Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

  • goedkeuringsdatum
    24 OKTOBER 2008
  • publicatiedatum
    B.S.23/01/2009
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    18/09/2020

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 03/07/2009 (B.S. 03/09/2009)

(2) B.Vl.R. van 09/10/2009 (B.S. 08/02/2010)

(3) B.Vl.R. van 18/06/2010 (B.S. 30/07/2010)

(4) B.Vl.R. van 19/09/2011 (B.S. 04/11/2011)

(5) B.Vl.R. van 14/09/2012 (B.S. 23/11/2012)

(6) B.Vl.R. van 13/09/2013 (B.S. 21/10/2013)

(7) B.Vl.R. van 10/07/2015 (B.S. 12/08/2015) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging, wat het opleidingenaanbod betreft, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap
;

(8) B.Vl.R. van 10/07/2015 (B.S. 28/08/2015) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
;

(9) B.Vl.R. van 26/02/2016 (B.S. 22/03/2016)

(10) B.Vl.R. van 30/08/2016 (B.S. 05/10/2016)

(11) B.Vl.R. van 02/06/2017 (B.S. 06/07/2017)

(12) B.Vl.R. van 07/07/2017 (B.S. 24/08/2017)

(13) B.Vl.R. van 18/05/2018 (B.S. 27/06/2018)

(14) B.Vl.R. van 01/06/2018 (B.S. 28/09/2018)

(15) B.Vl.R. van 14/09/2018 (B.S. 19/10/2018)

(16) B.Vl.R. van 19/07/2019 (B.S. 28/08/2019)

(17) B.Vl.R. van 28/08/2020 (B.S. 18/09/2020)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, inzonderheid op artikel 3, § 1, laatste lid, § 2, § 3, en § 5;

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1999 betreffende de werking en de organisatie van het paritair college van onderwijsinspecteurs belast met het advies betreffende de opheffing van de erkenning van een school of een vestigingsplaats ervan, een onderwijsinstelling of een onderdeel ervan;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2006 tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 juli 2008;

Gelet op het overleg met de afgevaardigden van de inrichtende machten op 5 juni 2008;

Gelet op advies 45.095/1 van de Raad van State, gegeven op 23 september 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder het decreet : het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.

HOOFDSTUK II. - Centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs

Art. 2.

De lijst van de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs die bij de inwerkingtreding van het decreet op 1 september 2008 worden erkend en gefinancierd of gesubsidieerd, is opgenomen in bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.

§ 1. De Vlaamse Regering houdt bij de beslissing tot gehele of gedeeltelijke inhouding van de financiering of subsidiëring van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, vermeld in artikel 11, § 4, van het decreet, rekening met de volgende afwegingen :

1° de aanleiding tot en de aard en ernst van het niet meer voldoen aan de gestelde financierings- of subsidiëringsvoorwaarden;

2° de bereidheid van het centrumbestuur tot het opmaken van een haalbaar voorstel tot remediëring enerzijds, en de implementatie van dat voorstel anderzijds;

3° de impact van de regeringsbeslissing, in het bijzonder wat het tijdstip van de inhouding betreft, zowel op de continuïteit van de werking van het centrum als op de centrumpopulatie.

§ 2. Het centrumbestuur heeft het recht binnen vijftien kalenderdagen na de betekening van de principiële beslissing van de minister, bevoegd voor het onderwijs, tot gehele of gedeeltelijke inhouding om bij die minister een verweerschrift in te dienen. De Vlaamse Regering neemt een definitieve beslissing binnen vijfenveertig kalenderdagen na de betekening in kwestie. Als na het verstrijken van die datum geen definitieve beslissing aan het centrumbestuur werd betekend, blijft de financiering of subsidiëring behouden. De definitieve beslissing over de inhouding gaat in op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum.

HOOFDSTUK III. - Centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, en centra voor deeltijdse vorming

Art. 4.

§ 1. Bij een aanvraag tot erkenning en subsidiëring van een centrum voor deeltijdse vorming gelden de procedureregels, vermeld in het tweede tot en met het vierde lid.

De aanvraag van het centrumbestuur wordt schriftelijk ingediend bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten en bevat minimaal de volgende gegevens :

1° de identificatie van de verantwoordelijke vereniging, met inbegrip van haar statuten;

2° de geplande vestigingsplaatsen;

3° de resultaten van een behoefteonderzoek naar inplanting en aanbod van het centrum in kwestie;

4° een concrete beschrijving van het aanbod;

5° de geplande samenwerking met een of meer centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs;

6° het kwalificatie- en competentieprofiel van de lesgevers;

7° de bewijsvoering van expertise in het organiseren van persoonlijke ontwikkelingstrajecten.

De commissie, belast met het uitbrengen van een advies, kan aanvullende gegevens vragen. Ze hoort de indiener van de aanvraag.

Binnen drie maanden na het indienen van de aanvraag beslist de Vlaamse Regering over de erkenning en subsidiëring van het centrum. Als binnen die periode geen beslissing is genomen, dan is de aanvraag zoals die werd ingediend, van rechtswege goedgekeurd.

§ 2. De lijst van organisatoren van centra voor deeltijdse vorming die bij de inwerkingtreding van het decreet op 1 september 2008 worden erkend en gesubsidieerd, is opgenomen in bijlage II, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5.

§ 1. Syntra Vlaanderen houdt bij de beslissing tot gehele of gedeeltelijke inhouding van de subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in artikel 16, tweede lid, van het decreet, rekening met de volgende afwegingen :

1° de aanleiding tot en de aard en ernst van het niet meer voldoen aan de gestelde subsidiëringsvoorwaarden;

2° de bereidheid van het centrumbestuur tot het opmaken van een haalbaar voorstel tot remediëring enerzijds, en de implementatie van dat voorstel anderzijds;

3° de impact van de beslissing van Syntra Vlaanderen, in het bijzonder wat het tijdstip van de inhouding betreft, zowel op de continuïteit van de werking van het centrum als op de centrumpopulatie.

§ 2. Het centrumbestuur heeft het recht binnen vijftien kalenderdagen na de betekening van de principiële beslissing van Syntra Vlaanderen tot gehele of gedeeltelijke inhouding, om een verweerschrift in te dienen bij de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen. De raad van bestuur van Syntra Vlaanderen neemt een definitieve beslissing binnen vijfenveertig kalenderdagen na de betekening in kwestie. Als na het verstrijken van die datum geen definitieve beslissing aan het centrumbestuur werd betekend, blijft de subsidiëring behouden. De definitieve beslissing over de inhouding gaat in op een door de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen te bepalen datum.

HOOFDSTUK IV. - Opleidingsaanbod deeltijds beroepssecundair onderwijs en leertijd

Art. 6.

[1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009

De lijst van opleidingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs respectievelijk de leertijd, vermeld in artikel 22 van het decreet, is opgenomen :

1° voor het schooljaar 2008-2009 : in bijlage III, die bij dit besluit is gevoegd;

2° voor het schooljaar 2009-2010 : in bijlage III/1, die bij dit besluit is gevoegd;

[3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010
3° voor het schooljaar 2010-2011 : in bijlage III/2, die bij dit besluit is gevoegd;3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010
]

[4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
4° voor het schooljaar 2011-2012 : in bijlage III/3, die bij dit besluit is gevoegd;4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
]

[5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
5° voor het schooljaar 2012-2013 : in bijlage III/4, die bij dit besluit is gevoegd;5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
]

[6B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
6° voor het schooljaar 2013-2014 : idem schooljaar 2012-2013, evenwel aangevuld met volgende opleidingen voor de leertijd :

a) rubriek land- en tuinbouw :

1° hovenier;

2° hovenier-aanleg;

3° hovenier-onderhoud;

b) rubriek personenzorg :

1° logistiek assistent in de ziekenhuizen;

2° logistiek helper in de zorginstellingen;

3° verzorgende;

4° verzorgende/zorgkundige;

5° begeleider in de kinderopvang;

c) rubriek schoonheidszorg :

1° assistent kapper;

2° kapper;

d) rubriek sport en vrije tijd :

1° sportbegeleider;

2° animator in de evenementensector;

6B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
]

[7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
7° voor het schooljaar 2014-2015 : idem schooljaar 2013-2014;

8° voor het schooljaar 2015-2016 : idem schooljaar 2014-2015, maar :

a) met aanvulling van de volgende opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs die modulair georganiseerd zijn op basis van een beroepskwalificatie :

1) Behandelaar luchtvracht en bagage;

2) Kapper;

3) Kapper-salonverantwoordelijke;

b) met aanvulling van de volgende opleidingen voor de leertijd die georganiseerd zijn op basis van een beroepskwalificatie :

1) Behandelaar luchtvracht en bagage;

2) Kapper;

3) Kapper-salonverantwoordelijke;

c) met opheffing van alle opleidingen van de rubriek schoonheidszorg voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs;

d) met opheffing van de volgende opleidingen van de rubriek schoonheidszorg voor de leertijd :

1) Assistent-kapper;

2) Kapper.

