Bijzonder decreet betreffende [1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
de Hogere Zeevaartschool1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
]

  • goedkeuringsdatum
    20 FEBRUARI 2009
  • publicatiedatum
    B.S.29/04/2009
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/10/2013

COORDINATIE

(1) Bijz. Decr. van 13/07/2012 (B.S. 17/09/2012)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Bijzonder decreet tot inrichting van de Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool en tot overdracht van de inrichtende macht van het hoger zeevaartonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Dit bijzonder decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

[1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
De Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool wordt op 1 oktober 2013 van rechtswege omgevormd tot een publiekrechtelijke hogeschool Hogere Zeevaartschool, waarvan de bestuurlijke organisatie en de werking beantwoorden aan de eisen, gesteld bij of krachtens dit bijzonder decreet.1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
]

Art. 3.

De [1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
...1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
] Hogere Zeevaartschool heeft haar bestuurszetel in het administratief arrondissement Antwerpen.

Art. 4.

§ 1. [1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
Titel 3 van het bijzonder decreet van 13 juli 2012 tot regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen is van overeenkomstige toepassing.1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
]

§ 2. [1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
Bij de omvorming, vermeld in artikel 2,1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
] blijven de Nederlandstalige en de Franstalige afdeling behouden. De Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool richt de opleidingen die voorheen ressorteerden onder het hoger zeevaartonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zowel in het Nederlands als in het Frans in.

HOOFDSTUK II. - De bestuursorganen

Afdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 5.

De bestuursorganen van de [1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
...1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
] Hogere Zeevaartschool zijn : [1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
het inrichtingsorgaan, het bestuursorgaan1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
] en de algemeen directeur.

Afdeling II. - [1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
Het inrichtingsorgaan1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
]

Art. 6 t.e.m. 11.

[1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
...1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
]

Art. 12.

[1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012

De artikelen 10 tot en met 28 van het bijzonder decreet van 13 juli 2012 tot regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen] zijn van overeenkomstige toepassing.

In afwijking van artikel 13, eerste lid, van het bijzonder decreet, vermeld in het eerste lid, geldt dat het inrichtingsorgaan vijftien leden omvat.

Negen leden behoren tot de bestuurlijke geleding of worden overeenkomstig artikel 18, tweede lid, van het bijzonder decreet, vermeld in het eerste lid, geacht te behoren tot de bestuurlijke geleding. In afwijking van artikel 15, eerste lid, van voormeld bijzonder decreet geldt dat :

1° de vertegenwoordigers van door het organiek reglement aangewezen instanties uitsluitend bestaan uit ten minste drie leden, voorgedragen door de universiteit van de associatie waartoe de Hogere Zeevaartschool behoort;

2° de gezaghebbende personen uit de sociale, economische en culturele milieus uitsluitend bestaan uit ten minste drie vertegenwoordigers van de maritieme sector.

De personeelsgeleding omvat vier leden en de studentengeleding omvat twee leden.

1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
]

Afdeling III. - [1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
Het bestuursorgaan1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
]

Art. 13.

[1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
...1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
]

Art. 14.

[1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
De artikelen 29 tot en met 37 van het bijzonder decreet van 13 juli 2012 tot regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen zijn van overeenkomstige toepassing.1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
]

Afdeling IV. - De algemeen directeur

Art. 15.

[1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
De artikelen 38 en 39 van het bijzonder decreet van 13 juli 2012 tot regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen zijn1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
] van overeenkomstige toepassing.

In afwijking van het eerste lid wordt de directeur van de Hogere Zeevaartschool die benoemd was in dat ambt op 31 december 2008, ambtshalve aangesteld als eerste algemeen directeur.

Art. 16.

[1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
...1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
]

HOOFDSTUK III. - [1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
Interne controle, interne audit en toezicht, Commissie van beroep1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
]

Art. 17.

[1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012

De artikelen 40 tot en met 42 van het bijzonder decreet van 13 juli 2012 tot regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen zijn van overeenkomstige toepassing.

1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
]

HOOFDSTUK IV. - Overdrachtsbepalingen

Art. 18.

[1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012

Voorafgaand aan de omvorming, vermeld in artikel 2, legt de raad van bestuur van de Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool de regelingen, vermeld in artikel 69 van het bijzonder decreet van 13 juli 2012 tot regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen vast.

De regelingen inzake rechtsopvolging, vermeld in de artikelen 63 tot en met 68 van het bijzonder decreet van 13 juli 2012 tot regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen, zijn van overeenkomstige toepassing.

1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
]

Art. 19 t.e.m. 21.

[1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
...1Bijz. Decr. van 13/07/2012
B.S. 17/09/2012
]

HOOFDSTUK V. - Wijzigingsbepalingen

Art. 22.

In hoofdstuk VI, artikel 61vicies quinquies, § 1, van het bijzonder decreet van.13 juli 1994 betreffende de Vlaamse Autonome Hogescholen worden na de woorden "zoals bedoeld in artikel 61bis " de woorden "en in artikel 2 van het bijzonder decreet van 20 februari 2009 tot inrichting van de Vlaamse autonome hogeschool Hogere Zeevaartschool en tot overdracht van de inrichtende macht van het hoger zeevaartonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap" toegevoegd.

HOOFDSTUK VI. - Inwerkingtreding

Art. 23.

Dit bijzonder decreet treedt in werking op 1 januari 2009.