OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 voor wervingsambten in het onderwijs en voor sommige functies in de basiseducatie

  • goedkeuringsdatum
    24 APRIL 2009
  • publicatiedatum
    B.S.16/06/2009
  • datum laatste wijziging
    14/04/2017

COORDINATIE

B.Vl.R. 23-7-2010 - B.S. 25-8-2010

B.Vl.R. 3-7-2015 - B.S. 4-8-2015

opgeheven door B.Vl.R. 10-3-2017 - B.S. 14-4-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 en artikel 87, § 1;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, artikel 56ter;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 74quater;

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs-XIV, artikel X.40;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 19 juni 1967 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen vereist van de kandidaten voor de wervingsambten van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen vereist van de kandidaten voor wervingsambten van het administratief personeel van de onderwijsinstellingen en van de psycho-medisch-sociale centra van de Vlaamse Gemeenschap en voor de gesubsidieerde betrekkingen van het administratief personeel in de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen muziek, woordkunst en dans;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichting beeldende kunst;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 1997 tot bepaling van de voorwaarden en de vorm van het conformiteitsattest voor wervingsambten in het onderwijs ter uitvoering van de Europese Richtlijnen 89/48, 92/51 en 2001/19;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 juni 2008;

Gelet op protocol nr. 680 van 7 november 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 445 van 7 november 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité gesubsidieerd vrij onderwijs;

Gelet op protocol nr. 12 van 11 december 2008 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor de Basiseducatie, vermeld in het decreet van 10 oktober 2008 tot oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs;

Gelet op het advies 45.839/1 van de Raad van State, gegeven op 12 maart 2009, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, zoals gewijzigd bij de Richtlijn 2006/100/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 november 2006, bij de Verordening (EG) nr. 1430/2007 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 december 2007, bij de Verordening (EG) nr. 755/2008 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 31 juli 2008 en bij de Verordening (EG) nr. 1137/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2008.

De omzetting heeft betrekking op wervingsambten in het onderwijs en op sommige functies in de basiseducatie.

Art. 2.

In dit besluit wordt verstaan onder :

1° de richtlijn : de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties;

2° het conformiteitsattest : de administratieve verklaring waarin staat dat een persoon, hierna aanvrager genoemd, de toegang wordt verleend tot één of meerdere ambten of functies als vermeld in artikel 3, in uitvoering van de richtlijn;

3° derde land : een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER) en niet behoort tot de volgende groep van landen : IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland vanaf het ogenblik dat de richtlijn op deze landen van toepassing is.

Art. 3.

De houders van een diploma of getuigschrift dat in een derde land uitgereikt is, kunnen ontvankelijke aanvragen indienen om een conformiteitsattest te krijgen op voorwaarde dat zij in het betrokken beroep een beroepservaring van drie jaar hebben op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die het betrokken diploma of getuigschrift heeft erkend, en de betrokken lidstaat deze beroepservaring bevestigt.

Art. 4.

Het conformiteitsattest slaat enkel op de wervingsambten die zijn vastgelegd in de reglementaire bepalingen getroffen in uitvoering van de decreten die de rechtspositie bepalen van de personeelsleden van het onderwijs en op de functies in de centra voor basiseducatie met uitzondering van de functie van directeur.

Art. 5.

Voor de wervingsambten arts, psycholoog, kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist en verpleger wordt de erkenning voor toegang tot en uitoefening van het beroep, afgeleverd door de overheidsdienst die bevoegd is voor het overeenstemmende gereglementeerde beroep dat opgenomen is in de Europese Richtlijn 2005/36, beschouwd als een conformiteitsattest zoals vermeld in dit besluit.

Art. 6.

Het conformiteitsattest wordt beschouwd als een bekwaamheidsbewijs van de categorie « vereiste bekwaamheidsbewijzen » zoals bepaald in de koninklijke besluiten en de besluiten van de Vlaamse Regering, vermeld in artikelen 16 t.e.m. 25.

Art. 7.

Het conformiteitsattest vermeldt de redenen waarom de aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor de toepassing van de richtlijn.

Het conformiteitsattest vermeldt ten minste de volgende gegevens van de aanvrager :

1° de naam en voornaam;

2° de geboortedatum en -plaats.

