Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

 • goedkeuringsdatum
  24/10/2008
 • publicatiedatum
  B.S. 23/01/2009 (pagina 3966)
 • bron

  Numac : 2009
 • datum laatste wijziging
  19/09/2018

Aanhef

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, inzonderheid op artikel 3, § 1, laatste lid, § 2, § 3, en § 5;

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1999 betreffende de werking en de organisatie van het paritair college van onderwijsinspecteurs belast met het advies betreffende de opheffing van de erkenning van een school of een vestigingsplaats ervan, een onderwijsinstelling of een onderdeel ervan;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2006 tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 juli 2008;

Gelet op het overleg met de afgevaardigden van de inrichtende machten op 5 juni 2008;

Gelet op advies 45.095/1 van de Raad van State, gegeven op 23 september 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. Inleidende bepalingen

ART. 1.

In dit besluit wordt verstaan onder het decreet : het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.

HOOFDSTUK II. Centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs

ART. 2.

De lijst van de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs die bij de inwerkingtreding van het decreet op 1 september 2008 worden erkend en gefinancierd of gesubsidieerd, is opgenomen in bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd.

ART. 3.

§ 1. De Vlaamse Regering houdt bij de beslissing tot gehele of gedeeltelijke inhouding van de financiering of subsidiëring van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, vermeld in artikel 11, § 4, van het decreet, rekening met de volgende afwegingen :
1° de aanleiding tot en de aard en ernst van het niet meer voldoen aan de gestelde financierings- of subsidiëringsvoorwaarden;
2° de bereidheid van het centrumbestuur tot het opmaken van een haalbaar voorstel tot remediëring enerzijds, en de implementatie van dat voorstel anderzijds;
3° de impact van de regeringsbeslissing, in het bijzonder wat het tijdstip van de inhouding betreft, zowel op de continuïteit van de werking van het centrum als op de centrumpopulatie.

§ 2. Het centrumbestuur heeft het recht binnen vijftien kalenderdagen na de betekening van de principiële beslissing van de minister, bevoegd voor het onderwijs, tot gehele of gedeeltelijke inhouding om bij die minister een verweerschrift in te dienen. De Vlaamse Regering neemt een definitieve beslissing binnen vijfenveertig kalenderdagen na de betekening in kwestie. Als na het verstrijken van die datum geen definitieve beslissing aan het centrumbestuur werd betekend, blijft de financiering of subsidiëring behouden. De definitieve beslissing over de inhouding gaat in op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum.

HOOFDSTUK III. Centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, en centra voor deeltijdse vorming

ART. 4.

§ 1. Bij een aanvraag tot erkenning en subsidiëring van een centrum voor deeltijdse vorming gelden de procedureregels, vermeld in het tweede tot en met het vierde lid.

De aanvraag van het centrumbestuur wordt schriftelijk ingediend bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten en bevat minimaal de volgende gegevens :
1° de identificatie van de verantwoordelijke vereniging, met inbegrip van haar statuten;
2° de geplande vestigingsplaatsen;
3° de resultaten van een behoefteonderzoek naar inplanting en aanbod van het centrum in kwestie;
4° een concrete beschrijving van het aanbod;
5° de geplande samenwerking met een of meer centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs;
6° het kwalificatie- en competentieprofiel van de lesgevers;
7° de bewijsvoering van expertise in het organiseren van persoonlijke ontwikkelingstrajecten.

De commissie, belast met het uitbrengen van een advies, kan aanvullende gegevens vragen. Ze hoort de indiener van de aanvraag.

Binnen drie maanden na het indienen van de aanvraag beslist de Vlaamse Regering over de erkenning en subsidiëring van het centrum. Als binnen die periode geen beslissing is genomen, dan is de aanvraag zoals die werd ingediend, van rechtswege goedgekeurd.

§ 2. De lijst van organisatoren van centra voor deeltijdse vorming die bij de inwerkingtreding van het decreet op 1 september 2008 worden erkend en gesubsidieerd, is opgenomen in bijlage II, die bij dit besluit is gevoegd.

ART. 5.

§ 1. Syntra Vlaanderen houdt bij de beslissing tot gehele of gedeeltelijke inhouding van de subsidiëring van een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in artikel 16, tweede lid, van het decreet, rekening met de volgende afwegingen :
1° de aanleiding tot en de aard en ernst van het niet meer voldoen aan de gestelde subsidiëringsvoorwaarden;
2° de bereidheid van het centrumbestuur tot het opmaken van een haalbaar voorstel tot remediëring enerzijds, en de implementatie van dat voorstel anderzijds;
3° de impact van de beslissing van Syntra Vlaanderen, in het bijzonder wat het tijdstip van de inhouding betreft, zowel op de continuïteit van de werking van het centrum als op de centrumpopulatie.

§ 2. Het centrumbestuur heeft het recht binnen vijftien kalenderdagen na de betekening van de principiële beslissing van Syntra Vlaanderen tot gehele of gedeeltelijke inhouding, om een verweerschrift in te dienen bij de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen. De raad van bestuur van Syntra Vlaanderen neemt een definitieve beslissing binnen vijfenveertig kalenderdagen na de betekening in kwestie. Als na het verstrijken van die datum geen definitieve beslissing aan het centrumbestuur werd betekend, blijft de subsidiëring behouden. De definitieve beslissing over de inhouding gaat in op een door de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen te bepalen datum.

HOOFDSTUK IV. Opleidingsaanbod deeltijds beroepssecundair onderwijs en leertijd

ART. 6.

De lijst van opleidingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs respectievelijk de leertijd, vermeld in artikel 22 van het decreet, is opgenomen :
1°voor het schooljaar 2008-2009 : in bijlage III, die bij dit besluit is gevoegd;
2° voor het schooljaar 2009-2010 : in bijlage III/1, die bij dit besluit is gevoegd;
3° voor het schooljaar 2010-2011 : in bijlage III/2, die bij dit besluit is gevoegd;
4° voor het schooljaar 2011-2012 : in bijlage III/3, die bij dit besluit is gevoegd;
5° voor het schooljaar 2012-2013 : in bijlage III/4, die bij dit besluit is gevoegd.
6° voor het schooljaar 2013-2014 : idem schooljaar 2012-2013, evenwel aangevuld met volgende opleidingen voor de leertijd :
a) rubriek land- en tuinbouw :
1° hovenier;
2° hovenier-aanleg;
3° hovenier-onderhoud;
b) rubriek personenzorg :
1° logistiek assistent in de ziekenhuizen;
2° logistiek helper in de zorginstellingen;
3° verzorgende;
4° verzorgende/zorgkundige;
5° begeleider in de kinderopvang;
c) rubriek schoonheidszorg :
1° assistent kapper;
2° kapper;
d) rubriek sport en vrije tijd :
1° sportbegeleider;
2° animator in de evenementensector.
7° voor het schooljaar 2014-2015 : idem schooljaar 2013-2014;
8° voor het schooljaar 2015-2016 : idem schooljaar 2014-2015, maar :
a)met aanvulling van de volgende opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs die modulair georganiseerd zijn op basis van een beroepskwalificatie :
1) Behandelaar luchtvracht en bagage;
2) Kapper;
3) Kapper-salonverantwoordelijke;
b) met aanvulling van de volgende opleidingen voor de leertijd die georganiseerd zijn op basis van een beroepskwalificatie :
1) Behandelaar luchtvracht en bagage;
2) Kapper;
3) Kapper-salonverantwoordelijke;
c) met opheffing van alle opleidingen van de rubriek schoonheidszorg voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs;
d) met opheffing van de volgende opleidingen van de rubriek schoonheidszorg voor de leertijd :
1) Assistent-kapper;
2) Kapper.
9° voor het schooljaar 2016-2017 : idem schooljaar 2015-2016;
10° voor het schooljaar 2017-2018 : idem schooljaar 2016-2017, maar :
a) met aanvulling van de volgende opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs die modulair georganiseerd zijn op basis van een beroepskwalificatie :
1) - Medewerker groen- en tuinaanleg;
2) - Medewerker groen- en tuinbeheer;
3) - Medewerker textielverzorging;
4) - Operator textielverzorging;
5) - Tuinaanlegger/groenbeheerder;
b) met aanvulling van de volgende opleidingen voor de leertijd die georganiseerd zijn op basis van een beroepskwalificatie :
1) - Medewerker groen- en tuinaanleg;
2) - Medewerker groen- en tuinbeheer;
3) - Medewerker textielverzorging;
4) - Operator textielverzorging;
5) - Tuinaanlegger/groenbeheerder;
c) met opheffing van de opleiding Operator in de wasserij van de rubriek kleding & confectie voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs;
d) met opheffing van de volgende opleidingen van de rubriek land- en tuinbouw voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs;
1) - Hovenier;
2) - Hovenier-aanleg;
3) - Hovenier-onderhoud;
e) met opheffing van de volgende opleidingen van de rubriek kleding & confectie voor de leertijd :
1) - Textielreiniger : chemisch reiniger-verver;
2) - Textielreiniger-witwasser;
f) met opheffing van de volgende opleidingen van de rubriek land- en tuinbouw voor de leertijd :
1) - Hovenier;
2) - Hovenier-aanleg;
3) - Hovenier-onderhoud;
4) - Tuinaannemer;
5) - Tuinontwerper;
6) - Tuinverzorger.

Als de lijst, vermeld in het eerste lid, een indeling in rubrieken bevat, strekt die indeling er alleen toe om de screening, vermeld in artikel 23, § 1, van het decreet, mogelijk te maken.

ART. 7.

De Vlaamse Regering beslist uiterlijk op 31 mei over een voorstel van nieuwe opleiding als vermeld in artikel 24 van het decreet, dat wordt ingediend uiterlijk op 31 december daaraan voorafgaand. Als op de uiterste datum geen beslissing is genomen, dan is het voorstel zoals het is ingediend, van rechtswege goedgekeurd. Een voorstel wordt al dan niet voorwaardelijk of onder beding van beperkingen goedgekeurd.

Een voorstel kan alleen worden goedgekeurd als voor de opleiding een beroepskwalificatie bestaat.

HOOFDSTUK V. Organisatie deeltijds beroepssecundair onderwijs en leertijd

ART. 8.

