Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    08 MEI 2009
  • publicatiedatum
    B.S.28/08/2009
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    30/12/2019

COORDINATIE

(1) Decr. van 18/12/2009 (B.S. 30/12/2009) detail
Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010
;

(2) Decr. van 18/12/2009 (B.S. 29/01/2010) detail
Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009
;

(3) Decr. van 09/07/2010 (B.S. 31/08/2010)

(4) B.Vl.R. van 17/12/2010 (B.S. 24/06/2011)

(5) Decr. van 01/07/2011 (B.S. 30/08/2011)

(6) Decr. van 08/07/2011 (B.S. 25/07/2011)

(7) Decr. van 01/06/2012 (B.S. 22/06/2012)

(8) Decr. van 29/06/2012 (B.S. 27/07/2012)

(9) Decr. van 13/07/2012 (B.S. 24/07/2012)

(10) Decr. van 21/12/2012 (B.S. 31/12/2012) detail
Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013
;

(11) Decr. van 21/12/2012 (B.S. 19/02/2013) detail
Decreet betreffende het onderwijs XXII
;

(12) Decr. van 05/07/2013 (B.S. 30/07/2013)

(13) Decr. van 19/07/2013 (B.S. 27/08/2013)

(14) Decr. van 20/12/2013 (B.S. 31/12/2013)

(15) Decr. van 21/03/2014 (B.S. 28/08/2014)

(16) Decr. van 25/04/2014 (B.S. 25/09/2014)

(17) Decr. van 19/12/2014 (B.S. 30/12/2014) detail
Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015
;

(18) Decr. van 19/12/2014 (B.S. 27/01/2015) detail
Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs
;

(19) Decr. van 19/06/2015 (B.S. 17/07/2015) detail
Decreet tot wijziging van sectorale decreten naar aanleiding van de integratie van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie in het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
;

(20) Decr. van 19/06/2015 (B.S. 21/08/2015) detail
Decreet betreffende het onderwijs XXV
;

(21) Decr. van 17/06/2016 (B.S. 10/08/2016)

(22) Decr. van 23/12/2016 (B.S. 13/02/2017)

(23) B.Vl.R. van 28/10/2016 (B.S. 29/12/2016)

(24) Decr. van 16/06/2017 (B.S. 18/08/2017)

(25) Decr. van 23/03/2018 (B.S. 16/04/2018)

(26) Decr. van 27/04/2018 (B.S. 25/06/2018)

(27) Decr. van 08/06/2018 (B.S. 26/06/2018)

(28) Decr. van 15/06/2018 (B.S. 17/08/2018)

(29) Decr. van 07/12/2018 (B.S. 19/12/2019)

(30) Decr. van 15/03/2019 (B.S. 08/05/2019)

(31) Decr. van 05/04/2019 (B.S. 24/06/2019)

(32) Decr. van 20/12/2019 (B.S. 30/12/2019)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs.

DEEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder :

1° basisonderwijs : het gewoon en buitengewoon basisonderwijs;

2° bestuur : het orgaan dat voor de onderwijsinstelling of het CLB de bestuurshandelingen verricht, overeenkomstig de door de wet, het decreet, het bijzonder decreet of de statuten toegewezen bevoegdheden;

3° CLB : een centrum voor leerlingenbegeleiding [26Decr. van 27/04/2018
B.S. 25/06/2018
als vermeld in artikel 2, 3°, van het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding26Decr. van 27/04/2018
B.S. 25/06/2018
]

4° consortium : het consortium zoals vermeld in artikel 2, 8°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenonderwijs;

5° competenties : de kennis, vaardigheden en attitudes die het personeelslid nodig heeft om zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen;

6° decretale en reglementaire bepalingen inzake minimumdoelen : de specifieke reglementering per onderwijsniveau inzake ontwikkelingsdoelen, eindtermen, basiscompetenties, leerplannen, handelingsplannen, minimumleerplannen en minimumlessenroosters;

7° deeltijds kunstonderwijs : [23B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
het deeltijds kunstonderwijs23B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
] ;

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
7° /1 doorlichting : elke vorm van kwaliteitstoezicht door de onderwijsinspectie die resulteert in een verslag en in een advies aan de Vlaamse Regering over de voorlopige erkenning of erkenning van de instelling of van afzonderlijke structuuronderdelen;25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

8° erkenningsvoorwaarden : de wettelijke of decretale voorwaarden waaraan een onderwijsinstelling moet voldoen om aan haar leerlingen of cursisten de van rechtswege geldende studiebewijzen toe te kennen;

9° gezondheidsindex : het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen;

10° hoger beroepsonderwijs : het onderwijs zoals vermeld in het decreet van 30 april 2009 betreffende het hoger beroepsonderwijs;

11° instelling : onderwijsinstelling of CLB;

12° nascholing : het geheel van vormingsactiviteiten die tot doel hebben de kennis, vaardigheden en attitudes die personeelsleden tijdens hun opleiding of tijdens hun werkervaring hebben verworven, te verbreden en te verdiepen met het oog op hun verdere professionalisering;

13° onderwijsinstelling : een pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt en waaraan een uniek instellingsnummer toegekend is;

14° onderwijskoepels : een van volgende representatieve groeperingen van inrichtende machten van gesubsidieerde instellingen :

a) Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap;

b) Provinciaal Onderwijs Vlaanderen;

c) Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs;

d) Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen;

e) Vlaams Onderwijs Overlegplatform;

f) Federatie van Steinerscholen in Vlaanderen;

g) Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk onderwijs VZW;

15° organieke betrekkingen : het geheel van organieke betrekkingen, omgerekend in voltijdse eenheden, waarop de instelling recht heeft bij toepassing van de bestaande reglementering voor de personeelscategorieën, vermeld in :

a) artikel 2, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, met uitzondering van het personeel van de pedagogische begeleidingsdienst en het statutair meesters-, vak- en dienstpersoneel;

b) artikel 4, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;

16° pedagogische begeleiding : de externe professionele ondersteuning van onderwijsinstellingen en CLB's in hun zorg voor kwaliteitsonderwijs en kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding;

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018

16° /1 referentiekader onderwijskwaliteit : het kader dat de verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs door onderwijsinstellingen uitzet; het kader is opgebouwd rond de vier rubrieken : resultaten en effecten, ontwikkeling stimuleren, kwaliteitsontwikkeling en beleid en het houdt rekening met context en input van de onderwijsinstelling;

16° /2 referentiekader CLB-kwaliteit : het kader dat de verwachtingen voor kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding door de CLB's uitzet; het kader is opgebouwd rond de vier rubrieken : resultaten en effecten, ontwikkeling stimuleren, kwaliteitsontwikkeling en beleid en het houdt rekening met context en input van het CLB;

25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

17° representatieve vakorganisatie : personeelsvereniging die aangesloten is bij een syndicale organisatie die vertegenwoordigd is in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en die een werking ontplooit ten behoeve van de inspectie;

18° scholengemeenschap : de scholengemeenschap zoals bedoeld in [4B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
artikel 3, 39°, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs4B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
] en de scholengemeenschap basisonderwijs zoals bedoeld in artikel 3, 52bis, van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs;

19° secundair onderwijs : het gewoon voltijds secundair onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs;

20° structuuronderdeel : onderverdeling in het onderwijsaanbod die afzonderlijk erkend kan worden;

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
20° /1 toezichtkader : kader dat de onderwijsinspectie gebruikt om haar doorlichtingsinstrumenten te ontwikkelen, gebaseerd op de referentiekaders zoals bedoeld in punt 16° /1 en 16° /2. Het toezichtkader heeft betrekking op de vier rubrieken : resultaten en effecten, ontwikkeling stimuleren, kwaliteitsontwikkeling, en beleid en houdt rekening met context en input van de instelling;25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

21° volwassenenonderwijs : onderwijs dat erkend en gefinancierd of gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap en dat georganiseerd wordt door de erkende centra voor volwassenenonderwijs en de erkende centra voor basiseducatie, vermeld in het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;

[11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
22° leeftijdsgrens : na het einde van het jaar waarin een personeelslid de leeftijd van 65 heeft bereikt.11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
]

DEEL II. - WAARBORGEN VOOR KWALITEITSVOL ONDERWIJS EN KWALITEITSVOLLE LEERLINGENBEGELEIDING

TITEL I. - Algemene bepalingen

Art. 3.

Dit deel is, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, van toepassing op de door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en op de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en op de pedagogische begeleidingsdiensten.

TITEL II. - Onderwijsinstellingen en CLB's

HOOFDSTUK I. - Rol van de instellingen

Art. 4.

§ 1. Elke onderwijsinstelling is, rekening houdend met haar pedagogisch of agogisch project, ervoor verantwoordelijk kwaliteitsonderwijs te verstrekken en het geboden onderwijs kwaliteitsvol te ondersteunen.

Elk CLB is, rekening houdend met de eigen missie en het eigen begeleidingsproject, ervoor verantwoordelijk een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te verstrekken en de schoolinterne leerlingenbegeleiding te ondersteunen en te helpen optimaliseren.

§ 2. [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
Het verstrekken van kwaliteitsonderwijs, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, houdt minimaal in dat de onderwijsinstelling :

1° de onderwijsreglementering respecteert;

2° aan de kwaliteitsverwachtingen, opgenomen in het referentiekader onderwijskwaliteit, vastgelegd door de Vlaamse Regering, tegemoetkomt.

Het verstrekken van kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, houdt minimaal in dat het CLB :

1° de CLB-reglementering respecteert;

2° aan de kwaliteitsverwachtingen, opgenomen in het referentiekader CLB-kwaliteit, vastgelegd door de Vlaamse Regering, tegemoetkomt.

25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

Art. 5.

De realisatie van het in artikel 4 bepaalde, veronderstelt dat de instelling beschikt over het beleidsvoerend vermogen dat haar in staat stelt om zelfstandig een kwaliteitsvol beleid te voeren. Dat zelfstandige beleid respecteert de beleidscontext die door de overheid wordt vastgelegd in de regelgeving.

Art. 6.

Elke instelling onderzoekt en bewaakt op systematische wijze haar eigen kwaliteit. De instelling kiest zelf de wijze waarop zij dit doet.

HOOFDSTUK II. - Ondersteuning van de kwaliteit

Afdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 7.

Dit hoofdstuk is, met uitzondering van afdeling II, niet van toepassing op de basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs, vermeld in artikel 44 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Afdeling II. - Nascholingsmiddelen voor de instellingen

Art. 8.

Elke instelling stelt jaarlijks een [30Decr. van 15/03/2019
B.S. 08/05/2019
professionaliseringsplan30Decr. van 15/03/2019
B.S. 08/05/2019
] op. Dat [30Decr. van 15/03/2019
B.S. 08/05/2019
professionaliseringsplan30Decr. van 15/03/2019
B.S. 08/05/2019
] bevat op een samenhangende wijze alle vormingsinspanningen die erop gericht zijn de kennis, vaardigheden en attitudes van de personeelsleden van de instelling te ontwikkelen, te verbreden of te verdiepen en begeleidingsinitiatieven die gericht zijn op organisatieontwikkeling.

[30Decr. van 15/03/2019
B.S. 08/05/2019
In het professionaliseringsplan worden ook de aanpak en uitwerking opgenomen van de aanvangsbegeleiding voor de personeelsleden die aangesteld zijn voor bepaalde duur als vermeld in artikel 20bis van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en artikel 20bis van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991.30Decr. van 15/03/2019
B.S. 08/05/2019
]

Het [30Decr. van 15/03/2019
B.S. 08/05/2019
professionaliseringsplan30Decr. van 15/03/2019
B.S. 08/05/2019
] wordt goedgekeurd door ofwel het lokaal comité ofwel, bij ontstentenis hiervan, door de algemene personeelsvergadering.

Onder lokaal comité wordt verstaan : het voor arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden bevoegde lokale overlegorgaan of onderhandelingsorgaan.

Art. 9.

§ 1. De Vlaamse Gemeenschap stelt elk jaar nascholingsmiddelen ter beschikking van de instellingen om het nascholingsplan uit te voeren.

§ 2. [17Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
De nascholingsmiddelen per niveau bedragen voor het begrotingsjaar 2015 :

1° voor het basisonderwijs: 4.007.000 euro;

2° voor het secundair onderwijs: 6.335.000 euro;

3° voor het volwassenenonderwijs, met uitzondering van de basiseducatie: 418.000 euro;

4° voor het deeltijds kunstonderwijs: 255.000 euro;

5° voor de CLB's: 178.000 euro;

6° voor de basiseducatie: 28.000 euro.

Vanaf het begrotingsjaar 2016 worden deze bedragen aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex.

17Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
]

§ 3. Het aandeel in de middelen waarop elke instelling recht heeft, wordt pro rata berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in de instelling op 1 februari van het voorafgaande begrotingsjaar, rekening houdend met het niveau waarvoor de middelen, vermeld in § 2, bestemd zijn.

In afwijking van het eerste lid worden voor de centra voor basiseducatie de middelen pro rata verdeeld op basis van het aantal contractuelen Departement Onderwijs en Vorming, uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Art. 10.

De nascholingsmiddelen worden in twee schijven aan de besturen van de instellingen uitbetaald. De eerste schijf van zestig procent wordt uitbetaald voor het einde van de maand februari van het betreffende begrotingsjaar, de tweede schijf van veertig procent wordt uitbetaald voor het einde van de maand juni van het betreffende begrotingsjaar.

Elk bestuur wendt de middelen uitsluitend aan voor de nascholing van de personeelsleden van de instelling die recht heeft op de nascholingsmiddelen, en dit overeenkomstig het goedgekeurde nascholingsplan.

Er kan een reserve worden opgebouwd ten bedrage van maximaal 50 % van de jaarlijkse middelen.

Art. 11.

Nascholingsmiddelen die niet tijdig aangewend worden, moeten onmiddellijk worden terugbetaald.

Bij afwending van de middelen kan de Vlaamse Regering een administratieve geldboete opleggen van ten hoogste het vijfvoud van de afgewende nascholingsmiddelen. De geldboete kan in mindering worden gebracht van de nog aan het bestuur verschuldigde middelen, met inbegrip van de werkingsmiddelen of -toelagen.

Een terugvordering of inhouding van de nascholingsmiddelen kan er niet toe leiden dat het gedeelte van de werkingsmiddelen voor personeelsaangelegenheden in absolute cijfers kleiner wordt dan wanneer de maatregel niet zou getroffen zijn.

Afdeling III. - Nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering

Art. 12.

§ 1. [16Decr. van 25/04/2014
B.S. 25/09/2014
De Vlaamse Regering stelt voor scholen, centra, internaten en instellingen beleidsprioriteiten vast voor de nascholingsinitiatieven die noodzakelijk zijn om de implementatie van onderwijshervormingen te ondersteunen. Ze bepaalt eveneens de doelgroepen die kunnen deelnemen aan deze nascholingsinitiatieven.16Decr. van 25/04/2014
B.S. 25/09/2014
]

Ze bepaalt de wijze waarop die beleidsprioriteiten worden vastgesteld. Deze beleidsprioriteiten worden meegedeeld aan het Vlaams Parlement.

§ 2. De Vlaamse Gemeenschap stelt elk jaar een bedrag ter beschikking voor deze nascholingsinitiatieven.

[1Decr. van 18/12/2009
B.S. 30/12/2009
Voor het begrotingsjaar [17Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
201517Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
] is dit bedrag gelijk aan [17Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
614.00017Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
] euro. Vanaf het begrotingsjaar [17Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
201617Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
] wordt dit bedrag aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex.1Decr. van 18/12/2009
B.S. 30/12/2009
]

§ 3. De Vlaamse Regering wijst de uitvoering van de nascholingsinitiatieven projectmatig toe aan nascholingsorganisaties volgens de regels die ze zelf vaststelt.