7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
]

[11B.Vl.R. van 02/06/2017
B.S. 06/07/2017
9° voor het schooljaar 2016-2017 : idem schooljaar 2015-2016; 11B.Vl.R. van 02/06/2017
B.S. 06/07/2017
]

Als de lijst, vermeld in10° voor het schooljaar 2017-2018 : idem schooljaar 2016-2017, maar :

a) met aanvulling van de volgende opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs die modulair georganiseerd zijn op basis van een beroepskwalificatie :

1) - Medewerker groen- en tuinaanleg;

2) - Medewerker groen- en tuinbeheer;

3) - Medewerker textielverzorging;

4) - Operator textielverzorging;

5) - Tuinaanlegger/groenbeheerder;

b) met aanvulling van de volgende opleidingen voor de leertijd die georganiseerd zijn op basis van een beroepskwalificatie :

1) - Medewerker groen- en tuinaanleg;

2) - Medewerker groen- en tuinbeheer;

3) - Medewerker textielverzorging;

4) - Operator textielverzorging;

5) - Tuinaanlegger/groenbeheerder;

c) met opheffing van de opleiding Operator in de wasserij van de rubriek kleding & confectie voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs;

d) met opheffing van de volgende opleidingen van de rubriek land- en tuinbouw voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs :

1) - Hovenier;

2) - Hovenier-aanleg;

3) - Hovenier-onderhoud;

e) met opheffing van de volgende opleidingen van de rubriek kleding & confectie voor de leertijd :

1) - Textielreiniger : chemisch reiniger-verver;

2) - Textielreiniger-witwasser;

f) met opheffing van de volgende opleidingen van de rubriek land- en tuinbouw voor de leertijd :

1) - Hovenier;

2) - Hovenier-aanleg;

3) - Hovenier-onderhoud;

4) - Tuinaannemer;

5) - Tuinontwerper;

6) - Tuinverzorger.

het eerste lid, een indeling in rubrieken bevat, strekt die indeling er alleen toe om de screening, vermeld in artikel 23, § 1, van het decreet, mogelijk te maken.

1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

Art. 7.

De Vlaamse Regering beslist uiterlijk op 31 mei over een voorstel van nieuwe opleiding als vermeld in artikel 24 van het decreet, dat wordt ingediend uiterlijk op 31 december daaraan voorafgaand. Als op de uiterste datum geen beslissing is genomen, dan is het voorstel zoals het is ingediend, van rechtswege goedgekeurd. Een voorstel wordt al dan niet voorwaardelijk of onder beding van beperkingen goedgekeurd.

[6B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
Een voorstel kan alleen worden goedgekeurd als voor de opleiding een beroepskwalificatie bestaat. 6B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
]

HOOFDSTUK V. - Organisatie deeltijds beroepssecundair onderwijs en leertijd

Art. 8.

[1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009

§ 1. [3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010
Het geactualiseerde opleidingsaanbod, vermeld in artikel 23, § 1, wordt ingevoerd :

1° per 1 september 2009 : voor de opleidingen die behoren tot de rubrieken bouw, decoratie, hout;

2° per 1 september 2010 : voor de opleidingen die behoren tot de rubrieken handel en administratie, voeding-horeca;

3° per 1 september 2011 : alleszins voor de opleidingen die behoren tot de rubrieken distributie, elektriciteit-elektronica;

4° per 1 september 2012 : alleszins voor de opleidingen die behoren tot de rubriek metaal en kunststoffen [4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
, transport4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
] ;

3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010
]

5° [6B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
...6B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
]

[5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
6° [7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
vanaf 1 september 20147B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
] : in elk geval voor de opleidingen waarvoor een beroepskwalificatie bestaat en die behoren tot een nog niet omgeschakelde rubriek.5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
]

Met het oog op die invoering vindt een screening plaats van de bestaande opleidingen, als vermeld in artikel 23, § 1, van het decreet, op basis van alleszins de referentiekaders, vermeld in artikel 30, § 1, en artikel 32, § 1, van het decreet, die volledig zijn opgenomen in bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd.

§ 2. In bijlage V tot en met [3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010
V/43B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010
] , die bij dit besluit zijn gevoegd, worden voor elke afzonderlijke opleiding van het geactualiseerde opleidingsaanbod van het deeltijds beroepssecundair onderwijs [7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
die niet gebaseerd is op een beroepskwalificatie7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
] de volgende elementen bepaald :

1° de overeenstemmende referentiekaders, geput uit de bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd;

2° de opleidingenstructuur, vermeld in artikel 28, § 1, van het decreet;

3° de doelen voor de beroepsgerichte vorming, afgeleid van de referentiekaders, vermeld in artikel 30, § 1, van het decreet.

§ 3. In bijlage VI, die bij dit besluit is gevoegd, worden voor elke afzonderlijke opleiding van het geactualiseerde opleidingsaanbod van de leertijd [7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
die niet gebaseerd is op een beroepskwalificatie7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
] de volgende elementen bepaald :

1° de overeenstemmende referentiekaders, geput uit de bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd;

2° de doelen voor de beroepsgerichte vorming, afgeleid van de referentiekaders, vermeld in artikel 32, § 1, van het decreet.

1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] [7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015

§ 4. In bijlage V/7, die bij dit besluit is gevoegd, worden voor elke afzonderlijke opleiding van het geactualiseerde opleidingsaanbod van het deeltijds beroepssecundair onderwijs die gebaseerd is op een beroepskwalificatie, de volgende elementen bepaald :

1° de overeenstemmende referentiekaders, geput uit bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd;

2° de opleidingenstructuur, vermeld in artikel 28, § 1, van het decreet;

3° de doelen voor de beroepsgerichte vorming, afgeleid van de referentiekaders, vermeld in artikel 30, § 1, van het decreet.

§ 5. In bijlage VI/1, die bij dit besluit is gevoegd, worden voor elke afzonderlijke opleiding van het geactualiseerde opleidingsaanbod van de leertijd die gebaseerd is op een beroepskwalificatie, de volgende elementen bepaald :

1° de overeenstemmende referentiekaders, geput uit bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd;

2° de doelen voor de beroepsgerichte vorming, afgeleid van de referentiekaders, vermeld in artikel 32, § 1, van het decreet.

7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
] [4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011

Art.8bis.

De organisatie van de opleiding begeleider in de kinderopvang is aan de volgende voorwaarden verbonden :

1° voor de component leren :

a) opdat het centrum knowhow zou hebben inzake kinderopvang, is het verplicht om samen te werken met een centrum voor volwassenenonderwijs dat de opleiding begeleider in de kinderopvang aanbiedt;

b) aangezien een zorgvuldige monitoring van de kwaliteit van de opleiding en de output ervan nodig is, zal onderwijs of de onderwijsoverheid nauw samenwerken met Kind en Gezin;

2° voor de component werkplekleren :

a) jongeren beneden de achttien jaar kunnen in de kinderopvang alleen als logistiek personeelslid werken;

b) jongeren boven de achttien jaar kunnen als begeleider in de kinderopvang werken, maar niet binnen de verplichte personeelsformatie;

c) voor werkplekleren komen uitsluitend de erkende kinderopvangsector en de zelfstandige kinderopvangsector die beschikt over de minimale financiële ondersteuning, in aanmerking.

4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
] [16B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019

Art. 8ter.

Een jongere die in het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar 2019-2020, is gescreend naar een voortraject, doorloopt die screening opnieuw. Het resultaat van die nieuwe screening is een inschaling in de aanloopcomponent, de arbeidsdeelname of een NAFT.

[17B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020

Art. 8quater

De opleidingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de leertijd worden wat de programmatie betreft in de volgende categorieën ingedeeld:

1° een opleiding waar in de concordantietabel voor het stelsel van leren en werken, die is opgenomen in bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs, de vermelding “te schrappen” bij staat, is niet programmeerbaar;

2° een opleiding uit een cluster als vermeld in bijlage XXI die bij dit besluit is gevoegd, is vrij programmeerbaar als het centrum uit diezelfde cluster al een of meer andere opleidingen organiseert;

3° een opleiding is programmeerbaar na goedkeuring door de Vlaamse Regering als:

a) het centrum uit een cluster als vermeld in bijlage XXI, die bij dit besluit is gevoegd, nog geen andere opleidingen organiseert;

b) de opleiding is opgenomen in de lijst, vermeld in punt 32 van bijlage XXI die bij dit besluit is gevoegd.

17B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
] 16B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

HOOFDSTUK VI. - Toelating

Art. 9.

