Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    30 APRIL 2009
  • publicatiedatum
    B.S.08/07/2009
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    08/07/2009

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs wordt bekrachtigd.

Art. 3.

De eindtermen en ontwikkelingsdoelen, vermeld in artikel 2, treden in werking vanaf het schooljaar 2010-2011, met uitzondering van :

1° de eindtermen "moderne vreemde talen : Frans - Engels" van de tweede graad ASO, KSO en TSO, die in werking treden vanaf het schooljaar 2012-2013;

2° de eindtermen "moderne vreemde talen : Frans - Engels" van de derde graad ASO, KSO en TSO, die in werking treden vanaf het schooljaar 2014-2015.