[20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
Afdeling IV. - Databank Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
]

[20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015

Art. 12/1.

Deze afdeling is ook van toepassing op de universiteiten en hogescholen.

20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
] [20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015

Art. 12/2.

De Vlaamse Regering regelt de uitbouw en het beheer van een databank Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming, met informatie rond onderwijs en vorming in Vlaanderen.

Die databank heeft de volgende doelstellingen :

1° het ondersteunen van de voorbereiding en evaluatie van het Vlaamse onderwijsbeleid;

2° het ondersteunen van het beleidsvoerend vermogen en de interne en externe kwaliteitszorg van en over de onderwijsinstellingen door een aanbod van informatierijke omgevingen;

3° het aanleveren van data voor wetenschappelijk onderzoek rond onderwijs en vorming;

4° het beantwoorden van informatievragen van derden rond onderwijs en vorming;

5° het genereren van officiële onderwijsstatistieken voor historische en beleidsdoeleinden.

Om de doelstellingen, vermeld in het eerste lid, te bereiken, worden in de databank Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming de volgende categorieën van gegevens verzameld over het Vlaamse onderwijsbeleid :

1° gegevens over de instroom, doorstroom en uitstroom van lerenden, hun socio-economische situatie en hun prestaties, met inbegrip van hun identificatiegegevens, financiële bijzonderheden, persoonlijke kenmerken, gezinssamenstelling, opleiding en vorming, beroep en betrekking;

2° gegevens over de instroom, doorstroom en uitstroom van personeelsleden en hun prestaties, met inbegrip van hun identificatiegegevens, financiële bijzonderheden, persoonlijke kenmerken, gezinssamenstelling, opleiding en vorming, beroep en betrekking;

3° gegevens over de werking en organisatie van de instellingen.

De entiteiten van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming en de onderwijsinspectie verstrekken daarvoor de voor het Vlaamse onderwijsbeleid noodzakelijke gegevens waarover ze beschikken, [27Decr. van 08/06/2018
B.S. 26/06/2018
met toepassing van de regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau verder is of wordt gespecificeerd27Decr. van 08/06/2018
B.S. 26/06/2018
] . De entiteit die door de Vlaamse Regering wordt belast met de voorbereiding van het Vlaamse onderwijsbeleid is [27Decr. van 08/06/2018
B.S. 26/06/2018
verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)27Decr. van 08/06/2018
B.S. 26/06/2018
] .

De gecodeerde persoonsgegevens kunnen onder contractuele voorwaarden ook doorgegeven worden met het oog op wetenschappelijk onderzoek.

Met het oog op statistische verwerkingen die de tijdsevolutie van het onderwijs in Vlaanderen weergeven, worden een aantal gegevens permanent bewaard, maar gegevens die niet langer nuttig zijn voor de doeleinden worden verwijderd.

De Vlaamse Regering kan de voorwaarden voor de raadpleging, het gebruik en de verkrijging van de verwerkte gegevens bepalen. Ze kan ook de algemene organisatorische en technische maatregelen bepalen die genomen moeten worden om de kwaliteit, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens te garanderen.]

20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
]

TITEL III. - De pedagogische ondersteuning

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Art. 13.

Deze titel is niet van toepassing op de basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs, vermeld in artikel 44 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

HOOFDSTUK II. - Oprichting en kerntaken van de pedagogische begeleidingsdiensten

Art. 14.

§ 1. De pedagogische begeleidingsdiensten worden georganiseerd door verenigingen zonder winstoogmerk die zijn opgericht door de onderwijskoepels.

Per onderwijskoepel kan één pedagogische begeleidingsdienst in de toelageregeling worden opgenomen.

§ 2. Met behoud van de toepassing van artikel 33, § 1, 6°, van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs wordt in het gemeenschapsonderwijs door de Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, op voorstel van de afgevaardigd bestuurder, een pedagogische begeleidingsdienst opgericht.

§ 3. Instellingen die geen deel uitmaken van een onderwijskoepel of van het gemeenschapsonderwijs, kunnen zich voor de taken beschreven in artikel 15, met uitzondering van artikel 15, § 1, 1°, contractueel laten begeleiden door één pedagogische begeleidingsdienst.

Gesubsidieerde instellingen die wel deel uitmaken van een onderwijskoepel kunnen zich voor de taken beschreven in artikel 15, met uitzondering van artikel 15, § 1, 1°, contractueel laten begeleiden door één andere pedagogische begeleidingsdienst dan deze georganiseerd door de eigen onderwijskoepel.

Art. 15.

§ 1. De pedagogische begeleidingsdiensten hebben de volgende opdrachten :

1° de onderwijsinstellingen in kwestie ondersteunen bij de realisatie van hun eigen pedagogisch of agogisch project en de CLB's in kwestie ondersteunen bij de realisatie van hun eigen missie en hun eigen begeleidingsproject;

2° de onderwijsinstellingen en de CLB's in kwestie ondersteunen bij het bevorderen van hun onderwijskwaliteit, respectievelijk de kwaliteit van hun leerlingenbegeleiding en bij hun ontwikkeling tot professionele lerende organisatie door :

a) netwerkvorming te bevorderen en netwerken te ondersteunen;

b) leidinggevenden te ondersteunen of te vormen;

c) [16Decr. van 25/04/2014
B.S. 25/09/2014
de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden te ondersteunen binnen een school of centrum en instellingsoverstijgend met bijzondere aandacht voor beginnende personeelsleden, personeelsleden met specifieke opdrachten. Daarnaast dient prioritair aandacht besteed te worden aan de competenties in het kader van het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;16Decr. van 25/04/2014
B.S. 25/09/2014
]

d) het beleidsvoerend vermogen van instellingen te versterken;

e) de kwaliteitszorg van instellingen te ondersteunen;

3° op verzoek van het bestuur van de instelling de instelling ondersteunen en begeleiden bij de uitwerking van de aangegeven actiepunten na een doorlichting;

4° onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen;

5° aanbodgerichte nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen met inbegrip van de nascholing van directies;

6° met verscheidene onderwijsactoren op verschillende niveaus overleggen over onderwijskwaliteit en de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding;

7° participeren aan de aansturing of opvolging van ondersteuningsinitiatieven georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering die als doelstelling het ondersteunen van instellingen, leerkrachten of begeleiders hebben.

§ 2. Iedere pedagogische begeleidingsdienst stelt driejaarlijks een begeleidingsplan op voor de volgende drie schooljaren. De pedagogische begeleidingsdienst deelt dat begeleidingsplan mee aan de instellingen en aan de Vlaamse Regering.

[31Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
Jaarlijks rapporteren de pedagogische begeleidingsdiensten aan de Vlaamse Regering over de activiteiten van het vorige schooljaar. De stukken ter verantwoording van de ontvangen werkingsmiddelen moeten op de zetel van de pedagogische begeleidingsdiensten worden bewaard, waar ze voor controle ter beschikking zijn van de bevoegde diensten.31Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

§ 3. Iedere pedagogische begeleidingsdienst stelt een werkingscode op en maakt die bekend bij de instellingen en hun personeelsleden.

§ 4. Elke pedagogische begeleidingsdienst onderzoekt en bewaakt op systematische wijze haar eigen kwaliteit. De pedagogische begeleidingsdienst kiest zelf de wijze waarop zij dit doet.

HOOFDSTUK III. - Omkadering en werkingsmiddelen

Afdeling I. - Personeelsformatie

Art. 16.

§ 1. De personeelsformatie van de pedagogische begeleidingsdiensten wordt per schooljaar vastgesteld, afzonderlijk voor :

1° het basisonderwijs;

2° het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs samen;

3° de CLB's.

§ 2. [20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
Per 350 organieke betrekkingen in een van de niveaus, vermeld in § 1, heeft een pedagogische begeleidingsdienst recht op een halftijdse betrekking van pedagogisch adviseur.

Per pedagogische begeleidingsdienst die overeenkomstig het eerste lid over een personeelsformatie beschikt, wordt in een halftijdse betrekking van pedagogisch adviseur voor de centra voor leerlingenbegeleiding voorzien.

20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
]

§ 3. De berekening gebeurt op basis van het aantal organieke betrekkingen, vastgesteld op 1 februari van het voorafgaande schooljaar in de onderwijsinstellingen en CLB's die verbonden zijn aan de pedagogische begeleidingsdienst.

§ 4. Als een pedagogische begeleidingsdienst recht heeft op twintig halftijdse betrekkingen van pedagogisch adviseur, kunnen twee halftijdse betrekkingen van pedagogisch adviseur worden omgezet in één voltijdse of twee halftijdse betrekkingen van adviseur-coördinator. [3Decr. van 09/07/2010
B.S. 31/08/2010
Per aanvullende schijf van 35 halftijdse betrekkingen van pedagogisch adviseur waarop een pedagogische begeleidingsdienst recht heeft, kan een halftijdse betrekking van pedagogisch adviseur worden omgezet in één bijkomende halftijdse betrekking van adviseur-coördinator.3Decr. van 09/07/2010
B.S. 31/08/2010
]

Een pedagogische begeleidingsdienst die recht heeft op minder dan twintig halftijdse betrekkingen, heeft het recht om één halftijdse betrekking van pedagogisch adviseur om te zetten in één halftijdse betrekking van adviseur-coördinator.

§ 5. Maximaal 85 % van de vastgestelde personeelsformatie van elke pedagogische begeleidingsdienst kan worden ingenomen door personeelsleden die vastbenoemd zijn in een betrekking van pedagogisch adviseur of adviseur-coördinator.

§ 6. Binnen iedere pedagogische begeleidingsdienst kan, met het oog op de uitoefening van bestuurlijke en organisatorische taken ten behoeve van deze pedagogische begeleidingsdienst, aan maximum drie voltijdse of zes halftijdse vastbenoemde pedagogische adviseurs een verlof wegens opdracht worden toegekend, zoals vermeld in artikel 51quater, § 3, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding of artikel 77quater, § 3, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs.

[21Decr. van 17/06/2016
B.S. 10/08/2016

§ 7. De pedagogische begeleidingsdienst die op 1 februari 2015 voor het eerst 350 of meer organieke betrekkingen telt in een van de niveaus, vermeld in § 1, zal voor het schooljaar 2015-2016 [24Decr. van 16/06/2017
B.S. 18/08/2017
tot en met [31Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
het schooljaar 2019-202031Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
] 24Decr. van 16/06/2017
B.S. 18/08/2017
] niet over een personeelsformatie beschikken.

21Decr. van 17/06/2016
B.S. 10/08/2016
]

Afdeling II. - Verloven wegens bijzondere opdracht

Art. 17.

§ 1. De pedagogische begeleidingsdiensten kunnen beschikken over een aantal personeelsleden uit de instellingen aan wie een verlof wegens bijzondere opdracht, zoals vermeld in artikel 51quater, § 2, 1°, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding of artikel 77quater, § 2, 1°, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, is toegekend.

Dat verlof wegens bijzondere opdracht kan worden uitgeoefend in 150,5 voltijdse betrekkingen.

§ 2. De betrekkingen worden verdeeld over de pedagogische begeleidingsdiensten naar rato van het aandeel in de organieke betrekkingen in de instellingen die verbonden zijn aan de pedagogische begeleidingsdiensten. Voor de verdeling van de verloven, vermeld in § 1, worden de organieke betrekkingen van de instellingen die verbonden zijn aan de pedagogische begeleidingsdiensten die niet beschikken over een personeelsformatie, samengeteld.

Afdeling III. - Werkingsmiddelen

Art. 18.

§ 1. De werkingsmiddelen van de pedagogische begeleidingsdiensten die beschikken over een personeelsformatie als vermeld in artikel 16, worden berekend als volgt :

1° het aantal halftijdse adviseurs of adviseurs-coördinatoren wordt vermenigvuldigd met een forfaitair bedrag van [9Decr. van 13/07/2012
B.S. 24/07/2012
1.864,26 euro9Decr. van 13/07/2012
B.S. 24/07/2012
] ;

2° het aantal punten wordt vermenigvuldigd met een forfaitair bedrag van [9Decr. van 13/07/2012
B.S. 24/07/2012
5.734,08 euro9Decr. van 13/07/2012
B.S. 24/07/2012
] per punt.

De berekening van het aantal punten per pedagogische begeleidingsdienst gebeurt als volgt :

- een eerste schijf van 20 halftijdse betrekkingen wordt vermenigvuldigd met een factor 2;

- een tweede schijf van 15 halftijdse betrekkingen wordt vermenigvuldigd met een factor 1,6;

- een derde schijf van 15 halftijdse betrekkingen wordt vermenigvuldigd met een factor 1,3;

- een laatste schijf met het resterende aantal halftijdse betrekkingen wordt vermenigvuldigd met 1.

§ 2. De pedagogische begeleidingsdiensten die geen personeelsformatie hebben als vermeld in artikel 16, ontvangen een forfaitaire toelage van [9Decr. van 13/07/2012
B.S. 24/07/2012
139,76 euro9Decr. van 13/07/2012
B.S. 24/07/2012
] per organieke betrekking in het basis- en secundair onderwijs.

Art. 19.

De pedagogische begeleidingsdiensten ontvangen jaarlijks 84.000 euro aan aanvullende werkingsmiddelen voor de ondersteuning van het gelijkeonderwijskansenbeleid. De aanvullende werkingsmiddelen worden verdeeld over de pedagogische begeleidingsdiensten naar rato van het aantal organieke betrekkingen in het basis- en secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

Art. 20.

Om nascholings- en begeleidingsactiviteiten te organiseren voor de eigen personeelsleden en voor de personeelsleden van de door hen begeleide instellingen ontvangen de pedagogische begeleidingsdiensten jaarlijks een bedrag van [17Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
[32Decr. van 20/12/2019
B.S. 30/12/2019
1.148.000 euro32Decr. van 20/12/2019
B.S. 30/12/2019
] 17Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
] .

[17Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
...17Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
]

De middelen [17Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
...17Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
] worden verdeeld over de pedagogische begeleidingsdiensten naar rato van het aantal organieke betrekkingen.

Art. 21.

[17Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
...17Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
]

[18Decr. van 19/12/2014
B.S. 27/01/2015

Art. 21/1.

[20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015

De pedagogische begeleidingsdiensten die beschikken over een personeelsformatie als vermeld in artikel 16, ontvangen jaarlijks 5.731.000 euro aan aanvullende werkingsmiddelen.

De werkingsmiddelen, vermeld in het eerste lid, worden verdeeld over deze pedagogische begeleidingsdiensten naar rato van het aantal organieke betrekkingen in de instellingen verbonden aan de pedagogische begeleidingsdienst.

20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
] 18Decr. van 19/12/2014
B.S. 27/01/2015
]

Art. 22.

De bedragen [17Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
vermeld in de artikelen 18 en 1917Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
] in deze afdeling hebben betrekking op het begrotingsjaar [7Decr. van 01/06/2012
B.S. 22/06/2012
20127Decr. van 01/06/2012
B.S. 22/06/2012
] . Vanaf het begrotingsjaar [10Decr. van 21/12/2012
B.S. 31/12/2012
201410Decr. van 21/12/2012
B.S. 31/12/2012
] worden deze bedragen aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex.

[17Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
De bedragen vermeld in de artikelen 20 en 21/1 in deze afdeling hebben betrekking op het begrotingsjaar 2015. Vanaf het begrotingsjaar 2016 worden deze bedragen aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex.17Decr. van 19/12/2014
B.S. 30/12/2014
]

[32Decr. van 20/12/2019
B.S. 30/12/2019

Art. 22/1.