De instapvereisten tot modules in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, vermeld in artikel 41, eerste lid, van het decreet, zijn de volgende :

1° de vastgelegde volgordes waarin modules, die zich sequentieel tot elkaar verhouden, moeten worden doorlopen zoals in de opleidingenstructuur zal worden bepaald;

2° [16B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
...16B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

3° [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
een medische geschiktheidsverklaring : voor de eerste module van een van de volgende opleidingen waarin die geschiktheid noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep :1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

a) bouwplaatsmachinist;

b) dakafdichter;

c) dakdekker;

d) dakdekker leien en pannen;

e) dakdekker metalen daken;

f) dakdekker rieten daken;

g) daktimmerman;

h) [4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
magazijnmedewerker;4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
]

i) machinist mobiele kraan;

j) rigger-monteerder;

k) torenkraanbestuurder;

l) [5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
bestuurder mobiele kraan;5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
]

[3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010

m) matroos;

n) motorist 221 kW;

o) roerganger;

p) schipper beperkt vaargebied;

3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010
] [4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011

q) bestuurder heftruck;

r) bestuurder reachtruck;

s) installateur fotovoltaïsche systemen;

4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
] [5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012

t) matroos binnenvaart;

u) matroos motordrijver binnenvaart;

v) stellingbouwer;

5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
] [3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010

4° a) een jongere kan alleen worden toegelaten tot de opleiding Industrieel Maaltijdbereider als hij houder is van een van de volgende studiebewijzen :

1) een oriënteringsattest van een leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, uitgereikt in een opleiding die is gerangschikt in het studiegebied voeding van het voltijds secundair onderwijs;

2) een certificaat, uitgereikt in de opleiding Productiemedewerker Voeding van het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd;

b) een jongere kan alleen worden toegelaten tot de opleiding Industrieel Vleesproductenbereider als hij houder is van een van de volgende studiebewijzen :

1) een oriënteringsattest van een leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, uitgereikt in een opleiding die is gerangschikt in het studiegebied voeding van het voltijds secundair onderwijs;

2) een certificaat, uitgereikt in de opleiding Industrieel Vleesbewerker van het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd.

3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010
]

Die geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding. Ze is eveneens vereist voor de eerste toelating tot een van de opleidingen, vermeld in punt 2° en 3°, die in de overgangsperiode niet-modulair worden georganiseerd.

[10B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016

Art. 9bis.

Voor individuele situaties en in uitzonderlijke omstandigheden kan van een of meer van de voorwaarden, vermeld in artikel 3, 1°, a), c) en e), van het decreet, worden afgeweken als aan al de volgende voorwaarden is voldaan :

1° de klassenraad neemt een gunstige en gemotiveerde beslissing uiterlijk 25 lesdagen na aanvang van de regelmatige lesbijwoning;

2° de klassenraad bestaat ten minste uit alle stemgerechtigde leden en een afgevaardigde van het centrum voor leerlingenbegeleiding in kwestie;

3° de toegestane afwijking wordt gemeld aan de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

10B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
]

HOOFDSTUK VII. - Centrumreglement

Art. 10.

De gemotiveerde beslissing van de praktijkcommissie tot uitsluiting van een jongere uit de leertijd, vermeld in artikel 55, § 3, van het decreet, wordt schriftelijk meegedeeld aan de jongere, en zijn wettelijk vertegenwoordiger indien de jongere minderjarig is.

De jongere, en zijn wettelijk vertegenwoordiger indien de jongere minderjarig is, kunnen binnen veertien kalenderdagen na kennisneming van de gemotiveerde beslissing van de praktijkcommissie een schriftelijk bezwaar aantekenen bij de praktijkcommissie. Dat bezwaar heeft geen opschortende werking. De praktijkcommissie vraagt aan Syntra Vlaanderen een advies over dit bezwaar. Daartoe hoort Syntra Vlaanderen de partijen. Syntra Vlaanderen bezorgt aan de praktijkcommissie een advies, samen met een schriftelijk verslag van het verhoor van de jongere, en zijn wettelijk vertegenwoordiger indien de jongere minderjarig is.

De praktijkcommissie spreekt zich uit binnen twee maanden na ontvangst van het bezwaar. De zittingsdatum van de praktijkcommissie alsook het voorstel van beslissing worden aan de jongere, en zijn wettelijk vertegenwoordiger indien de jongere minderjarig is, meegedeeld. Zij kunnen inzage vragen van het dossier, een schriftelijke verdediging neerleggen, of persoonlijk hun inzichten verwoorden tijdens de zitting.

De jongere, en zijn wettelijk vertegenwoordiger indien de jongere minderjarig is, worden door Syntra Vlaanderen zo snel mogelijk en in elk geval binnen een termijn van 15 dagen op de hoogte gebracht van de beslissing van de praktijkcommissie.

HOOFDSTUK VIII. - Verplichte aanwezigheid

Art. 11.

Ter uitvoering van artikel 58, derde lid, en artikel 59, tweede lid, van het decreet en ter uitvoering van artikel 3, § 5, van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht gelden inzake wettiging van afwezigheden en problematische afwezigheden de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs.

HOOFDSTUK IX. - Studiebekrachtiging deeltijds beroepssecundair onderwijs

Art. 12.

Het model en de invulonderrichtingen, vermeld in artikel 74 van het decreet, van de volgende studiebewijzen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, zijn opgenomen in [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
bijlage VII tot en met XIII1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] , die bij dit besluit zijn gevoegd :

1° attest van verworven competenties;

2° deelcertificaat;

3° certificaat;

4° getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;

5° studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;

6° diploma van secundair onderwijs;

7° getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer.

[7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015

Art. 12bis.

Voor opleidingen die gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie, geldt het certificaat als bewijs van beroepskwalificatie. Op het model van het certificaat dat wordt uitgereikt na voltooiing van de opleidingen die gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie, wordt vermeld dat het een bewijs van beroepskwalificatie betreft en welk niveau dat bewijs heeft binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur en het Europese kwalificatiekader.

7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
] [7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015

Art. 12ter.

[11B.Vl.R. van 02/06/2017
B.S. 06/07/2017

De volgende certificaten gelden als een bewijs van beroepskwalificatie :

1° - van niveau 2 : Behandelaar luchtvracht en bagage, Medewerker groen- en tuinaanleg, Medewerker groen- en tuinbeheer en Medewerker textielverzorging;

2° - van niveau 3 : Kapper;

3° - van niveau 4 : Kapper-salonverantwoordelijke, Operator textielverzorging en Tuinaanlegger/groenbeheerder.

11B.Vl.R. van 02/06/2017
B.S. 06/07/2017
] 7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
]

HOOFDSTUK X. - Studiebekrachtiging leertijd

Art. 13.

De examennormen in de leertijd, vermeld in artikel 77 van het decreet, zijn bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van [4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
13 februari 20094B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
] betreffende de leertijd, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen.

Art. 14.

De beroepsprocedure tegen een beslissing van de praktijkcommissie, vermeld in artikel 79 van het decreet, is bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van [4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
13 februari 20094B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
] betreffende de leertijd, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen.

Art. 15.

[1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
Ter uitvoering van artikel 81 van het decreet wordt in bijlage XIV, die bij dit besluit is gevoegd, bepaald [4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
welke certificaten van een opleiding of 4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
] welke combinatie van certificaten van een opleiding aanleiding geeft tot de uitreiking van een getuigschrift leertijd.1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

Art. 16.

Het model en de invulonderrichtingen, vermeld in artikel 84 van het decreet, van de volgende studiebewijzen van de leertijd, zijn opgenomen [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
[15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
in bijlage XV tot en met XIX15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
] 1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] , die bij dit besluit zijn gevoegd :

1° certificaat;

2° getuigschrift leertijd;

3° getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;

4° studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;

5° diploma van secundair onderwijs;

6° [15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
...15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
]

[7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015

Art. 16bis.

Voor opleidingen die gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie, geldt het certificaat als bewijs van beroepskwalificatie. Op het model van het certificaat dat wordt uitgereikt na voltooiing van de opleidingen die gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie, wordt vermeld dat het een bewijs van beroepskwalificatie betreft en welk niveau dat bewijs heeft binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur en het Europese kwalificatiekader.

7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
] [7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015

Art. 16ter.

[11B.Vl.R. van 02/06/2017
B.S. 06/07/2017

De volgende certificaten gelden als een bewijs van beroepskwalificatie :

1° - van niveau 2 : Behandelaar luchtvracht en bagage, Medewerker groen- en tuinaanleg, Medewerker groen- en tuinbeheer en Medewerker textielverzorging;

2° - van niveau 3 : Kapper;

3° - van niveau 4 : Kapper-salonverantwoordelijke, Operator textielverzorging en Tuinaanlegger/groenbeheerder.

11B.Vl.R. van 02/06/2017
B.S. 06/07/2017
] 7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
]

HOOFDSTUK XI. - Financiering en subsidiëring deeltijds beroepssecundair onderwijs

Art. 17.

[17B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020

Binnen de beschikbare kredieten bepaalt de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, per schooljaar het bedrag van de aanvullende werkingsmiddelen dat aan een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs wordt toegekend op basis van het aantal dagen dat de jongeren effectief gepresteerd hebben binnen de fase arbeidsdeelname of de aanloopcomponent tijdens het voorafgaande schooljaar.

De aanvullende werkingsmiddelen voor de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs worden bij het voorschot op het werkingsbudget gevoegd.”

17B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
]

Art. 18.

