Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

  • goedkeuringsdatum
    24 OKTOBER 2008
  • publicatiedatum
    B.S.23/01/2009
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    04/12/2023

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 03/07/2009 (B.S. 03/09/2009)

(2) B.Vl.R. van 09/10/2009 (B.S. 08/02/2010)

(3) B.Vl.R. van 18/06/2010 (B.S. 30/07/2010)

(4) B.Vl.R. van 19/09/2011 (B.S. 04/11/2011)

(5) B.Vl.R. van 14/09/2012 (B.S. 23/11/2012)

(6) B.Vl.R. van 13/09/2013 (B.S. 21/10/2013)

(7) B.Vl.R. van 10/07/2015 (B.S. 12/08/2015) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging, wat het opleidingenaanbod betreft, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap
;

(8) B.Vl.R. van 10/07/2015 (B.S. 28/08/2015) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
;

(9) B.Vl.R. van 26/02/2016 (B.S. 22/03/2016)

(10) B.Vl.R. van 30/08/2016 (B.S. 05/10/2016)

(11) B.Vl.R. van 02/06/2017 (B.S. 06/07/2017)

(12) B.Vl.R. van 07/07/2017 (B.S. 24/08/2017)

(13) B.Vl.R. van 18/05/2018 (B.S. 27/06/2018)

(14) B.Vl.R. van 01/06/2018 (B.S. 28/09/2018)

(15) B.Vl.R. van 14/09/2018 (B.S. 19/10/2018)

(16) B.Vl.R. van 19/07/2019 (B.S. 28/08/2019)

(17) B.Vl.R. van 28/08/2020 (B.S. 18/09/2020)

(18) B.Vl.R. van 18/12/2020 (B.S. 19/02/2021)

(19) B.Vl.R. van 16/07/2021 (B.S. 20/09/2021)

(20) B.Vl.R. van 09/09/2022 (B.S. 14/12/2022) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van dringende maatregelen om het lerarenambt in het basis- en secundair onderwijs te herwaarderen
;

(21) B.Vl.R. van 02/09/2022 (B.S. 27/12/2022)

(22) B.Vl.R. van 22/09/2023 (B.S. 23/11/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de structuur, organisatie en financiering van het leerplichtonderwijs en betreffende onderwijsinfrastructuur en onderwijsinspectie
;

(23) B.Vl.R. van 15/09/2023 (B.S. 01/12/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt
;

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, inzonderheid op artikel 3, § 1, laatste lid, § 2, § 3, en § 5;

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1999 betreffende de werking en de organisatie van het paritair college van onderwijsinspecteurs belast met het advies betreffende de opheffing van de erkenning van een school of een vestigingsplaats ervan, een onderwijsinstelling of een onderdeel ervan;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2006 tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 juli 2008;

Gelet op het overleg met de afgevaardigden van de inrichtende machten op 5 juni 2008;

Gelet op advies 45.095/1 van de Raad van State, gegeven op 23 september 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder het decreet : het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.

HOOFDSTUK II. - Centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs

Art. 2.

De lijst van de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs die bij de inwerkingtreding van het decreet op 1 september 2008 worden erkend en gefinancierd of gesubsidieerd, is opgenomen in bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.

§ 1. De Vlaamse Regering houdt bij de beslissing tot gehele of gedeeltelijke inhouding van de financiering of subsidiëring van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, vermeld in artikel 11, § 4, van het decreet, rekening met de volgende afwegingen :

1° de aanleiding tot en de aard en ernst van het niet meer voldoen aan de gestelde financierings- of subsidiëringsvoorwaarden;

2° de bereidheid van het centrumbestuur tot het opmaken van een haalbaar voorstel tot remediëring enerzijds, en de implementatie van dat voorstel anderzijds;

3° de impact van de regeringsbeslissing, in het bijzonder wat het tijdstip van de inhouding betreft, zowel op de continuïteit van de werking van het centrum als op de centrumpopulatie.

§ 2. Het centrumbestuur heeft het recht binnen vijftien kalenderdagen na de betekening van de principiële beslissing van de minister, bevoegd voor het onderwijs, tot gehele of gedeeltelijke inhouding om bij die minister een verweerschrift in te dienen. De Vlaamse Regering neemt een definitieve beslissing binnen vijfenveertig kalenderdagen na de betekening in kwestie. Als na het verstrijken van die datum geen definitieve beslissing aan het centrumbestuur werd betekend, blijft de financiering of subsidiëring behouden. De definitieve beslissing over de inhouding gaat in op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum.

HOOFDSTUK III. - Centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen [19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

Art. 4.

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

Art. 5.

§ 1. [18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
De VDAB houdt18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
] bij de beslissing tot gehele of gedeeltelijke inhouding van de subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in artikel 16, tweede lid, van het decreet, rekening met de volgende afwegingen :

1° de aanleiding tot en de aard en ernst van het niet meer voldoen aan de gestelde subsidiëringsvoorwaarden;

2° de bereidheid van het centrumbestuur tot het opmaken van een haalbaar voorstel tot remediëring enerzijds, en de implementatie van dat voorstel anderzijds;

3° de impact van de beslissing [18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
van de VDAB18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
] , in het bijzonder wat het tijdstip van de inhouding betreft, zowel op de continuïteit van de werking van het centrum als op de centrumpopulatie.

§ 2. Het centrumbestuur heeft het recht binnen vijftien kalenderdagen na de betekening van de principiële beslissing [18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
van de VDAB18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
] tot gehele of gedeeltelijke inhouding, om een verweerschrift in te dienen bij de raad van bestuur [18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
van de VDAB18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
] . De raad van bestuur [18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
van de VDAB18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
] neemt een definitieve beslissing binnen vijfenveertig kalenderdagen na de betekening in kwestie. Als na het verstrijken van die datum geen definitieve beslissing aan het centrumbestuur werd betekend, blijft de subsidiëring behouden. De definitieve beslissing over de inhouding gaat in op een door de raad van bestuur [18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
van de VDAB18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
] te bepalen datum.

HOOFDSTUK IV. - Opleidingsaanbod deeltijds beroepssecundair onderwijs en leertijd

Art. 6.