§ 1. Het geactualiseerde opleidingsaanbod, vermeld in artikel 23, § 1, wordt ingevoerd :
1° per 1 september 2009 : voor de opleidingen die behoren tot de rubrieken bouw, decoratie, hout;
2° per 1 september 2010 : voor de opleidingen die behoren tot de rubrieken handel en administratie, voeding-horeca;
3° per 1 september 2011 : alleszins voor de opleidingen die behoren tot de rubrieken distributie, elektriciteit-elektronica;
4° per 1 september 2012 : alleszins voor de opleidingen die behoren tot de rubriek metaal en kunststoffen, transport;
5° ...;
6° vanaf 1 september 2014 : in elk geval voor de opleidingen waarvoor een beroepskwalificatie bestaat en die behoren tot een nog niet omgeschakelde rubriek.


Met het oog op die invoering vindt een screening plaats van de bestaande opleidingen, als vermeld in artikel 23, § 1, van het decreet, op basis van alleszins de referentiekaders, vermeld in artikel 30, § 1, en artikel 32, § 1, van het decreet, die volledig zijn opgenomen in bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd.

§ 2. In bijlage V tot en met V/4, die bij dit besluit zijn gevoegd, worden voor elke afzonderlijke opleiding van het geactualiseerde opleidingsaanbod van het deeltijds beroepssecundair onderwijs die niet gebaseerd is op een beroepskwalificatie de volgende elementen bepaald :
1° de overeenstemmende referentiekaders, geput uit de bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd;
2° de opleidingenstructuur, vermeld in artikel 28, § 1, van het decreet;
3° de doelen voor de beroepsgerichte vorming, afgeleid van de referentiekaders, vermeld in artikel 30, § 1, van het decreet.

§ 3. In bijlage VI, die bij dit besluit is gevoegd, worden voor elke afzonderlijke opleiding van het geactualiseerde opleidingsaanbod van de leertijd die niet gebaseerd is op een beroepskwalificatie de volgende elementen bepaald :
1° de overeenstemmende referentiekaders, geput uit de bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd;
2° de doelen voor de beroepsgerichte vorming, afgeleid van de referentiekaders, vermeld in artikel 32, § 1, van het decreet.

§ 4. In bijlage V/7, die bij dit besluit is gevoegd, worden voor elke afzonderlijke opleiding van het geactualiseerde opleidingsaanbod van het deeltijds beroepssecundair onderwijs die gebaseerd is op een beroepskwalificatie, de volgende elementen bepaald :
1° de overeenstemmende referentiekaders, geput uit bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd;
2° de opleidingenstructuur, vermeld in artikel 28, § 1, van het decreet;
3° de doelen voor de beroepsgerichte vorming, afgeleid van de referentiekaders, vermeld in artikel 30, § 1, van het decreet.

§ 5. In bijlage VI/1, die bij dit besluit is gevoegd, worden voor elke afzonderlijke opleiding van het geactualiseerde opleidingsaanbod van de leertijd die gebaseerd is op een beroepskwalificatie, de volgende elementen bepaald :
1° de overeenstemmende referentiekaders, geput uit bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd;
2° de doelen voor de beroepsgerichte vorming, afgeleid van de referentiekaders, vermeld in artikel 32, § 1, van het decreet.

ART. 8bis.

De organisatie van de opleiding begeleider in de kinderopvang is aan de volgende voorwaarden verbonden :
1° voor de component leren :
a) opdat het centrum knowhow zou hebben inzake kinderopvang, is het verplicht om samen te werken met een centrum voor volwassenenonderwijs dat de opleiding begeleider in de kinderopvang aanbiedt;
b) aangezien een zorgvuldige monitoring van de kwaliteit van de opleiding en de output ervan nodig is, zal onderwijs of de onderwijsoverheid nauw samenwerken met Kind en Gezin;
2° voor de component werkplekleren :
a) jongeren beneden de achttien jaar kunnen in de kinderopvang alleen als logistiek personeelslid werken;
b) jongeren boven de achttien jaar kunnen als begeleider in de kinderopvang werken, maar niet binnen de verplichte personeelsformatie;
c) voor werkplekleren komen uitsluitend de erkende kinderopvangsector en de zelfstandige kinderopvangsector die beschikt over de minimale financiële ondersteuning, in aanmerking.

HOOFDSTUK VI. Toelating

ART. 9.

De instapvereisten tot modules in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, vermeld in artikel 41, eerste lid, van het decreet, zijn de volgende :
1° de vastgelegde volgordes waarin modules, die zich sequentieel tot elkaar verhouden, moeten worden doorlopen zoals in de opleidingenstructuur zal worden bepaald;
2° een medische geschiktheidsverklaring : voor de eerste module van een opleiding waarin de jongere rechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komt en die waren kan verontreinigen of besmetten. Die geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding, tenzij er aanleiding is om de geschiktheid opnieuw te evalueren. Een ongeschiktheidsverklaring in de loop van een opleiding impliceert dat de jongere uiterlijk op het einde van de module die hij volgt, de opleiding in kwestie stopzet;
3° een medische geschiktheidsverklaring : voor de eerste module van een van de volgende opleidingen waarin die geschiktheid noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep :
a) bouwplaatsmachinist;
b) dakafdichter;
c) dakdekker;
d) dakdekker leien en pannen;
e) dakdekker metalen daken;
f) dakdekker rieten daken;
g) daktimmerman;
h) magazijnmedewerker;
i) machinist mobiele kraan;
j) rigger-monteerder;
k) torenkraanbestuurder;
l)  bestuurder mobiele kraan;;
m) matroos;
n) motorist 221 kW;
o) roerganger;
p) schipper beperkt vaargebied;
q) bestuurder heftruck;
r) bestuurder reachtruck;
s) installateur fotovoltaïsche systemen;
t) matroos binnenvaart;
u) matroos motordrijver binnenvaart;
v) stellingbouwer;
4° a) een jongere kan alleen worden toegelaten tot de opleiding Industrieel Maaltijdbereider als hij houder is van een van de volgende studiebewijzen :
1) een oriënteringsattest van een leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, uitgereikt in een opleiding die is gerangschikt in het studiegebied voeding van het voltijds secundair onderwijs;
2) een certificaat, uitgereikt in de opleiding Productiemedewerker Voeding van het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd;
b) een jongere kan alleen worden toegelaten tot de opleiding Industrieel Vleesproductenbereider als hij houder is van een van de volgende studiebewijzen :
1) een oriënteringsattest van een leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, uitgereikt in een opleiding die is gerangschikt in het studiegebied voeding van het voltijds secundair onderwijs;
2) een certificaat, uitgereikt in de opleiding Industrieel Vleesbewerker van het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd.

Die geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding. Ze is eveneens vereist voor de eerste toelating tot een van de opleidingen, vermeld in punt 2° en 3°, die in de overgangsperiode niet-modulair worden georganiseerd.

ART 9bis.

Voor individuele situaties en in uitzonderlijke omstandigheden kan van een of meer van de voorwaarden, vermeld in artikel 3, 1°, a), c) en e), van het decreet, worden afgeweken als aan al de volgende voorwaarden is voldaan :
1° de klassenraad neemt een gunstige en gemotiveerde beslissing uiterlijk 25 lesdagen na aanvang van de regelmatige lesbijwoning;
2° de klassenraad bestaat ten minste uit alle stemgerechtigde leden en een afgevaardigde van het centrum voor leerlingenbegeleiding in kwestie;
3° de toegestane afwijking wordt gemeld aan de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

HOOFDSTUK VII. Centrumreglement

ART. 10.

De gemotiveerde beslissing van de praktijkcommissie tot uitsluiting van een jongere uit de leertijd, vermeld in artikel 55, § 3, van het decreet, wordt schriftelijk meegedeeld aan de jongere, en zijn wettelijk vertegenwoordiger indien de jongere minderjarig is.

De jongere, en zijn wettelijk vertegenwoordiger indien de jongere minderjarig is, kunnen binnen veertien kalenderdagen na kennisneming van de gemotiveerde beslissing van de praktijkcommissie een schriftelijk bezwaar aantekenen bij de praktijkcommissie. Dat bezwaar heeft geen opschortende werking. De praktijkcommissie vraagt aan Syntra Vlaanderen een advies over dit bezwaar. Daartoe hoort Syntra Vlaanderen de partijen. Syntra Vlaanderen bezorgt aan de praktijkcommissie een advies, samen met een schriftelijk verslag van het verhoor van de jongere, en zijn wettelijk vertegenwoordiger indien de jongere minderjarig is.

De praktijkcommissie spreekt zich uit binnen twee maanden na ontvangst van het bezwaar. De zittingsdatum van de praktijkcommissie alsook het voorstel van beslissing worden aan de jongere, en zijn wettelijk vertegenwoordiger indien de jongere minderjarig is, meegedeeld. Zij kunnen inzage vragen van het dossier, een schriftelijke verdediging neerleggen, of persoonlijk hun inzichten verwoorden tijdens de zitting.

De jongere, en zijn wettelijk vertegenwoordiger indien de jongere minderjarig is, worden door Syntra Vlaanderen zo snel mogelijk en in elk geval binnen een termijn van 15 dagen op de hoogte gebracht van de beslissing van de praktijkcommissie.

HOOFDSTUK VIII. Verplichte aanwezigheid

ART. 11.

Ter uitvoering van artikel 58, derde lid, en artikel 59, tweede lid, van het decreet en ter uitvoering van artikel 3, § 5, van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht gelden inzake wettiging van afwezigheden en problematische afwezigheden de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs.

HOOFDSTUK IX. Studiebekrachtiging deeltijds beroepssecundair onderwijs

ART. 12.

Het model en de invulonderrichtingen, vermeld in artikel 74 van het decreet, van de volgende studiebewijzen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, zijn opgenomen in bijlage VII tot en met XIII, die bij dit besluit zijn gevoegd :
1° attest van verworven competenties;
2° deelcertificaat;
3° certificaat;
4° getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;
5° studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;
6° diploma van secundair onderwijs;
7° getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer.

ART. 12bis.

Voor opleidingen die gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie, geldt het certificaat als bewijs van beroepskwalificatie. Op het model van het certificaat dat wordt uitgereikt na voltooiing van de opleidingen die gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie, wordt vermeld dat het een bewijs van beroepskwalificatie betreft en welk niveau dat bewijs heeft binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur en het Europese kwalificatiekader.