§ 1. [2B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
De omzetting van uren-leraar van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs in een krediet bestemd voor voordrachtgevers, vermeld in artikel 90, § 1, 3°, van het decreet, wordt als volgt vastgesteld :

1° van het wekelijks pakket uren-leraar waarover een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs beschikt, wordt het aantal uren dat wordt voorbehouden voor voordrachtgevers, vermenigvuldigd met veertig, dat is het aantal weken openstelling per jaar, zodat een aantal jaaruren wordt verkregen. Dat resultaat wordt voor 1 oktober van het schooljaar in kwestie aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten meegedeeld. Dat resultaat kan in de loop van het schooljaar niet meer worden gewijzigd, behoudens vermindering bij overmacht;

2° het krediet voor voordrachtgevers wordt vastgesteld op 29,63 euro per omgezet uur-leraar. Dat krediet wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Dat krediet wordt vanaf 1 januari 1990 aan de spilindex 138,01 gekoppeld. De indexaanpassingen die na 1 oktober van het schooljaar worden doorgevoerd, hebben evenwel pas uitwerking met ingang van het daaropvolgende schooljaar;

3° het product van het aantal jaaruren met het geïndexeerde krediet vormt het totale krediet dat voorbehouden is voor de aanwerving van voordrachtgevers. Het wordt toegekend door middel van een voorschot van 25 % van het krediet in de loop van de maand november van het schooljaar in kwestie en het resterende saldo van 75 % in de loop van de maand juni die daarop volgt.

2B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

§ 2. De omzetting van uren-leraar van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs in een krediet voor een centrum voor deeltijdse vorming bestemd voor de organisatie van algemene vorming, vermeld in artikel 90, 4°, van het decreet, wordt als volgt vastgesteld :

1° van het wekelijks pakket uren-leraar waarover een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs beschikt, wordt het aantal uren dat als dusdanig wordt omgezet, vermenigvuldigd met veertig, dat is het aantal weken openstelling per jaar, zodat een aantal jaaruren wordt verkregen. Dat resultaat, dat in de loop van het schooljaar niet meer kan worden gewijzigd, wordt vóór 1 oktober van het schooljaar in kwestie aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten meegedeeld;

2° het bedrag dat wordt toegepast bij de omzetting, wordt vastgesteld op 52,17 euro. Dat bedrag wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer der consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Dat bedrag wordt vanaf 1 januari 1990, aan de spilindex 138,01 gekoppeld. De indexaanpassingen die na 1 oktober van het schooljaar gebeuren, hebben evenwel pas uitwerking met ingang van het daaropvolgende schooljaar;

3° het product van het aantal jaaruren met het geïndexeerd bedrag vormt het krediet dat voorbehouden is voor de organisatie van algemene vorming door het centrum voor deeltijdse vorming. Het krediet wordt toegekend, samen met de eerste schijf van de subsidiëring van de persoonlijke ontwikkelingstrajecten, vermeld in artikel 95 van het decreet.

§ 3. De omzetting van uren-leraar van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs in een krediet voor een centrum voor deeltijdse vorming bestemd voor de ondersteuning van leerlinggebonden activiteiten, vermeld in artikel 90, 5°, van het decreet, wordt als volgt vastgesteld :

1° van het wekelijks pakket uren-leraar waarover een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs beschikt, wordt het aantal uren dat als dusdanig wordt omgezet vermenigvuldigd met veertig, dat is het aantal weken openstelling per jaar, zodat een aantal jaaruren wordt verkregen. Dat resultaat, dat in de loop van het schooljaar niet meer kan worden gewijzigd, wordt vóór 1 oktober van het schooljaar in kwestie aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten meegedeeld;

2° het bedrag dat wordt toegepast bij de omzetting, wordt vastgesteld op 52,17 euro. Dat bedrag wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer der consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Dat bedrag wordt vanaf 1 januari 1990, aan de spilindex 138,01 gekoppeld. De indexaanpassingen die na 1 oktober van het schooljaar gebeuren, hebben evenwel pas uitwerking met ingang van het daaropvolgende schooljaar;

3° het product van het aantal jaaruren met het geïndexeerd bedrag vormt het krediet dat voorbehouden is voor de ondersteuning van leerlinggebonden activiteiten door het centrum voor deeltijdse vorming. Het krediet wordt toegekend, samen met de eerste schijf van de subsidiëring van de persoonlijke ontwikkelingstrajecten, vermeld in artikel 95 van het decreet.

HOOFDSTUK XII. - Subsidiëring leertijd

Art. 19.

[10B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016

De aanvullende werkingsmiddelen voor [12B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
[13B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 27/06/2018
[16B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
het schooljaar 2019-202016B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
] 13B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 27/06/2018
] 12B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
] , toegekend aan Syntra Vlaanderen als vermeld in artikel 93, § 2, van het decreet, worden als volgt vastgesteld: 50 euro per jongere die minimaal 96 uur effectief in een voortraject heeft gepresteerd in [12B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
[13B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 27/06/2018
[16B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
het schooljaar 2018-201916B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
] 13B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 27/06/2018
] 12B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
] en voor zover als dusdanig door de organisator geregistreerd in de chronologische fiche en door de opdrachthouder van de bevoegde dienst van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming geverifieerd.

10B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
]

HOOFDSTUK XIII. - Subsidiëring deeltijdse vorming

Art. 20.

[4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011

Het subsidiebedrag per deelnemersuur dat een centrum voor deeltijdse vorming organiseert, vermeld in artikel 95, § 4, van het decreet, wordt vastgesteld op 12,50 euro. Vanaf het schooljaar 2010-2011 wordt dat bedrag, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, geïndexeerd aan de hand van de volgende formule : 1° 85% van het bedrag volgt de evolutie van de gezondheidsindex, zoals vermeld in de begrotingsinstructies; 2° 15% van het bedrag volgt 75% van de evolutie van de gezondheidsindex.

4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
]

[9B.Vl.R. van 26/02/2016
B.S. 22/03/2016
HOOFDSTUK XIIIbis. - Brugprojecten9B.Vl.R. van 26/02/2016
B.S. 22/03/2016
]

[9B.Vl.R. van 26/02/2016
B.S. 22/03/2016

Art. 20bis.

De volgende organisaties met rechtspersoonlijkheid komen in aanmerking als organisator van een brugproject, als ze bereid zijn om netoverschrijdend en structureel volledig onafhankelijk te werken van de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs : een vzw, OCMW, een gemeente, een maatwerkbedrijf zoals bedoeld in artikel 3, 5°, van het decreet van 12 juli 2013 `betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling', of lokale diensteneconomieonderneming zoals bedoeld in artikel 3, 5°, van het decreet van het decreet van 22 november 2013 `betreffende de lokale diensteneconomie'.

Voor de toepassing van dit besluit wordt met maatwerkbedrijf, vermeld in het eerste lid, gelijkgesteld :

1° de beschutte werkplaats : de beschutte werkplaats, erkend overeenkomstig artikel 79 van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006;

2° de sociale werkplaats : de sociale werkplaats erkend overeenkomstig het decreet van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen.

9B.Vl.R. van 26/02/2016
B.S. 22/03/2016
] [9B.Vl.R. van 26/02/2016
B.S. 22/03/2016

Art. 20ter.

Voor een brugproject wordt een opleidingsovereenkomst gesloten tussen de organisator, het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de jongere.

Het model van de overeenkomst wordt vastgelegd door de bevoegde dienst van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Als een organisator voor een brugproject een beroep doet op een derde partij om in een werkplaats te voorzien, wordt vooraf een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de wederzijdse verplichtingen, de opvolging en de evaluatie van het brugproject worden vastgelegd.

9B.Vl.R. van 26/02/2016
B.S. 22/03/2016
] [9B.Vl.R. van 26/02/2016
B.S. 22/03/2016

Art. 20quater.

[12B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
Elk jaar bepaalt de Vlaamse Regering het bedrag van de vergoeding die wordt toegekend aan de organisator. Deze vergoeding bedraagt minimaal 4,50 euro per effectief gepresteerd begeleidingsuur.12B.Vl.R. van 07/07/2017
B.S. 24/08/2017
]

De organisator betaalt de jongere een forfaitaire vergoeding van 1 euro per effectief gepresteerd uur, uitsluitend bedoeld voor het dekken van verplaatsings- en telefoonkosten.

9B.Vl.R. van 26/02/2016
B.S. 22/03/2016
]

HOOFDSTUK XIV. - Wijzigingsbepalingen

...

HOOFDSTUK XV. - Slotbepalingen

Art. 47.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008, met uitzondering van artikel 22, 1°, dat in werking treedt op 1 september 2009, en de artikelen 21 en 22, 2°, die in werking treden op 1 september 2010.