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021

De lijst van opleidingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs respectievelijk de leertijd, vermeld in artikel 22 van het decreet, is voor het schooljaar [21B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
[22B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
2023-202422B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] 21B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
] opgenomen in bijlage III, die bij dit besluit is gevoegd.

19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

[22B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
De organisatie van de experimenteel modulaire opleiding Verzorgende/Zorgkundige is aan de volgende voorwaarde verbonden: is in overeenstemming met het Koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige, zoals gewijzigd.22B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021

Art. 6/1.

Voor de experimenteel modulaire opleidingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs bevat bijlage III/1, die bij dit besluit is gevoegd:

1° de centra die deze opleidingen mogen organiseren uiterlijk tot en met het schooljaar 2024-2025;

2° de opleidingen;

3° de opleidingenstructuur;

4° de doelen voor de beroepsgerichte vorming.

[22B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
De organisatie van de experimenteel modulaire opleiding Verzorgende/Zorgkundige is aan de volgende voorwaarde verbonden: is in overeenstemming met het Koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige, zoals gewijzigd.22B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

Art. 7.

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

HOOFDSTUK V. - Organisatie deeltijds beroepssecundair onderwijs en leertijd

Art. 8.

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021

In bijlage V, die bij dit besluit is gevoegd, worden voor wat betreft het schooljaar [21B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
[22B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
2023-202422B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] 21B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
] voor elke afzonderlijke opleiding van het deeltijds beroepssecundair onderwijs de volgende elementen bepaald:

1° de overeenstemmende referentiekaders;

2° de opleidingenstructuur, vermeld in artikel 28, §1, van het decreet;

3° de doelen voor de beroepsgerichte vorming, afgeleid van de referentiekaders, vermeld in artikel 30, §1, van het decreet.

In bijlage VI, die bij dit besluit is gevoegd, worden voor wat betreft het schooljaar [21B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
[22B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
2023-202422B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] 21B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
] voor elke afzonderlijke opleiding van de leertijd de volgende elementen bepaald:

1° de overeenstemmende referentiekaders;

2° de doelen voor de beroepsgerichte vorming, afgeleid van de referentiekaders, vermeld in artikel 32, §1, van het decreet.

19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] [4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011

Art.8bis.

De organisatie van de opleiding begeleider in de kinderopvang is aan de volgende voorwaarden verbonden :

1° voor de component leren :

a) opdat het centrum knowhow zou hebben inzake kinderopvang, [21B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
kan het centrum samenwerken21B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
] met een centrum voor volwassenenonderwijs dat de opleiding begeleider in de kinderopvang aanbiedt;

b) aangezien een zorgvuldige monitoring van de kwaliteit van de opleiding en de output ervan nodig is, zal onderwijs of de onderwijsoverheid nauw samenwerken met Kind en Gezin;

2° voor de component werkplekleren :

a) jongeren beneden de achttien jaar kunnen in de kinderopvang alleen als logistiek personeelslid werken;

b) jongeren boven de achttien jaar kunnen als begeleider in de kinderopvang werken, maar niet binnen de verplichte personeelsformatie;

c) voor werkplekleren komen uitsluitend de erkende kinderopvangsector en de zelfstandige kinderopvangsector die beschikt over de minimale financiële ondersteuning, in aanmerking.

[22B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
De organisatie van de opleiding Verzorgende/Zorgkundige is aan de volgende voorwaarde verbonden: is in overeenstemming met het Koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige, zoals gewijzigd.22B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
] [16B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019

Art. 8ter.

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

[17B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020

Art. 8quater

De opleidingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de leertijd worden wat de programmatie betreft in de volgende categorieën ingedeeld:

1° [19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

2° een opleiding uit een cluster als vermeld in bijlage XXI die bij dit besluit is gevoegd, is vrij programmeerbaar als het centrum uit diezelfde cluster al een of meer andere opleidingen organiseert;

3° een opleiding is programmeerbaar na goedkeuring door de Vlaamse Regering als:

a) het centrum uit een cluster als vermeld in bijlage XXI, die bij dit besluit is gevoegd, nog geen andere opleidingen organiseert;

b) de opleiding is opgenomen in de lijst, vermeld in [21B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
[22B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
punt 1822B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] 21B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
] van bijlage XXI die bij dit besluit is gevoegd.

17B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
] 16B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

HOOFDSTUK VI. - Toelating

Art. 9.

De instapvereisten tot modules in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, vermeld in artikel 41, eerste lid, van het decreet, zijn de volgende :

1° de vastgelegde volgordes waarin modules, die zich sequentieel tot elkaar verhouden, moeten worden doorlopen zoals in de opleidingenstructuur zal worden bepaald;

2° [16B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
...16B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

3° [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
een medische geschiktheidsverklaring : voor de eerste module van een van de volgende opleidingen waarin die geschiktheid noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep :1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

a) bouwplaatsmachinist;

b) dakafdichter;

c) dakdekker;

d) dakdekker leien en pannen;

e) dakdekker metalen daken;

f) [19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

g) daktimmerman;

h) [4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
magazijnmedewerker;4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
]

i) machinist mobiele kraan;

j) rigger-monteerder;

k) torenkraanbestuurder;

l) [5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
bestuurder mobiele kraan;5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
]

[3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010

m) matroos;

n) motorist 221 kW;

o) roerganger;

p) schipper beperkt vaargebied;

3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010
] [4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011

q) bestuurder heftruck;

r) bestuurder reachtruck;

s) installateur fotovoltaïsche systemen;

4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
] [5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012

t) matroos binnenvaart;

u) matroos motordrijver binnenvaart;

v) stellingbouwer;

5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
] [3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010

4° a) een jongere kan alleen worden toegelaten tot de opleiding Industrieel Maaltijdbereider als hij houder is van een van de volgende studiebewijzen :

1) een oriënteringsattest van een leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, uitgereikt in een opleiding die is gerangschikt in het studiegebied voeding van het voltijds secundair onderwijs;

2) een certificaat, uitgereikt in de opleiding Productiemedewerker Voeding van het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd;

b) een jongere kan alleen worden toegelaten tot de opleiding Industrieel Vleesproductenbereider als hij houder is van een van de volgende studiebewijzen :

1) een oriënteringsattest van een leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, uitgereikt in een opleiding die is gerangschikt in het studiegebied voeding van het voltijds secundair onderwijs;

2) een certificaat, uitgereikt in de opleiding Industrieel Vleesbewerker van het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd.

