Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding Master of Space Studies als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent

  • goedkeuringsdatum
    20 FEBRUARI 2009
  • publicatiedatum
    B.S.30/04/2009
  • datum laatste wijziging
    30/04/2009

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 27, § 1, 6°, 8°, 12°, 13°, 14°, 15°, artikel 30, 5°, 7°, 11°, 12°, 13°,14°, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikel 61, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de decreten van 30 april 2004 en 16 juni 2006, en artikel 62, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de indiening van aanvragen voor nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005 houdende de machtiging tot uitvoering en bekrachtiging van sommige regelingen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart};

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 30 mei 2008;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart}, vastgesteld op 22 januari 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 februari 2009;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De master-na-masteropleiding Master of Space Studies wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent. De opleiding is ondergebracht in het gecombineerd studiegebied Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, Economische en toegepaste economische wetenschappen, Wetenschappen, Toegepaste (biologische) wetenschappen en Geneeskunde. De studieduur van de opleiding bedraagt 60 studiepunten. De onderwijstaal is Engels. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2009-2010 georganiseerd worden.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.