Art. 48.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I. [5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
Centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (CDO) 5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
]

Bijlage II. Organisatoren van centra voor deeltijdse vorming die worden erkend en gesubsidieerd (toestand 1 september 2008)

1. Vzw Groep Intro

Paleizenstraat 90

1030 Brussel

2. Vzw Arktos

Valkerijgang 26

3000 Leuven

3. Vzw Jongerenbegeleiding

Meensesteenweg 35

8500 Kortrijk

4. Vzw De werf

Destelbergenstraat 61

9040 St-Amandsberg

5. Vzw Lejo

Antwerpsesteenweg 701/703

9040 St-Amandsberg

6. Vzw Foyer

Werkhuizenstraat 25

1080 Brussel

Bijlage III. Lijst van opleidingen (toestand 1 september 2008)

[14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
publicatie Belgisch Staatsblad] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
...] 14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

[1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
Bijlage III/1. Lijst van opleidingen (toestand 1 september 2009)1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

[14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
publicatie Belgisch Staatsblad] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
...] 14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

[3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010
Bijlage III/2. Lijst van opleidingen (toestand 1 september 2010)3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010
]

[14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
publicatie Belgisch Staatsblad] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
...] 14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

[4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
Bijlage III/3. Lijst van opleidingen (toestand 1 september 2011)4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
]

[14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
publicatie Belgisch Staatsblad] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
...] 14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

[5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
Bijlage III/4.Lijst van opleidingen (toestand 1 september 2011)5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
]

[14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
publicatie Belgisch Staatsblad] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
...] 14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

Bijlage IV. Referentiekaders [14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018

[5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
publicatie Belgisch Staatsblad5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
]

[7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
Bij BVR van 10 juli 2015, B.S. 12/8/2015 worden in bijlage IV de volgende wijzigingen aangebracht:

1° rubriek b) wordt vervangen door wat volgt :

"b) Met betrekking tot opleidingen die gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie :

1° besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie kapper;

2° besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie kapper-salonverantwoordelijke;

3° besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 tot erkenning van de beroepskwalificatie behandelaar luchtvracht en bagage.";

2° rubriek c) tot en met f) worden opgeheven

7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
]

[11B.Vl.R. van 02/06/2017
B.S. 06/07/2017
Bij BVR van 2 juni 2017, B.S. 6/7/2017 worden in bijlage IV aan rubriek b) de punten 4°, 5°, 6°, 7° en 8° toegevoegd, die luiden als volgt : "4° besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinaanleg; 5° besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinbeheer; 6° besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker textielverzorging; 7° besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie operator textielverzorging; 8° besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie tuinaanlegger/groenbeheerder.11B.Vl.R. van 02/06/2017
B.S. 06/07/2017
]

] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
...] 14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

[1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
Bijlage V. Modulaire structuur (met inbegrip van referentiekader(s) en afgeleide doelen voor de beroepsgerichte vorming) voor opleidingen deeltijds beroepssecundair onderwijs na screening waarvan de benaming begint met de letter a:1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

publicatie Belgisch Staatsblad

[1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
Bijlage V/1.1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

[14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
[5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
Modulaire structuur (met inbegrip van referentiekader(s) en afgeleide doelen voor de beroepsgerichte vorming) voor opleidingen deeltijds beroepssecundair onderwijs na screening waarvan de benaming begint met de letter b;

Vervolg bijlage V/1.

Vervolg bijlage V/1

5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
]
] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
...] 14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

[1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
Bijlage V/2.1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]
[14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018

[5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
Modulaire structuur (met inbegrip van referentiekader(s) en afgeleide doelen voor de beroepsgerichte vorming) voor opleidingen deeltijds beroepssecundair onderwijs na screening waarvan de benaming begint met een van de letters c tot en met g:;5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
]

] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
...] 14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

[1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
Bijlage V/3.1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

[14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
[5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
Modulaire structuur (met inbegrip van referentiekader(s) en afgeleide doelen voor de beroepsgerichte vorming) voor opleidingen deeltijds beroepssecundair onderwijs na screening waarvan de benaming begint met een van de letters gaande van h tot en met j:

Vervolg bijlage V/3

5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
]
] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
...] 14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

[3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010
Bijlage V/4.3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010
]

[14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
[5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012

Modulaire structuur (met inbegrip van referentiekader(s) en afgeleide doelen voor de beroepsgerichte vorming) voor opleidingen deeltijds beroepssecundair onderwijs na screening waarvan de benaming begint met een van de letters gaande van k tot en met m:

Vervolg bijlage V/4

5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
]
] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
...] 14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

[5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
Bijlage V/5.5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
]

Modulaire structuur (met inbegrip van referentiekader(s) en afgeleide doelen voor de beroepsgerichte vorming) voor opleidingen deeltijds beroepssecundair onderwijs na screening waarvan de benaming begint met een van de letters gaande van n tot en met q:

Vervolg bijlage V/5

Vervolg bijlage V/5

Vervolg bijlage V/5

[5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
Bijlage V/6.5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
]

Modulaire structuur (met inbegrip van referentiekader(s) en afgeleide doelen voor de beroepsgerichte vorming) voor opleidingen deeltijds beroepssecundair onderwijs na screening waarvan de benaming begint met een van de letters gaande van r tot en met t:

Vervolg bijlage V/6

[7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
Bijlage V/7.7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
]

[14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
Opleidingsstructuur behandelaar luchtvracht en bagage] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
...] 14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

[11B.Vl.R. van 02/06/2017
B.S. 06/07/2017
Bijlage V/8.11B.Vl.R. van 02/06/2017
B.S. 06/07/2017
]

[14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
Opleidingsstructuur medewerker groen- en tuinaanleg] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
...] 14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

[1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
Bijlage VI.1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]
[14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018

[6B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
Opleiding aanvuller

Vervolg bijlage VI

Vervolg bijlage VI

Vervolg bijlage VI

Vervolg bijlage VI

Vervolg bijlage VI

Voor de opleidingen in de leertijd, limitatief vermeld in artikel 6, eerste lid, 6°, a) tot en met d) gelden als referentiekader en afgeleide doelen voor de beroepsgerichte vorming, de door de Vlaamse Regering, na advies van de Vlaamse Onderwijsraad, goedgekeurde opleidingskaarten voor de gelijknamige opleidingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

6B.Vl.R. van 13/09/2013
B.S. 21/10/2013
]

] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
...]

14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
] [7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
Bijlage VI/1.7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
]

[14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
Opleiding behandelaar luchtbracht en bagage] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
...] 14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

[11B.Vl.R. van 02/06/2017
B.S. 06/07/2017
Bijlage VI/2.11B.Vl.R. van 02/06/2017
B.S. 06/07/2017
]

[14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
[ (tot 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
Opleiding groen en tuinaanleg] [ (vanaf 01/09/2021)B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
...] 14B.Vl.R. van 01/06/2018
B.S. 28/09/2018
]

Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
VII1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

Attest van verworven competenties (deeltijds beroepssecundair onderwijs)

Model : formaat A4 = 210 x 297 mm

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Departement Onderwijs en Vorming

ATTEST VAN VERWORVEN COMPETENTIES

............. (1)

Benaming en adres van het centrumbestuur:

.............. (2)

Benaming en adres van het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs:

...............

Ondergetekende, ........................... (3)

directeur van bovengenoemd centrum, bevestigt dat

............................ (4)

geboren te ......................... op ......................... (5)

de volgende competenties heeft verworven

..............................

..............................

..............................

.............................. (6)

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd. [8B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015
(8)8B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015
]

Gegeven te ....................... op .......................... (7)

De houder,

...

De directeur

...

Stempel van het centrum

Onderrichtingen voor het invullen :

(1) Vermelden hetzij « module (benaming invullen) » voor het modulair georganiseerd deeltijds beroepssecundair onderwijs, hetzij « opleiding : (benaming invullen) » voor het niet-modulair georganiseerd deeltijds beroepssecundair onderwijs.

(2) Voor vzw’s wordt het adres van de zetel van het centrumbestuur vermeld.

(3) Naam en eerste voornaam van de directeur. Behoudens de directeur kan elke gemandateerde van het centrumbestuur met de ondertekening van de studiebewijzen worden belast. In voorkomend geval worden enerzijds de woorden « directeur van bovengenoemd centrum » vervangen door de woorden « gemandateerde van het centrumbestuur van bovengenoemd centrum » en anderzijds, onderaan, de woorden « De directeur » vervangen door de woorden « De gemandateerde van het centrumbestuur ».

(4) Naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte. Aandacht : Indien de identiteit van de titularis erdoor beter tot zijn recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld.

(5) Geboorteplaats en -datum : maand voluit in letters

Aandacht : Voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken) « 1 januari » vermeld.

[7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
als het certificaat wordt uitgereikt in een opleiding die gebaseerd is op een beroepskwalificatie, wordt onder het opschrift "Certificaat" de volgende bepaling toegevoegd en wordt, naargelang van het geval, 2, 3 dan wel 4 als niveau vermeld :

Bewijs van beroepskwalificatie niveau ... van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau ... van het Europese kwalificatiekader

7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
]

(6) Oplijsting van de door de leerling verworven competenties.

(7) Vermelden hetzij « 30 juni ... » voor het niet-modulair georganiseerd deeltijds beroepssecundair onderwijs, hetzij « (datum van uitreiking) » (uiterlijk 5 lesdagen na het beëindigen van de module) voor het modulair georganiseerd deeltijds beroepssecundair onderwijs.

[8B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015
(8) Aandacht: als het certificaat wordt uitgereikt in de opleiding Zorgkundige, dan wordt de zin

"Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd" vervangen door de zin "Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd met inbegrip van het KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen."