3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010
]

Die geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding. Ze is eveneens vereist voor de eerste toelating tot een van de opleidingen, vermeld in punt 2° en 3°, die in de overgangsperiode niet-modulair worden georganiseerd.

[10B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016

Art. 9bis.

Voor individuele situaties en in uitzonderlijke omstandigheden kan van een of meer van de voorwaarden, vermeld in artikel 3, 1°, a), c) en e), van het decreet, worden afgeweken als aan al de volgende voorwaarden is voldaan :

1° de klassenraad neemt een gunstige en gemotiveerde beslissing uiterlijk 25 lesdagen na aanvang van de regelmatige lesbijwoning;

2° de klassenraad bestaat ten minste uit alle stemgerechtigde leden en een afgevaardigde van het centrum voor leerlingenbegeleiding in kwestie;

3° de toegestane afwijking wordt gemeld aan de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

10B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
]

HOOFDSTUK VII. - [18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
...18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
]

Art. 10.

[18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
...18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
]

HOOFDSTUK VIII. - Verplichte aanwezigheid

Art. 11.

Ter uitvoering van artikel 58, derde lid, en artikel 59, tweede lid, van het decreet en ter uitvoering van artikel 3, § 5, van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht gelden inzake wettiging van afwezigheden en problematische afwezigheden de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs.

HOOFDSTUK IX. - Studiebekrachtiging deeltijds beroepssecundair onderwijs

Art. 12.

Het model en de invulonderrichtingen, vermeld in artikel 74 van het decreet, van de volgende studiebewijzen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, zijn opgenomen in [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
bijlage VII tot en met XIII1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] , die bij dit besluit zijn gevoegd :

1° attest van verworven competenties;

2° deelcertificaat;

3° certificaat;

4° getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;

5° studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;

6° diploma van secundair onderwijs;

7° getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer.

[7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015

Art. 12bis.

Voor opleidingen die gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie, geldt het certificaat als bewijs van beroepskwalificatie. Op het model van het certificaat dat wordt uitgereikt na voltooiing van de opleidingen die gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie, wordt vermeld dat het een bewijs van beroepskwalificatie betreft en welk niveau dat bewijs heeft binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur en het Europese kwalificatiekader.

7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
] [7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015

Art. 12ter.

[11B.Vl.R. van 02/06/2017
B.S. 06/07/2017

De volgende certificaten gelden als een bewijs van beroepskwalificatie :

1° - van niveau 2 : Behandelaar luchtvracht en bagage, Medewerker groen- en tuinaanleg, Medewerker groen- en tuinbeheer en Medewerker textielverzorging;

2° - van niveau 3 : Kapper;

3° - van niveau 4 : Kapper-salonverantwoordelijke, Operator textielverzorging en Tuinaanlegger/groenbeheerder.

11B.Vl.R. van 02/06/2017
B.S. 06/07/2017
] 7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
]

HOOFDSTUK X. - Studiebekrachtiging leertijd

Art. 13.

[18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
...18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
]

Art. 14.

[18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
...18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
]

Art. 15.

[1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
Ter uitvoering van artikel 81 van het decreet wordt in bijlage XIV, die bij dit besluit is gevoegd, bepaald [4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
welke certificaten van een opleiding of 4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
] welke combinatie van certificaten van een opleiding aanleiding geeft tot de uitreiking van een getuigschrift leertijd.1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

Art. 16.

Het model en de invulonderrichtingen, vermeld in artikel 84 van het decreet, van de volgende studiebewijzen van de leertijd, zijn opgenomen [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
[15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
in bijlage XV tot en met XIX15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
] 1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] , die bij dit besluit zijn gevoegd :

1° certificaat;

2° getuigschrift leertijd;

3° getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;

4° studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;

5° diploma van secundair onderwijs;

6° [15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
...15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
]

[7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015

Art. 16bis.

Voor opleidingen die gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie, geldt het certificaat als bewijs van beroepskwalificatie. Op het model van het certificaat dat wordt uitgereikt na voltooiing van de opleidingen die gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie, wordt vermeld dat het een bewijs van beroepskwalificatie betreft en welk niveau dat bewijs heeft binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur en het Europese kwalificatiekader.

7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
] [7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015

Art. 16ter.

[11B.Vl.R. van 02/06/2017
B.S. 06/07/2017

De volgende certificaten gelden als een bewijs van beroepskwalificatie :

1° - van niveau 2 : Behandelaar luchtvracht en bagage, Medewerker groen- en tuinaanleg, Medewerker groen- en tuinbeheer en Medewerker textielverzorging;

2° - van niveau 3 : Kapper;

3° - van niveau 4 : Kapper-salonverantwoordelijke, Operator textielverzorging en Tuinaanlegger/groenbeheerder.

11B.Vl.R. van 02/06/2017
B.S. 06/07/2017
] 7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
]

HOOFDSTUK XI. - Financiering en subsidiëring deeltijds beroepssecundair onderwijs

Art. 17.

[17B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020

Binnen de beschikbare kredieten bepaalt de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, per schooljaar het bedrag van de aanvullende werkingsmiddelen dat aan een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs wordt toegekend op basis van het [21B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
aantal regelmatige ingeschreven leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs in het centrum op de teldatum van 1 februari van het voorafgaande schooljaar21B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
] .

De aanvullende werkingsmiddelen voor de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs worden bij het voorschot op het werkingsbudget gevoegd.

17B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
]

Art. 18.