De bedragen verkregen door toepassing van de artikelen 18, 19, 21/1, 22, 27/2 en 28 worden vanaf het begrotingsjaar 2020 verminderd met 580.000 euro.

32Decr. van 20/12/2019
B.S. 30/12/2019
]

Art. 23.

De werkingsmiddelen, vermeld in deze afdeling, worden uitbetaald in twee schijven. Een eerste schijf van zestig procent wordt uitbetaald voor het einde van de maand februari van het betreffende begrotingsjaar, een tweede schijf van veertig procent wordt uitbetaald voor het einde van de maand juni van het betreffende begrotingsjaar.

Er kan een reserve worden opgebouwd ten bedrage van maximaal 25 % van de jaarlijkse middelen.

Art. 24.

Werkingsmiddelen die niet tijdig aangewend worden, moeten onmiddellijk worden terugbetaald.

Bij afwending van de middelen kan de Vlaamse Regering een administratieve geldboete opleggen van ten hoogste het vijfvoud van de afgewende werkingsmiddelen. De geldboete kan in mindering worden gebracht van de nog aan het bestuur verschuldigde middelen, met inbegrip van andere werkingsmiddelen of -toelagen.

Een terugvordering of inhouding van de werkingsmiddelen kan er niet toe leiden dat het gedeelte van de werkingsmiddelen voor personeelsaangelegenheden in absolute cijfers kleiner wordt dan wanneer de maatregel niet zou getroffen zijn.

HOOFDSTUK IV. - Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten

Art. 25 en 26.

[18Decr. van 19/12/2014
B.S. 27/01/2015
...18Decr. van 19/12/2014
B.S. 27/01/2015
]

HOOFDSTUK V. - Tijdelijke subsidies

Art. 27.

[14Decr. van 20/12/2013
B.S. 31/12/2013
...14Decr. van 20/12/2013
B.S. 31/12/2013
]

[11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
HOOFDSTUK V/1. - [19Decr. van 19/06/2015
B.S. 17/07/2015
Extra ondersteuning voor de Nederlandstalige scholen gelegen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad19Decr. van 19/06/2015
B.S. 17/07/2015
] 11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
]

[11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013

Art. 27/1.

[28Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018
...28Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018
]

11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
] [11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013

Art. 27/2.

[21Decr. van 17/06/2016
B.S. 10/08/2016
[20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015

De pedagogische begeleidingsdiensten die beschikken over een personeelsformatie als vermeld in artikel 16, ontvangen jaarlijks 609.000 euro aan aanvullende werkingsmiddelen voor de uitvoering van volgende opdrachten :

1° de competentieontwikkeling ondersteunen voor de implementatie van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in een hoofdstedelijke context ten aanzien van de scholen van het basisonderwijs en secundair onderwijs die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap en gelegen zijn in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;

2° een transfer voorzien van de inzichten opgedaan onder 1° naar het Vlaamse onderwijs en de ontsluiting van de kennis op het gebied van taalvaardigheidsonderwijs met prioriteit naar de scholen van de Vlaamse Rand realiseren.

De pedagogische begeleidingsdiensten werken nauw samen met het Onderwijscentrum Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie teneinde deze opdrachten te kunnen vervullen. Een protocol tussen deze actoren teneinde vorm te geven aan deze samenwerking wordt afgesloten. In hun regulier werkingsverslag/jaarverslag rapporteren de pedagogische begeleidingsdiensten en het Onderwijscentrum Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op welke wijze invulling wordt gegeven aan de opdrachten, welke goede voorbeelden evenals andere multiplicatoreffecten gerealiseerd werden.

De werkingsmiddelen, vermeld in het eerste lid, worden verdeeld over deze pedagogische begeleidingsdiensten naar rato van het aantal organieke betrekkingen in [24Decr. van 16/06/2017
B.S. 18/08/2017
de scholen en de centra van het basisonderwijs en secundair onderwijs die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap en gelegen zijn in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en die zij begeleiden24Decr. van 16/06/2017
B.S. 18/08/2017
] .

20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
] 21Decr. van 17/06/2016
B.S. 10/08/2016
] 11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
] [11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013

Art. 27/3.

[20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
De bedragen vermeld in dit hoofdstuk hebben betrekking op begrotingsjaar 2015. Vanaf begrotingsjaar 2016 worden deze bedragen aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex. 20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
]

11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
]

HOOFDSTUK VI. - Extra ondersteuning in het volwassenenonderwijs

Art. 28.

§ 1. Binnen de door de Vlaamse Gemeenschap vastgelegde begrotingskredieten wordt jaarlijks in een krediet [1Decr. van 18/12/2009
B.S. 30/12/2009
...1Decr. van 18/12/2009
B.S. 30/12/2009
] voorzien voor de uitvoering van de volgende opdrachten :

1° [20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
de begeleiding van de centra voor volwassenenonderwijs :

a) ondersteunen bij de realisatie van hun eigen agogisch project;

b) ondersteunen bij het bevorderen van hun onderwijskwaliteit en bij hun ontwikkeling tot professionele lerende organisatie door :

1) netwerkvorming te bevorderen en netwerken te ondersteunen;

2) leidinggevenden te ondersteunen of te vormen;

3) de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden te ondersteunen binnen een centrum en centrumoverstijgend met bijzondere aandacht voor beginnende personeelsleden, personeelsleden met specifieke opdrachten;

4) het beleidsvoerend vermogen van centra te versterken;

5) de kwaliteitszorg van centra te ondersteunen;

c) op verzoek van het centrumbestuur het centrum ondersteunen en begeleiden bij de uitwerking van de aangegeven actiepunten na een doorlichting;

d) onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen;

e) aanbodgerichte nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen met inbegrip van de nascholing van directies;

f) met verscheidene onderwijsactoren op verschillende niveaus overleggen over onderwijskwaliteit;

g) participeren aan de aansturing of opvolging van ondersteuningsinitiatieven georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering die als doelstelling het ondersteunen van centra of hun leerkrachten of begeleiders hebben;

20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
]

2° de uitvoering van de opdrachten, vermeld in artikel 49 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, samen met het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.

[1Decr. van 18/12/2009
B.S. 30/12/2009
§ 1/1. [18Decr. van 19/12/2014
B.S. 27/01/2015
Vanaf het begrotingsjaar 2015 bedraagt het krediet, vermeld in paragraaf 1, 522.000 euro. 18Decr. van 19/12/2014
B.S. 27/01/2015
] 1Decr. van 18/12/2009
B.S. 30/12/2009
]

§ 2. [18Decr. van 19/12/2014
B.S. 27/01/2015
Het krediet dat wordt vastgelegd vanaf 2015, vermeld in paragraaf 1/1, volgt vanaf 2015 de evolutie van de gezondheidsindex. Het wordt ter beschikking gesteld van de afzonderlijke begeleidingsdiensten [20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
die beschikken over een personeelsformatie als vermeld in artikel 1620Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
] en verdeeld naar rato van de organieke betrekkingen in de centra voor volwassenenonderwijs.

In afwijking van het eerste lid, wordt het krediet, vermeld in paragraaf 1/1, voor het begrotingsjaar 2015 niet aangepast aan de evolutie van de index.

18Decr. van 19/12/2014
B.S. 27/01/2015
]

§ 3. [21Decr. van 17/06/2016
B.S. 10/08/2016
Het krediet, vermeld in paragraaf 1, wordt alleen ter beschikking gesteld als :

1° driejaarlijks een beleidsplan wordt opgesteld, waarin de uitvoering van de opdracht, vermeld in paragraaf 1, verduidelijkt wordt en dit beleidsplan toegevoegd wordt aan het begeleidingsplan, vermeld in artikel 15, § 2, eerste lid;

2° jaarlijks een activiteitenverslag en een financieel rapport worden opgesteld en worden toegevoegd aan het activiteitenverslag met inbegrip van een financiële verantwoording, vermeld in artikel 15, § 2, tweede lid.

21Decr. van 17/06/2016
B.S. 10/08/2016
]

§ 4. [21Decr. van 17/06/2016
B.S. 10/08/2016
...21Decr. van 17/06/2016
B.S. 10/08/2016
]

De toekenning van de middelen, vermeld in § 1, wordt afhankelijk gesteld van de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst door de Vlaamse Regering.

§ 5. De middelen, zoals vermeld in § 1 kunnen teruggevorderd worden, als blijkt dat ze niet worden aangewend voor de realisatie van de opdrachten, vermeld in § 1 en in artikel 49 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

[10Decr. van 21/12/2012
B.S. 31/12/2012

§ 6. [18Decr. van 19/12/2014
B.S. 27/01/2015
...18Decr. van 19/12/2014
B.S. 27/01/2015
]

10Decr. van 21/12/2012
B.S. 31/12/2012
]

HOOFDSTUK VII. - Permanente ondersteuningscellen in de CLB's

Art. 29.

§ 1. De permanente ondersteuningscellen [26Decr. van 27/04/2018
B.S. 25/06/2018
vermeld in artikel 15 van het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding,26Decr. van 27/04/2018
B.S. 25/06/2018
] hebben als opdracht om de professionalisering van de personeelsleden van de CLB's te versterken. Zij maken hierover afspraken met de pedagogische begeleidingsdienst van het eigen centrumnet.

§ 2. Iedere permanente ondersteuningscel stelt driejaarlijks een begeleidingsplan op voor de volgende drie schooljaren. De permanente ondersteuningscel deelt dat begeleidingsplan mee aan de CLB's en aan de Vlaamse Regering. Jaarlijks rapporteren de permanente ondersteuningscellen aan de Vlaamse Regering over de activiteiten van het vorige schooljaar, met inbegrip van een financiële verantwoording over de ontvangen werkingsmiddelen.

§ 3. Iedere permanente ondersteuningscel stelt een werkingscode op en maakt die bekend bij de CLB's en hun personeelsleden.

§ 4. Iedere permanente ondersteuningscel onderzoekt en bewaakt op systematische wijze haar eigen kwaliteit. De permanente ondersteuningscel kiest zelf de wijze waarop zij dit doet.

§ 5. Het begeleidingsplan, de jaarlijkse rapportering en de werkingscode kunnen geïntegreerd worden in de documenten vermeld in artikel 15, § 2 en § 3.

HOOFDSTUK VIII. - [18Decr. van 19/12/2014
B.S. 27/01/2015
Evaluatie van de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten en de permanente ondersteuningscellen18Decr. van 19/12/2014
B.S. 27/01/2015
]

Art. 30.

Ten minste eenmaal om de zes jaar, en voor het eerst tijdens [5Decr. van 01/07/2011
B.S. 30/08/2011
het schooljaar 2012-20135Decr. van 01/07/2011
B.S. 30/08/2011
] , wordt de werking geëvalueerd van de pedagogische begeleidingsdiensten [18Decr. van 19/12/2014
B.S. 27/01/2015
en de permanente ondersteuningscellen18Decr. van 19/12/2014
B.S. 27/01/2015
] . De evaluaties worden uitgevoerd door een door de Vlaamse Regering samengestelde commissie.

[11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
De Vlaamse Regering richt de commissie op en bepaalt de wijze waarop de leden van de commissie worden vergoed.11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
]

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de academische wereld, vertegenwoordigers van de instellingen en ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs en Vorming. De commissie wordt aangevuld met externe leden, deskundig op het vlak van kwaliteitszorg. De vertegenwoordigers van de academische wereld en de vertegenwoordigers van de instellingen worden aangeduid op voorstel van de Vlaamse Onderwijsraad.

De Vlaamse Regering stelt voor de commissie een werkingsprotocol op en maakt die bekend aan de pedagogische begeleidingsdiensten, de permanente ondersteuningscellen, in voorkomend geval het samenwerkingsverband en hun personeelsleden. Dit protocol bevat ten minste het beoordelingskader, de deontologische regels die gelden voor de leden van de commissie, de wijze van verslaggeving en de wijze waarop de personeelsleden van de instellingen zullen worden betrokken.

De conclusies van de evaluatie worden meegedeeld aan het Vlaams Parlement.

De permanente ondersteuningscellen, de pedagogische begeleidingsdiensten en in voorkomend geval het samenwerkingsverband geven gevolg aan de uitkomsten van de kwaliteitsbeoordeling in het beleid van hun organisatie.

TITEL IV. - Inspectie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Art. 31.

Deze titel is niet van toepassing op :

1° de specifieke lerarenopleidingen in het volwassenenonderwijs;

2° het hoger beroepsonderwijs.

[20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015

Art. 31/1.

In titel IV wordt verstaan onder kalenderdag : elke dag van het jaar, uitgezonderd de dagen tijdens de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paas- en de zomervakantie.

20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
]

HOOFDSTUK II. - Opdrachten en bevoegdheden van de inspectie

Afdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 32.

De inspectie oefent volgende opdrachten uit :

1° [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
het verlenen van advies voor de voorlopige erkenning van instellingen;25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

2° het uitvoeren van doorlichtingen van instellingen;

3° alle andere opdrachten die haar worden toegekend bij decreet of besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 33.

De inspectie is niet bevoegd voor de controle op de invulling van het pedagogisch of agogisch project, noch voor de controle op de gebruikte pedagogische, agogische, artistieke of begeleidingsmethoden. Ze is evenmin bevoegd voor het toezicht op het onderwijs in de levensbeschouwelijke vakken.

De inspectie oefent haar opdrachten uit op zodanige wijze dat de gelijke behandeling van de instellingen gegarandeerd wordt.

De inspectie oefent haar opdrachten uit op zodanige wijze dat de instellingen niet meer worden belast dan voor een zorgvuldige uitoefening van het toezicht noodzakelijk is. Daarbij waakt zij erover bij de instellingen alleen gegevens of documenten op te vragen die met het oog op het toezicht noodzakelijke informatie bevatten.

De Vlaamse Regering stelt voor de inspectie een werkingscode op en maakt die bekend bij de instellingen en hun personeelsleden.

Art. 34.

De Vlaamse Regering bezorgt aan het Vlaams Parlement jaarlijks een verslag van de inspectie. Dit verslag is gebaseerd op de werkzaamheden van de inspectie en behandelt een of meer kwaliteitsaspecten van onderwijs.

Afdeling II. - Advies bij opname in de erkenning

Art. 35.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018

§ 1. Bij iedere aanvraag tot voorlopige erkenning van een nieuwe instelling onderzoekt de onderwijsinspectie of de decretaal vastgelegde voorwaarden voor een voorlopige erkenning, vervuld zijn.

De inspecteur-generaal kan de leden van de inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken belasten met een specifieke opdracht als vermeld in artikel 8 van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken. De betrokken inspecteurs-adviseurs van de levensbeschouwelijke vakken maken een verslag op over die specifieke opdracht.

Na het onderzoek bezorgt de onderwijsinspectie een rapport met een advies over de voorlopige erkenning aan de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering beslist uiterlijk op 31 augustus volgend op de aanvraag van de voorlopige erkenning. Zo niet wordt de beslissing geacht gunstig te zijn.

§ 2. Uiterlijk zes maanden na de start van het schooljaar onderzoekt de onderwijsinspectie, via een doorlichting, of de school voldoet aan de decretaal vastgelegde voorwaarden voor een erkenning.

De inspecteur-generaal kan de leden van de inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken belasten met een specifieke opdracht als vermeld in artikel 8 van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken. De betrokken inspecteurs-adviseurs van de levensbeschouwelijke vakken maken een verslag op over die specifieke opdracht.