Het conformiteitsattest vermeldt ten minste de volgende gegevens over de wervingsambten en functies waartoe de aanvrager toegang wordt verleend :

1° de ambten of de functies met de desgevallend daaraan verbonden [vakken en/of specialiteiten en/of leerjaren en/of opleidingen en/of modules] waartoe aan de aanvrager toegang wordt verleend;

2° de salarisschaal of salarisschalen verbonden aan de ambten op datum van het conformiteitsattest;

3° de beroepstitel en de wettelijke opleidingstitel, met de eventuele afkorting ervan, verleend in het land van oorsprong of herkomst samen met de naam en plaats van de instelling of van de examencommissie die deze titel heeft verleend.

Het conformiteitsattest wordt bekleed met het zegel van de Vlaamse Gemeenschap.

B.Vl.R. van 23-7-2010

Art. 8.

De aanvragers die houder zijn van een beroepskwalificatie als vermeld in artikel 11, a), b) en c) van de richtlijn dienen hun aanvraag in bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

De aanvragers die houder zijn van een beroepskwalificatie als vermeld in artikel 11, d) en e) van de richtlijn dienen hun aanvraag in bij [het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen].

B.Vl.R. van 3-7-2015

Art. 9.

§ 1. De aanvraag bij de instanties, vermeld in artikel 8, gebeurt op basis van een dossier met ten minste de volgende documenten voor zover van toepassing :

1° het aanvraagformulier;

2° het nationaliteitsbewijs dat men EU-onderdaan is of onderdaan van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland vanaf het ogenblik dat de richtlijn op deze landen van toepassing is of de geldige reden waarom de aanvrager verzoekt van deze nationaliteitseis af te wijken;

3° een kopie van de diploma's of getuigschriften vermeld in het aanvraagformulier met het bijhorende diploma- of getuigschriftsupplement. Dit diploma of getuigschrift moet blijk geven van een beroepskwalificatieniveau dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau onmiddellijk voorafgaand aan het door de Vlaamse Gemeenschap vereiste niveau als vermeld in artikel 11 van de richtlijn;

4° een verklaring, van een bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het diploma of getuigschrift werd uitgereikt, waaruit blijkt dat de kandidaat op basis van het voorgelegde diploma of getuigschrift in die lidstaat het gesolliciteerde ambt met de desgevallend daaraan verbonden [vakken en/of specialiteiten en/of leerjaren en/of opleidingen en/of modules] kan uitoefenen;

5° een verklaring van een bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het diploma of getuigschrift werd uitgereikt, waaruit blijkt dat de kandidaat gemachtigd is de wettelijke opleidingstitel, met de eventuele afkorting ervan, te dragen;

6° een verklaring van een bevoegde autoriteit van de lidstaat waaruit blijkt dat het diploma of getuigschrift van de aanvrager, behaald in een derde land, erkend is als toegang tot het desbetreffende gereglementeerde beroep en dat bevestigt dat betrokkene over de vereiste beroepservaring beschikt;

7° documenten die relevante beroepservaring kunnen aantonen.

§ 2. Indien de aanvrager de documenten, vermeld in § 1, 4° en 5° niet kan verstrekken worden ze opgevraagd bij de bevoegde autoriteit zoals gedefinieerd in de richtlijn.

§ 3. De diensten van de Agentschappen kunnen steeds bijkomende informatie opvragen.

§ 4. Indien de documenten en informatie, vermeld in dit artikel, niet in het Nederlands zijn opgesteld, kunnen de diensten van de Agentschappen vragen ze te laten vertalen door een beëdigd vertaler gevestigd in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte.

§ 5. De diensten van de Agentschappen bevestigen de ontvangst en de volledigheid van het dossier aan de aanvrager binnen de vijftien kalenderdagen.

B.Vl.R. van 23-7-2010

Art. 10.

De aanvraag van de houder van een beroepskwalificatie als vermeld in artikel 11, a), b) en c) van de richtlijn wordt beoordeeld door de administrateur-generaal van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. De aanvraag van de houder van een beroepskwalificatie als vermeld in artikel 11), d) en e) van de richtlijn wordt beoordeeld door de administrateur-generaal van [het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen].

B.Vl.R. van 3-7-2015

Art. 11.