§ 1. [23B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
Een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs kan uren-leraar aanwenden om een gastleraar in te zetten conform de volgende voorwaarden:

1° het centrum kan een of meer gastleraren inzetten in een vacante betrekking als vermeld in artikel 90, § 1, 3°, van het decreet of tijdens de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 in een niet-vacante betrekking conform artikel 22/16, eerste lid, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010;

2° als het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs wekelijkse uren-leraar aanwendt voor een vacante betrekking van gastleraar als vermeld in artikel 90, § 1, 3°, van het decreet, meldt het centrum het aantal uren-leraar en de periode van aanwending aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Als het centrum de uren-leraar van een niet-vacante betrekking in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel die in aanmerking komt voor een reguliere vervanging, aanwendt voor een gastleraar als vermeld in artikel 22/16, eerste lid, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, meldt het centrum het aantal uren-leraar en de periode van aanwending aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten;

3° de uren-leraar die conform punt 2° worden gemeld, worden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten omgezet in een krediet dat wordt vastgesteld op 68,93 euro per omgezet uur-leraar. Het voormelde krediet wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen conform de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Het voormelde krediet wordt vanaf 1 januari 2023 gekoppeld aan de spilindex 123,14. De indexaanpassingen die na 1 oktober van het schooljaar worden doorgevoerd, hebben evenwel pas uitwerking met ingang van het daaropvolgende schooljaar;

4° het Agentschap voor Onderwijsdiensten kent het totale geïndexeerde krediet voor de aanwending van gastleraren, vermeld in punt 3°, toe aan het centrum in de vorm van een voorschot van 25% van het krediet in de loop van de maand november van het schooljaar in kwestie en het resterende saldo van 75% in de loop van de maand juni die daarop volgt;

5° het centrum kan het krediet dat door het Agentschap voor Onderwijsdiensten toegekend wordt, vermeld in punt 4°, alleen aanwenden voor het inzetten van gastleraren conform punt 2°.

23B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
]

§ 2. De omzetting van uren-leraar van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs in [19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
een krediet voor een organisatie die in het schooljaar 2018-2019 erkend was als centrum voor deeltijdse vorming, en die bestemd is om een les- of lesvervangend aanbod te realiseren voor de ondersteuning van de leerling als vermeld in artikel 90, §1, 4°19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] , van het decreet, wordt als volgt vastgesteld :

1° van het wekelijks pakket uren-leraar waarover een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs beschikt, wordt het aantal uren dat als dusdanig wordt omgezet, vermenigvuldigd met veertig, dat is het aantal weken openstelling per jaar, zodat een aantal jaaruren wordt verkregen. Dat resultaat, dat in de loop van het schooljaar niet meer kan worden gewijzigd, wordt vóór 1 oktober van het schooljaar in kwestie aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten meegedeeld;

2° het bedrag dat wordt toegepast bij de omzetting, wordt vastgesteld op 52,17 euro. Dat bedrag wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer der consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Dat bedrag wordt vanaf 1 januari 1990, aan de spilindex 138,01 gekoppeld. De indexaanpassingen die na 1 oktober van het schooljaar gebeuren, hebben evenwel pas uitwerking met ingang van het daaropvolgende schooljaar;

3° [19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
het product van het aantal jaaruren en het geïndexeerde bedrag vormt het krediet.19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

§ 3. [19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

[20B.Vl.R. van 09/09/2022
B.S. 14/12/2022

Art. 18bis.

[23B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023

Met toepassing van artikel 90, § 2, van het decreet en artikel 22/15, eerste lid, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 kan een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs uren-leraar op de volgende wijze omzetten in punten voor de aanwending in wervingsambten van het ondersteunend personeel:

1° voor een betrekking met puntenwaarde 63:

uren-leraarpunten
13
25
38
411
514
616
719
822
925
1027
1130
1231,5
1336
1438
1541
1644
1747
1849
1952
2055
2158
2260
2363

2° voor een betrekking met puntenwaarde 82:

uren-leraarpunten
14
27
311
414
518
621
725
829
932
1036
1139
1243
1346
1450
1553
1657
1761
1864
1968
2071
2175
2278
2382

3° voor een betrekking met puntenwaarde 85:

uren-leraarpunten
14
27
311
415
518
622
726
830
933
1037
1141
1244
1348
1452
1555
1659
1763
1867
1970
2074
2178
2281
2385

4° voor een betrekking met puntenwaarde 120:

uren-leraarpunten
15
210
316
421
526
631
737
842
947
1052
1157
1263
1368
1473
1578
1683
1789
1894
1999
20104
21110
22115
23120

6° voor een betrekking met puntenwaarde 126:

uren-leraarPunten
15
211
316
422
527
633
738
844
949
1055
1160
1266
1371
1477
1582
1688
1793
1899
19104
20110
21115
22121
23126
23B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
] (voetnoot 1) 20B.Vl.R. van 09/09/2022
B.S. 14/12/2022
] [23B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023

Art. 18ter.

Een centrum kan uren-leraar aanwenden om een gastleraar in te zetten als vermeld in artikel 90bis van het decreet of artikel 22/16, eerste lid van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 conform de volgende voorwaarden:

1° het centrumbestuur van het centrum sluit met een onderneming of een organisatie een dienstverleningsovereenkomst als vermeld in artikel 90bis van het decreet, met daarin de afspraken over de terbeschikkingstelling van een werknemer van de onderneming of de organisatie als gastleraar voor een welbepaalde opdracht en periode. Het centrumbestuur gebruikt het model dat is opgenomen in bijlage XXII, die bij dit besluit is gevoegd, om de voormelde dienstverleningsovereenkomst af te sluiten;

2° het centrumbestuur en de onderneming of de organisatie leggen op basis van de dienstverleningsovereenkomst, vermeld in punt 1°, de individuele lesopdracht van de werknemer vast in een deelovereenkomst conform het model van deelovereenkomst dat is opgenomen in het model van de dienstverleningsovereenkomst, vermeld in punt 1°;

3° als het centrum wekelijkse uren-leraar aanwendt voor een vacante betrekking van gastleraar als vermeld in artikel 90bis van het decreet, meldt het centrum aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten de gegevens van het bedrijf of de organisatie waarmee het een dienstverleningsovereenkomst heeft afgesloten, en meldt het centrum aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten het aantal uren-leraar en de periode van aanwending die zijn vastgelegd in de voormelde overeenkomst. Als het centrum de uren-leraar van een niet-vacante betrekking in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel die in aanmerking komt voor een reguliere vervanging, aanwendt voor een gastleraar als vermeld in artikel 22/16, eerste lid, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, meldt het centrum aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten de gegevens van het bedrijf of de organisatie waarmee het een dienstverleningsovereenkomst heeft afgesloten en meldt het centrum aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten het aantal uren-leraar en de periode van aanwending die zijn vastgelegd in de voormelde overeenkomst;

4° de uren-leraar die conform punt 3° worden gemeld, worden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten omgezet in een krediet dat wordt vastgesteld op 68,93 euro per omgezet uur-leraar. Het voormelde krediet wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen conform de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Het voormelde krediet wordt vanaf 1 januari 2023 gekoppeld aan de spilindex 123,14. De indexaanpassingen die na 1 oktober van het schooljaar worden doorgevoerd, hebben evenwel pas uitwerking met ingang van het daaropvolgende schooljaar;

5° het Agentschap voor Onderwijsdiensten kent het totale geïndexeerde krediet voor de aanwending van gastleraren, vermeld in punt 4°, toe aan het bedrijf of de organisatie, zoals opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst, vermeld in punt 1°.

