OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring als Centrum voor Basiseducatie voor het schooljaar 2008-2009

  • goedkeuringsdatum
    07 NOVEMBER 2008
  • publicatiedatum
    B.S.15/01/2009
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 1 van ditzelfde besluit

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid artikel 192, § 1 en § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid artikel 6;

Gelet op het decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006 en 15 juni 2007;

Gelet op het gunstig advies van de onderwijsinspectie; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 oktober 2008;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De hiernagenoemde Centra voor Basiseducatie worden erkend en gesubsidieerd voor het schooljaar 2008-2009 :

- Centrum voor Basiseducatie Antwerpen, Vredestraat 93, 2600 Antwerpen.

- Centrum voor Basiseducatie Kempen, Otterstraat 109, bus 1, 2300 Turnhout.

- Centrum voor Basiseducatie Open School, Leopoldstraat 52, 2800 Mechelen.

- Centrum voor Basiseducatie Leuven-Hageland, E. Ruelensvest 127, 3001 Leuven.

- Centrum voor Basiseducatie Halle-Vilvoorde, Nieuwstraat 5, 1830 Machelen.

- Centrum voor Basiseducatie Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel.

- Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord, Paul Nicoulaan 29, bus 4, 3630 Maasmechelen.

- Centrum voor Basiseducatie Limburg Zuid, Ursulinenstraat 7, 3800 Sint-Truiden.

- Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Waas & Dender, Emiel Van Winckellaan 23c, 9200 Dendermonde.

- Centrum voor Basiseducatie Zuid-Oost-Vlaanderen, Bert Van Hoorickstraat 19, 9300 Aalst.

- Centrum voor Basiseducatie Gent-Meetjesland-Leiestreek, Hippoliet Lammensstraat 10, 9000 Gent.

- Centrum voor Basiseducatie Midden en Zuid West-Vlaanderen, Sint-Elooisdreef 56A, 8500 Kortrijk.

- Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek, Collaert Mansionstraat 24, 8000 Brugge.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.