8B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015
]

Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
VIII1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

Deelcertificaat (deeltijds beroepssecundair onderwijs)

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Departement Onderwijs en Vorming

DEELCERTIFICAAT

................... (1)

Benaming en adres van het centrumbestuur: ...

................................................................................ (2)

Benaming en adres van het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs:

................................................................................

Ondergetekende, .................. (3)

directeur van bovengenoemd centrum, bevestigt dat

................................................................................. (4)

geboren te ............................., op ....................................... (5),

deze module met vrucht heeft beëindigd in het bovengenoemd centrum.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ....................................., op .................................. (6)

De houder,

...

De directeur

...

Stempel van het centrum

Onderrichtingen voor het invullen :

(1) De benaming vermelden van de betrokken module.

(2) Voor vzw’s wordt het adres van de zetel van het centrumbestuur vermeld.

(3) Naam en eerste voornaam van de directeur. Behoudens de directeur kan elke gemandateerde van het centrumbestuur met de ondertekening van de studiebewijzen worden belast. In voorkomend geval worden enerzijds de woorden « directeur van bovengenoemd centrum » vervangen door de woorden « gemandateerde van het centrumbestuur van bovengenoemd centrum » en anderzijds, onderaan, de woorden « De directeur » vervangen door de woorden « De gemandateerde van het centrumbestuur ».

(4) Naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte Aandacht : Indien de identiteit van de titularis erdoor beter tot zijn recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld.

(5) Geboorteplaats en -datum : maand voluit in letters. Aandacht : Voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken) « 1 januari » vermeld.

(6) Datum van uitreiking (uiterlijk 5 lesdagen na het beëindigen van de module)

Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
IX1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

Certificaat (deeltijds beroepssecundair onderwijs) Model :

formaat A4 = 210 x 297 mm

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Departement Onderwijs en Vorming

CERTIFICAAT

..................................................... (1)

Benaming en adres van het centrumbestuur: ................

............................................................................................. (2)

Benaming en adres van het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs:

.............................................................................................

Onderwijsvorm: beroepssecundair onderwijs

Ondergetekende, ............................................. (3)

directeur van bovengenoemd centrum, bevestigt dat

............................................................................................. (4)

geboren te ............................., op ..................................... (5)

deze opleiding met vrucht heeft beëindigd in het bovengenoemd centrum.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ............................, op ..................................... (6)

De houder,

...

De directeur

...

Stempel van het centrum

Onderrichtingen voor het invullen :

(1) De benaming vermelden van de betrokken opleiding.

(2) Voor vzw’s wordt het adres van de zetel van het centrumbestuur vermeld.

(3) Naam en eerste voornaam van de directeur. Behoudens de directeur kan elke gemandateerde van het centrumbestuur met de ondertekening van de studiebewijzen worden belast. In voorkomend geval worden enerzijds de woorden « directeur van bovengenoemd centrum » vervangen door de woorden « gemandateerde van het centrumbestuur van bovengenoemd centrum » en anderzijds, onderaan, de woorden « De directeur » vervangen door de woorden « De gemandateerde van het centrumbestuur ».

(4) Naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte

Aandacht : Indien de identiteit van de titularis erdoor beter tot zijn recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld.

(5) Geboorteplaats en -datum : maand voluit in letters

Aandacht : Voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken) « 1 januari » vermeld.

(6) Vermelden hetzij « 30 juni ... » voor het niet-modulair georganiseerd deeltijds beroepssecundair onderwijs, hetzij « (datum van uitreiking) » (uiterlijk 5 lesdagen na het beëindigen van de module) voor het modulair georganiseerd deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
X1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs (deeltijds beroepssecundair onderwijs)

formaat A4 = 210 x 297 mm

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Departement Onderwijs en Vorming

GETUIGSCHRIFT VAN DE TWEEDE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Benaming en adres van het centrumbestuur: ................

............................................................................................. (1)

Benaming en adres van het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs:

.............................................................................................

Onderwijsvorm: beroepssecundair onderwijs

Ondergetekende, ............................................. (2)

directeur van bovengenoemd centrum, bevestigt dat

............................................................................................. (3)

geboren te ............................., op ..................................... (4)

1° houder is van tenminste één certificaat van een opleiding;

2° als regelmatige leerling, ingevolge een beslissing van de klassenraad, tijdens het schooljaar ........ in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ............................

De houder,

...

De directeur

...

Stempel van het centrum

Onderrichtingen voor het invullen :

(1) Voor vzw’s wordt het adres van de zetel van het centrumbestuur vermeld.

(2) Naam en eerste voornaam van de directeur. Behoudens de directeur kan elke gemandateerde van het centrumbestuur met de ondertekening van de studiebewijzen worden belast. In voorkomend geval worden enerzijds de woorden « directeur van bovengenoemd centrum » vervangen door de woorden « gemandateerde van het centrumbestuur van bovengenoemd centrum » en anderzijds, onderaan, de woorden « De directeur » vervangen door de woorden « De gemandateerde van het centrumbestuur ».

(3) Naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte

Aandacht : Indien de identiteit van de titularis erdoor beter tot zijn recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld.

(4) De maand van de geboortedatum voluit in letters

Aandacht : Voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken) « 1 januari » vermeld.

Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
XI1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs (deeltijds beroepssecundair onderwijs)

Model : formaat A4 = 210 x 297 mm

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Departement Onderwijs en Vorming

Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs

Benaming en adres van het centrumbestuur: ................

............................................................................................. (1)

Benaming en adres van het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs:

.............................................................................................

Onderwijsvorm: beroepssecundair onderwijs

Ondergetekende, ............................................. (2)

directeur van bovengenoemd centrum, bevestigt dat

............................................................................................. (3)

geboren te ............................., op ..................................... (4)

1° houder is van tenminste één certificaat van een opleiding;

2° als regelmatige leerling, ingevolge een beslissing van de klassenraad, tijdens het schooljaar ........ in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ............................

De houder,

...

De directeur

...

Stempel van het centrum

Onderrichtingen voor het invullen :

(1) Voor vzw’s wordt het adres van de zetel van het centrumbestuur vermeld.

(2) Naam en eerste voornaam van de directeur. Behoudens de directeur kan elke gemandateerde van het centrumbestuur met de ondertekening van de studiebewijzen worden belast. In voorkomend geval worden enerzijds de woorden « directeur van bovengenoemd centrum » vervangen door de woorden « gemandateerde van het centrumbestuur van bovengenoemd centrum » en anderzijds, onderaan, de woorden « De directeur » vervangen door de woorden « De gemandateerde van het centrumbestuur ».

(3) Naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte

Aandacht : Indien de identiteit van de titularis erdoor beter tot zijn recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld.

(4) De maand van de geboortedatum voluit in letters

Aandacht : Voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken) « 1 januari » vermeld.

Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
XII1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] Diploma van secundair onderwijs (derde graad) (deeltijds beroepssecundair onderwijs)

Model : formaat A4 = 210 x 297 mm

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Departement Onderwijs en Vorming

DIPLOMA VAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Benaming en adres van het centrumbestuur: ................

............................................................................................. (1)

Benaming en adres van het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs:

.............................................................................................

Onderwijsvorm: beroepssecundair onderwijs

Ondergetekende, ............................................. (2)

directeur van bovengenoemd centrum, bevestigt dat

............................................................................................. (3)

geboren te ............................., op ..................................... (4)

1° houder is van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;

2° houder is van tenminste één certificaat van een opleiding;

3° als regelmatige leerling, ingevolge een beslissing van de klassenraad, tijdens het schooljaar ........ in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd. (8)

Gegeven te ............................

De houder,

...

De directeur

...

Stempel van het centrum

Onderrichtingen voor het invullen :

(1) Voor vzw’s wordt het adres van de zetel van het centrumbestuur vermeld.

(2) Naam en eerste voornaam van de directeur. Behoudens de directeur kan elke gemandateerde van het centrumbestuur met de ondertekening van de studiebewijzen worden belast. In voorkomend geval worden enerzijds de woorden « directeur van bovengenoemd centrum » vervangen door de woorden « gemandateerde van het centrumbestuur van bovengenoemd centrum » en anderzijds, onderaan, de woorden « De directeur » vervangen door de woorden « De gemandateerde van het centrumbestuur ».

(3) Naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte

Aandacht : Indien de identiteit van de titularis erdoor beter tot zijn recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld.

(4) De maand van de geboortedatum voluit in letters

Aandacht : Voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken) « 1 januari » vermeld.