In het eerste lid wordt verstaan onder

1° onderneming: een onderneming uit de publieke of private profit- of non-profitsector;

2° organisatie: een organisatie uit de publieke of private profit- of non-profitsector.

23B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
]

HOOFDSTUK XII. - [19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

Art. 19.

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

HOOFDSTUK XIII. - [19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

Art. 20.

[4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
]

[9B.Vl.R. van 26/02/2016
B.S. 22/03/2016
HOOFDSTUK XIIIbis. - [19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] 9B.Vl.R. van 26/02/2016
B.S. 22/03/2016
]

[9B.Vl.R. van 26/02/2016
B.S. 22/03/2016

Art. 20bis.

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

9B.Vl.R. van 26/02/2016
B.S. 22/03/2016
] [9B.Vl.R. van 26/02/2016
B.S. 22/03/2016

Art. 20ter.

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

9B.Vl.R. van 26/02/2016
B.S. 22/03/2016
] [9B.Vl.R. van 26/02/2016
B.S. 22/03/2016

Art. 20quater.

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

9B.Vl.R. van 26/02/2016
B.S. 22/03/2016
]

HOOFDSTUK XIV. - Wijzigingsbepalingen

...

HOOFDSTUK XV. - Slotbepalingen

Art. 47.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008, met uitzondering van artikel 22, 1°, dat in werking treedt op 1 september 2009, en de artikelen 21 en 22, 2°, die in werking treden op 1 september 2010.

Art. 48.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I. [19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
Centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (CDO) 19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

Bijlage II.

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

Bijlage III.

[22B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
Lijst van opleidingen voor wat betreft het schooljaar 2023-202422B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

[1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
Bijlage III/1. 1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

[22B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
Experimenteel modulair deeltijds beroepssecundair onderwijs22B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

[3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010
Bijlage III/2. 3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010
]

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

[4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
Bijlage III/3. 4B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 04/11/2011
]

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

[5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
Bijlage III/4.5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
]

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

Bijlage IV. Referentiekaders

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

[1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
Bijlage V. 1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

[22B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
Opleidingenstructuur en invulling van opleidingen deeltijds beroepssecundair onderwijs voor wat betreft het schooljaar 2023-202422B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

[1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
Bijlage V/1.1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

[1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
Bijlage V/2.1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

[1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
Bijlage V/3.1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

[3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010
Bijlage V/4.3B.Vl.R. van 18/06/2010
B.S. 30/07/2010
]

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

[5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
Bijlage V/5.5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
]

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

[5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
Bijlage V/6.5B.Vl.R. van 14/09/2012
B.S. 23/11/2012
]

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

[7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
Bijlage V/7.7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
]

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

[11B.Vl.R. van 02/06/2017
B.S. 06/07/2017
Bijlage V/8.11B.Vl.R. van 02/06/2017
B.S. 06/07/2017
]

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

[1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
Bijlage VI.1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

[22B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
Invulling van opleidingen leertijd voor wat betreft het schooljaar 2023-202422B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

[7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
Bijlage VI/1.7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
]

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

[11B.Vl.R. van 02/06/2017
B.S. 06/07/2017
Bijlage VI/2.11B.Vl.R. van 02/06/2017
B.S. 06/07/2017
]

[19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...19B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
VII1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

Attest van verworven competenties (deeltijds beroepssecundair onderwijs)

Model : formaat A4 = 210 x 297 mm

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Departement Onderwijs en Vorming

ATTEST VAN VERWORVEN COMPETENTIES

............. (1)

Benaming en adres van het centrumbestuur:

.............. (2)

Benaming en adres van het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs:

...............

Ondergetekende, ........................... (3)

directeur van bovengenoemd centrum, bevestigt dat

............................ (4)

geboren te ......................... op ......................... (5)

de volgende competenties heeft verworven

..............................

..............................

..............................

.............................. (6)

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd. [8B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015
(8)8B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015
]

Gegeven te ....................... op .......................... (7)

De houder,

...

De directeur

...

Stempel van het centrum

Onderrichtingen voor het invullen :

(1) Vermelden hetzij « module (benaming invullen) » voor het modulair georganiseerd deeltijds beroepssecundair onderwijs, hetzij « opleiding : (benaming invullen) » voor het niet-modulair georganiseerd deeltijds beroepssecundair onderwijs.

(2) Voor vzw’s wordt het adres van de zetel van het centrumbestuur vermeld.

(3) Naam en eerste voornaam van de directeur. Behoudens de directeur kan elke gemandateerde van het centrumbestuur met de ondertekening van de studiebewijzen worden belast. In voorkomend geval worden enerzijds de woorden « directeur van bovengenoemd centrum » vervangen door de woorden « gemandateerde van het centrumbestuur van bovengenoemd centrum » en anderzijds, onderaan, de woorden « De directeur » vervangen door de woorden « De gemandateerde van het centrumbestuur ».

(4) Naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte. Aandacht : Indien de identiteit van de titularis erdoor beter tot zijn recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld.

(5) Geboorteplaats en -datum : maand voluit in letters

Aandacht : Voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken) « 1 januari » vermeld.

[7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
als het certificaat wordt uitgereikt in een opleiding die gebaseerd is op een beroepskwalificatie, wordt onder het opschrift "Certificaat" de volgende bepaling toegevoegd en wordt, naargelang van het geval, 2, 3 dan wel 4 als niveau vermeld :

Bewijs van beroepskwalificatie niveau ... van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau ... van het Europese kwalificatiekader

7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
]

(6) Oplijsting van de door de leerling verworven competenties.