ART. 12ter.

De volgende certificaten gelden als een bewijs van beroepskwalificatie :
1° - van niveau 2 : Behandelaar luchtvracht en bagage, Medewerker groen- en tuinaanleg, Medewerker groen- en tuinbeheer en Medewerker textielverzorging;
2° - van niveau 3 : Kapper;
3° - van niveau 4 : Kapper-salonverantwoordelijke, Operator textielverzorging en Tuinaanlegger/groenbeheerder.

HOOFDSTUK X. Studiebekrachtiging leertijd

ART. 13.

De examennormen in de leertijd, vermeld in artikel 77 van het decreet, zijn bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 betreffende de leertijd, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen.

ART. 14.

De beroepsprocedure tegen een beslissing van de praktijkcommissie, vermeld in artikel 79 van het decreet, is bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 betreffende de leertijd, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen.

ART. 15.

Ter uitvoering van artikel 81 van het decreet wordt in bijlage XIV, die bij dit besluit is gevoegd, bepaald welke certificaten van een opleiding of welke combinatie van certificaten van een opleiding aanleiding geeft tot de uitreiking van een getuigschrift leertijd.

ART. 16.

Het model en de invulonderrichtingen, vermeld in artikel 84 van het decreet, van de volgende studiebewijzen van de leertijd, zijn opgenomen in bijlage XV tot en met XIX, die bij dit besluit zijn gevoegd :
1° certificaat;
2° getuigschrift leertijd;
3° getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs;
4° studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs;
5° diploma van secundair onderwijs;
6° ...

ART. 16bis.

Voor opleidingen die gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie, geldt het certificaat als bewijs van beroepskwalificatie. Op het model van het certificaat dat wordt uitgereikt na voltooiing van de opleidingen die gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie, wordt vermeld dat het een bewijs van beroepskwalificatie betreft en welk niveau dat bewijs heeft binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur en het Europese kwalificatiekader.

ART. 16ter.

De volgende certificaten gelden als een bewijs van beroepskwalificatie :
1° - van niveau 2 : Behandelaar luchtvracht en bagage, Medewerker groen- en tuinaanleg, Medewerker groen- en tuinbeheer en Medewerker textielverzorging;
2° - van niveau 3 : Kapper;
3° - van niveau 4 : Kapper-salonverantwoordelijke, Operator textielverzorging en Tuinaanlegger/groenbeheerder.

HOOFDSTUK XI. Financiering en subsidiëring deeltijds beroepssecundair onderwijs

ART. 17.

De aanvullende werkingsmiddelen voor het schooljaar 2018-2019, toegekend aan een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs als vermeld in artikel 86, § 1, 3°, van het decreet, worden als volgt vastgesteld:
1° 50 euro per jongere die minimaal 96 uur effectief in een voortraject heeft gepresteerd in het schooljaar 2017-2018 en voor zover als dusdanig door de organisator geregistreerd in de chronologische fiche en door de opdrachthouder van de bevoegde dienst van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming geverifieerd;
2° 0,50 euro per jongere per effectief gepresteerd uur in een brugproject in het schooljaar 2017-2018 met een maximum van achthonderd uur en voor zover als dusdanig door de organisator geregistreerd in Mijn Loopbaan van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en door de opdrachthouder van de bevoegde dienst van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming geverifieerd;
3° 20 euro per jongere die deelneemt aan het project `intensieve begeleiding alternerend leren' in het schooljaar 2017-2018, en voor zover als dusdanig geregistreerd in Mijn Loopbaan van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.
4° 2,25 euro per kalenderdag voor leerplichtige jongeren die in het schooljaar 2017-2018 contractueel in de fase arbeidsdeelname zitten, en 0,25 euro per kalenderdag voor niet-leerplichtige jongeren die in het schooljaar 2017-2018 contractueel in de fase arbeidsdeelname zitten, en voor zover als dusdanig geregistreerd in Mijn Loopbaan van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Voor arbeidsdeelname, die inhoudelijk moet aansluiten bij de component leren, komen de volgende contracten in aanmerking:
a) deeltijds arbeidscontract;
b) werknemersleercontract;
c) contract individuele beroepsopleiding van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;
d) tewerkstelling via de Sociale Maribel of Generatiepact;
e) beroepsinlevingsovereenkomst;
f) Jojo-contract;
g) werkervaringsproject cfr. tewerkstelling in het kader van artikel 60, § 7, van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, tewerkstellingen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring;
h) een overeenkomst van alternerende opleiding zoals bedoeld in artikel 3, 1°, van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen;
i) een stageovereenkomst alternerende opleiding zoals bedoeld in artikel 3, 2°, van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen.

Een jongere waarvoor tijdens de looptijd van zijn contract in het schooljaar 2017-2018 de leerplicht eindigt, wordt voor de toepassing van deze bepaling beschouwd als een leerplichtige jongere.

De aanvullende werkingsmiddelen voor de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs worden gevoegd bij het voorschot op het werkingsbudget.

ART. 18.

§ 1. De omzetting van uren-leraar van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs in een krediet bestemd voor voordrachtgevers, vermeld in artikel 90, § 1, 3°, van het decreet, wordt als volgt vastgesteld :
1° van het wekelijks pakket uren-leraar waarover een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs beschikt, wordt het aantal uren dat wordt voorbehouden voor voordrachtgevers, vermenigvuldigd met veertig, dat is het aantal weken openstelling per jaar, zodat een aantal jaaruren wordt verkregen. Dat resultaat wordt voor 1 oktober van het schooljaar in kwestie aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten meegedeeld. Dat resultaat kan in de loop van het schooljaar niet meer worden gewijzigd, behoudens vermindering bij overmacht;
2° het krediet voor voordrachtgevers wordt vastgesteld op 29,63 euro per omgezet uur-leraar. Dat krediet wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Dat krediet wordt vanaf 1 januari 1990 aan de spilindex 138,01 gekoppeld. De indexaanpassingen die na 1 oktober van het schooljaar worden doorgevoerd, hebben evenwel pas uitwerking met ingang van het daaropvolgende schooljaar;
3° het product van het aantal jaaruren met het geïndexeerde krediet vormt het totale krediet dat voorbehouden is voor de aanwerving van voordrachtgevers. Het wordt toegekend door middel van een voorschot van 25 % van het krediet in de loop van de maand november van het schooljaar in kwestie en het resterende saldo van 75 % in de loop van de maand juni die daarop volgt.

§ 2. De omzetting van uren-leraar van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs in een krediet voor een centrum voor deeltijdse vorming bestemd voor de organisatie van algemene vorming, vermeld in artikel 90, 4°, van het decreet, wordt als volgt vastgesteld :
1° van het wekelijks pakket uren-leraar waarover een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs beschikt, wordt het aantal uren dat als dusdanig wordt omgezet, vermenigvuldigd met veertig, dat is het aantal weken openstelling per jaar, zodat een aantal jaaruren wordt verkregen. Dat resultaat, dat in de loop van het schooljaar niet meer kan worden gewijzigd, wordt vóór 1 oktober van het schooljaar in kwestie aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten meegedeeld;
2° het bedrag dat wordt toegepast bij de omzetting, wordt vastgesteld op 52,17 euro. Dat bedrag wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer der consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Dat bedrag wordt vanaf 1 januari 1990, aan de spilindex 138,01 gekoppeld. De indexaanpassingen die na 1 oktober van het schooljaar gebeuren, hebben evenwel pas uitwerking met ingang van het daaropvolgende schooljaar;
3° het product van het aantal jaaruren met het geïndexeerd bedrag vormt het krediet dat voorbehouden is voor de organisatie van algemene vorming door het centrum voor deeltijdse vorming. Het krediet wordt toegekend, samen met de eerste schijf van de subsidiëring van de persoonlijke ontwikkelingstrajecten, vermeld in artikel 95 van het decreet.

§ 3. De omzetting van uren-leraar van een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs in een krediet voor een centrum voor deeltijdse vorming bestemd voor de ondersteuning van leerlinggebonden activiteiten, vermeld in artikel 90, 5°, van het decreet, wordt als volgt vastgesteld :
1° van het wekelijks pakket uren-leraar waarover een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs beschikt, wordt het aantal uren dat als dusdanig wordt omgezet vermenigvuldigd met veertig, dat is het aantal weken openstelling per jaar, zodat een aantal jaaruren wordt verkregen. Dat resultaat, dat in de loop van het schooljaar niet meer kan worden gewijzigd, wordt vóór 1 oktober van het schooljaar in kwestie aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten meegedeeld;
2° het bedrag dat wordt toegepast bij de omzetting, wordt vastgesteld op 52,17 euro. Dat bedrag wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer der consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. Dat bedrag wordt vanaf 1 januari 1990, aan de spilindex 138,01 gekoppeld. De indexaanpassingen die na 1 oktober van het schooljaar gebeuren, hebben evenwel pas uitwerking met ingang van het daaropvolgende schooljaar;
3° het product van het aantal jaaruren met het geïndexeerd bedrag vormt het krediet dat voorbehouden is voor de ondersteuning van leerlinggebonden activiteiten door het centrum voor deeltijdse vorming. Het krediet wordt toegekend, samen met de eerste schijf van de subsidiëring van de persoonlijke ontwikkelingstrajecten, vermeld in artikel 95 van het decreet.

HOOFDSTUK XII. Subsidiëring leertijd

ART. 19.

De aanvullende werkingsmiddelen voor het schooljaar 2018-2019, toegekend aan Syntra Vlaanderen als vermeld in artikel 93, § 2, van het decreet, worden als volgt vastgesteld: 50 euro per jongere die minimaal 96 uur effectief in een voortraject heeft gepresteerd in het schooljaar 2017-2018 en voor zover als dusdanig door de organisator geregistreerd in de chronologische fiche en door de opdrachthouder van de bevoegde dienst van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming geverifieerd.

HOOFDSTUK XIII. Subsidiëring deeltijdse vorming

ART. 20.