Na de doorlichting bezorgt de onderwijsinspectie een rapport met een advies als vermeld in artikel 39, § 4, aan de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering beslist uiterlijk op 31 maart van het schooljaar van voorlopige erkenning over de erkenning. Zo niet wordt de beslissing geacht gunstig te zijn.

25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

[11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
Afdeling IIbis. - [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
] 11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
]

[11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013

Art. 35bis.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
] [11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013

Art. 35ter.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
] [11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013

Art. 35quater.

[20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
...20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
]

11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
]

Afdeling III. - Doorlichtingen

Art. 36.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018

Iedere instelling komt binnen een periode van zes jaar minimum een keer aan bod om te worden doorgelicht.

De doorlichtingscyclus van zes jaar start op 1 september 2018. Met het oog op de organisatie van de doorlichtingen zal de verkorte doorlichtingscyclus in 2021 geëvalueerd worden. Het doel van de evaluatie is de haalbaarheid van de verkorte cyclus en het effect op de personeelsbezetting in relatie met de totaliteit van de opdrachten na te gaan. De gevolgen van de verkorte cyclus op de uitvoerbaarheid van de opdrachten door de inspecteurs zal deel uitmaken van deze evaluatie. Deze evaluatie wordt besproken in de bevoegde onderhandelingscomités voor de sector onderwijs bij de Vlaamse overheid.

25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

Art. 37.

Een doorlichting wordt uitgevoerd door een doorlichtingsteam dat bestaat uit ten minste twee inspecteurs. Het doorlichtingsteam kan worden uitgebreid met een of meer externe deskundigen.

De inspectie motiveert de deelname van die deskundigen aan het doorlichtingsteam en stelt de instelling hiervan vooraf in kennis.

De externe deskundige die deelneemt aan een doorlichting, is volwaardig lid van het doorlichtingsteam. Hij participeert in de voorbereiding, de feitelijke doorlichting en de verslaggeving. Hij is eveneens gehouden aan de werkingscode, vermeld in artikel 33, vierde lid.

De externe deskundige ontvangt voor zijn prestaties een vergoeding, zoals vastgelegd door de Vlaamse Regering.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018

De inspecteur-generaal kan tijdens de doorlichting de leden van de inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken belasten met een specifieke opdracht als vermeld in artikel 8 van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken.

De betrokken inspecteurs-adviseurs maken een verslag op over die specifieke opdracht.

25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

Art. 38.

§ 1. [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
Tijdens een doorlichting van een onderwijsinstelling gaat de onderwijsinspectie na of de onderwijsinstelling :

1° de onderwijsreglementering respecteert;

2° aan de kwaliteitsverwachtingen, opgenomen in het referentiekader onderwijskwaliteit, vermeld in artikel 4,

Tijdens een doorlichting van een CLB gaat de onderwijsinspectie na of het CLB :

1° de CLB-reglementering respecteert;

2° aan de kwaliteitsverwachtingen, opgenomen in het referentiekader CLB-kwaliteit, vermeld in artikel 4, § 2, tweede lid, tegemoetkomt.

25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

De inspectie onderzoekt daarbij ook de opdrachten die de instelling eventueel heeft toegewezen aan de scholengemeenschap [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
of de scholengroep25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
] waartoe zij behoort. De scholengemeenschappen [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
of de scholengroepen25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
] zijn ertoe gehouden de inspectie alle informatie hierover te verstrekken.

Als de inspectie tijdens een doorlichting tekorten vaststelt, onderzoekt ze of de instelling deze tekorten al dan niet zelfstandig en zonder externe ondersteuning weg kan werken.

§ 2. [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

§ 3. [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
De onderwijsinspectie stelt op basis van het referentiekader onderwijskwaliteit en op basis van het referentiekader CLB-kwaliteit, vermeld in artikel 4, § 2, eerste en tweede lid, het toezichtkader en de doorlichtingsinstrumenten op en maakt die bekend. Het toezichtkader peilt in ieder geval vanuit het referentiekader onderwijskwaliteit naar de reglementaire verplichtingen van instellingen inzake de minimumdoelen, de erkenningsvoorwaarden en de financierings- en subsidiëringsvoorwaarden en naar de reglementaire verplichtingen van instellingen op het vlak van :

1° het beleid inzake gelijke onderwijskansen;

2° het zorgbeleid en de leerlingenbegeleiding, met inbegrip van de ondersteuning van leerlingen met bijzondere noden vanuit de ondersteuningsnetwerken;

3° het talenbeleid;

4° het beleid inzake de oriëntering van leerlingen;

5° het evaluatiebeleid met betrekking tot leerlingen en cursisten;

6° de beleidskeuzes die erop gericht zijn de personeelsleden optimaal in te zetten en te ondersteunen;

7° het nascholings- en professionaliseringsbeleid;

8° het beleid inzake participatie.

25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

§ 4. De inspectie baseert zich voor de bepaling van de frequentie en de intensiteit van de doorlichting op het profiel van de instelling dat tot stand komt op basis van :

1° een reeks vooraf vastgestelde en meegedeelde gegevens met betrekking tot de instelling. [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
Die gegevens zijn te relateren aan elementen in het referentiekader onderwijskwaliteit of het referentiekader CLB-kwaliteit, vermeld in artikel 4, § 2, eerste en tweede lid;25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
] ;

2° het vorige doorlichtingsverslag en, in voorkomend geval, de opvolgingsverslagen.

In afwijking van het eerste lid, kan de inspectie, naar aanleiding van ernstige klachten over een instelling, op vraag van de Vlaamse Regering een doorlichting uitvoeren.

§ 5. Het toezicht op de voorwaarden inzake hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid van gebouwen en lokalen, vermeld in de reglementering, kan afzonderlijk van de doorlichting uitgevoerd worden. [13Decr. van 19/07/2013
B.S. 27/08/2013
De Vlaamse Regering bepaalt de verdere procedure.13Decr. van 19/07/2013
B.S. 27/08/2013
]

§ 6. De inspectie spreekt zich in haar oordeel nooit uit over de rol van het bestuur van de instelling, noch over individuele personeelsleden.

Art. 39.

§ 1. [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
Elke doorlichting resulteert in een schriftelijk doorlichtingsverslag en een advies aan de Vlaamse Regering. Het doorlichtingsverslag bevat een onderbouwing van het advies.25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

Het doorlichtingsteam, met inbegrip van de deelnemende externe deskundigen, stelt in consensus het doorlichtingsverslag op.

§ 2. [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

§ 3. [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

§ 4. [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
Voor een nieuwe instelling zijn de volgende adviezen mogelijk :

1° advies "voorlopige erkenning" : dit houdt in dat de nieuwe instelling voor één schooljaar erkend wordt;

2° advies "geen voorlopige erkenning" : dit houdt in dat de nieuwe instelling geen voorlopige erkenning krijgt;

3° advies "erkenning" : dit houdt in dat de nieuwe instelling met ingang van 1 september van het volgende schooljaar erkend is;

4° advies "geen erkenning" : dit houdt in dat de nieuwe instelling niet erkend wordt.

25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018

§ 5. [31Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
Voor de hele instelling of voor een afzonderlijk structuuronderdeel, en dit eventueel binnen een vestigingsplaats, zijn de volgende adviezen mogelijk:31Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

1° gunstig advies : dit houdt in dat de erkenning van de instelling of van structuuronderdelen voortgezet wordt.

Een gunstig advies kan het bestuur verplichten zich te engageren om aan de tekorten te werken.

2° ongunstig advies : dit houdt in dat de procedure tot intrekking van de erkenning van de instelling of van structuuronderdelen opgestart wordt, met daarbij de vermelding van :

a) de mogelijkheid tot opschorting : dit houdt in dat het bestuur kan verzoeken dat de procedure tot intrekking van de erkenning niet opgestart wordt op voorwaarde dat het bestuur het engagement aangaat om zich bij het werken aan de tekorten extern te laten begeleiden;

b) de onmogelijkheid tot opschorting : dit houdt in dat het bestuur niet kan verzoeken dat de procedure tot intrekking van de erkenning niet opgestart wordt.

[31Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
Een ongunstig advies voor een structuuronderdeel binnen een vestigingsplaats, kan nooit automatisch leiden tot de intrekking van de erkenning van dat structuuronderdeel als datzelfde structuuronderdeel ook aangeboden wordt op andere vestigingsplaatsen.31Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

Art. 40.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

Art. 41.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018

§ 1. Bij een advies als vermeld in artikel 39, § 5, 2°, a) of b), of een advies als vermeld in artikel 39, § 4, 4°, brengt de Vlaamse Regering het bestuur van de instelling daarvan op de hoogte.

§ 2. Bij een advies als vermeld in artikel 39, § 5, 2°, a), kan het bestuur van de instelling binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de mededeling, vermeld in paragraaf 1, verzoeken om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten.

Als het bestuur van de instelling verzoekt om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten, volgt een nieuwe doorlichting binnen een tijdspanne die de onderwijsinspectie bepaalt op basis van de ernst en de aard van de tekorten.

Als het bestuur geen gebruik maakt van de mogelijkheid om te verzoeken de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten, start de procedure tot intrekking van de erkenning.

Na een advies als vermeld in artikel 39, § 5, 2°, b), kan het bestuur binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de mededeling, vermeld in paragraaf 1, beroep aantekenen tegen de onmogelijkheid om te verzoeken dat de procedure tot intrekking van de erkenning niet wordt opgestart.

Ook tegen het advies "geen erkenning", vermeld in artikel 39, § 4, 4°, kan door het bestuur beroep aangetekend worden binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de mededeling.

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor de opheffing van de erkenning en de procedure voor het beroep, vermeld in paragraaf 2, vierde lid. Die procedures waarborgen de rechten van de verdediging.

De beroepsprocedure in geval van een advies conform artikel 39, § 5, 2°, b), voorziet in een paritair samengesteld doorlichtingsteam.

25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
] [11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013

Art. 41bis.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
]

Art. 42.

§ 1. De Vlaamse Regering bepaalt de verdere procedureregels voor de organisatie van de doorlichtingen. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan :

1° de manier waarop personeelsleden van de instelling, ouders van leerlingen en leerlingen of cursisten worden gehoord bij de doorlichting;

2° de manier waarop personeelsleden van de instelling, ouders van leerlingen en leerlingen of cursisten worden geïnformeerd over het resultaat van de doorlichting.

§ 2. Het bestuur en de personeelsleden van de instelling, de ouders van leerlingen en leerlingen of cursisten worden als eersten geïnformeerd over het resultaat van de doorlichting, vóór de verslagen openbaar worden, zoals bepaald door artikel 44 van dit decreet.

[16Decr. van 25/04/2014
B.S. 25/09/2014

§ 3. Bij het bepalen van de verdere procedureregels, vermeld in paragraaf 1, draagt de Vlaamse Regering er zorg voor dat de start van de doorlichting tijdig aangekondigd wordt door de onderwijsinspectie. In afwijking hiervan, kan de doorlichting [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
] slechts zeven kalenderdagen op voorhand worden aangekondigd, indien de doorlichting of de opvolgingsdoorlichting beperkt is tot een controle van de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

16Decr. van 25/04/2014
B.S. 25/09/2014
]

Afdeling IV. - Specifieke opdrachten

Art. 43.

[11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013

De onderwijsinspectie is, volgens de door de Vlaamse Regering bepaalde modaliteiten, belast met het kwaliteitstoezicht op de opleidings- en vormingsprogramma's georganiseerd door organisaties die geen onderwijsinstellingen zijn maar die leiden tot attesten, certificaten, diploma's of getuigschriften met eenzelfde civiel effect als deze die van rechtswege worden uitgereikt door onderwijsinstellingen.

De onderwijsinspectie is tevens, volgens de door de Vlaamse Regering bepaalde modaliteiten, belast met het kwaliteitstoezicht op de opleidings- en vormingsprogramma's georganiseerd door organisaties waarvan de erkenning of subsidiëring bij decreet of besluit afhankelijk wordt gesteld van desbetreffend toezicht.

11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
] [15Decr. van 21/03/2014
B.S. 28/08/2014

Art. 43bis.

§ 1. De onderwijsinspectie is belast met het kwaliteitstoezicht op de diagnostische praktijk van de centra voor leerlingenbegeleiding in functie van de opmaak van de verslagen, vermeld in de artikelen 15 en 16 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en in de artikelen 294 en 352 van de Codex Secundair Onderwijs.

Dit kwaliteitstoezicht kan afzonderlijk van de doorlichting uitgevoerd worden. Als beide doorlichtingen ingepland zijn tijdens hetzelfde schooljaar, gebeuren ze geïntegreerd.

De inspectie stemt voor de uitvoering van deze opdrachten af met [19Decr. van 19/06/2015
B.S. 17/07/2015
Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein19Decr. van 19/06/2015
B.S. 17/07/2015
] .

De inspectie rapporteert jaarlijks over het kwaliteitstoezicht aan de Vlaamse Regering.

§ 2. De onderwijsinspectie is tevens belast met de toekenning van vrijstelling van leerplicht en het adviseren over aanvragen voor permanent onderwijs aan huis.

15Decr. van 21/03/2014
B.S. 28/08/2014
]

HOOFDSTUK III. - Openbaarheid van de verslagen en adviezen

Art. 44.

De doorlichtingsverslagen [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
] en de adviezen met betrekking tot de erkenning van de instelling zijn bestuursdocumenten die vallen onder de toepassing van [29Decr. van 07/12/2018
B.S. 19/12/2019
titel II, hoofdstuk 3, van het Bestuursdecreet van 7 december 201829Decr. van 07/12/2018
B.S. 19/12/2019
] , met uitzondering van vrijwillig door de instelling ter beschikking gestelde documenten in het kader van :

1° de resultaten van wetenschappelijke onderzoeken waaraan de instelling vrijwillig heeft deelgenomen;

2° de interne kwaliteitszorg;

3° de resultaten van voorbereidende en periodieke onderzoeken waaraan een instelling deelneemt met het oog op de interne of externe kwaliteitscontrole.

HOOFDSTUK IV. - Organisatie en financiering

Afdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 45.

Bij de Vlaamse Regering wordt een inspectie opgericht, onder leiding van een inspecteur-generaal. [20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
...20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
]

[20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015

De onderwijsinspectie kan voor de uitoefening van haar opdracht beschikken over de leden van de onderwijsinspectie, ondersteunende personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering en middelen ingeschreven in de Vlaamse begroting.

De Vlaamse Regering kan personeelsleden van het Agentschap Kwaliteit in Onderwijs en Vorming overdragen naar de onderwijsinspectie.

20Decr. van 19/06/2015
B.S. 21/08/2015
]

Afdeling II. - Organisatie van de inspectie

Art. 46.

§ 1. De inspectie bestaat voor minstens 35 % uit personeelsleden afkomstig uit instellingen die behoren tot het gemeenschapsonderwijs of het gesubsidieerd officieel onderwijs, en voor minstens 35 % uit personeelsleden afkomstig uit de instellingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs.

De afkomst wordt bepaald door de laatste instelling waar de kandidaat functioneert voor hij aangesteld wordt tot inspecteur en door de instelling waar de kandidaat de grootste opdracht heeft. Bij gelijke opdracht telt de instelling waarin het personeelslid de meeste dienstanciënniteit heeft.

§ 2. De inspectie bestaat voor :

1° minstens 40 % uit personeelsleden met relevante beroepservaring in het gewoon basisonderwijs;

2° minstens 26 % uit personeelsleden met relevante beroepservaring in het gewoon secundair onderwijs;

3° minstens 3 % uit personeelsleden met relevante beroepservaring in het volwassenenonderwijs of in de basiseducatie;

4° minstens 2 % van de personeelsleden met relevante beroepservaring inzake de coördinatie van leerlingenbegeleiding of in de CLB's;

5° minstens 2 % van de personeelsleden met relevante beroepservaring in het kunstonderwijs of in kunstvakken;

6° minstens 7 % van de personeelsleden met relevante beroepservaring in het buitengewoon onderwijs.

