OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de vroedkunde van de Artesis Hogeschool Antwerpen

  • goedkeuringsdatum
    06 MAART 2009
  • publicatiedatum
    B.S.09/04/2009
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 1 van ditzelfde besluit

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de tijdelijke erkenning van opleidingen in het hoger onderwijs;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart} definitief vastgestelde accreditatierapport van 17 november 2008 met een negatief eindoordeel voor de opleiding bachelor in de vroedkunde van de Artesis Hogeschool Antwerpen;

Gelet op het aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning, ingediend op 9 december 2008 door de Artesis Hogeschool Antwerpen;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 20 januari 2009 en op de instemming met de aanbevelingen van de Erkenningscommissie door de Artesis Hogeschool Antwerpen, gegeven op 3 februari 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiƫn, gegeven op 23 februari 2009;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De opleiding bachelor in de vroedkunde van de Artesis Hogeschool Antwerpen krijgt een tijdelijke erkenning.

Die tijdelijke erkenning geldt voor een periode van drie jaar, die ingaat vanaf het begin van het academiejaar 2009-2010 en vervalt op het einde van het academiejaar 2011-2012.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.