Het subsidiebedrag per deelnemersuur dat een centrum voor deeltijdse vorming organiseert, vermeld in artikel 95, § 4, van het decreet, wordt vastgesteld op 12,50 euro. Vanaf het schooljaar 2010-2011 wordt dat bedrag, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, geïndexeerd aan de hand van de volgende formule : 1° 85% van het bedrag volgt de evolutie van de gezondheidsindex, zoals vermeld in de begrotingsinstructies; 2° 15% van het bedrag volgt 75% van de evolutie van de gezondheidsindex.

[HOOFDSTUK XIIIbis. Brugprojecten (ing. BVR 26 februari 2016, art. 1, I: 1 september 2015)]

ART. 20bis.

De volgende organisaties met rechtspersoonlijkheid komen in aanmerking als organisator van een brugproject, als ze bereid zijn om netoverschrijdend en structureel volledig onafhankelijk te werken van de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs : een vzw, OCMW, een gemeente, een maatwerkbedrijf zoals bedoeld in artikel 3, 5°, van het decreet van 12 juli 2013 `betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling', of lokale diensteneconomieonderneming zoals bedoeld in artikel 3, 5°, van het decreet van het decreet van 22 november 2013 `betreffende de lokale diensteneconomie'.

Voor de toepassing van dit besluit wordt met maatwerkbedrijf, vermeld in het eerste lid, gelijkgesteld :
1° de beschutte werkplaats : de beschutte werkplaats, erkend overeenkomstig artikel 79 van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006;
2° de sociale werkplaats : de sociale werkplaats erkend overeenkomstig het decreet van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen.

ART. 20ter.

Voor een brugproject wordt een opleidingsovereenkomst gesloten tussen de organisator, het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de jongere.

Het model van de overeenkomst wordt vastgelegd door de bevoegde dienst van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Als een organisator voor een brugproject een beroep doet op een derde partij om in een werkplaats te voorzien, wordt vooraf een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de wederzijdse verplichtingen, de opvolging en de evaluatie van het brugproject worden vastgelegd.

ART. 20quater.

Elk jaar bepaalt de Vlaamse Regering het bedrag van de vergoeding die wordt toegekend aan de organisator. Deze vergoeding bedraagt minimaal 4,50 euro per effectief gepresteerd begeleidingsuur.

De organisator betaalt de jongere een forfaitaire vergoeding van 1 euro per effectief gepresteerd uur, uitsluitend bedoeld voor het dekken van verplaatsings- en telefoonkosten.

HOOFDSTUK XIV. Wijzigingsbepalingen

ART. 21.

In artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 1991, 6 oktober 2000, 19 september 2003, 22 juli 2005 en 1 september 2006, wordt in de opgegeven lijst toegevoegd :
« techniek (vanaf 1 september 2010, ter vervanging van het technisch vak technologische opvoeding bedoeld in artikel 4, § 2) ».

ART. 22.

In artikel 4, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juni 1991, 19 december 1991, 30 mei 1996, 9 juli 1996, 9 juni 1998, 19 september 2003, 22 juli 2005 en 1 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in de opgegeven lijst wordt « podiumtechniek » toegevoegd;
2° in de opgegeven lijst worden na de woorden « technologische opvoeding » de woorden « (tot en met 31 augustus 2010) » toegevoegd.

ART. 23.

Aan het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs worden de woorden « of in het stelsel van leren en werken » toegevoegd.

ART. 24.

Aan artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° aan punt 2° wordt de volgende zin toegevoegd :
« Voor de deeltijdse vorming moet onder directie evenwel de directeur of zijn afgevaardigde van het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs waar de betrokken jongere is ingeschreven, worden verstaan. »;

2° punt 5° wordt vervangen door wat volgt :
« 5° instelling : school voor gewoon of buitengewoon secundair onderwijs, centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, centrum voor deeltijdse vorming of centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen; »;

3° aan punt 10° wordt de volgende zin toegevoegd :
« Voor de centra, vermeld in punt 5°, wordt onder schoolbestuur het centrumbestuur zoals gedefinieerd in artikel 3, 5°, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, verstaan. »

ART. 25.

Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 2. Dit besluit is van toepassing op het gewoon en buitengewoon voltijds secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de deeltijdse vorming en de leertijd. »

ART. 26.

In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het woord « school » wordt telkens vervangen door het woord « instelling » en het woord « schoolkeuze » wordt vervangen door het woord « instellingkeuze »;

2° aan punt 5° wordt de volgende zin toegevoegd :
« Als de instelling waarin wordt ingeschreven een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs of een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen is, dan komt daarbij ook hun verplichting ervoor te zorgen dat hun leerplichtige kinderen aan de voorwaarde van werkplekleren voldoen; ».

ART. 27.

In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007, wordt het woord « directie » telkens vervangen door de woorden « directie of Syntra Vlaanderen, naargelang van het geval, ».

ART. 28.

In artikel 6 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007, worden tussen het woord « directie » en het woord « bezorgt » de woorden « of Syntra Vlaanderen, naargelang van het geval, » ingevoegd.

ART. 29.

In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt het woord « schoolveranderingen » vervangen door de woorden « veranderingen van instelling ».

ART. 30.

Aan hoofdstuk II van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 mei 2003 en 6 juli 2007, wordt een afdeling 3, bestaande uit artikel 10bis, toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Afdeling 3. - Controle op het werkplekleren

Art. 10bis. Vanaf het schooljaar 2009-2010 bezorgt elke directie of Syntra Vlaanderen, naargelang van het geval, voor het schooljaar in kwestie aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten, overeenkomstig de door dit Agentschap vastgelegde modaliteiten, alle vereiste gegevens die de controle op het werkplekleren mogelijk maken teneinde na te gaan welke jongeren niet voldoen aan de voorwaarde van werkplekleren.

Met betrekking tot jongeren die niet voldoen aan de voorwaarde van werkplekleren, gelden dezelfde procedurele bepalingen als die, vermeld in artikel 9 en 10, met dien verstande dat rekening wordt gehouden met de gevallen waarin de component werkplekleren tijdelijk niet wordt ingevuld als vermeld in artikel 6, § 3, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap. »

ART. 31.

Aan artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden « en zijn niet van toepassing op de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen » toegevoegd.

ART. 32.

In artikel 12, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007, worden tussen de woorden « artikel 6 » en de woorden « niet naleeft » de woorden « en artikel 10bis » ingevoegd.

ART. 33.

Artikel 14bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2003, wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 14bis. De bepalingen van dit hoofdstuk hebben betrekking op de redenen van afwezigheid van leerlingen in instellingen, die als geldig worden beschouwd zoals vermeld in artikel 3, § 3, van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht. Door de vaststelling van die redenen wordt, binnen het raam van de definiëring van het begrip regelmatige leerling, voldaan aan de voorwaarden « behoudens in geval van gewettigde afwezigheid » zoals bepaald in artikel 48, 2°, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, voor wat het voltijds gewoon secundair onderwijs betreft, respectievelijk artikel 58, eerste lid, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, voor wat het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de deeltijdse vorming en de leertijd betreft.

De bepalingen van dit hoofdstuk inzake wettiging van problematische afwezigheden hebben eveneens betrekking op problematische afwezigheden bij de component werkplekleren zoals bepaald in artikel 59, tweede lid, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op de secundaire afdelingen van de ziekenhuisscholen. »

ART. 34.

In artikel 14ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2003 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 en 22 juli 2005, wordt punt 5° vervangen door wat volgt :
« 5° De afwezigheid met toepassing van het orde- of tuchtreglement. »

ART. 35.

In artikel 14quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2003 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° voor het eerste lid wordt een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt :
« Problematische afwezigheden zijn :
a) alle afwezigheden bij het leren die niet onder toepassing vallen van de artikelen 14ter, 14quinquies en 14septies ;
b) alle afwezigheden bij het werkplekleren die niet onder toepassing vallen van hetzij artikel 6, § 3, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, hetzij het arbeidsreglement of, bij ontstentenis daarvan, de door de organisator van het werkplekleren vastgelegde regeling. »;

2° in het tweede lid worden de woorden « in het voltijds secundair onderwijs respectievelijk acht al dan niet gespreide halve lesdagen per schooljaar in het deeltijds beroepssecundair onderwijs » geschrapt;

3° in het derde lid worden de woorden « in het voltijds secundair onderwijs respectievelijk twintig al dan niet gespreide halve lesdagen per schooljaar in het deeltijds beroepssecundair onderwijs » geschrapt;

4° er wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
« Voor de toepassing van de bepalingen inzake aantal halve lesdagen problematische afwezigheid worden de problematische afwezigheden in de instelling en de problematische afwezigheden bij het werkplekleren samengeteld en wordt een werkdag als een lesdag beschouwd. »

ART. 36.

In artikel 14quinquies, 1°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2003, worden de woorden « of in een vorming die erkend is in het kader van de deeltijdse leerplicht » vervangen door de woorden « , in de leertijd of in een deeltijdse vorming ».

ART. 37.

In artikel 14septies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2003 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « 14ter tot en met 14quinquies en voor zover niet bij decreet geregeld » worden vervangen door de woorden « 14ter en 14quinquies en voor zover niet bij decreet of uitvoeringsreglementering geregeld »;

2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
« De bepalingen van dit artikel gelden niet voor de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen. »

ART. 38.

Aan artikel 14octies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2003 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005, waarvan de bestaande tekst het eerste lid vormt, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« De bepalingen van dit artikel gelden niet voor de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen. »

ART. 39.

In artikel 14octies1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2007, wordt het woord « schoolverandering » vervangen door de woorden « verandering van instelling ».

ART. 40.

Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1999 betreffende de werking en de organisatie van het paritair college van onderwijsinspecteurs belast met het advies betreffende de opheffing van de erkenning van een school of een vestigingsplaats ervan, een onderwijsinstelling of een onderdeel ervan, wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 3. Dit besluit is van toepassing op de scholen voor basis- of secundair onderwijs, op de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en op de centra voor deeltijdse vorming. Met uitzondering van de pariteitregel is dit besluit eveneens van toepassing op de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen. »

ART. 41.

In artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« De bepalingen van dit besluit die van toepassing zijn op het deeltijds beroepssecundair onderwijs zijn, met uitzondering van artikel 9, eveneens van toepassing op de deeltijdse vorming als vermeld in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap. In afwijking hiervan gelden evenwel voor wat het artikel 3 betreft de bepalingen van het voltijds secundair onderwijs voor zover de deeltijdse vorming de organisatie van persoonlijke ontwikkelingstrajecten betreft. »

ART. 42.