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt wat moet verstaan worden onder relevante beroepservaring.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de samenstelling van de inspectie, rekening houdend met de bepalingen, vermeld in § 1 en § 2.

Afdeling III. - Financiering

Art. 47.

[11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013

Binnen de perken van de begrotingskredieten stelt de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks middelen ter beschikking voor de salarissen en voor de werkingskosten van de onderwijsinspectie.

De uitgaven voor de salarissen bedragen minimaal 80 procent van de jaarlijkse middelen. Het aandeel voor de salarissen volgt de evolutie van de gezondheidsindex aan 100 %. Het aandeel voor de werkingskosten volgt 75 % van de evolutie van de gezondheidsindex.

11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
]

TITEL V. - Overleg tussen de pedagogische begeleidingsdiensten en de inspectie

Art. 48.

De Vlaamse Regering richt een permanent overlegorgaan op waarin de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten elkaar regelmatig ontmoeten in functie van hun opdrachten.

Voor zover het overleg ook betrekking heeft op het volwassenenonderwijs, wordt ook het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, vermeld in artikel 43 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs betrokken.

Het overlegorgaan maakt jaarlijks een rapport op over haar werking en bezorgt dit aan de Vlaamse Regering.

DEEL III. - RECHTSPOSITIE INSPECTIE

HOOFDSTUK I. - Aanwervingsvoorwaarden

Art. 49.

§ 1. De volgende personeelsleden kunnen lid worden van de inspectie :

1° de personeelsleden, vermeld in artikel 2, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs;

2° de personeelsleden, vermeld in artikel 4, § 1, a), van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;

3° het zelfstandig en het assisterend academisch personeel van de universiteiten;

4° het onderwijzend personeel van de hogescholen;

5° de leraars basiseducatie, de stafmedewerkers en de directeurs in een centrum voor basiseducatie en de educatieve personeelsleden tewerkgesteld in het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.

§ 2. De personeelsleden, vermeld in § 1, kunnen zich kandidaat stellen voor een ambt van de inspectie als ze ten minste acht jaar dienstanciënniteit hebben in het onderwijs, ten minste acht jaar gepresteerde diensten in de basiseducatie hebben of ten minste acht jaar dienstanciënniteit/gepresteerde diensten hebben in het onderwijs als in de basiseducatie samen.

§ 3. In afwijking van § 1 en § 2 kan iemand zich ook kandidaat stellen als hij ten minste acht jaar relevante ervaring heeft in of met het onderwijs of de basiseducatie, aangevuld met ervaring in kwaliteitszorg en evaluatie in educatieve sectoren.

§ 4. De algemene voorwaarden voor de toelating tot een ambt bij de inspectie zijn :

1° onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens een door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling;

2° van onberispelijk gedrag zijn, zoals dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgegeven;

3° de burgerlijke en politieke rechten genieten behoudens een door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling die samengaat met de vrijstelling, vermeld in punt 1°;

4° [24Decr. van 16/06/2017
B.S. 18/08/2017
...24Decr. van 16/06/2017
B.S. 18/08/2017
]

5° voldoen aan de taalvereisten zoals bepaald in artikel 50 van dit decreet.

§ 5. [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

§ 6. [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

§ 7. De Vlaamse Regering bepaalt hoe de dienstanciënniteit in het onderwijs en de gepresteerde diensten in de basiseducatie worden berekend.

Art. 50.

§ 1. Een personeelslid bedoeld in artikel 49, § 1, 1°, 2° en 5°, voldoet voor zijn toelating tot een ambt van de inspectie aan de taalvereisten voor de onderwijstaal, als hij aan de taalvereisten inzake onderwijstaal voldoet die worden vastgelegd in de regelgeving van kracht op het onderwijsniveau, waar hij volgens artikel 49, § 1, 1°, 2° en 5°, voorafgaand aan toelating tot een ambt van de inspectie, was aangesteld.

§ 2. Een personeelslid dat niet voldoet aan § 1, moet de onderwijstaal minstens beheersen op niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

§ 3. Het personeelslid bewijst de in § 2 vereiste taalkennis :

1° aan de hand van alle studiebewijzen van door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen die het in § 2 vereiste niveau van taalkennis aantonen; of

2° aan de hand van alle studiebewijzen die gelijkwaardig zijn met de in 1° vermelde studiebewijzen en die het in § 2 vereiste niveau van taalkennis aantonen; of

3° [22Decr. van 23/12/2016
B.S. 13/02/2017
of aan de hand van een getuigschrift, een certificaat of een attest dat het personeelslid heeft behaald, op voorwaarde dat het getuigschrift, het certificaat of het attest het vereiste niveau van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen aantoont. De Vlaamse Regering is gemachtigd een examencommissie in te richten of examens te laten organiseren door een of meerdere instellingen van door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs. De Vlaamse Regering is gemachtigd om een getuigschrift, een certificaat of een attest dat behaald is via een wettelijk of reglementair bepaalde examencommissie, in te schalen in de niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.22Decr. van 23/12/2016
B.S. 13/02/2017
]

[3Decr. van 09/07/2010
B.S. 31/08/2010

§ 3bis. De personeelsleden die de doorlichtingen doen in de scholen waar de onderwijstaal het Frans is, moeten het Frans beheersen op niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor Talen. Onverminderd de bepalingen van § 3 bewijzen de personeelsleden hun kennis van het vak Frans indien ze in het bezit zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs om Frans te onderwijzen in een instelling voor secundair onderwijs.

3Decr. van 09/07/2010
B.S. 31/08/2010
]

§ 4. Als het personeelslid bij zijn toelating tot een ambt van de inspectie de in § 3 vereiste bewijzen niet kan voorleggen, kent de Vlaamse Regering op aanvraag aan het personeelslid een tijdelijke afwijking toe die geldt voor een termijn van drie jaren, te rekenen vanaf de datum van de eerste aanstelling als lid van de inspectie.

Tijdens voormelde periode van drie jaren komt het personeelslid niet in aanmerking voor een vaste benoeming, tenzij het personeelslid voor het einde van deze periode voldoet aan de voorwaarde inzake taalvereisten zoals bedoeld in § 2.

HOOFDSTUK II. - Plichten en onverenigbaarheden

Afdeling I. - Plichten

Art. 51.

Het personeelslid moet de belangen behartigen van het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 52.

Het personeelslid vervult de taken die hem worden opgedragen nauwgezet, met inachtneming van de verplichtingen die hem door of krachtens de wet of het decreet of bij dienstorder zijn opgelegd [13Decr. van 19/07/2013
B.S. 27/08/2013
en respecteert daarbij de internationale en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder13Decr. van 19/07/2013
B.S. 27/08/2013
] .

[11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
Het personeelslid moet de uitdrukkelijke toestemming krijgen van de inspecteur-generaal om naast het ambt van inspecteur of coördinerend inspecteur andere activiteiten te ondernemen die een inhoudelijke band hebben met het ambt en, of gebruikmaken van het prestige van het ambt van inspecteur of coördinerend inspecteur. De inspecteur-generaal moet de uitdrukkelijke toestemming krijgen van de Vlaamse Regering om naast het ambt van inspecteur-generaal andere activiteiten te ondernemen die een inhoudelijke band hebben met het ambt en, of gebruikmaken van het prestige van het ambt van inspecteur-generaal.11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
]

Art. 53.

Het personeelslid moet zich in zijn dienstbetrekkingen op een correcte wijze gedragen.

Art. 54.

Het personeelslid moet alles vermijden, wat het vertrouwen van het publiek kan schaden of afbreuk kan doen aan de eer of de waardigheid van zijn ambt.

Art. 55.

Het is het personeelslid verboden rechtstreeks of door een tussenpersoon, zelfs buiten zijn ambt maar omwille ervan, giften, geschenken, beloningen of enig ander voordeel aan te nemen.

Art. 56.

Behoudens overmacht mag het personeelslid de uitoefening van zijn ambt niet onderbreken zonder voorafgaande toestemming van de leidinggevende.

Art. 57.

Het personeelslid is ertoe gehouden het ambtsgeheim te bewaren.

Art. 58.

[8Decr. van 29/06/2012
B.S. 27/07/2012
De plichten worden nader toegelicht in een deontologische code, vastgesteld door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering stelt een deontologische adviescommissie aan die zal toezien op de toepassing en de interpretatie van de deontologische code. 8Decr. van 29/06/2012
B.S. 27/07/2012
]

Afdeling II. - Onverenigbaarheden

Art. 59.

Een mandaat bij een bestuur is onverenigbaar met de hoedanigheid van lid van de inspectie, tenzij het gaat om een politiek mandaat. De inspecteur die een politiek mandaat opneemt, dient dit onmiddellijk te melden.

Een opdracht in een onderwijsinstelling of in een centrum voor leerlingenbegeleiding, waarover de inspectie toezicht houdt, is onverenigbaar met de hoedanigheid van lid van de inspectie.

De uitoefening van een ambt bij de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, vermeld in artikel 10 van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken, is onverenigbaar met de uitoefening van een ambt als lid van de inspectie.

Art. 60.

Indien het betrokken personeelslid niet vrijwillig een einde stelt aan een vastgestelde onverenigbaarheid wordt hij ontslagen.

Voor een personeelslid dat tijdelijk is aangesteld voor onbepaalde duur [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
] of vastbenoemd is, geldt de procedure van ontslag bij tucht zoals vermeld in hoofdstuk IX.

Voor een personeelslid dat tijdelijk is aangesteld voor bepaalde duur of een mandaat bekleedt, geldt de procedure voor ontslag om dringende redenen zoals bepaald in respectievelijk artikel 87, § 4, en artikelen 96 en 105.

HOOFDSTUK III. - Vaststelling van de ambten

Art. 61.

De ambten die de leden van de inspectie kunnen uitoefenen, worden als volgt vastgesteld :

1° inspecteur;

2° coördinerend inspecteur;

3° inspecteur-generaal.

HOOFDSTUK IV. - Het ambt van inspecteur

Afdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 62.

§ 1. Het ambt van inspecteur wordt uitgeoefend door personeelsleden die tijdelijk zijn aangesteld [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
] of die vastbenoemd zijn.

§ 2. Maximaal 85 % van de ambten van inspecteur wordt uitgeoefend door inspecteurs [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
] of die vastbenoemd zijn.

§ 3. Bij de werving wordt rekening gehouden met de waarborgregeling en met de vereiste samenstelling van de inspectie zoals vermeld in artikel 46.

§ 4. Het ambt van inspecteur wordt toegewezen volgens de hieronder bepaalde regels.

Afdeling II. - De selectie

Art. 63.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018

§ 1. Voor de werving in het ambt van inspecteur worden op basis van de behoeften vergelijkende selecties georganiseerd volgens een systeem dat naar vorm en inhoud de nodige waarborgen biedt voor de gelijke behandeling, de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid.

§ 2. De Vlaamse Regering legt per ambt een generiek selectiereglement vast.

§ 3. Het generieke selectiereglement regelt ten minste :

1° welke diploma's, getuigschriften, ervaringsbewijzen of toegangsbewijzen toegang verlenen tot de selectieprocedure;

2° de datum waarop de aanwervingsvoorwaarden, vermeld in artikel 49, moeten zijn vervuld;

3° de vormvereisten en de termijn van de kandidaatstelling;

4° de aard en het aantal van de testen;

5° de mogelijkheid om een bijkomende test te organiseren;

6° de criteria op basis waarvan wordt beoordeeld of de kandidaat geschikt is en geslaagd is;

7° de mogelijke voorselectie, naargelang het aantal kandidaten;

8° een mogelijk beperkte procedure in geval van dringende noodzakelijkheid;

9° de samenstelling en de werking van de selectiecommissies, die voor de helft bestaan uit personen uit de organisatie en de helft uit personen extern aan de organisatie;

10° de regels van de rangschikking;

11° de geldigheidsduur van de werving.

§ 4. Onverminderd paragraaf 3 van dit artikel, kan per specifieke werving en na advies van het onderhandelingscomité, vermeld in artikel 185 van dit decreet, een specifiek selectiereglement opgesteld worden door de inspecteur-generaal en de betrokken coördinerend inspecteur. Het specifieke selectiereglement concretiseert de specifieke verwachtingen en bevat ten minste :

1° welke specifieke diploma's, getuigschriften, ervaringsbewijzen of toegangsbewijzen toegang verlenen tot de selectieprocedure;

2° de aard en het aantal van de specifieke testen;

3° de criteria op basis waarvan wordt beoordeeld of de kandidaat geschikt is en geslaagd is;

4° de samenstelling en de werking van de selectiecommissies, die voor de helft bestaan uit personen uit de organisatie en de helft uit personen extern aan de organisatie.

25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

Art. 64.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018

Elke vacature wordt minstens bekendgemaakt volgens de door de Vlaamse Regering bepaalde regels en via Jobpunt Vlaanderen of zijn rechtsopvolger.

De bekendmaking, vermeld in het eerste lid, bevat de functiebeschrijving, waarin de inzetbaarheid wordt gespecificeerd, en het selectiereglement, vermeld in artikel 63, § 3.

25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

Art. 65.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018

§ 1. Voorafgaand aan de selectie sluit de inspecteur-generaal de kandidaten uit die niet voldoen aan de statutaire aanwervingsvoorwaarden, vermeld in artikel 49. Hij deelt de beslissing tot uitsluiting schriftelijk mee aan de betrokken kandidaten.

Bij een uitsluiting kan een kandidaat binnen zeven kalenderdagen nadat hij op de hoogte is gebracht van de beslissing, vragen om gehoord te worden.

§ 2. De selectie van inspecteurs verloopt conform het selectiereglement, vermeld in artikel 63, § 3 en § 4.

25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
] [13Decr. van 19/07/2013
B.S. 27/08/2013

Art. 65/1.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

13Decr. van 19/07/2013
B.S. 27/08/2013
]

Art. 66.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
Als een kandidaat tijdelijk wordt aangesteld voor onbepaalde duur of wordt vastbenoemd, wordt die kandidaat uit de wervingsreserve geschrapt.25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

Art. 67.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
] .

Afdeling III. - [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

Art. 68. t.e.m. art. 76.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

HOOFDSTUK V. - Het ambt van coördinerend inspecteur en inspecteur-generaal

Afdeling I. - Mandaat

Art. 77.

Elke aanstelling in het ambt van coördinerend inspecteur of in het ambt van inspecteur-generaal wordt toegewezen bij mandaat.

Het mandaat heeft een duur van vier jaar.

Art. 78.

Prestaties die geleverd zijn tijdens een mandaat, worden in aanmerking genomen voor de dienstanciënniteit bedoeld in dit decreet en voor de geldelijke anciënniteit van het personeelslid.

Afdeling II. - Aanwervingsvoorwaarden

Art. 79.

§ 1. Om tot het mandaat van coördinerend inspecteur te worden toegelaten, moet de kandidaat voldoen aan de volgende voorwaarden :

1° vastbenoemd inspecteur zijn;

2° ten minste drie jaar dienstanciënniteit hebben in het ambt van inspecteur;

3° geen definitieve eindevaluatie met eindconclusie onvoldoende in het ambt van inspecteur gekregen hebben;

4° zich kandidaat hebben gesteld, zoals bepaald in de vacature.