De administrateur-generaal van het Agentschap voor Onderwijsdiensten of de administrateur-generaal van [het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen] kan slechts één van de volgende beslissingen nemen :

1° een conformiteitsattest wordt afgeleverd;

2° een conformiteitsattest wordt niet afgeleverd omdat de aanvrager nog aangeduide tekorten moet wegwerken via compenserende maatregelen als vermeld in artikel 14. Deze beslissing wordt gemotiveerd;

3° een conformiteitsattest wordt niet afgeleverd omdat de toepassingsvoorwaarden van de richtlijn niet vervuld zijn. Deze beslissing wordt gemotiveerd.

B.Vl.R. van 3-7-2015

Art. 12.

De beslissing van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Onderwijsdiensten of van de administrateur-generaal van [het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen], in uitvoering van artikel 10, wordt genomen binnen een termijn van dertig kalenderdagen die aanvangt op het moment dat het dossier volledig is.

B.Vl.R. van 3-7-2015

Art. 13.

De tekorten, vermeld in artikel 11, 2°, kunnen, conform artikel 14 van de richtlijn, slechts een van de volgende zijn :

1° een verschil in duur van de opleiding, die ten minste één jaar of 60 ECTS punten korter is dan de duur van de in de Vlaamse Gemeenschap vereiste opleiding;

2° wezenlijk verschillende vakken en/of wezenlijke verschillen in de beroepsinhoud.

Art. 14.

De tekorten, vermeld in artikel 11, kunnen, volgens de modaliteiten van artikel 14 van de richtlijn, gecompenseerd worden op een van de volgende wijzen :

1° succesvol een proeve van bekwaamheid afleggen;

2° succesvol een aanpassingsstage van ten hoogste drie jaar doorlopen.

Indien de aanvrager ten minste drie jaar relevante beroepservaring bezit, dan wordt betrokkene geacht aan deze compenserende maatregelen te voldoen.

De examencommissies van de Vlaamse Gemeenschap of de onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs nemen de proeve van bekwaamheid, vermeld in 1°, af.

De administrateur-generaal van het Agentschap voor Onderwijsdiensten of de administrateur-generaal van [het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen] beslist op basis van het stageverslag van de instelling waar de stage doorlopen is of deze aanpassingsstage heeft voldaan als compenserende maatregel om de vastgestelde tekorten weg te werken.

B.Vl.R. van 3-7-2015

Art. 15.

Van zodra de aanvrager de aangeduide tekorten via de compenserende maatregelen succesvol weggewerkt heeft wordt het conformiteitsattest uitgereikt.

Art. 16.

In artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 juni 1967 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen vereist van de kandidaten voor de wervingsambten van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 en 15 april 1997, worden de woorden ... vervangen door de woorden ...

Art. 17.

In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 1997, worden de woorden ... vervangen door de woorden ...

Art. 18.

In artikel 1, § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen vereist van de kandidaten voor wervingsambten van het administratief personeel van de onderwijsinstellingen en van de psycho-medisch-sociale centra van de Vlaamse Gemeenschap en voor de gesubsidieerde betrekkingen van het administratief personeel in de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 mei 1995 en 15 april 1997, worden de woorden ... vervangen door de woorden ...

Art. 19.

In artikel 4, § 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 april 1997 en 23 september 2005, worden de woorden ... vervangen door de woorden ...

Art. 20.

In artikel 5, § 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 april 1997 en 30 september 2005, worden de woorden ... vervangen door de woorden ...

Art. 21.

In artikel 4, § 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraar, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 april 1997 en 1 september 2006, worden de woorden ... vervangen door de woorden ...

Art. 22.

In artikel 5, § 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 april 1997 en 30 september 2005, worden de woorden ... vervangen door de woorden ...

Art. 23.

In artikel 4, § 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen muziek, woordkunst en dans, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 april 1997 en 8 september 2006, worden de woorden ... vervangen door de woorden ...

Art. 24.

In artikel 4, § 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichting beeldende kunst, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 april 1997 en 8 september 2006, worden de woorden ... vervangen door de woorden ...

Art. 25.

In artikel 2, § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2007, worden de woorden ... vervangen door de woorden ...

Art. 26.

In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008, wordt punt 12° vervangen door wat volgt : ...

Art. 27.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 1997 tot bepaling van de voorwaarden en vorm van het conformiteitsattest voor wervingsambten in het onderwijs ter uitvoering van de Europese Richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG en 2001/19, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 en 24 februari 2006, wordt opgeheven.

Art. 28.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.