In artikel 3, § 2, van hetzelfde besluit wordt de eerste zin vervangen door wat volgt :

« In het deeltijds beroepssecundair onderwijs worden de lessen gespreid over maximum 4 halve lesdagen van maandag tot en met vrijdag. »

ART. 43.

Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2006 tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen, wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het basisonderwijs, het voltijds gewoon secundair onderwijs, de opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs, het onderwijs voor sociale promotie, de basiseducatie en het deeltijds kunstonderwijs. Dit besluit is, met het oog op de uitreiking van eindstudiebewijzen, identiek aan die van het voltijds gewoon secundair onderwijs, eveneens van toepassing op de algemene vorming van het deeltijds beroepssecundair onderwijs en op de algemene vorming van de leertijd. »

ART. 44.

In artikel 2, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden « het schoolbestuur » vervangen door de woorden « het school- of centrumbestuur ».

ART. 45.

In artikel 3, 3°, van hetzelfde besluit worden tussen de woorden « de scholen » en de woorden « , de leraren » de woorden « , de centra » ingevoegd.

ART. 46.

In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :

« Er wordt een beroepscommissie van acht leden opgericht. Die commissie is samengesteld uit enerzijds vier afgevaardigden van het betrokken onderwijsniveau of, als het bezwaar een leerplan voor de algemene vorming van de leertijd betreft, uit vier afgevaardigden van Syntra Vlaanderen, en anderzijds vier afgevaardigden van de Vlaamse Regering. »

HOOFDSTUK XV. Slotbepalingen

ART. 47.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008, met uitzondering van artikel 22, 1°, dat in werking treedt op 1 september 2009, en de artikelen 21 en 22, 2°, die in werking treden op 1 september 2010.

ART. 48.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage I

BIJLAGE Bijlage II

Organisatoren van centra voor deeltijdse vorming die worden erkend en gesubsidieerd (toestand 1 september 2008)

1. Vzw Groep Intro
Paleizenstraat 90
1030 Brussel
2. Vzw Arktos
Valkerijgang 26
3000 Leuven
3. Vzw Jongerenbegeleiding
Meensesteenweg 35
8500 Kortrijk
4. Vzw De werf
Destelbergenstraat 61
9040 St-Amandsberg
5. Vzw Lejo
Antwerpsesteenweg 701/703
9040 St-Amandsberg
6. Vzw Foyer
Werkhuizenstraat 25
1080 Brussel

BIJLAGE Bijlage III

Lijst van opleidingen (toestand 1 september 2008)

1° Deeltijds beroepssecundair onderwijs :

Rubriek BOUW
1. Bekister
2. Binnenschrijnwerker
3. Buitenschrijnwerker
4. Dakbedekker
5. Daktimmerman
6. Dakwerker
7. Dekvloerlegger
8. Gevelreiniger
9. Glasbewerker
10. IJzervlechter
11. Industrieel isolatievakman
12. Industrieel isolatievakman : monteur
13. Industrieel isolatievakman : plaatwerker
14. Kasseier
15. Metselaar
16. Parketlegger
17. Schrijnwerker-timmerman
18. Steenhouwer
19. Stukadoor
20. Trappenmaker
21. Vloerlegger/Wand- en tegelzetter
22. Voeger
23. Wand- en plafondplaatser
24. Wegenarbeider
25. Wegmarkeerder
26. Werfbediener

Rubriek DECORATIE
27. Publiciteitsschilder
28. Schilder
29. Schilder-behanger
30. Schilder-behanger-vloerbekleder

Rubriek DISTRIBUTIE
31. Goederenbehandelaar-magazijnier
32. Goederenbehandelaar-magazijnier-heftruckchauffeur
33. Goederenbehandelaar-magazijnmedewerker
34. Verpakkingsoperator

Rubriek ELEKTRICITEIT / ELEKTRONICA
35. Assistent-podiumtechnieker
36. Bedrader-bestukker in de elektronica
37. Elektricien residentiële elektriciteit
38. Hersteller elektrische huishoudtoestellen
39. Hulpelektricien industriële installaties
40. Hulpelektricien residentiële elektriciteit
41. Industriële monteur van elektrische uitrusting van voertuigen
42. Installateur alarminstallaties (deze opleiding mag alleen aangeboden worden door centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs die door de bevoegde overheid erkend zijn als opleidingscentrum)
43. Installateur domotica
44. Installateur hard- en software
45. Installateur telecommunicatie
46. Netwerkassistent
47. Netwerkoperator
48. Nijverheidselektricien

Rubriek GRAFISCHE NIJVERHEID
49. Assistent flexodrukker
50. Drukafwerker
51. Drukvoorbereider
52. Hulpdrukker

Rubriek HANDEL EN ADMINISTRATIE
53. Administratief helper
54. Bewakingsagent
55. Callcentermedewerker
56. Enquêteur
57. Helpdeskmedewerker
58. Host(ess)
59. Kantoorbediende
60. Kassier
61. Maritiem bediende
62. Rayonchef
63. Receptieassistent
64. Winkelbediende

Rubriek HOUT
65. Decor- & standenbouwer
66. Industriële verpakker
67. Interieurbouwer
68. Karkassenmaker
69. Machinale houtbewerker
70. Meubelmaker
71. Meubelstoffeerder
72. Oppervlaktebehandelaar
73. Productieoperator hout
74. Werkplaatsschrijnwerker

Rubriek KLEDING EN CONFECTIE
75. Operator in de snij- en stikafdeling
76. Operator in de stikafdeling
77. Operator in de strijk- en persafdeling
78. Operator in de wasserij
79. Patronenmaker
80. Retoucheerder
81. Stikster

Rubriek LAND- EN TUINBOUW
82. Arbeider in bos- en natuurbeheer
83. Hovenier
84. Hovenier-aanleg
85. Hovenier-onderhoud
86. Medewerker bloemenzaak en tuincentrum
87. Schaal- en schelpdierenkweker
88. Tuinbouwarbeider
89. Tuinbouwer

Rubriek METAAL EN KUNSTSTOFFEN
90. Aluminiumschrijnwerker
91. Assistent-hoefsmid
92. Bediener werktuigmachines
93. Buizenbewerker
94. Containerhersteller
95. Draaier
96. Draaier-frezer
97. Frezer
98. Hoefsmid
99. Installateur sanitaire installaties
100. Installateur verwarmingsinstallaties
101. Kunststofbewerker
102. Lasser
103. Lasser-monteur
104. Lasser-plaatbewerker
105. MIG/MAG-lasser
106. Monteur sanitaire installaties
107. Monteur verwarmingsinstallaties
108. Onderhoudsmonteur liften
109. Onderhoudsmonteur machines
110. Onderhoudswerker in de metaalnijverheid
111. Operator assemblage
112. Operator kunststoffen
113. Procesoperator in de chemische en petrochemische nijverheid
114. Stellingbouwer
115. TIG-lasser

Rubriek MILIEU
116. Recyclagearbeider

Rubriek ONDERHOUD
117. Industriële schoonmaker
118. Kermismedewerker
119. Kermiswerker
120. Onderhoudswerker gebouwen
121. Thuishelper

Rubriek PERSONENZORG
122. Logistiek assistent in de ziekenhuizen
123. Logistiek helper in de zorginstellingen
124. Verzorgende

Rubriek SCHOONHEIDSZORG
125. Assistent kapper
126. Kapper

Rubriek SPORT EN VRIJE TIJD
127. Animator in de evenementensector
128. Buurtsportwerker
129. Onderhoudswerker sportinfrastructuur en -materiaal
130. Sportbegeleider

Rubriek TEXTIEL
131. Co-operator textielmachines
132. Operator textielmachines

Rubriek TRANSPORT
133. Automecanicien
134. Carrossier
135. Fietshersteller
136. Fietskadermonteur
137. Hulpmecanicien landbouwmachines
138. Hulpmecanicien personenwagens
139. Hulpmecanicien vrachtwagens
140. Mecanicien lichte verbrandingsmotoren
141. Machinist mobiele kraan
142. Onderhoudsmonteur
143. Pistoolschilder
144. Plaatslager
145. Rigger-monteerder
146. Voorbewerker pistoolschilderen
147. Vrachtwagenchauffeur

Rubriek VOEDING-HORECA
148. Bakker-patissier
149. Bakkersgast
150. Bankwerker-kneder-ovenman
151. Grootkeukenmedewerker
152. Hulpkok
153. Industrieel maaltijdenbereider
154. Industriële vleesbewerker
155. Industriële vleeswarenbereider
156. Keukenmedewerker
157. Kok
158. Marsepein- en chocoladebewerker
159. Medewerker kamerdienst
160. Productiemedewerker in de voedingsindustrie
161. Productieoperator in de voedingsindustrie
162. Slager
163. Slagersgast
164. Uitsnijder-uitbener
165. Zaal- en keukenmedewerker
166. Zaalmedewerker

Rubriek ZEEVISSERIJ
167. Matroos

Rubriekloos
168. Onthaalgroep

2° Leertijd :

Rubriek BOUW
1. aannemer constructeur van aluminium ramen en deuren
2. aannemer van thermische isolatiewerken
3. aannemer-restaurateur van gebouwen
4. bekleder met warmteisolerend materiaal
5. bouwer hersteller van wegen
6. dakdekker-plaatser van niet-metalen dakbedekkingen
7. dekvloerlegger
8. dichtingswerker-asfaltwerker
9. fabrikant-plaatser van sierschouwen
10. glazenmaker
11. grondwaterputboorder
12. kassei- en klinkerlegger
13. marmerbewerker
14. metselaar-betonwerker
15. parketvloerlegger
16. plaatser van industriële vloeren
17. plaatser van ingerichte keukens
18. plaatser van rieten daken
19. plaatser van systeemwanden en -plafonds
20. plafonneerder-cementwerker
21. reiniger van gevels
22. schriftbeeldhouwwerker
23. sloopwerker
24. slotenmaker
25. steenhouwer
26. tegelzetter
27. vervaardiger van betonnen stukken
28. vervaardiger van kunststeen (en granito)
29. voeger
30. zinkwerker-plaatser van metalen dakbedekkingen