In afwijking van de bepalingen in het eerste lid kan het ambt van coördinerend inspecteur ook bij mandaat worden toegewezen aan een externe kandidaat, wanneer tijdens een eerste selectieprocedure geen kandidaat of geen geschikte kandidaat wordt gevonden bij inspecteurs die voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden, vermeld in § 1. De externe kandidaat moet voldoen aan de volgende voorwaarden :

1° gedurende ten minste vijf jaar een leidinggevende functie hebben uitgeoefend;

2° ten minste acht jaar relevante ervaring hebben in of met het onderwijs;

3° zich kandidaat hebben gesteld volgens de vorm en binnen de termijn vermeld in het schrijven waarbij de vacature ter kennis werd gebracht;

4° voldoen aan de algemene aanwervingsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 49, § 4.

§ 2. Om tot het mandaat van inspecteur-generaal te worden toegelaten, moet de kandidaat voldoen aan de volgende voorwaarden :

1° vastbenoemd inspecteur of coördinerend inspecteur zijn of een mandaat bekleden van coördinerend inspecteur;

2° ten minste drie jaar dienstanciënniteit hebben in het ambt van inspecteur;

3° geen definitieve eindevaluatie met eindconclusie onvoldoende in het ambt van inspecteur of coördinerend inspecteur gekregen hebben;

4° zich kandidaat hebben gesteld, zoals bepaald in de vacature.

In afwijking van de bepalingen in het eerste lid kan het ambt van inspecteur-generaal ook bij mandaat worden toegewezen aan een kandidaat extern aan de inspectie die voldoet aan de volgende voorwaarden :

1° gedurende ten minste tien jaar een leidinggevende functie hebben uitgeoefend;

2° ten minste vijftien jaar relevante ervaring hebben in of met het onderwijs;

3° zich kandidaat hebben gesteld volgens de vorm en binnen de termijn vermeld in het schrijven waarbij de vacature ter kennis werd gebracht;

4° voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 49, § 4.

§ 3. [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

§ 4. [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

§ 5. De extern geworven inspecteur-generaal wordt beschouwd als een tijdelijk personeelslid, tot op het ogenblik van de vaste benoeming conform artikel 88.

§ 6. De Vlaamse Regering bepaalt hoe de dienstanciënniteit, vermeld in § 1 en § 2 wordt berekend.

Afdeling III. - Selectieprocedure

Art. 80.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018

Voor de werving in het ambt van coördinerend inspecteur worden op basis van de behoeften vergelijkende selecties georganiseerd volgens een systeem dat naar vorm en inhoud de nodige waarborgen biedt voor de gelijke behandeling, de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid.

Artikel 63, § 2, § 3 en § 4, en artikel 64 en 65 zijn van toepassing.

25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

Art. 81.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018

§ 1. Conform artikel 65, § 1, sluit de inspecteur-generaal voorafgaand aan de selectie de kandidaten uit die niet voldoen aan de statutaire voorwaarden, vermeld in artikel 49. Hij deelt de beslissing tot uitsluiting schriftelijk mee aan de betrokken kandidaten.

Bij een uitsluiting kan een kandidaat binnen zeven kalenderdagen nadat hij op de hoogte is gebracht van de beslissing, vragen om gehoord te worden.

§ 2. De selectie van coördinerend-inspecteur verloopt conform het selectiereglement, vermeld in artikel 63, § 3 en § 4.

25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

Art. 82.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018

Met behoud van toepassing van artikel 77, 78 en 79 van dit decreet zijn de bepalingen van deel III "Recrutering en selectie van het personeel", hoofdstuk 2, "De selectie via een objectief wervingssysteem", van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 van toepassing voor de werving in het ambt van inspecteur-generaal.

25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

Art. 83.

§ 1. [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
De Vlaamse Regering wijst de mandaten van coördinerend-inspecteur en van inspecteur-generaal toe.25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

§ 2. De toewijzing van het mandaat wordt schriftelijk vastgelegd. Dit geschrift wordt aan het personeelslid overhandigd en vermeldt ten minste :

1° de identiteit van het personeelslid;

2° het uit te oefenen ambt;

3° de ingangsdatum van het mandaat;

4° de standplaats.

§ 3. Bij ontstentenis van een geschrift bij de aanvang van het mandaat, wordt het personeelslid geacht het mandaat te bekleden in het ambt en voor de opdracht die het werkelijk uitoefent.

Art. 84.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

Afdeling IV. - Einde mandaat

Art. 85.

§ 1. Drie maanden voor het einde van het mandaat van een coördinerend inspecteur vindt een algemene eindevaluatie plaats door de evaluatoren, vermeld in artikel 109, § 2. Als die eindevaluatie niet resulteert in een eindconclusie onvoldoende, wordt het mandaat vernieuwd voor vier jaar.

§ 2. De bepalingen van artikel 114 tot en met artikel 116 zijn van toepassing op de eindevaluatie van het mandaat van een coördinerend inspecteur.

§ 3. Het personeelslid dat er niet mee kan instemmen dat de eindevaluatie wordt besloten met een eindconclusie onvoldoende, kan binnen twintig kalenderdagen na ontvangst van de ondertekende kopie van het evaluatieverslag met de eindconclusie onvoldoende, beroep aantekenen bij de raad van beroep vermeld in artikel 135, volgens de procedure vermeld in artikel 138.

§ 4. De raad van beroep hoort het personeelslid en kan de betrokken evaluatoren horen.

§ 5. De raad van beroep brengt een met redenen omkleed advies uit binnen dertig kalenderdagen na de ontvangst van het beroepschrift. Zo niet wordt het advies van de raad geacht eenparig gunstig te zijn. Bij eenparigheid is het advies van de raad van beroep bindend en neemt de raad van beroep de eindbeslissing.

§ 6. Indien de raad van beroep geen eenparig advies uitbrengt, wordt het dossier van een coördinerend inspecteur binnen vijftien kalenderdagen voorgelegd aan de Vlaamse Regering die bevoegd is voor de definitieve beslissing over de toekenning van de eindconclusie onvoldoende. De Vlaamse Regering beslist binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het advies van de raad van beroep, zoniet wordt de beslissing geacht gunstig te zijn.

§ 7. Als het personeelslid binnen de termijn, vermeld in § 3, geen beroep aantekent, is de evaluatie met eindconclusie onvoldoende definitief, nadat die termijn verstreken is.

§ 8. Als het personeelslid binnen de termijn, vermeld in § 3, beroep aantekent, is de evaluatie met eindconclusie onvoldoende definitief als respectievelijk de raad van beroep of de Vlaamse Regering beslist om de eindconclusie onvoldoende te bevestigen.

Art. 86.

Als de eindevaluatie van het mandaat van de inspecteur-generaal niet resulteert in een vermelding onvoldoende, wordt het mandaat vernieuwd voor vier jaar.

Art. 87.

§ 1. Een personeelslid dat belast is met een mandaat, kan vrijwillig afzien van het mandaat. Hij deelt dat per aangetekende brief mee aan de Vlaamse Regering ten minste zes maanden voor het neerleggen van het mandaat. In onderling overleg kan van die periode van zes maanden worden afgeweken.

§ 2. Het mandaat wordt beëindigd na een definitieve evaluatie met eindconclusie onvoldoende.

§ 3. Het mandaat wordt beëindigd op het ogenblik dat het personeelslid wordt vastbenoemd bij toepassing van [21Decr. van 17/06/2016
B.S. 10/08/2016
artikel 88, behalve indien het een vaste benoeming betreft volgens artikel 88, § 1/121Decr. van 17/06/2016
B.S. 10/08/2016
] .

§ 4. Het personeelslid dat belast is met een mandaat kan, zonder opzegging, om dringende redenen worden ontslagen.

Onder dringende redenen wordt verstaan de ernstige tekortkoming die het voortduren van het mandaat onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Ontslag om dringende redenen overeenkomstig de bepalingen van deze paragraaf kan niet meer worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is bij de Vlaamse Regering.

Alleen de dringende redenen waarvan kennis is gegeven per aangetekende brief, verzonden binnen drie werkdagen na het ontslag, kunnen worden aangewend ter rechtvaardiging van het ontslag. Deze brief vermeldt, op straffe van nietigheid, de beroepsmogelijkheden.

Het personeelslid kan binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van het ontslag om dringende redenen per aangetekende brief beroep aantekenen bij de raad van beroep, vermeld in artikel 135, volgens de procedure, vermeld in artikel 138. Bij ontvangst van het ontslag tijdens een periode van ten minste zeven opeenvolgende vakantiedagen, wordt voornoemde periode van vijf kalenderdagen verlengd met de duur van de vakantieperiode.

Het beroep wordt ingesteld bij bezwaarschrift. Het beroep heeft een opschortende werking. Het personeelslid kan tijdens het beroep preventief worden geschorst. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de preventieve schorsing. Dit besluit garandeert het recht van verdediging.

§ 5. Bij de beëindiging van het mandaat neemt het vastbenoemde personeelslid opnieuw zijn ambt als inspecteur op.

Afdeling V. - Vaste benoeming

Art. 88.

§ 1. Het personeelslid belast met een mandaat van coördinerend inspecteur wordt op zijn verzoek in dat ambt benoemd als aan de volgende voorwaarden is voldaan :

1° het personeelslid heeft de leeftijd van ten minste 55 jaar bereikt op het ogenblik van de vaste benoeming;

2° het personeelslid heeft op het ogenblik van de vaste benoeming ten minste vier jaar het mandaat van coördinerend inspecteur uitgeoefend.

[21Decr. van 17/06/2016
B.S. 10/08/2016
§ 1/1. Het volgens artikel 79, § 1, extern geworven personeelslid dat belast is met een mandaat van coördinerend inspecteur wordt op zijn verzoek in het onderliggend ambt van inspecteur benoemd, als aan de volgende voorwaarden is voldaan :

1° het personeelslid heeft in het ambt van coördinerend inspecteur geen definitieve eindevaluatie met eindconclusie onvoldoende gekregen;

2° het personeelslid wordt voorgedragen door de inspecteur-generaal;

3° het personeelslid heeft op het ogenblik van de vaste benoeming ten minste 2 jaar het mandaat van coördinerend inspecteur voltijds uitgeoefend.

21Decr. van 17/06/2016
B.S. 10/08/2016
]

§ 2. Het personeelslid belast met een mandaat van inspecteur-generaal wordt op zijn verzoek in dat ambt benoemd als aan de volgende voorwaarden is voldaan :

1° het personeelslid heeft de leeftijd van ten minste 55 jaar bereikt op het ogenblik van de vaste benoeming;

2° het personeelslid heeft op het ogenblik van de vaste benoeming ten minste vier jaar het mandaat van inspecteur-generaal uitgeoefend.

§ 3. De vaste benoeming gaat steeds in op de eerste dag van de maand die volgt op de aanvraag bij de Vlaamse Regering.

§ 4. Indien op het ogenblik dat het personeelslid de vaste benoeming aanvraagt, een beroepsprocedure loopt tegen een evaluatie met eindconclusie onvoldoende of tegen een ontslag om dringende redenen, wordt de vaste benoeming uitgesteld tot er een definitieve uitspraak in deze zaak is. Indien na de beroepsprocedure de evaluatie met eindconclusie onvoldoende of het ontslag om dringende redenen niet wordt bevestigd, gaat de vaste benoeming in op de eerste dag van de maand die volgt op het ogenblik van de definitieve uitspraak.

§ 5. De vaste benoeming wordt schriftelijk vastgelegd. Dit geschrift wordt aan het personeelslid overhandigd en vermeldt ten minste :

1° de identiteit van het personeelslid;

2° het uit te oefenen ambt;

3° de ingangsdatum;

4° het functieprofiel waarop de vaste benoeming is gebaseerd;

5° de standplaats.

§ 6. Bij ontstentenis van een geschrift bij de aanvang van de vaste benoeming, wordt het personeelslid geacht vastbenoemd te zijn in het ambt en voor de opdracht die het werkelijk uitoefent.

HOOFDSTUK VI. - Tijdelijke uitoefening van de ambten, vermeld in artikel 61

Afdeling I. - De tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in het ambt van inspecteur

Art. 89.

De Vlaamse Regering kan binnen de toegekende enveloppe een personeelslid tijdelijk aanstellen voor bepaalde duur.

Art. 90.

§ 1. [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
] .

§ 2. Het eerste jaar van de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur volgt het tijdelijk personeelslid een opleidingsprogramma, indien het voor de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur nog niet was aangesteld bij de inspectie.

Art. 91.

§ 1. [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

§ 2. Bij ontstentenis van een geschrift bij de aanvang van de tijdelijke aanstelling, wordt het personeelslid geacht tijdelijk aangesteld te zijn voor onbepaalde duur in het ambt en voor de opdracht die het werkelijk uitoefent.

Art. 92.

Een aanstelling van bepaalde duur heeft een [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
] duur van een jaar.

Art. 93.

De tijdelijke aanstelling die volgt op twee aaneensluitende tijdelijke aanstellingen van bepaalde duur is een tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur.

Art. 94.

§ 1. Het personeelslid dat tijdelijk is aangesteld voor bepaalde duur in het ambt van inspecteur wordt op zijn verzoek in dat ambt benoemd als aan de volgende voorwaarden is voldaan :

1° het personeelslid heeft de leeftijd van ten minste 55 jaar bereikt op het ogenblik van de vaste benoeming;

2° het personeelslid heeft op het ogenblik van de vaste benoeming ten minste vier jaar het ambt van inspecteur uitgeoefend;

3° het personeelslid heeft geen definitieve evaluatie met eindconclusie onvoldoende gekregen in de vier jaar die de aanvraag tot vaste benoeming voorafgaan.

§ 2. De vaste benoeming gaat steeds in op de eerste dag van de maand die volgt op de aanvraag bij de Vlaamse Regering.

§ 3. Indien op het ogenblik dat het personeelslid de vaste benoeming aanvraagt, een beroepsprocedure loopt tegen een evaluatie met eindconclusie onvoldoende of tegen een ontslag om dringende redenen, wordt de vaste benoeming uitgesteld tot er een definitieve uitspraak in deze zaak is. Indien na de beroepsprocedure de evaluatie met eindconclusie onvoldoende of het ontslag om dringende redenen niet wordt bevestigd gaat de vaste benoeming in op de eerste dag van de maand die volgt op het ogenblik van de definitieve uitspraak.

§ 4. De vaste benoeming moet schriftelijk worden vastgelegd. Dit geschrift wordt aan het personeelslid overhandigd, en vermeldt ten minste :

1° de identiteit van het personeelslid;

2° het uit te oefenen ambt;

3° de ingangsdatum;

4° het functieprofiel waarop de vaste benoeming is gebaseerd;

5° de standplaats.

§ 5. Bij ontstentenis van een geschrift bij aanvang van de vaste benoeming, wordt het personeelslid geacht vastbenoemd te zijn in het ambt en voor de opdracht die het werkelijk uitoefent.

Art. 95.

De aanstelling van een personeelslid dat is aangesteld voor bepaalde duur wordt zonder opzegging beëindigd :

1° op het ogenblik dat het personeelslid [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
] vastbenoemd wordt;

2° als het personeelslid een definitieve evaluatie met eindconclusie onvoldoende heeft gekregen;

3° na afloop van de aanstellingsperiode zonder dat hiervoor formaliteiten te vervullen zijn;

4° om dringende redenen, onder de voorwaarden vermeld in artikel 96;

5° door vrijwillig ontslag.

Art. 96.

De Vlaamse Regering kan een tijdelijk personeelslid dat aangesteld is voor bepaalde duur in het ambt van inspecteur zonder opzegging om dringende redenen ontslaan.

