Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    13 FEBRUARI 2009
  • publicatiedatum
    B.S.03/07/2009
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    03/07/2009

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 44, § 1, vervangen bij het decreet van 14 februari 2003;

Gelet op het decreet van 18 januari 2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, artikel 3, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 1996 tot bepaling van de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen van de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs, bekrachtigd bij het decreet van 24 juli 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 1997 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs, bekrachtigd bij het decreet van 15 juli 1997;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, bekrachtigd bij het decreet van 18 januari 2002;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 21 mei, 26 mei, 5 juni, 9 september, 23 september en 24 september 2008;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2008;

Gelet op advies 45.697/1 van de Raad van State, gegeven op 15 januari 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.

De vakoverschrijdende eindtermen en de vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen van het gewoon secundair onderwijs zijn vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

HOOFDSTUK II. - Wijzigingsbepalingen

Afdeling I. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 1996 tot bepaling van de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen van de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs

Art. 2.

In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 1996 tot bepaling van de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen van de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs, bekrachtigd bij het decreet van 24 juli 1996, worden de woorden "de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen" vervangen door de woorden "de vakgebonden eindtermen en de vakgebonden ontwikkelingsdoelen".

Art. 3.

Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : "Artikel 1. De vakgebonden eindtermen en de vakgebonden ontwikkelingsdoelen van de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs worden vastgesteld in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd.".

Art. 4.

In de bijlage bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 dat werd bekrachtigd bij het decreet van 9 maart 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1°de eindtermen "natuurwetenschappen of fysica en/of biologie en/of wetenschappelijk werk" worden vervangen door de eindtermen die zijn vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;

2° de eindtermen "moderne vreemde talen : Frans - Engels" worden vervangen door de eindtermen die zijn vermeld in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd;

3° de eindtermen "Nederlands" worden vervangen door de eindtermen die zijn vermeld in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd;

4° de eindtermen "technologische opvoeding" worden vervangen door de eindtermen die zijn vermeld in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd;

5° de vakoverschrijdende eindtermen worden opgeheven;

6° de ontwikkelingsdoelen "Nederlands" worden vervangen door de ontwikkelingsdoelen die zijn vermeld in bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd;

7° de ontwikkelingsdoelen "natuurwetenschappen of fysica en/of biologie en/of wetenschappelijk werk" worden vervangen door de ontwikkelingsdoelen die zijn vermeld in bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd;

8° de ontwikkelingsdoelen "technologische opvoeding" worden vervangen door de ontwikkelingsdoelen die zijn vermeld in bijlage 8, die bij dit besluit is gevoegd;

9° de ontwikkelingsdoelen "Frans" worden vervangen door de ontwikkelingsdoelen die zijn vermeld in bijlage 9, die bij dit besluit is gevoegd;

10° de vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen worden opgeheven.

...

Afdeling III. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs

Art. 6.

In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, bekrachtigd bij het decreet van 18 januari 2002, worden de woorden "de eindtermen" vervangen door de woorden "de vakgebonden eindtermen".

Art. 7.

In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt : "§ 1. De vakgebonden eindtermen voor het eerste en tweede leerjaar samen van respectievelijk de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs worden vastgesteld in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd.";

2° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 8.

In de bijlage bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de tweede graad ASO worden de eindtermen "moderne vreemde talen : Frans - Engels" vervangen door de eindtermen die zijn vermeld in bijlage 16, die bij dit besluit is gevoegd;

2° in de tweede graad KSO worden de eindtermen "moderne vreemde talen : Frans - Engels" vervangen door de eindtermen die zijn vermeld in bijlage 17, die bij dit besluit is gevoegd;

3° in de tweede graad TSO worden de eindtermen "moderne vreemde talen : Frans - Engels" vervangen door de eindtermen die zijn vermeld in bijlage 18, die bij dit besluit is gevoegd;

4° in de derde graad ASO worden de eindtermen "moderne vreemde talen : Frans - Engels" vervangen door de eindtermen die zijn vermeld in bijlage 19, die bij dit besluit is gevoegd;

5° in de derde graad KSO worden de eindtermen "moderne vreemde talen : Frans - Engels" vervangen door de eindtermen die zijn vermeld in bijlage 20, die bij dit besluit is gevoegd;

6° in de derde graad TSO worden de eindtermen "moderne vreemde talen : Frans - Engels" vervangen door de eindtermen die zijn vermeld in bijlage 21, die bij dit besluit is gevoegd;

7° de vakoverschrijdende eindtermen van de tweede graad en de vakoverschrijdende eindtermen van de derde graad worden opgeheven.

HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 9.

De eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het vak "technologische opvoeding", vermeld in artikel 4, 4° en 8°, worden de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het vak "techniek" waarin technologische opvoeding op 1 september 2010 wordt omgezet.

Art. 10.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad dd. 3-7-2009, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.