(7) Vermelden hetzij « 30 juni ... » voor het niet-modulair georganiseerd deeltijds beroepssecundair onderwijs, hetzij « (datum van uitreiking) » (uiterlijk 5 lesdagen na het beëindigen van de module) voor het modulair georganiseerd deeltijds beroepssecundair onderwijs.

[8B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015
(8) Aandacht: als het certificaat wordt uitgereikt in de opleiding Zorgkundige, dan wordt de zin

"Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd" vervangen door de zin "Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd met inbegrip van het KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen."

8B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015
]

Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
VIII1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

Deelcertificaat (deeltijds beroepssecundair onderwijs)

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Departement Onderwijs en Vorming

DEELCERTIFICAAT

................... (1)

Benaming en adres van het centrumbestuur: ...

................................................................................ (2)

Benaming en adres van het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs:

................................................................................

Ondergetekende, .................. (3)

directeur van bovengenoemd centrum, bevestigt dat

................................................................................. (4)

geboren te ............................., op ....................................... (5),

deze module met vrucht heeft beëindigd in het bovengenoemd centrum.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ....................................., op .................................. (6)

De houder,

...

De directeur

...

Stempel van het centrum

Onderrichtingen voor het invullen :

(1) De benaming vermelden van de betrokken module.

(2) Voor vzw’s wordt het adres van de zetel van het centrumbestuur vermeld.

(3) Naam en eerste voornaam van de directeur. Behoudens de directeur kan elke gemandateerde van het centrumbestuur met de ondertekening van de studiebewijzen worden belast. In voorkomend geval worden enerzijds de woorden « directeur van bovengenoemd centrum » vervangen door de woorden « gemandateerde van het centrumbestuur van bovengenoemd centrum » en anderzijds, onderaan, de woorden « De directeur » vervangen door de woorden « De gemandateerde van het centrumbestuur ».

(4) Naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte Aandacht : Indien de identiteit van de titularis erdoor beter tot zijn recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld.

(5) Geboorteplaats en -datum : maand voluit in letters. Aandacht : Voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken) « 1 januari » vermeld.

(6) Datum van uitreiking (uiterlijk 5 lesdagen na het beëindigen van de module)

Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
IX1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

Certificaat (deeltijds beroepssecundair onderwijs) Model :

formaat A4 = 210 x 297 mm

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Departement Onderwijs en Vorming

CERTIFICAAT

..................................................... (1)

Benaming en adres van het centrumbestuur: ................

............................................................................................. (2)

Benaming en adres van het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs:

.............................................................................................

Onderwijsvorm: beroepssecundair onderwijs

Ondergetekende, ............................................. (3)

directeur van bovengenoemd centrum, bevestigt dat

............................................................................................. (4)

geboren te ............................., op ..................................... (5)

deze opleiding met vrucht heeft beëindigd in het bovengenoemd centrum.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ............................, op ..................................... (6)

De houder,

...

De directeur

...

Stempel van het centrum

Onderrichtingen voor het invullen :

(1) De benaming vermelden van de betrokken opleiding.

(2) Voor vzw’s wordt het adres van de zetel van het centrumbestuur vermeld.

(3) Naam en eerste voornaam van de directeur. Behoudens de directeur kan elke gemandateerde van het centrumbestuur met de ondertekening van de studiebewijzen worden belast. In voorkomend geval worden enerzijds de woorden « directeur van bovengenoemd centrum » vervangen door de woorden « gemandateerde van het centrumbestuur van bovengenoemd centrum » en anderzijds, onderaan, de woorden « De directeur » vervangen door de woorden « De gemandateerde van het centrumbestuur ».

(4) Naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte

Aandacht : Indien de identiteit van de titularis erdoor beter tot zijn recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld.

(5) Geboorteplaats en -datum : maand voluit in letters

Aandacht : Voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken) « 1 januari » vermeld.

(6) Vermelden hetzij « 30 juni ... » voor het niet-modulair georganiseerd deeltijds beroepssecundair onderwijs, hetzij « (datum van uitreiking) » (uiterlijk 5 lesdagen na het beëindigen van de module) voor het modulair georganiseerd deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
X1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs (deeltijds beroepssecundair onderwijs)

formaat A4 = 210 x 297 mm

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Departement Onderwijs en Vorming

GETUIGSCHRIFT VAN DE TWEEDE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Benaming en adres van het centrumbestuur: ................

............................................................................................. (1)

Benaming en adres van het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs:

.............................................................................................

Onderwijsvorm: beroepssecundair onderwijs

Ondergetekende, ............................................. (2)

directeur van bovengenoemd centrum, bevestigt dat

............................................................................................. (3)

geboren te ............................., op ..................................... (4)

1° houder is van tenminste één certificaat van een opleiding;

2° als regelmatige leerling, ingevolge een beslissing van de klassenraad, tijdens het schooljaar ........ in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ............................

De houder,

...

De directeur

...

Stempel van het centrum

Onderrichtingen voor het invullen :

(1) Voor vzw’s wordt het adres van de zetel van het centrumbestuur vermeld.

(2) Naam en eerste voornaam van de directeur. Behoudens de directeur kan elke gemandateerde van het centrumbestuur met de ondertekening van de studiebewijzen worden belast. In voorkomend geval worden enerzijds de woorden « directeur van bovengenoemd centrum » vervangen door de woorden « gemandateerde van het centrumbestuur van bovengenoemd centrum » en anderzijds, onderaan, de woorden « De directeur » vervangen door de woorden « De gemandateerde van het centrumbestuur ».

(3) Naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte

Aandacht : Indien de identiteit van de titularis erdoor beter tot zijn recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld.

(4) De maand van de geboortedatum voluit in letters

Aandacht : Voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken) « 1 januari » vermeld.

Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
XI1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs (deeltijds beroepssecundair onderwijs)

Model : formaat A4 = 210 x 297 mm

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Departement Onderwijs en Vorming

Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs

Benaming en adres van het centrumbestuur: ................

............................................................................................. (1)

Benaming en adres van het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs:

.............................................................................................