Onder dringende redenen wordt verstaan de ernstige tekortkoming die het voortduren van de tijdelijke aanstelling onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Ontslag om dringende reden overeenkomstig de bepalingen van dit artikel kan niet meer worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is bij de Vlaamse Regering.

Alleen de dringende redenen waarvan kennis is gegeven per aangetekende brief, verzonden binnen drie werkdagen na het ontslag, kunnen worden aangewend ter rechtvaardiging van het ontslag. Deze brief vermeldt, op straffe van nietigheid, de beroepsmogelijkheden.

Het personeelslid kan binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van het ontslag om dringende redenen bij een ter post aangetekende brief beroep aantekenen bij de raad van beroep, vermeld in artikel 135, volgens de procedure, vermeld in artikel 138. Bij ontvangst van het ontslag tijdens een periode van ten minste zeven opeenvolgende vakantiedagen, wordt voornoemde periode van vijf kalenderdagen verlengd met de duur van de vakantieperiode.

Het beroep wordt ingesteld bij bezwaarschrift. Het beroep heeft een opschortende werking. Het personeelslid kan tijdens het beroep preventief worden geschorst. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de preventieve schorsing. Dit besluit garandeert het recht van verdediging.

Deze preventieve schorsing beslaat de periode vanaf het ogenblik dat de beslissing aan het betrokken personeelslid wordt meegedeeld en tot de beroepsprocedure is beëindigd, met dien verstande dat de periode alleszins nooit langer kan zijn dan de oorspronkelijke tijdelijke aanstelling waarop het ontslag betrekking heeft.

Afdeling II. - De tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur in het ambt van inspecteur

Art. 97.

De Vlaamse Regering kan binnen de toegekende enveloppe een personeelslid tijdelijk aanstellen voor onbepaalde duur.

Art. 98.

§ 1. Voor de tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur wordt de selectieprocedure gevolgd zoals vermeld in [21Decr. van 17/06/2016
B.S. 10/08/2016
artikel 63 tot en met artikel 65/121Decr. van 17/06/2016
B.S. 10/08/2016
] .

§ 2. Het eerste jaar van de tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur volgt het tijdelijk personeelslid een opleidingsprogramma, indien het voor de tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur nog niet was aangesteld bij de inspectie.

Art. 99.

§ 1. Elke tijdelijke aanstelling voor onbepaalde duur in het ambt van inspecteur moet schriftelijk worden vastgelegd. Dit geschrift wordt aan het personeelslid overhandigd en vermeldt ten minste :

1° de identiteit van het personeelslid;

2° het uit te oefenen ambt;

3° de ingangsdatum van de aanstelling;

4° de aard van de tijdelijke aanstelling;

5° het functieprofiel waarop de aanstelling is gebaseerd;

6° de standplaats.

§ 2. Bij ontstentenis van een geschrift bij aanvang van de tijdelijke aanstelling, wordt het personeelslid geacht aangesteld te zijn voor onbepaalde duur in het ambt en voor de opdracht die het werkelijk uitoefent.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018

Art. 99bis.

§ 1. De Vlaamse Regering benoemt het personeelslid dat tijdelijk is aangesteld voor onbepaalde duur in het ambt van inspecteur als dat personeelslid het voorwerp uitmaakt van een gemotiveerd voorstel tot benoeming in vast verband.

§ 2. De vaste benoeming wordt schriftelijk vastgelegd. Dit geschrift wordt overhandigd aan het personeelslid en vermeldt ten minste :

1° de identiteit van het personeelslid;

2° het uit te oefenen ambt;

3° de ingangsdatum van de vaste benoeming;

4° het functieprofiel waarop de vaste benoeming is gebaseerd;

5° de standplaats.

25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

§ 3. Bij ontstentenis van een geschrift bij de aanvang van de vaste benoeming, wordt het personeelslid geacht benoemd te zijn in het ambt en voor de opdracht die het werkelijk uitvoert.

Art. 100.

§ 1. Het personeelslid dat tijdelijk is aangesteld voor onbepaalde duur in het ambt van inspecteur, wordt op zijn verzoek in dat ambt benoemd als aan de volgende voorwaarden is voldaan :

1° het personeelslid heeft de leeftijd van ten minste 55 jaar bereikt op het ogenblik van de vaste benoeming;

2° het personeelslid heeft op het ogenblik van de vaste benoeming ten minste vier jaar het ambt van inspecteur uitgeoefend;

3° het personeelslid heeft geen definitieve evaluatie met eindconclusie onvoldoende gekregen in de vier jaar die de aanvraag tot vaste benoeming voorafgaan.

§ 2. De vaste benoeming gaat steeds in op de eerste dag van de maand die volgt op de aanvraag bij de Vlaamse Regering.

§ 3. Indien op het ogenblik dat het personeelslid de vaste benoeming aanvraagt, een beroepsprocedure loopt tegen een evaluatie met eindconclusie onvoldoende of tegen een tuchtstraf, wordt de vaste benoeming uitgesteld tot er een definitieve uitspraak in deze zaak is. Indien na de beroepsprocedure de evaluatie met eindconclusie onvoldoende of de tuchtstraf niet wordt bevestigd gaat de vaste benoeming in op de eerste dag van de maand die volgt op het ogenblik van de definitieve uitspraak.

§ 4. De vaste benoeming moet schriftelijk worden vastgelegd. Dit geschrift wordt aan het personeelslid overhandigd en vermeldt ten minste :

1° de identiteit van het personeelslid;

2° het uit te oefenen ambt;

3° de ingangsdatum;

4° het functieprofiel waarop de vaste benoeming is gebaseerd;

5° de standplaats.

§ 5. Bij ontstentenis van een geschrift bij aanvang van de vaste benoeming, wordt het personeelslid geacht vastbenoemd te zijn in het ambt en voor de opdracht die het werkelijk uitoefent.

Art. 101.

De aanstelling van een personeelslid dat tijdelijk is aangesteld voor onbepaalde duur wordt zonder opzegging beëindigd :

1° op het ogenblik dat het personeelslid tot de proeftijd toegelaten of vastbenoemd wordt;

2° als het personeelslid gedurende twee opeenvolgende evaluaties of drie keer tijdens de loopbaan in hetzelfde ambt bij de inspectie een definitieve evaluatie met eindconclusie onvoldoende heeft gekregen;

3° als het personeelslid ontslagen wordt na een tuchtmaatregel;

4° door vrijwillig ontslag.

Afdeling III. - De tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in het ambt van coördinerend inspecteur of inspecteur-generaal

Art. 102.

§ 1. De Vlaamse Regering kan, in afwijking van artikel 77, binnen de toegekende enveloppe een personeelslid tijdelijk aanstellen voor bepaalde duur in het ambt van coördinerend inspecteur ter vervanging van een afwezige coördinerend inspecteur. Dit personeelslid moet voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden, vermeld in artikel 79, § 1.

§ 2. De Vlaamse Regering kan, in afwijking van artikel 77, binnen de toegekende enveloppe een personeelslid tijdelijk aanstellen voor bepaalde duur in het ambt van inspecteur-generaal ter vervanging van de afwezige inspecteur-generaal. Dit personeelslid moet voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden, vermeld in artikel 79, § 2.

§ 3. De tijdelijke aanstelling in het ambt van coördinerend inspecteur of inspecteur-generaal heeft een maximale duur van vier jaar.

§ 4. Het vastbenoemd personeelslid van de inspectie dat tijdelijk wordt aangesteld in het ambt van coördinerend inspecteur of inspecteur-generaal, wordt tijdelijk belast met een andere opdracht. Tijdens de periode dat het personeelslid tijdelijk belast is met een andere opdracht, gelden de regels die van toepassing zijn op de tijdelijke personeelsleden in het ambt waarin het personeelslid tijdelijk fungeert.

§ 5. In afwijking van § 4, wordt het vastbenoemd personeelslid tijdens de periode van tijdelijke aanstelling verder beschouwd als vastbenoemd personeelslid voor de toepassing van de reglementaire bepalingen inzake :

1° het bevallingsverlof;

2° het verlof wegens een bedreiging door een beroepsziekte en het verlof wegens moederschapsbescherming;

3° het verlof wegens ziekte of gebrekkigheid, met inbegrip van arbeidsongevallen, van ongevallen op de weg van en naar het werk en van beroepsziekten;

4° de anciënniteit voor het bepalen van het recht op verlof wegens ziekte of gebrekkigheid;

5° de toekenning van een vergoeding wegens begrafeniskosten.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regeling van de administratieve en geldelijke toestand van deze personeelsleden.

Art. 103.

§ 1. Elke tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in het ambt van coördinerend inspecteur of inspecteur-generaal moet schriftelijk worden vastgelegd. Dit geschrift wordt aan het personeelslid overhandigd en vermeldt ten minste :

1° de identiteit van het personeelslid; 2° het uit te oefenen ambt;

3° de duur van de aanstelling;

4° de ingangsdatum;

5° de standplaats;

6° de naam van het afwezige personeelslid.

§ 2. Bij ontstentenis van een geschrift bij de aanvang van de tijdelijke aanstelling, wordt het personeelslid geacht aangesteld te zijn voor een jaar in het ambt en voor de opdracht die het werkelijk uitoefent.

Art. 104.

De aanstelling van een personeelslid dat is aangesteld voor bepaalde duur in het ambt van coördinerend inspecteur of inspecteur-generaal wordt, zonder opzegging, beëindigd :

1° na afloop van de aanstellingsperiode zonder dat hiervoor formaliteiten te vervullen zijn;

2° als het personeelslid een definitieve evaluatie met eindconclusie onvoldoende heeft gekregen;

3° om dringende redenen, onder de voorwaarden vermeld in artikel 105;

4° door vrijwillig ontslag.

Art. 105.

De Vlaamse Regering kan een tijdelijk personeelslid dat aangesteld is voor bepaalde duur in het ambt van coördinerend inspecteur of inspecteur-generaal zonder opzegging om dringende redenen ontslaan.

Onder dringende redenen wordt verstaan de ernstige tekortkoming die het voortduren van de tijdelijke aanstelling onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Ontslag om dringende reden overeenkomstig de bepalingen van dit artikel kan niet meer worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is bij de Vlaamse Regering.

Alleen de dringende redenen waarvan kennis is gegeven per aangetekende brief, verzonden binnen drie werkdagen na het ontslag, kunnen worden aangewend ter rechtvaardiging van het ontslag. Deze brief vermeldt, op straffe van nietigheid, de beroepsmogelijkheden.

Het personeelslid kan binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van het ontslag om dringende redenen per aangetekende brief beroep aantekenen bij de raad van beroep, vermeld in artikel 135, volgens de procedure, vermeld in artikel 138. Bij ontvangst van het ontslag tijdens een periode van ten minste zeven opeenvolgende vakantiedagen, wordt voornoemde periode van vijf kalenderdagen verlengd met de duur van de vakantieperiode.

Het beroep wordt ingesteld bij bezwaarschrift. Het beroep heeft een opschortende werking. Het personeelslid kan tijdens het beroep preventief worden geschorst.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de preventieve schorsing. Dit besluit garandeert het recht van verdediging.

Deze preventieve schorsing beslaat de periode vanaf het ogenblik dat de beslissing aan het betrokken personeelslid wordt meegedeeld en tot de beroepsprocedure is beëindigd, met dien verstande dat de periode alleszins nooit langer kan zijn dan de oorspronkelijke tijdelijke aanstelling waarop het ontslag betrekking heeft.

[31Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
Hoofdstuk VI/1. Vastbenoemde personeelsleden die tijdelijk belast zijn met een andere opdracht31Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

[31Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019

Art. 105/1.

Een vastbenoemd personeelslid van de inspectie kan, met zijn instemming, geheel of gedeeltelijk afzien van de uitoefening van de opdracht waarvoor het vastbenoemd is om tijdelijk belast te worden met een andere opdracht waarvoor het niet vastbenoemd is. Het vastbenoemde personeelslid vraagt daarvoor aan de inspecteur-generaal een verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen. De inspecteur-generaal kan dat verlof toestaan.

Het personeelslid kan het verlof, vermeld in het eerste lid, ook aanvragen aan de inspecteur-generaal om een opdracht op te nemen in een wervings-, selectie- of bevorderingsambt in een instelling als vermeld in artikel 2, § 1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 of in artikel 4, § 1, a), van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, in een centrum voor basiseducatie, in een hogeschool of bij de inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken. De inspecteur-generaal kan dat verlof toestaan.

Tijdens de periode waarin het personeelslid tijdelijk belast wordt met een andere opdracht en voor de beëindiging ervan, gelden de regels die voor de tijdelijke personeelsleden van toepassing zijn op het ambt waarin het personeelslid tijdelijk aangesteld is.

In afwijking van het derde lid wordt het vastbenoemde personeelslid tijdens de periode van tijdelijke aanstelling verder beschouwd als vastbenoemd personeelslid voor de toepassing van de reglementaire bepalingen over:

1° het bevallingsverlof;

2° het verlof wegens een bedreiging door een beroepsziekte en het verlof wegens moederschapsbescherming;

3° het verlof wegens ziekte of gebrekkigheid, met inbegrip van arbeidsongevallen, van ongevallen op de weg van en naar het werk en van beroepsziekten;

4° de anciënniteit voor het bepalen van het recht op verlof wegens ziekte of gebrekkigheid;

5° de toekenning van een vergoeding wegens begrafeniskosten.

Dit lid is niet van toepassing op het personeelslid dat een tijdelijke opdracht uitoefent bij een hogeschool.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regeling van de administratieve en geldelijke toestand van de vastbenoemde personeelsleden van de inspectie die een verlof nemen om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen.

31Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

HOOFDSTUK VII. - Functiebeschrijving en evaluatie

Afdeling I. - Functiebeschrijving

Art. 106.

Voor elk lid van de inspectie wordt in het kader van zijn begeleiding een geïndividualiseerde functiebeschrijving opgesteld.

Een functiebeschrijving moet gezien worden als een constructief en positief beleidsinstrument.

Art. 107.

§ 1. Een functiebeschrijving wordt opgesteld op basis van een functieprofiel en bevat twee delen, namelijk : de permanente opdracht en de periodegebonden doelstellingen.

De permanente opdracht bestaat uit de volgende twee delen :

1° de resultaatgebieden : de taken die het personeelslid tot een goed einde moet brengen;

2° de competenties.

§ 2. De functiebeschrijving kan worden aangepast :

1° bij een substantiële wijziging van de opdracht;

2° na afspraken die de eerste evaluator en het personeelslid maken tijdens een functioneringsgesprek;

3° bij de aanvang van een nieuwe evaluatieperiode.

Art. 108.

Elke functiebeschrijving of wijziging wordt opgemaakt in onderling overleg tussen de eerste evaluator en het betrokken personeelslid. Als geen consensus bereikt kan worden, ligt de beslissing bij de inspecteur-generaal, indien het om de functiebeschrijving van een inspecteur gaat. In het geval van de coördinerend inspecteur en de inspecteur-generaal ligt de beslissing, als er geen consensus kan bereikt worden, bij de minister bevoegd voor onderwijs.

Afdeling II. - De evaluatoren

Art. 109.

§ 1. Voor een inspecteur gelden de volgende bepalingen :

1° de eerste evaluator is een coördinerend inspecteur;

2° de tweede evaluator is de inspecteur-generaal of een ander coördinerend inspecteur.

§ 2. Voor een coördinerend inspecteur gelden de volgende bepalingen :

1° de eerste evaluator is de inspecteur-generaal;

2° de tweede evaluator is de minister bevoegd voor onderwijs.