[7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015

als het certificaat wordt uitgereikt in een opleiding die gebaseerd is op een beroepskwalificatie, wordt onder het opschrift "Certificaat" de volgende bepaling toegevoegd en wordt, naargelang van het geval, 2, 3 dan wel 4 als niveau vermeld :

Bewijs van beroepskwalificatie niveau ... van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau ... van het Europese kwalificatiekader

(8)Aandacht: als het certificaat wordt uitgereikt in de opleiding Zorgkundige dan wordt de zin "Zij bevestigen dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd" vervangen door de zin "Zij bevestigen dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd met inbegrip van het KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
] [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
Bijlage XIV Combinatie van certificaten leidend tot een getuigschrift leertijd1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]
[5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012

Alle certificaten en combinaties van certificaten leiden tot uitreiking van een getuigschrift leertijd, met uitzondering van:

Assistent productieoperator

Assistent productieoperator voeding

Demonteur/monteur carrosserie

Grootkeukenmedewerker

Keukenmedewerker

Machinaal houtbewerker

Medewerker industrieel schilder

Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen

Plaatwerker carrosserie

Productiemedewerker hout

Productiemedewerker voeding

Spuiter carrosserie

Verhuizer-drager

Verhuizer-inpakker

Verkoper

Voorbewerker carrosserie

Werfbediener

5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
] Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
XV1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van certificaat (leertijd)
[15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING

CERTIFICAAT

Voor de opleiding

................................................................ (1)

Stelsel leren en werken: leertijd

Naam en adres van het centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen:

................................................................ (2)

ondergetekende, ..............................., directeur-afgevaardigd bestuurder van het bovengenoemde centrum, bevestigt dat .............................................................................. (3)

geboren in ............................................., op ..................................................... (4)

als regelmatige leerling de bovenvermelde opleiding met succes heeft beëindigd.

De directeur-afgevaardigd bestuurder bevestigt dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd (5).

Gegeven in .............................................. , op ......................................... (6)

De houder,

...

De directeur-afgevaardigd bestuurder,

.......

Stempel van het centrum

Invulinstructies

(1) Als het certificaat wordt uitgereikt in een opleiding die gebaseerd is op een beroepskwalificatie, wordt onder het opschrift "Certificaat" de volgende bepaling toegevoegd en wordt, naargelang van het geval, 2, 3 dan wel 4 als niveau vermeld:

Bewijs van beroepskwalificatie niveau ... van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau .... van het Europese kwalificatiekader.

(2) Vermeld de naam van de betrokken opleiding.

(3) Vermeld de eerste voornaam en de achternaam van de leerling, zoals die op de identiteitskaart of de geboorteakte staan.

(4) Vermeld de maand van de geboortedatum voluit in letters.

(5) Als het certificaat wordt uitgereikt in de opleiding Zorgkundige dan wordt de zin "De directeur-afgevaardigd bestuurder bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd", vervangen door de zinn "De directeur-afgevaardigd bestuurder bevestigt dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd, met inbegrip van de voorschriften van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015."

(6) Vermeld de maand waarin het studiebewijs wordt uitgereikt, voluit in letters.

15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
] Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
XVI1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van getuigschrift leertijd
[15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING

GETUIGSCHRIFT LEERTIJD

Voor het opleidingstraject

................................................................ (1)

Naam en adres van het centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen:

................................................................

ondergetekende, ..............................., directeur-afgevaardigd bestuurder van het bovengenoemde centrum, bevestigt dat .............................................................................. (2)

geboren in ............................................., op ..................................................... (3)

als regelmatige leerling geslaagd is in het bovenvermelde opleidingstraject met ............................................. (4).

De directeur-afgevaardigd bestuurder bevestigt dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd (5).

Gegeven in .............................................. , op ......................................... (6)

De houder,

...

De directeur-afgevaardigd bestuurder,

.......

Stempel van het centrum

Invulinstructies

(1) Vermeld de naam van het betrokken opleidingstraject.

(2) Vermeld de eerste voornaam en de achternaam van de leerling, zoals die op de identiteitskaart of de geboorteakte staan.

(3) Vermeld de maand van de geboortedatum, voluit in letters.

(4) Vermeld de behaalde graad:

Voldoening (bij resultaat tussen 50 - 59%)

Onderscheiding (bij resultaat tussen 60 - 69%)

Grote onderscheiding (bij resultaat tussen 70 - 79%

Grootste onderscheiding (bij resultaat tussen 80 - 89%)

(5) Als het certificaat wordt uitgereikt in de opleiding Zorgkundige dan wordt de zin

"De directeur-afgevaardigd bestuurder bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd", vervangen door de zin "De directeur-afgevaardigd bestuurder bevestigt dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd, met inbegrip van de voorschriften van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015."

(6) Vermeld de maand waarin het studiebewijs wordt uitgereikt, voluit in letters.

15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
] Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
XVII1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs (leertijd)
[15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING

GETUIGSCHRIFT VAN DE TWEEDE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Naam en adres van het centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen:

................................................................

ondergetekende, ..............................., directeur-afgevaardigd bestuurder van het bovengenoemde centrum, bevestigt dat .............................................................................. (1)

geboren in ............................................., op ..................................................... (2),

1° houder is van tenminste één certificaat van een opleiding;

2° als regelmatige leerling, ingevolge een beslissing van de klassenraad, tijdens het schooljaar ....................... voldaan heeft aan de voorwaarden inzake eindtermen van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs.

De directeur-afgevaardigd bestuurder bevestigt dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven in .............................................. , op ......................................... (3)

De houder,

...

De directeur-afgevaardigd bestuurder,

.......

Stempel van het centrum

Invulinstructies

(1) Vermeld de eerste voornaam en de achternaam van de leerling, zoals die op de identiteitskaart of de geboorteakte staan.

(2) Vermeld de maand van de geboortedatum, voluit in letters.

(3) vermeld de maand waarin het studiebewijs wordt uitgereikt voluit in letters.

15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
] Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
XVIII1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs (leertijd)
[15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING

STUDIEGETUIGSCHRIFT VAN HET TWEEDE LEERJAAR VAN DE DERDE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Naam en adres van het centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen:

................................................................

ondergetekende, ..............................., directeur-afgevaardigd bestuurder van het bovengenoemde centrum, bevestigt dat .............................................................................. (1)

geboren in ............................................., op ..................................................... (2),

1° houder is van tenminste één certificaat van een opleiding;

2° als regelmatige leerling, ingevolge een beslissing van de klassenraad, tijdens het schooljaar ....................... voldaan heeft aan de voorwaarden inzake eindtermen van de derde graad (eerste en tweede leerjaar) van het beroepssecundair onderwijs.

De directeur-afgevaardigd bestuurder bevestigt dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven in .............................................. , op ......................................... (3)

De houder,

...

De directeur-afgevaardigd bestuurder,

.......

Stempel van het centrum

Invulinstructies

(1) Vermeld de eerste voornaam en de achternaam van de leerling, zoals die op de identiteitskaart of de geboorteakte staan.

(2) Vermeld de maand van de geboortedatum, voluit in letters.

(3) vermeld de maand waarin het studiebewijs wordt uitgereikt, voluit in letters.

15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
] Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
XIX1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van diploma van secundair onderwijs (derde graad) (leertijd)
[15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING

DIPLOMA VAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Naam en adres van het centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen:

................................................................

ondergetekende, ..............................., directeur-afgevaardigd bestuurder van het bovengenoemde centrum, bevestigt dat .............................................................................. (1)

geboren in ............................................., op ..................................................... (2),

1° houder is van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;

2° houder is van tenminste één certificaat van een opleiding;

2° als regelmatige leerling, ingevolge een beslissing van de klassenraad, tijdens het schooljaar ....................... voldaan heeft aan de voorwaarden inzake eindtermen van de derde graad (eerste, tweede en derde leerjaar) van het beroepssecundair onderwijs.

De directeur-afgevaardigd bestuurder bevestigt dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven in .............................................. , op ......................................... (3)

De houder,

...

De directeur-afgevaardigd bestuurder,

.......

Stempel van het centrum

Invulinstructies

(1) Vermeld de eerste voornaam en de achternaam van de leerling, zoals die op de identiteitskaart of de geboorteakte staan.

(2) Vermeld de maand van de geboortedatum, voluit in letters.

(3) vermeld de maand waarin het studiebewijs wordt uitgereikt, voluit in letters.

15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
] Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
XX1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

[15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
...15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
]

[17B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
Bijlage XXI: Lijst van opleidingen uit het stelsel van leren en werken, opgedeeld in clusters17B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
]

1° Administratie;

a) Administratief medewerker;

b) Administratief medewerker expeditie;

c) Administratief medewerker kmo;

d) Callcentermedewerker;

2° Afwerking ruwbouw;

a) Dekvloerlegger;

b) Stukadoor;

c) Tegelzetter;

3° Auto;

a) Bandenmonteur;

b) Carrosseriehersteller;

c) Demonteur/monteur carrosserie;

d) Onderhouds- en diagnosetechnicus personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen;

e) Onderhouds- en diagnosetechnicus zware bedrijfsvoertuigen;

f) Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen;

g) Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen;

h) Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen;

i) Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen;

j) Plaatwerker carrosserie;

k) Spuiter carrosserie;

l) Voorbewerker carrosserie;

4° Bakkerij;

a) Banketbakker;

b) Brood- en banketbakker;

c) Broodbakker;

d) Chocoladebewerker;

e) IJsbereider;

5° Binnenvaart;

a) Matroos binnenvaart;

b) Matroos motordrijver binnenvaart;

6° Dakwerken;

a) Dakafdichter;

b) Dakdekker;

c) Dakdekker leien en pannen;

d) Dakdekker metalen daken;