Onderwijsvorm: beroepssecundair onderwijs

Ondergetekende, ............................................. (2)

directeur van bovengenoemd centrum, bevestigt dat

............................................................................................. (3)

geboren te ............................., op ..................................... (4)

1° houder is van tenminste één certificaat van een opleiding;

2° als regelmatige leerling, ingevolge een beslissing van de klassenraad, tijdens het schooljaar ........ in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ............................

De houder,

...

De directeur

...

Stempel van het centrum

Onderrichtingen voor het invullen :

(1) Voor vzw’s wordt het adres van de zetel van het centrumbestuur vermeld.

(2) Naam en eerste voornaam van de directeur. Behoudens de directeur kan elke gemandateerde van het centrumbestuur met de ondertekening van de studiebewijzen worden belast. In voorkomend geval worden enerzijds de woorden « directeur van bovengenoemd centrum » vervangen door de woorden « gemandateerde van het centrumbestuur van bovengenoemd centrum » en anderzijds, onderaan, de woorden « De directeur » vervangen door de woorden « De gemandateerde van het centrumbestuur ».

(3) Naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte

Aandacht : Indien de identiteit van de titularis erdoor beter tot zijn recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld.

(4) De maand van de geboortedatum voluit in letters

Aandacht : Voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken) « 1 januari » vermeld.

Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
XII1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] Diploma van secundair onderwijs (derde graad) (deeltijds beroepssecundair onderwijs)

Model : formaat A4 = 210 x 297 mm

Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België

Departement Onderwijs en Vorming

DIPLOMA VAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Benaming en adres van het centrumbestuur: ................

............................................................................................. (1)

Benaming en adres van het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs:

.............................................................................................

Onderwijsvorm: beroepssecundair onderwijs

Ondergetekende, ............................................. (2)

directeur van bovengenoemd centrum, bevestigt dat

............................................................................................. (3)

geboren te ............................., op ..................................... (4)

1° houder is van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;

2° houder is van tenminste één certificaat van een opleiding;

3° als regelmatige leerling, ingevolge een beslissing van de klassenraad, tijdens het schooljaar ........ in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt en aldus voldaan heeft voor het geheel van de vorming.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd. (8)

Gegeven te ............................

De houder,

...

De directeur

...

Stempel van het centrum

Onderrichtingen voor het invullen :

(1) Voor vzw’s wordt het adres van de zetel van het centrumbestuur vermeld.

(2) Naam en eerste voornaam van de directeur. Behoudens de directeur kan elke gemandateerde van het centrumbestuur met de ondertekening van de studiebewijzen worden belast. In voorkomend geval worden enerzijds de woorden « directeur van bovengenoemd centrum » vervangen door de woorden « gemandateerde van het centrumbestuur van bovengenoemd centrum » en anderzijds, onderaan, de woorden « De directeur » vervangen door de woorden « De gemandateerde van het centrumbestuur ».

(3) Naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte

Aandacht : Indien de identiteit van de titularis erdoor beter tot zijn recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld.

(4) De maand van de geboortedatum voluit in letters

Aandacht : Voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken) « 1 januari » vermeld.

[7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015

als het certificaat wordt uitgereikt in een opleiding die gebaseerd is op een beroepskwalificatie, wordt onder het opschrift "Certificaat" de volgende bepaling toegevoegd en wordt, naargelang van het geval, 2, 3 dan wel 4 als niveau vermeld :

Bewijs van beroepskwalificatie niveau ... van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau ... van het Europese kwalificatiekader

(8)Aandacht: als het certificaat wordt uitgereikt in de opleiding Zorgkundige dan wordt de zin "Zij bevestigen dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd" vervangen door de zin "Zij bevestigen dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd met inbegrip van het KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

7B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 12/08/2015
] [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
Bijlage XIV Combinatie van certificaten leidend tot een getuigschrift leertijd1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]
[18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021

Alle certificaten en combinaties van certificaten leiden tot uitreiking van een getuigschrift leertijd, met uitzondering van:

1° Assistent productieoperator hout;

2° Assistent productieoperator voeding;

3° Demonteur/monteur carrosserie;

4° Grootkeukenmedewerker;

5° Keukenmedewerker;

6° logistiek helper in de zorginstellingen;

7° machinaal houtbewerker;

8° medewerker industrieel schilder;

9° medewerker textielverzorging

10° onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen;

11° onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen;

12° plaatbewerker carrosserie

13° productiemedewerker hout;

14° productiemedewerker voeding;

15° spuiter carrosserie;

16° verhuizer-drager;

17° verkoper;

18° voorbereider carrosserie

19° werfbediener.

18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
] Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
XV1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van certificaat (leertijd)
[15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING

CERTIFICAAT

Voor de opleiding

................................................................ (1)

Stelsel leren en werken: leertijd

Naam en adres van het centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen:

................................................................ (2)

ondergetekende, ..............................., directeur-afgevaardigd bestuurder van het bovengenoemde centrum, bevestigt dat .............................................................................. (3)

geboren in ............................................., op ..................................................... (4)

als regelmatige leerling de bovenvermelde opleiding met succes heeft beëindigd.

De directeur-afgevaardigd bestuurder bevestigt dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd (5).

Gegeven in .............................................. , op ......................................... (6)

De houder,

...

De directeur-afgevaardigd bestuurder,

.......

Stempel van het centrum

Invulinstructies

(1) Als het certificaat wordt uitgereikt in een opleiding die gebaseerd is op een beroepskwalificatie, wordt onder het opschrift "Certificaat" de volgende bepaling toegevoegd en wordt, naargelang van het geval, 2, 3 dan wel 4 als niveau vermeld:

Bewijs van beroepskwalificatie niveau ... van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau .... van het Europese kwalificatiekader.

(2) Vermeld de naam van de betrokken opleiding.

(3) Vermeld de eerste voornaam en de achternaam van de leerling, zoals die op de identiteitskaart of de geboorteakte staan.

(4) Vermeld de maand van de geboortedatum voluit in letters.

(5) Als het certificaat wordt uitgereikt in de opleiding Zorgkundige dan wordt de zin "De directeur-afgevaardigd bestuurder bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd", vervangen door de zinn "De directeur-afgevaardigd bestuurder bevestigt dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd, met inbegrip van de voorschriften van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015."