Rubriek DECORATIE
31. decoratieschilder
32. huisschilder
33. interieurinrichter
34. naaister voor woningstoffering
35. wand- en vloerbekleder
36. woningstoffeerder

Rubriek DISTRIBUTIE
37. ambulante handelaar op de openbare markten
38. groothandelaar
39. groothandelaar in bakkerijgrondstoffen
40. groothandelaar in bier, mineraal water en limonades
41. groothandelaar in boter, eieren en melk
42. groothandelaar in bouwmaterialen
43. groothandelaar in elektrisch materieel
44. groothandelaar in fiets-, bromfiets- en motorfietsonderdelen
45. groothandelaar in fruit en groenten
46. groothandelaar in marokijnwaren
47. groothandelaar in papierwaren en kantoorbenodigdheden
48. groothandelaar in suikerwaren
49. groothandelaar in textielwaren
50. groothandelaar in verse zeevis
51. groothandelaar in verven en vernissen
52. groothandelaar in wijn en geestrijke dranken
53. groothandelaar-bereider in kruiderijen
54. handelaar in foerage en stro
55. handelaar in inlandse granen
56. kaasgroothandelaar
57. kleinhandelaar
58. logistiek medewerker
59. slager-groothandelaar
60. tabakgroothandelaar
61. veehandelaar

Rubriek ELEKTRICITEIT-ELEKTRONICA
62. assistent podiumtechnicus
63. automaathersteller
64. bordenbouwer
65. elektrotechnisch installateur
66. elektrowikkelaar
67. fabrikant-installateur van lichtreclames
68. galvanoplast
69. geluidstechnicus
70. hersteller van elektrische huishoudapparaten
71. industrieel onderhoudstechnicus
72. installateur-hersteller van autonavigatiesystemen
73. koeltechnicus/frigorist
74. lichttechnicus
75. luchtregelingsinstallateur
76. monteur-hersteller in toegepaste elektronica
77. monteur-hersteller van antidiefstalsystemen
78. monteur-hersteller van liften
79. pc-technicus
80. radio-en televisiemonteur-hersteller
81. technicus klimaatbeheersing - airconditioning
82. vervaardiger van accumulatoren

Rubriek GRAFISCHE NIJVERHEID
83. desktop publisher
84. drukker-flexograaf
85. fotograaf
86. grafisch vormgever
87. offsetdrukker
88. publiciteitstekenaar
89. reclameschilder
90. typo-drukker
91. webdesigner
92. zeefdrukker

Rubriek HANDEL EN ADMINISTRATIE
93. boekhouder
94. etaleur
95. onthaal- en pr-assistent
96. polyvalent administratief kmo-medewerker
97. programmeur

Rubriek HOUT
98. bouwer van houten boten
99. constructeur van polyvinylchloride ramen, deuren en luiken
100. decorbouwer
101. houtbeeldhouwer-ornamentwerker
102. houtdraaier
103. houtzager
104. meubelmaker
105. meubelstoffeerder
106. restauratievakman van massieve meubelen
107. rietmeubelmaker
108. rolluikmaker
109. schrijnwerker-timmerman
110. standenontwerper-bouwer
111. stoelenmatter
112. vervaardiger van houten koffers voor muziekinstrumenten
113. vervaardiger van keukenmeubelen
114. wijnenmeubelmaker

Rubriek KLEDING EN CONFECTIE
115. bontwerker
116. confectioneur van breiwerk
117. confectioneur van dameskleding
118. confectioneur van dassen, strikken, sjaals
119. confectioneur van herenkleding
120. confectioneur van huishoudlinnen
121. confectioneur van kinderkleding
122. confectioneur van linnengoed
123. confectioneur van plastiekkleding
124. confectioneur van regenkleding
125. confectioneur van sportkledij
126. confectioneur van werkkledij
127. dameskleermaker
128. hand- en machinebreidster
129. handborduurster
130. hemdenmaker
131. herenkleermaker
132. korsettenmaker
133. machineborduurster
134. modeontwerper
135. modiste
136. naaister
137. passementwerker
138. schoenmaker en -hersteller
139. textielreiniger : chemisch reiniger-verver
140. textielreiniger-witwasser

Rubriek KUNST EN AMBACHTEN
141. artisanaal kaarsenmaker
142. bouwer en hersteller van akoestische gitaren
143. clavecimbelbouwer
144. dierenopzetter
145. edelsteenzetter
146. fijnmandenmaker
147. gareelmaker
148. gieter van juwelen van edele metalen
149. glasblazer van sier- en gebruiksvoorwerpen
150. glasetser en glasdecorateur
151. glasinstrumentenmaker
152. glazenier
153. graveur in edele metalen
154. handboekbinder
155. hersteller van muziekinstrumenten
156. horlogemaker-hersteller
157. inlijster
158. juwelier-goudsmid
159. keramist
160. koetsenmaker
161. kunstsmid
162. leerlooier
163. lijstenmaker-vergulder
164. luchtermaker in metaal en glas
165. marokijnbewerker
166. ontwerper van sierraden
167. orgelbouwer
168. pianostemmer en hersteller
169. pottenbakker
170. vervaardiger van fluiten, klarinetten, hobo's en saxofoons
171. vervaardiger-hersteller van poppen
172. wapenhersteller
173. wapensmid
174. zilversmid

Rubriek LAND- EN TUINBOUW
175. bloemen- en plantenteler
176. boomkweker
177. boomverzorger
178. bosbouwuitbater
179. florist
180. fruitteler
181. groenteteler
182. herborist
183. hoefsmid
184. hondenfokker
185. hondeninstructeur
186. hondentrimmer
187. ichtyoloog
188. kruidenteler
189. paardenhouder
190. pluimveehouder
191. tuinaannemer
192. tuinontwerper
193. tuinverzorger
194. valkenier
195. viskweker

Rubriek METAAL EN KUNSTSTOFFEN
196. bewerker van thermoplastische kunststoffen
197. bouwsmid
198. constructeur van buis- en plaatmeubelen
199. constructeur van buisconstructies
200. constructeur van gebinten
201. fabrikant van houtlintzagen
202. gieter
203. installateur van centrale verwarming
204. installateur van gasverwarming met individuele toestellen
205. kopersmid
206. mecanicien
207. mecanicien voor kantoormachines
208. mecanicien voor naaimachines
209. mecanicien voor snij- en weegtoestellen
210. metaalconstructeur
211. monteur-hersteller van pneumatische en hydraulische werktuigen en machines
212. plaatwerker-ketelmaker
213. polyvalent lasser
214. sanitair installateur-loodgieter
215. smid
216. staalgraveur
217. vervaardiger van blad- en spiraalveren
218. vervaardiger van plastieken voorwerpen, apparaten en buizen
219. zandstraler, lakker en metalliseerder van metalen

Rubriek PERSONENZORG
220. begrafenisondernemer
221. medewerker kinderopvang

Rubriek SCHOONHEIDSZORG
222. haarwerker-pruikenmaker-grimeur
223. kapper
224. kunstnagelstylist
225. opticien-brillenmaker
226. orthopedie-schoentechnicus
227. schoonheidsspecialiste
228. tandprothesetechnicus
229. vervaardiger-hersteller van optisch materieel

Rubriek SPORT EN VRIJE TIJD
230. ceremoniemeester

Rubriek TEXTIEL
231. decorateur van textiel
232. hersteller van oosterse tapijten
233. patroontekenaar
234. textieltekenaar
235. textieltekenaar-designer
236. vervaardiger van dekzeilen, tenten, zakken
237. vlaggenmaker
238. wever

Rubriek TRANSPORT
239. autobekleder
240. auto-elektronicus
241. bromfietsmecanicien
242. carrosseriehersteller
243. constructeur en hersteller van autoradiatoren
244. constructeur van speciale carrosserieën voor vracht- en bestelwagens
245. constructeur van vrachtwagen- en aanhangwagenchassis
246. fietsmecanicien
247. garagehouder-hersteller
248. hulpmecanicien garage
249. inrichter van motorhomes, caravans, woonwagens, wooncellen en marktwagens
250. matroos binnenvaart
251. matroos-motordrijver binnenvaart
252. mecanicien voor bouw- en wegenaannemersmateriaal
253. mecanicien voor heftrucks
254. mecanicien voor landbouw- en tuinbouwtrekkers en
255. mecanicien voor lichte schroefvliegtuigen
256. mecanicien voor motorplezierboten
257. mecanicien voor scheepsdieselmotoren
258. monteur-hersteller van hydraulische vrachtwagenkranen
259. motorfietsmecanicien
260. plaatser-hersteller van banden met stuurinrichtingscorrectie
261. scheepshersteller
262. verhuizer
263. vulcaniseerder

Rubriek VOEDING-HORECA
264. bereider van wild en gevogelte
265. brood- en banketbakker
266. chicoreibrander
267. hotelhouder
268. ijsbereider
269. kaasfabrikant
270. koffiebrander
271. molenaar
272. paardenslager
273. restauranthouder
274. slachtafvalbereider
275. slachter
276. slager-spekslager
277. snackbarexploitant
278. suiker- en chocoladebewerker
279. traiteur-banketaannemer
280. visbereider

BIJLAGE Bijlage III/1

Bijlage III/1. Lijst van opleidingen (toestand 1 september 2009)