7° Elektriciteit;

a) Bordenbouwer;

b) Industrieel elektrotechnisch installateur;

c) Residentieel elektrotechnisch installateur;

d) Technicus domotica;

e) Technicus immotica;

f) Tertiair elektrotechnisch installateur;

8° Grafische sector;

a) Assistent flexodrukker;

b) Desktop publisher;

c) Drukafwerker;

d) Drukker-flexograaf;

e) Drukvoorbereider;

f) Grafisch vormgever;

g) Hulpdrukker;

h) Offsetdrukker;

i) Typo-drukker;

j) Webdesigner;

9° Hoefsmederij;

a) Assistent-hoefsmid;

b) Hoefsmid;

10° Horeca;

a) Grootkeukenhulpkok;

b) Grootkeukenkok;

c) Grootkeukenmedewerker;

d) Hulpkelner;

e) Hulpkok;

f) Kelner;

g) Keukenmedewerker;

h) Kok;

i) Medewerker kamerdienst;

j) Medewerker snackbar-taverne;

11° Kapper;

a) Kapper;

b) Kapper-salonverantwoordelijke;

12° Kleding en confectie;

a) Confectiestikster;

b) Confectioneur van breiwerk;

c) Confectioneur van dameskleding;

d) Confectioneur van dassen, strikken, sjaals;

e) Confectioneur van herenkleding;

f) Confectioneur van huishoudlinnen;

g) Confectioneur van kinderkleding;

h) Confectioneur van linnengoed;

i) Confectioneur van plastiekkleding;

j) Confectioneur van regenkleding;

k) Confectioneur van sportkledij;

l) Confectioneur van werkkledij;

m) Dameskleermaker;

n) Hemdenmaker;

o) Herenkleermaker;

p) Korsettenmaker;

q) Naaister;

r) Operator in de snij- en stikafdeling;

s) Operator in de stikafdeling;

t) Operator in de strijk- en persafdeling;

u) Patronenmaker;

v) Retoucheerder;

w) Stikster;

13° Koeling en warmte;

a) Koelmonteur;

b) Monteur centrale verwarming;

c) Sanitair installateur;

14° Lassen-constructie;

a) Hoeknaadlasser;

b) Lasser beklede elektrode;

c) Lasser MIG/MAG;

d) Lasser TIG;

e) Pijpfitter;

f) Pijplasser;

g) Plaatlasser;

15° Magazijn;

a) Bestuurder heftruck;

b) Bestuurder reachtruck;

c) Magazijnmedewerker;

16° Meubel, interieur en schrijnwerk;

a) Binnenschrijnwerker;

b) Buitenschrijnwerker;

c) Daktimmerman;

d) Decor- & standenbouwer;

e) Interieurbouwer;

f) Karkassenmaker;

g) Machinaal houtbewerker;

h) Meubelmaker;

i) Meubelstoffeerder;

j) Oppervlaktebehandelaar;

k) Plaatser binnenschrijnwerk;

l) Plaatser buitenschrijnwerk;

m) Plaatser interieurelementen;

n) Plaatser parket;

o) Productiemedewerker interieurbouw;

p) Restauratievakman meubelen;

q) Werkplaatsbinnenschrijnwerker hout;

r) Werkplaatsbuitenschrijnwerker hout;

17° Podiumtechniek;

a) Assistent podiumtechnicus;

b) Podiumtechnicus;

18° Productie-industrie;

a) Assistent productieoperator hout;

b) Assistent productieoperator metaal;

c) Assistent productieoperator voeding;

d) Basisoperator proceschemie;

e) Kunststofbewerker;

f) Machineregelaar extrusie;

g) Machineregelaar spuitgieten;

h) Machineregelaar thermisch vormen;

i) Productiemedewerker hout;

j) Productiemedewerker industrie;

k) Productiemedewerker kunststoffen;

l) Productiemedewerker metaal;

m) Productiemedewerker voeding;

n) Productieoperator hout;

o) Productieoperator metaal;

p) Productieoperator voeding;

19° Ruwbouw;

a) Bekister;

b) Betonhersteller;

c) IJzervlechter;

d) Metselaar;

e) Voeger;

f) Werfbediener;

20° Schilder-decoratie;

a) Behanger;

b) Industrieel schilder;

c) Medewerker industrieel schilder;

d) Plaatser soepele vloerbekleding;

e) Schilder;

f) Schilder-decorateur;

21° Slagerij;

a) Slager;

b) Slager/bereider verkoopklare gerechten;

c) Slager/spekslager;

d) Uitsnijder-uitbener;

e) Uitsnijder-uitbener rund;

f) Uitsnijder-uitbener schaap;

g) Uitsnijder-uitbener varken;

22° Textiel;

a) Co-operator textielmachines;

b) Operator textielmachines;

c) Patroontekenaar;

d) Textieltekenaar;

e) Textieltekenaar-designer;

f) Wever;

23° Textielverzorging;

a) Medewerker textielverzorging;

b) Operator textielverzorging;

24° Tuinbouw;

a) Bloemen- en plantenteler;

b) Boomkweker;

c) Fruitteler;

d) Groenteteler;

e) Kruidenteler;

f) Tuinbouwarbeider;

g) Tuinbouwer;

25° Tuin- en groenbeheer;

a) Medewerker groen- en tuinaanleg;

b) Medewerker groen- en tuinbeheer;

c) Tuinaanlegger/groenbeheerder;

26° Tweewielers;

a) Bromfietsmecanicien;

b) Fietsmecanicien;

c) Motorfietsmecanicien;

27° Verhuis;

a) Verhuizer-drager;

b) Verhuizer-inpakker;

28° Winkel;

a) Aanvuller;

b) Kassier;

c) Verkoper;

d) Winkelbediende;

29° Zeevisserij;

a) Matroos;

b) Motorist 221 kW;

c) Roerganger;

d) Schipper beperkt vaargebied;

30° Zorg;

a) Begeleider in de kinderopvang;

b) Industriële schoonmaker;

c) Logistiek assistent in de ziekenhuizen;

d) Logistiek helper in de zorginstellingen;

e) Logistiek helper in zorginstellingen;

f) Medewerker kinderopvang;

g) Polyvalent onderhoudswerker gebouwen;

h) Thuishelper;

i) Verzorgende;

j) Verzorgende/zorgkundige;

31° Zorg (experiment modulair);

a) Basismedewerker in organisaties;

b) Begeleider in de kinderopvang;

c) Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen;

d) Onderhoudswerker;

e) Schoonmaakhulp in de thuiszorg;

f) Schoonmaakhulp in instellingen en diensten;

g) Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige;

h) Verzorgende;

32° Andere (uitsluitend via programmatieaanvraag);

a) Animator in de evenementensector;

b) Arbeider in bos- en natuurbeheer;

c) Begrafenisondernemer;

d) Behandelaar luchtvracht en bagage;

e) Bestuurder mobiele kraan;

f) Boorder;

g) Bosbouwuitbater;

h) Bouwer en hersteller van akoestische gitaren;

i) Bouwplaatsmachinist;

j) Buurtsportwerker;

k) Clavecimbelbouwer;

l) Edelsteenzetter;

m) Florist;

n) Fotograaf;

o) Gieter van juwelen van edele metalen;

p) Glaswerker;

q) Glazenier;

r) Graveur in edele metalen;

s) Haarwerker-pruikenmaker-grimeur;

t) Hersteller van muziekinstrumenten;

u) Horlogemaker-hersteller;

v) Host(ess);

w) Industrieel isolatiewerker;

x) Industrieel maaltijdbereider;

y) Industrieel verpakker;

z) Industrieel vleesbewerker;

aa) Industrieel vleesproductenbereider;

bb) Installateur fotovoltaïsche systemen;

cc) Juwelier-goudsmid;

dd) Kunstnagelstylist;

ee) Medewerker bloemenzaak en tuincentrum;

ff) Natuursteenbewerker;

gg) Onderhoudstechnicus industriële installaties;

hh) Ontwerper van sierraden;

ii) Operator in de houtzagerij;

jj) Opticien-brillenmaker;

kk) Orgelbouwer;

ll) Orthopedie-schoentechnicus;

mm) Paardenhouder;

nn) Paletten- en krattenmaker;

oo) Pc-technicus;

pp) Pianostemmer en hersteller;

qq) Plaatser boven- en ondergrondse kabels en leidingen;

rr) Plaatser natuursteen;

ss) Pluimveehouder;

tt) Recyclagearbeider;

uu) Rigger-monteerder;

vv) Rioollegger

; ww) Schoenmaker en -hersteller;

xx) Schoonheidsspecialiste;

yy) Slotenmaker;

zz) Sportbegeleider;

aaa) Stellingbouwer;

bbb) Stratenmaker;

ccc) Tandprothesetechnicus;

ddd) Technicus elektrische zwembaduitrustingen;

eee) Technicus inbraakbeveiligingssystemen;

fff) Torenkraanbestuurder;

ggg) Vervaardiger-hersteller van optisch materiaal;

hhh) Vervaardiger van fluiten, klarinetten, hobo’s en saxofoons;

iii) Werkplaatsschrijnwerker aluminium;

jjj) Werkplaatsschrijnwerker kunststoffen.