(6) Vermeld de maand waarin het studiebewijs wordt uitgereikt, voluit in letters.

15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
] Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
XVI1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van getuigschrift leertijd
[18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING

GETUIGSCHRIFT LEERTIJD

Voor het opleidingstraject

................................................................ (1)

Naam en adres van het centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen:

................................................................

ondergetekende, ..............................., directeur-afgevaardigd bestuurder van het bovengenoemde centrum, bevestigt dat .............................................................................. (2),

geboren in ............................................., op ..................................................... (3),

als regelmatige leerling geslaagd is in het bovenvermelde opleidingstraject.

De directeur-afgevaardigd bestuurder bevestigt dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd (4).

Gegeven in .............................................. , op ......................................... (5)

De houder,

...

De directeur-afgevaardigd bestuurder,

.......

Stempel van het centrum

Invulinstructies

(1) Vermeld de naam van het betrokken opleidingstraject.

(2) Vermeld de eerste voornaam en de achternaam van de leerling, zoals die op de identiteitskaart of de geboorteakte staan.

(3) Vermeld de maand van de geboortedatum, voluit in letters.

(5) Als het certificaat wordt uitgereikt in de opleiding Zorgkundige dan wordt de zin

"De directeur-afgevaardigd bestuurder bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd", vervangen door de zin "De directeur-afgevaardigd bestuurder bevestigt dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd, met inbegrip van de voorschriften van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015."

(5) Vermeld de maand waarin het studiebewijs wordt uitgereikt, voluit in letters.

18B.Vl.R. van 18/12/2020
B.S. 19/02/2021
] Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
XVII1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs (leertijd)
[15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING

GETUIGSCHRIFT VAN DE TWEEDE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Naam en adres van het centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen:

................................................................

ondergetekende, ..............................., directeur-afgevaardigd bestuurder van het bovengenoemde centrum, bevestigt dat .............................................................................. (1)

geboren in ............................................., op ..................................................... (2),

1° houder is van tenminste één certificaat van een opleiding;

2° als regelmatige leerling, ingevolge een beslissing van de klassenraad, tijdens het schooljaar ....................... voldaan heeft aan de voorwaarden inzake eindtermen van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs.

De directeur-afgevaardigd bestuurder bevestigt dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven in .............................................. , op ......................................... (3)

De houder,

...

De directeur-afgevaardigd bestuurder,

.......

Stempel van het centrum

Invulinstructies

(1) Vermeld de eerste voornaam en de achternaam van de leerling, zoals die op de identiteitskaart of de geboorteakte staan.

(2) Vermeld de maand van de geboortedatum, voluit in letters.

(3) vermeld de maand waarin het studiebewijs wordt uitgereikt voluit in letters.

15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
] Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
XVIII1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs (leertijd)
[15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING

STUDIEGETUIGSCHRIFT VAN HET TWEEDE LEERJAAR VAN DE DERDE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Naam en adres van het centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen:

................................................................

ondergetekende, ..............................., directeur-afgevaardigd bestuurder van het bovengenoemde centrum, bevestigt dat .............................................................................. (1)

geboren in ............................................., op ..................................................... (2),

1° houder is van tenminste één certificaat van een opleiding;

2° als regelmatige leerling, ingevolge een beslissing van de klassenraad, tijdens het schooljaar ....................... voldaan heeft aan de voorwaarden inzake eindtermen van de derde graad (eerste en tweede leerjaar) van het beroepssecundair onderwijs.

De directeur-afgevaardigd bestuurder bevestigt dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven in .............................................. , op ......................................... (3)

De houder,

...

De directeur-afgevaardigd bestuurder,

.......

Stempel van het centrum

Invulinstructies

(1) Vermeld de eerste voornaam en de achternaam van de leerling, zoals die op de identiteitskaart of de geboorteakte staan.

(2) Vermeld de maand van de geboortedatum, voluit in letters.

(3) vermeld de maand waarin het studiebewijs wordt uitgereikt, voluit in letters.

15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
] Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
XIX1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
] Model (formaat A4 = 210 x 297 mm) van diploma van secundair onderwijs (derde graad) (leertijd)
[15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING

DIPLOMA VAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Naam en adres van het centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen:

................................................................

ondergetekende, ..............................., directeur-afgevaardigd bestuurder van het bovengenoemde centrum, bevestigt dat .............................................................................. (1)

geboren in ............................................., op ..................................................... (2),

1° houder is van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;

2° houder is van tenminste één certificaat van een opleiding;

2° als regelmatige leerling, ingevolge een beslissing van de klassenraad, tijdens het schooljaar ....................... voldaan heeft aan de voorwaarden inzake eindtermen van de derde graad (eerste, tweede en derde leerjaar) van het beroepssecundair onderwijs.

De directeur-afgevaardigd bestuurder bevestigt dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven in .............................................. , op ......................................... (3)

De houder,

...

De directeur-afgevaardigd bestuurder,

.......

Stempel van het centrum

Invulinstructies

(1) Vermeld de eerste voornaam en de achternaam van de leerling, zoals die op de identiteitskaart of de geboorteakte staan.

(2) Vermeld de maand van de geboortedatum, voluit in letters.

(3) vermeld de maand waarin het studiebewijs wordt uitgereikt, voluit in letters.

15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
] Bijlage [1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
XX1B.Vl.R. van 03/07/2009
B.S. 03/09/2009
]

[15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
...15B.Vl.R. van 14/09/2018
B.S. 19/10/2018
]

[17B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
Bijlage XXI: 17B.Vl.R. van 28/08/2020
B.S. 18/09/2020
]

[22B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
Lijst van opleidingen deeltijds beroepssecundair onderwijs en leertijd, opgedeeld in clusters in het kader van de programmatie22B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

[23B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
Bijlage XXII23B.Vl.R. van 15/09/2023
B.S. 01/12/2023
]

Model van Dienstverleningsovereenkomst als vermeld in artikel 18ter

- (1): Artikel 18bis treedt buiten werking op 31/08/2025 (art. 25 van het BVR. 09/09/2022 (B.S. 14/12/2022)