1° Deeltijds beroepssecundair onderwijs :
a) Modulair georganiseerd - toestand na screening
Assistent productieoperator hout
Behanger
Bekister
Betonhersteller
Binnenschrijnwerker
Bouwplaatsmachinist
Buitenschrijnwerker
Dakafdichter
Dakdekker
Dakdekker leien en pannen
Dakdekker metalen daken
Dakdekker rieten daken
Daktimmerman
Decor- & standenbouwer
Dekvloerlegger
Glaswerker
IJzervlechter
Industrieel isolatiewerker
Industrieel schilder
Industriële verpakker
Interieurbouwer
Karkassenmaker
Machinaal houtbewerker
Medewerker industrieel schilder
Metselaar
Meubelmaker
Meubelstoffeerder
Natuursteenbewerker
Operator in de houtzagerij
Oppervlaktebehandelaar
Paletten- en krattenmaker
Plaatser binnenschrijnwerk
Plaatser buitenschrijnwerk
Plaatser interieurelementen
Plaatser natuursteen
Plaatser parket
Plaatser soepele vloerbekleding
Productiemedewerker hout
Productiemedewerker interieurbouw
Productieoperator hout
Publiciteitsschilder
Rioollegger
Schilder
Schilder-decorateur
Stratenmaker
Stukadoor
Tegelzetter
Torenkraanbestuurder
Voeger
Wegmarkeerder
Werfbediener
Werkplaatsbinnenschrijnwerker
Werkplaatsbuitenschrijnwerker hout
b) Niet-modulair georganiseerd - toestand vóór screening
Rubriek DISTRIBUTIE
Goederenbehandelaar-magazijnier
Goederenbehandelaar-magazijnier-heftruckchauffeur
Goederenbehandelaar-magazijnmedewerker
Verpakkingsoperator
Rubriek ELEKTRICITEIT/ELEKTRONICA
Assistent-podiumtechnieker
Bedrader-bestukker in de elektronica
Elektricien residentiële elektriciteit
Hersteller elektrische huishoudtoestellen
Hulpelektricien industriële installaties
Hulpelektricien residentiële elektriciteit
Industriële monteur van elektrische uitrusting van voertuigen
Installateur alarminstallaties (deze opleiding mag alleen aangeboden worden door centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs die door de bevoegde overheid erkend zijn als opleidingscentrum)
Installateur domotica
Installateur hard- en software
Installateur telecommunicatie
Netwerkassistent
Netwerkoperator
Nijverheidselektricien
Rubriek GRAFISCHE NIJVERHEID
Assistent flexodrukker
Drukafwerker
Drukvoorbereider
Hulpdrukker
Rubriek HANDEL EN ADMINISTRATIE
Administratief helper
Bewakingsagent
Callcentermedewerker
Enquêteur
Helpdeskmedewerker
Host(ess)
Kantoorbediende
Kassier
Maritiem bediende
Rayonchef
Receptieassistent
Winkelbediende
Rubriek KLEDING EN CONFECTIE
Confectiestikster
Operator in de snij- en stikafdeling
Operator in de stikafdeling
Operator in de strijk- en persafdeling
Operator in de wasserij
Patronenmaker
Retoucheerder
Stikster
Rubriek LAND- EN TUINBOUW
Arbeider in bos- en natuurbeheer
Hovenier
Hovenier-aanleg
Hovenier-onderhoud
Medewerker bloemenzaak en tuincentrum
Schaal- en schelpdierenkweker
Tuinbouwarbeider
Tuinbouwer
Rubriek METAAL EN KUNSTSTOFFEN
Aluminiumschrijnwerker
Assistent-hoefsmid
Bediener werktuigmachines
Buizenbewerker
Containerhersteller
Draaier
Draaier-frezer
Frezer
Hoefsmid
Installateur sanitaire installaties
Installateur verwarmingsinstallaties
Kunststofbewerker
Lasser
Lasser-monteur
Lasser-plaatbewerker
MIG/MAG-lasser
Monteur sanitaire installaties
Monteur verwarmingsinstallaties
Onderhoudsmonteur liften
Onderhoudsmonteur machines
Onderhoudswerker in de metaalnijverheid
Operator assemblage
Operator kunststoffen
Procesoperator in de chemische en petrochemische nijverheid
Stellingbouwer
TIG-lasser
Werkplaatsbuitenschrijnwerker aluminium
Werkplaatsbuitenschrijnwerker kunststoffen
Rubriek MILIEU
Recyclagearbeider
Rubriek ONDERHOUD
Industriële schoonmaker
Kermismedewerker
Kermiswerker
Onderhoudswerker gebouwen
Thuishelper
Rubriek PERSONENZORG
Logistiek assistent in de ziekenhuizen
Logistiek helper in de zorginstellingen
Verzorgende
Verzorgende/zorgkundige
Rubriek SCHOONHEIDSZORG
Assistent kapper
Kapper
Rubriek SPORT EN VRIJE TIJD
Animator in de evenementensector
Buurtsportwerker
Onderhoudswerker sportinfrastructuur en -materiaal
Sportbegeleider
Rubriek TEXTIEL
Co-operator textielmachines
Operator textielmachines
Rubriek TRANSPORT
Automecanicien
Carrossier
Fietshersteller
Fietskadermonteur
Hulpmecanicien landbouwmachines
Hulpmecanicien personenwagens
Hulpmecanicien vrachtwagens
Mecanicien lichte verbrandingsmotoren
Machinist mobiele kraan
Onderhoudsmonteur
Pistoolschilder
Plaatslager
Rigger-monteerder
Voorbewerker pistoolschilderen
Vrachtwagenchauffeur
Rubriek VOEDING-HORECA
Bakker-patissier
Bakkersgast
Bankwerker-kneder-ovenman
Grootkeukenmedewerker
Hulpkok
Industrieel maaltijdenbereider
Industriële vleesbewerker
Industriële vleeswarenbereider
Keukenmedewerker
Kok
Marsepein- en chocoladebewerker
Medewerker kamerdienst
Productiemedewerker in de voedingsindustrie
Productieoperator in de voedingsindustrie
Slager
Slagersgast
Uitsnijder-uitbener
Zaal- en keukenmedewerker
Zaalmedewerker
Rubriek ZEEVISSERIJ
Matroos
Rubriekloos
Onthaalgroep
2° Leertijd :
a) Toestand na screening
Assistent productieoperator hout
Behanger
Bekister
Betonhersteller
Binnenschrijnwerker
Boorder
Bouwplaatsmachinist
Buitenschrijnwerker
Dakafdichter
Dakdekker
Dakdekker leien en pannen
Dakdekker metalen daken
Dakdekker rieten daken
Daktimmerman
Decor- & standenbouwer
Dekvloerlegger
Glaswerker
IJzervlechter
Industrieel isolatiewerker
Industrieel schilder
Industriële verpakker
Interieurbouwer
Karkassenmaker
Machinaal houtbewerker
Medewerker industrieel schilder
Metselaar
Meubelmaker
Meubelstoffeerder
Natuursteenbewerker
Operator in de houtzagerij
Oppervlaktebehandelaar
Paletten- en krattenmaker
Plaatser binnenschrijnwerk
Plaatser buitenschrijnwerk
Plaatser interieurelementen
Plaatser natuursteen
Plaatser parket
Plaatser soepele vloerbekleding
Productiemedewerker hout
Productiemedewerker interieurbouw
Productieoperator hout
Publiciteitsschilder
Restauratievakman meubelen
Rioollegger
Scheepsinterieurbouwer
Schilder
Schilder-decorateur
Slotenmaker
Stratenmaker
Stukadoor
Tegelzetter
Torenkraanbestuurder
Voeger
Wegmarkeerder
Werfbediener
Werkplaatsbinnenschrijnwerker
Werkplaatsbuitenschrijnwerker aluminium
Werkplaatsbuitenschrijnwerker hout
Werkplaatsbuitenschrijnwerker kunststoffen
b) Toestand vóór screening
Rubriek DISTRIBUTIE
Ambulante handelaar op de openbare markten
Groothandelaar
Groothandelaar in bakkerijgrondstoffen
Groothandelaar in bier, mineraal water en limonades
Groothandelaar in boter, eieren en melk
Groothandelaar in bouwmaterialen
Groothandelaar in elektrisch materieel
Groothandelaar in fiets-, bromfiets- en motorfietsonderdelen
Groothandelaar in fruit en groenten
Groothandelaar in marokijnwaren
Groothandelaar in papierwaren en kantoorbenodigdheden
Groothandelaar in suikerwaren
Groothandelaar in textielwaren
Groothandelaar in verse zeevis
Groothandelaar in verven en vernissen
Groothandelaar in wijn en geestrijke dranken
Groothandelaar-bereider in kruiderijen voor spekslagerswaren
Handelaar in foerage en stro
Handelaar in inlandse granen
Kaasgroothandelaar
Kleinhandelaar
Logistiek medewerker
Slager-groothandelaar
Tabakgroothandelaar
Veehandelaar
Rubriek ELEKTRICITEIT-ELEKTRONICA
Assistent podiumtechnicus
Automaathersteller
Bordenbouwer
Elektrotechnisch installateur
Elektrowikkelaar
Fabrikant-installateur van lichtreclames
Galvanoplast
Geluidstechnicus
Hersteller van elektrische huishoudapparaten
Industrieel onderhoudstechnicus
Installateur-hersteller van autonavigatiesystemen, autoalarmsystemen en a-v-t voor voertuigen
Koeltechnicus/frigorist
Lichttechnicus
Luchtregelingsinstallateur
Monteur-hersteller in toegepaste elektronica
Monteur-hersteller van antidiefstalsystemen
Monteur-hersteller van liften
Pc-technicus
Radio-en televisiemonteur-hersteller
Technicus klimaatbeheersing - airconditioning
Vervaardiger van accumulatoren
Rubriek GRAFISCHE NIJVERHEID
Desktop publisher
Drukker-flexograaf
Fotograaf
Grafisch vormgever
Offsetdrukker
Publiciteitstekenaar
Reclameschilder
Typo-drukker
Webdesigner
Zeefdrukker
Rubriek HANDEL EN ADMINISTRATIE
Boekhouder
Etaleur
Onthaal- en pr-assistent
Polyvalent administratief kmo-medewerker
Programmeur
Rubriek KLEDING EN CONFECTIE
Bontwerker
Confectiestikster
Confectioneur van breiwerk
Confectioneur van dameskleding
Confectioneur van dassen, strikken, sjaals
Confectioneur van herenkleding
Confectioneur van huishoudlinnen
Confectioneur van kinderkleding
Confectioneur van linnengoed
Confectioneur van plastiekkleding
Confectioneur van regenkleding
Confectioneur van sportkledij
Confectioneur van werkkledij
Dameskleermaker
Hand- en machinebreister
Handborduurster
Hemdenmaker
Herenkleermaker
Korsettenmaker
Machineborduurster
Modeontwerper
Modiste
Naaister
Passementwerker
Schoenmaker en -hersteller
Textielreiniger : chemisch reiniger-verver
Textielreiniger-witwasser
Rubriek KUNST EN AMBACHTEN
Artisanaal kaarsenmaker
Bouwer en hersteller van akoestische gitaren
Clavecimbelbouwer
Dierenopzetter
Edelsteenzetter
Fijnmandenmaker
Gareelmaker
Gieter van juwelen van edele metalen
Glasblazer van sier- en gebruiksvoorwerpen
Glasetser en glasdecorateur
Glasinstrumentenmaker
Glazenier
Graveur in edele metalen
Handboekbinder
Hersteller van muziekinstrumenten
Horlogemaker-hersteller
Inlijster
Juwelier-goudsmid
Keramist
Koetsenmaker
Kunstsmid
Leerlooier
Lijstenmaker-vergulder
Luchtermaker in metaal en glas
Marokijnbewerker
Ontwerper van sierraden
Orgelbouwer
Pianostemmer en hersteller
Pottenbakker
Vervaardiger van fluiten, klarinetten, hobo's en saxofoons
Vervaardiger-hersteller van poppen
Wapenhersteller
Wapensmid
Zilversmid
Rubriek LAND- EN TUINBOUW
Bloemen- en plantenteler
Boomkweker
Boomverzorger
Bosbouwuitbater
Florist
Fruitteler
Groenteteler
Herborist
Hoefsmid
Hondenfokker
Hondeninstructeur
Hondentrimmer
Ichtyoloog
Kruidenteler
Paardenhouder
Pluimveehouder
Tuinaannemer
Tuinontwerper
Tuinverzorger
Valkenier
Viskweker
Rubriek METAAL EN KUNSTSTOFFEN
Bewerker van thermoplastische kunststoffen (vacuümprocédé)
Bouwsmid
Constructeur van buis- en plaatmeubelen
Constructeur van buisconstructies
Constructeur van gebinten
Fabrikant van houtlintzagen
Gieter
Installateur van centrale verwarming
Installateur van gasverwarming met individuele toestellen
Kopersmid
Mecanicien
Mecanicien voor kantoormachines
Mecanicien voor naaimachines
Mecanicien voor snij- en weegtoestellen
Metaalconstructeur
Monteur-hersteller van pneumatische en hydraulische werktuigen en machines
Plaatwerker-ketelmaker
Polyvalent lasser
Sanitair installateur-loodgieter
Smid
Staalgraveur
Vervaardiger van blad- en spiraalveren
Vervaardiger van plastieken voorwerpen, apparaten en buizen
Zandstraler, lakker en metalliseerder van metalen
Rubriek PERSONENZORG
Begrafenisondernemer
Medewerker kinderopvang
Rubriek SCHOONHEIDSZORG
Haarwerker-pruikenmaker-grimeur
Kapper
Kunstnagelstylist
Opticien-brillenmaker
Orthopedie-schoentechnicus
Schoonheidsspecialiste
Tandprothesetechnicus
Vervaardiger-hersteller van optisch materieel
Rubriek SPORT EN VRIJE TIJD
Ceremoniemeester
Rubriek TEXTIEL
Decorateur van textiel
Hersteller van oosterse tapijten
Patroontekenaar
Textieltekenaar
Textieltekenaar-designer
Vervaardiger van dekzeilen, tenten, zakken
Vlaggenmaker
Wever
Rubriek TRANSPORT
Autobekleder
Auto-elektronicus
Bromfietsmecanicien
Carrosseriehersteller
Constructeur en hersteller van autoradiatoren
Constructeur van speciale carrosserieën voor vracht- en bestelwagens
Constructeur van vrachtwagen- en aanhangwagenchassis
Fietsmecanicien
Garagehouder-hersteller
Hulpmecanicien
Inrichter van motorhomes, caravans, woonwagens, wooncellen en marktwagens
Matroos binnenvaart
Matroos-motordrijver binnenvaart
Mecanicien voor bouw- en wegenaannemersmateriaal
Mecanicien voor heftrucks
Mecanicien voor landbouw- en tuinbouwtrekkers en
Mecanicien voor lichte schroefvliegtuigen
Mecanicien voor motorplezierboten
Mecanicien voor scheepsdieselmotoren
Monteur-hersteller van hydraulische vrachtwagenkranen
Motorfietsmecanicien
Plaatser-hersteller van banden met stuurinrichtingscorrectie
Scheepshersteller
Verhuizer
Vulcaniseerder
Rubriek VOEDING-HORECA
Bereider van wild en gevogelte
Brood- en banketbakker
Chicoreibrander
Hotelhouder
IJsbereider
Kaasfabrikant
Koffiebrander
Molenaar
Paardenslager
Restauranthouder
Slachtafvalbereider
Slachter
Slager-spekslager
Snackbarexploitant
Suiker- en chocoladebewerker
Traiteur-banketaannemer
Visbereider

