • goedkeuringsdatum
    05 SEPTEMBER 2008
  • publicatiedatum
    B.S.14/11/2008
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    28/09/2018

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 17/12/2010 (B.S. 24/06/2011) detail
Gecodificeerde decreten betreffende het secundair onderwijs [citeeropschrift: "Codex Secundair Onderwijs"]
;

(2) B.Vl.R. van 01/06/2018 (B.S. 28/09/2018) detail
Besluit van de Vlaamse Regering houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs
;

De Vlaamse Regering,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3, inzonderheid op artikel 20ter, § 3, artikel 20quater en artikel 20octies, ingevoegd bij het decreet betreffende het onderwijs XVIII van 4 juli 2008;

Overwegende dat overleg is gepleegd met de afgevaardigden van de inrichtende machten op 22 mei 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 juni 2008;

Gelet op het advies 44.759/1 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[2B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018

De opleidingenstructuur van het experimenteel buitengewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, vermeld in [1B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
artikel 342 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs1B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
] , is als bijlage I tot en met XI bij dit besluit gevoegd.

] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
...] 2B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

Art. 2.

De competenties voor de modulair georganiseerde leerinhouden, vermeld in [1B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
artikel 343 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs1B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
] , zijn als bijlagen XII tot en met XXII bij dit besluit gevoegd.

Art. 3.

De modellen van de studiebewijzen, uitgereikt in het experimenteel buitengewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, evenals de invulonderrichtingen, vermeld in [1B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
artikel 347 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs1B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
] , zijn als bijlagen XXIII tot en met XXVIII bij dit besluit gevoegd.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Art. 5.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via omzendbrief SO/2008/04 - Experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel