OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2007 aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie in het vrij gesubsidieerd onderwijs met betrekking tot de financiële controle

  • goedkeuringsdatum
    10 OKTOBER 2008
  • publicatiedatum
    B.S.21/11/2008
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot en met 58; Gelet op de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, inzonderheid op artikel 17, § 5;

Gelet op het decreet van 29 juni 2007 houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende de regeling van de begrotingscontrole- en opmaak;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober 2007 en 14 november 2007;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 30 september 2008;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Aan besturen van Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie van het vrij gesubsidieerd onderwijs kan een tegemoetkoming worden toegekend voor het aanstellen van één of meerdere commissarissen in het kader van de financiële controle.

Deze tegemoetkoming wordt aangerekend op het krediet van 1.250.000 euro dat in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 onder basisallocatie PR. 35.40 BA 33.11 is ingeschreven.

Art. 2.

De tegemoetkoming, vermeld in artikel 1, geldt voor de terugbetaling van de facturen van de aanstelling van een commissaris door die besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie van het vrij gesubsidieerd onderwijs, die krachtens artikel 17, § 5 van de wet van 27 juni 1921 gehouden zijn een commissaris aan te stellen.

Art. 3.

§ 1. Afhankelijk van het beschikbare krediet zal de voorgelegde factuur ter betaling van de commissaris terugbetaald worden ten bedrage van maximaal 90 procent.

§ 2. De tegemoetkoming wordt betaald na de voorlegging van de bewijsstukken betreffende de gemaakte kosten van de aanstelling van een commissaris voor het boekjaar 2006 en het bewijsstuk betreffende de neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België. Gemaakte kosten betreffende boetes, laattijdigheid en kosten die betrekking hebben op de neerlegging, komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

§ 3. Deze documenten, samen met het rekeningnummer, worden uiterlijk op 15 november 2008 in drie exemplaren ingediend bij het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming, departement Onderwijs en Vorming, afdeling Instellingen en Leerlingen Secundair Onderwijs en Volwassenenonderwijs, Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Art. 4.

De begunstigde zal de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk terugbetalen wanneer wordt vastgesteld dat niet aan de toekenningvoorwaarden is voldaan of wanneer de tegemoetkoming in strijd met de bepalingen van artikel 2 is aangewend.

Art. 5.

De gemachtigde ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs en Vorming kunnen ter plaatse een controle uitvoeren.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.