BIJLAGE Bijlage III/2

BIJLAGE Bijlage III/3

BIJLAGE Bijlage III/4

BIJLAGE Bijlage IV

Bijlage 3

 

* Bij BVR van 10 juli 2015, B.S. 12/8/2015 worden in bijlage IV de volgende wijzigingen aangebracht:
"1° rubriek b) wordt vervangen door wat volgt :
"b) Met betrekking tot opleidingen die gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie :
1° besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie kapper;
2° besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie kapper-salonverantwoordelijke;
3° besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 tot erkenning van de beroepskwalificatie behandelaar luchtvracht en bagage.";
2° rubriek c) tot en met f) worden opgeheven".

* Bij BVR van 2 juni 2017, B.S. 6/7/2017 worden in bijlage IV aan rubriek b) de punten 4°, 5°, 6°, 7° en 8° toegevoegd, die luiden als volgt :
"4° besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinaanleg;
5° besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinbeheer;
6° besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker textielverzorging;
7° besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie operator textielverzorging;
8° besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie tuinaanlegger/groenbeheerder.".

BIJLAGE Bijlage V

BIJLAGE Bijlage V/1

BIJLAGE Bijlage V/2

BIJLAGE Bijlage V/3

BIJLAGE Bijlage V/4

BIJLAGE Bijlage V/5

BIJLAGE Bijlage V/6

BIJLAGE Bijlage V/7

BIJLAGE Bijlage V/7

BIJLAGE Bijlage V/8

BIJLAGE Bijlage VI

Bijlage 12

vervolg bijlage 12

vervolg bijlage 12

vervolg bijlage 12

vervolg bijlage 12

vervolg bijlage 12
Voor de opleidingen in de leertijd, limitatief vermeld in artikel 6, eerste lid, 6°, a) tot en met d) gelden als referentiekader en afgeleide doelen voor de beroepsgerichte vorming, de door de Vlaamse Regering, na advies van de Vlaamse Onderwijsraad, goedgekeurde opleidingskaarten voor de gelijknamige opleidingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

BIJLAGE Bijlage VI/1

BIJLAGE Bijlage VI/2

BIJLAGE Bijlage VII

Attest van verworven competenties (deeltijds beroepssecundair onderwijs)

Bijlage VII

* Bij BVR van 10 juli 2015, B.S. 12 augustus 2015, wordt bijlage VII met ingang van 1 september 2015 als volgt gewijzigd:
"aan de rubriek "Aandacht"  wordt de volgende bepaling toegevoegd :
"als het certificaat wordt uitgereikt in een opleiding die gebaseerd is op een beroepskwalificatie, wordt onder het opschrift "Certificaat" de volgende bepaling toegevoegd en wordt, naargelang van het geval, 2, 3 dan wel 4 als niveau vermeld :
Bewijs van beroepskwalificatie niveau ... van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau ... van het Europese kwalificatiekader" "

* Bij BVR van 10 juli 2015, B.S. 28 augustus 2015, wordt aan bijlage VII een rubriek toegevoegd die luidt als volgt:
"Aandacht: als het certificaat wordt uitgereikt in de opleiding Zorgkundige, dan wordt de zin "Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd" vervangen door de zin "Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd met inbegrip van het KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.".

BIJLAGE Bijlage VIII

Deelcertificaat (deeltijds beroepssecundair onderwijs)

BIJLAGE Bijlage IX

Certificaat (deeltijds beroepssecundair onderwijs)

BIJLAGE Bijlage X

Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs (deeltijds beroepssecundair onderwijs)

BIJLAGE Bijlage XI

Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs (deeltijds beroepssecundair onderwijs)

BIJLAGE Bijlage XII

Diploma van secundair onderwijs (derde graad) (deeltijds beroepssecundair onderwijs)

Bijlage XII

*Bij BVR van 10 juli 2015, B.S. 12 augustus 2015, wordt bijlage XII met ingang van 1 september 2015 als volgt gewijzigd:
"aan de rubriek "Aandacht"  wordt de volgende bepaling toegevoegd :
"als het certificaat wordt uitgereikt in een opleiding die gebaseerd is op een beroepskwalificatie, wordt onder het opschrift "Certificaat" de volgende bepaling toegevoegd en wordt, naargelang van het geval, 2, 3 dan wel 4 als niveau vermeld :
Bewijs van beroepskwalificatie niveau ... van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau ... van het Europese kwalificatiekader" "

*Bij BVR van 10 juli 2015, B.S. 28 augustus 2015, wordt aan bijlage XII met ingang van 1 september volgende rubriek toegevoegd:
"Aandacht: als het certificaat wordt uitgereikt in de opleiding Zorgkundige dan wordt de zin "Zij bevestigen dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd" vervangen door de zin "Zij bevestigen dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd met inbegrip van het KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.".

BIJLAGE Bijlage XIII

Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer (deeltijds beroepssecundair onderwijs)


Bijlage XIII

*Bij BVR van 10 juli 2015, B.S. 28 augustus 2015, wordt aan bijlage XIII met ingang van 1 september volgende rubriek toegevoegd:
"Aandacht: als het getuigschrift leertijd wordt uitgereikt in de opleiding Zorgkundige dan wordt de zin "Zij bevestigen dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd" vervangen door de zin "Zij bevestigen dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd met inbegrip van het KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.".

BIJLAGE Bijlage XIV

BIJLAGE Bijlage XV

BIJLAGE Bijlage XVI

BIJLAGE Bijlage XVII

BIJLAGE Bijlage XVIII

BIJLAGE Bijlage XIX

BIJLAGE Bijlage XX

...