§ 3. De eerste evaluator heeft als voornaamste taak het personeelslid te coachen bij zijn functioneren. Het houden van functioneringsgesprekken is een onderdeel van die taak.

§ 4. De tweede evaluator is tijdens het volledige proces belast met de kwaliteitsbewaking.

Art. 110.

De inspecteur-generaal wordt geëvalueerd zoals bepaald in artikel V.13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018

Art. 110/1.

De artikelen VII. 35 en VII.39 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid zijn van toepassing op de inspecteur-generaal voor zover hij deel uitmaakt van de beleidsraad van het beleidsdomein onderwijs en het management orgaan.

25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

Afdeling III. - De evaluatie

Art. 111.

De evaluatie is het beoordelen van het functioneren van een personeelslid op basis van de functiebeschrijving en is de appreciatie van het totale functioneren van het betrokken personeelslid.

Een personeelslid voor wie geen functiebeschrijving werd opgesteld volgens de bepalingen, vermeld in artikel 107, kan niet worden geëvalueerd.

Art. 112.

In de loop van de evaluatieperiode kan de geëvalueerde bij zijn evaluatoren terecht voor opvolging en ondersteuning om de verwachte resultaten te behalen.

Art. 113.

De evaluatie moet op een zorgvuldige wijze uitgevoerd worden.

Een opleiding tot evaluator is verplicht voor alle leden van de inspectie die met evaluatie belast zijn. Alleen de evaluaties, opgemaakt door personeelsleden die de opleiding hebben gevolgd, zijn geldig.

De evaluatoren worden geëvalueerd op de kwaliteit van de evaluaties die ze opmaken.

Art. 114.

§ 1. Met het oog op de evaluatie, vermeld in artikel 111, wordt er een evaluatiegesprek gehouden tussen de eerste evaluator en het betrokken personeelslid.

Het evaluatiegesprek heeft als eerste doel het functioneren van het personeelslid te verbeteren waar dat nodig is, en het te ondersteunen. Het is niet louter op het verleden gericht. Na het gesprek moeten niet alleen de goede en sterke punten, maar ook de eventueel te verbeteren punten van het personeelslid duidelijk zijn. Het evaluatiegesprek kan bijgevolg aanleiding geven tot bijsturingen in de toekomst en kan leiden tot nieuwe, duidelijke afspraken.

Op verzoek van de geëvalueerde of één van zijn evaluatoren vindt het evaluatiegesprek plaats met twee evaluatoren.

Het evaluatiegesprek leidt altijd tot een evaluatieverslag.

§ 2. Het evaluatieverslag opgesteld door de eerste evaluator, beschrijft op zorgvuldige wijze het volledige functioneren van het personeelslid ten opzichte van de functiebeschrijving en bevat steeds een eindconclusie.

Het verslag wordt door beide evaluatoren ondertekend. De eerste evaluator legt het evaluatieverslag voor aan het betrokken personeelslid. Het personeelslid ondertekent en dateert het evaluatieverslag ter kennisneming en bezorgt het onmiddellijk terug aan de eerste evaluator. De eerste evaluator bezorgt onmiddellijk een kopie van het evaluatieverslag aan het personeelslid.

§ 3. Als het evaluatieverslag de eindconclusie onvoldoende bevat, moet het, op straffe van nietigheid, altijd de beroepsmogelijkheden bevatten.

Art. 115.

Het originele evaluatieverslag, vermeld in artikel 114 en de opmerkingen van het personeelslid worden bewaard in het evaluatiedossier van het personeelslid.

Het personeelslid ontvangt een afschrift. Het personeelslid kan op elk ogenblik zijn evaluatiedossier inzien.

Art. 116.

Een evaluatie kan leiden tot een evaluatieverslag met eindconclusie onvoldoende.

Art. 117.

§ 1. Een personeelslid van de inspectie dat er niet mee akkoord gaat dat zijn evaluatieverslag wordt besloten met de eindconclusie onvoldoende, kan binnen twintig kalenderdagen na ontvangst van de ondertekende kopie van het evaluatieverslag beroep aantekenen bij de raad van beroep, vermeld in artikel 135, volgens de procedure, vermeld in artikel 138.

§ 2. De raad van beroep hoort het betrokken personeelslid en kan de betrokken evaluatoren horen.

§ 3. De raad van beroep brengt een met redenen omkleed advies uit binnen dertig kalenderdagen na de ontvangst van het beroepschrift. Zo niet wordt het advies van de raad geacht eenparig gunstig te zijn. Bij eenparigheid is het advies van de raad van beroep bindend en neemt de raad van beroep de eindbeslissing.

§ 4. Indien de raad van beroep geen eenparig advies uitbrengt, wordt het dossier, in het geval van een inspecteur of een coördinerend inspecteur, binnen vijftien kalenderdagen voorgelegd aan de Vlaamse Regering die bevoegd is voor de definitieve beslissing over de toekenning van de eindconclusie onvoldoende. De Vlaamse Regering beslist binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het advies van de raad van beroep, zoniet wordt de beslissing geacht gunstig te zijn.

§ 5. Als het personeelslid binnen de termijn, vermeld in § 1, geen beroep aantekent, is de evaluatie met eindconclusie onvoldoende definitief nadat die termijn verstreken is.

§ 6. Als het personeelslid binnen de termijn, vermeld in § 1, beroep aantekent is, de evaluatie definitief als respectievelijk de raad van beroep of de Vlaamse Regering beslist om de eindconclusie onvoldoende te bevestigen.

Art. 118.

De gemotiveerde beslissing na het beroep wordt bij het evaluatiedossier van de geëvalueerde gevoegd.

Art. 119.

§ 1. Het vastbenoemde lid van de inspectie en het tijdelijk personeelslid dat is aangesteld voor onbepaalde duur wordt ontslagen wegens beroepsongeschiktheid als hij gedurende twee opeenvolgende evaluaties of drie keer tijdens zijn loopbaan in hetzelfde ambt bij de inspectie de definitieve evaluatie met eindconclusie onvoldoende heeft gekregen.

Bij het ontslag van een vastbenoemd personeelslid gelden de opzeggingstermijnen en voorwaarden, vermeld in artikel 131. De opzeggingstermijn gaat in op het ogenblik van de definitieve uitspraak in de beroepsprocedure of op het ogenblik dat de termijn van twintig kalenderdagen, vermeld in artikel 117, verstreken is.

§ 2. Het personeelslid dat tijdelijk is aangesteld voor bepaalde duur wordt ontslagen als hij één definitieve evaluatie met eindconclusie onvoldoende heeft gekregen.

§ 3. Het ontslag wordt uitgesproken door de Vlaamse Regering.

Afdeling IV. - De evaluatieperiode

Art. 120.

§ 1. Elk personeelslid dat tijdelijk is aangesteld of vast benoemd is in het ambt van inspecteur moet eenmaal per jaar geëvalueerd worden in de eerste drie jaar van zijn loopbaan bij de inspectie.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

§ 2. Vanaf het vierde jaar moet het personeelslid dat tijdelijk is aangesteld of vast benoemd is in het ambt van inspecteur minstens om de drie jaar geëvalueerd worden, tenzij het personeelslid vraagt om sneller geëvalueerd te worden.

Als een personeelslid dat vast benoemd is in het ambt van inspecteur een definitieve evaluatie met eindconclusie onvoldoende krijgt, moet het na één jaar opnieuw geëvalueerd worden.

§ 3. Het personeelslid dat een mandaat bekleedt of tijdelijk is aangesteld in het ambt van coördinerend inspecteur of inspecteur-generaal moet jaarlijks worden geëvalueerd.

§ 4. De eindevaluatie van het mandaat vervangt in het desbetreffend jaar de evaluatie zoals bedoeld in § 3.

§ 5. Indien er geen evaluatie heeft plaatsgevonden, wordt de evaluatie geacht gunstig te zijn.

HOOFDSTUK VIII. - Preventieve schorsing

Art. 121.

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de personeelsleden die :

- tijdelijk zijn aangesteld voor onbepaalde duur;

- [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

- vast benoemd zijn.

Art. 122.

Met behoud van de bepalingen inzake preventieve schorsing bij een ontslag om dringende redenen zoals vermeld in artikel 87, § 4, artikel 96 en artikel 105, is een preventieve schorsing alleen mogelijk indien het personeelslid tuchtrechtelijk of strafrechtelijk wordt vervolgd en zijn aanwezigheid onverenigbaar is met het belang van de dienst. De preventieve schorsing is een bewarende maatregel, uitgesproken door de Vlaamse Regering, en mag, behoudens bij strafrechtelijke vervolging voor dezelfde feiten, niet meer dan één jaar bedragen.

[3Decr. van 09/07/2010
B.S. 31/08/2010

Wanneer het personeelslid strafrechtelijk vervolgd wordt of wanneer het personeelslid tuchtrechtelijk vervolgd wordt wegens een ernstig vergrijp waarbij het personeelslid op heterdaad betrapt is of waarvoor er afdoende aanwijzingen zijn, kan de Vlaamse Regering beslissen tot een inhouding van salaris. Er mag niet meer dan een vijfde van het laatste bruto-activiteitssalaris of het laatste bruto-wachtgeld worden afgehouden. De afhouding van het salaris of van het wachtgeld mag niet tot gevolg hebben dat het salaris of het wachtgeld van het personeelslid verminderd wordt tot een bedrag, dat lager is dan het belastbare nettobedrag van de werkloosheidsuitkering, waarop de betrokkene recht zou hebben, als hij het voordeel zou genieten van het stelsel van sociale zekerheid van werknemers.

Indien in aansluiting op een preventieve schorsing met afhouding van salaris beslist wordt geen tuchtstraf of de tuchtstraf blaam op te leggen, wordt het afgehouden salaris betaald.

Indien in aansluiting op een preventieve schorsing met afhouding van salaris een tuchtstraf opgelegd wordt waar een salarisverlies aan verbonden is, dan wordt het bedrag van het tijdens de preventieve schorsing afgehouden salaris in mindering gebracht op het bedrag van het salarisverlies verbonden aan de tuchtstraf. Indien het bedrag van het afgehouden salaris groter is dan het bedrag van het salarisverlies verbonden aan de tuchtstraf, wordt het verschil aan de betrokkene betaald.

3Decr. van 09/07/2010
B.S. 31/08/2010
]

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de preventieve schorsing. Dit besluit garandeert het recht van verdediging.

Art. 123.

Het personeelslid kan tegen de preventieve schorsing [5Decr. van 01/07/2011
B.S. 30/08/2011
of, als dat van toepassing is, tegen de afhouding van salaris,5Decr. van 01/07/2011
B.S. 30/08/2011
] in beroep gaan bij de raad van beroep vermeld in artikel 135. Op straffe van verval dient het beroep ingesteld te worden binnen een termijn van twintig kalenderdagen volgend op de schriftelijke mededeling van de preventieve schorsing.

Het beroep wordt ingesteld bij bezwaarschrift.

De procedure, vermeld in artikel 138, is van toepassing.

HOOFDSTUK IX. - Tuchtregeling

Art. 124.

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de personeelsleden die :

- tijdelijk zijn aangesteld voor onbepaalde duur;

- [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

- vast benoemd zijn.

Afdeling I. - Tuchtstraffen

Art. 125.

§ 1. In geval van tekortkoming aan zijn plichten kan het personeelslid één van de volgende tuchtstraffen worden opgelegd :

1° blaam;

2° afhouding van salaris;

3° schorsing bij tuchtmaatregel;

4° terbeschikkingstelling bij tuchtmaatregel;

5° ontslag;

6° afzetting.

§ 2. [3Decr. van 09/07/2010
B.S. 31/08/2010
Een tuchtmaatregel is definitief op het ogenblik dat de Vlaamse Regering de tuchtstraf definitief heeft uitgesproken of op het ogenblik dat de raad van beroep na een beroepsprocedure een eenparig advies heeft uitgebracht.3Decr. van 09/07/2010
B.S. 31/08/2010
]

Art. 126.

Een coördinerend inspecteur stelt de tuchtstraf van een inspecteur voor.

De inspecteur-generaal stelt de tuchtstraf van een coördinerend inspecteur voor.

De minister bevoegd voor onderwijs stelt de tuchtstraf van de inspecteur-generaal voor.

De Vlaamse Regering spreekt de tuchtstraf definitief uit.

[3Decr. van 09/07/2010
B.S. 31/08/2010

In beroep wordt een tuchtstraf uitgesproken door :

1° de Vlaamse Regering, als de raad van beroep geen eenparig advies heeft uitgebracht;

2° de raad van beroep, als de raad van beroep een eenparig advies heeft uitgebracht.

3Decr. van 09/07/2010
B.S. 31/08/2010
]

Art. 127.

Afhouding van het salaris wordt toegepast gedurende ten minste een maand en ten hoogste twaalf maanden en mag niet meer dan een vijfde van het laatste brutoactiviteitssalaris of het laatste brutowachtgeld bedragen.

Art. 128.

De schorsing bij tuchtmaatregel wordt uitgesproken voor ten hoogste één jaar. Het personeelslid wordt uit zijn ambt verwijderd, maar blijft in de administratieve stand waarin het zich bevond op de dag voor de schorsing.

De schorsing bij tuchtmaatregel heeft de halvering van het laatste brutoactiviteitssalaris of het laatste brutowachtgeld tot gevolg.

Art. 129.

De terbeschikkingstelling bij tuchtmaatregel mag niet minder dan één jaar duren en niet langer dan twee jaar.

Het personeelslid wordt uit zijn ambt verwijderd en ontvangt een wachtgeld ten bedrage van de helft van zijn laatste brutoactiviteitssalaris of zijn laatste brutowachtgeld.

Art. 130.

De afhouding of de halvering van het salaris of van het wachtgeld of de toekenning van een wachtgeld mag niet tot gevolg hebben dat het salaris of het wachtgeld van het personeelslid verminderd wordt tot een bedrag, dat lager is dan het belastbare nettobedrag van de werkloosheidsuitkering, waarop de betrokkene recht zou hebben, als hij het voordeel zou genieten van het stelsel van sociale zekerheid van werknemers.

Art. 131.

In geval van ontslag of afzetting bij tuchtmaatregel wordt [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
] het vastbenoemd personeelslid definitief uit zijn ambt verwijderd na een opzeggingstermijn waarvan de duur wordt vastgesteld afhankelijk van het aantal arbeidsdagen dat vereist is om aanspraak te kunnen maken op uitkeringen in het kader van de werkloosheidsreglementering en van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Tijdens die opzeggingstermijn wordt het personeelslid geacht als tijdelijk te zijn aangesteld en wordt het met een opdracht belast. Het personeelslid geniet het brutoactiviteitssalaris of het brutowachtgeld dat verbonden is aan het ambt waarin het vast benoemd was.

Het personeelslid kan geheel of gedeeltelijk afstand doen van die opzeggingstermijn.

Art. 132.

Het personeelslid kan binnen twintig kalenderdagen, ingaande op de dag waarop hem een tuchtstraf ter visering is voorgelegd, hiertegen beroep aantekenen bij de raad van beroep, vermeld in artikel 135, volgens de procedure, vermeld in artikel 138.

Het beroep wordt ingesteld bij bezwaarschrift.

Het beroep heeft een opschortende werking.

Art. 133.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de uitoefening van de tuchtmacht, alsmede de toepasselijke procedure.

Het besluit, vermeld in het eerste lid, garandeert het recht van verdediging.

Afdeling II. - Doorhaling van tuchtstraffen

Art. 134.

§ 1. De doorhaling van de tuchtstraf gebeurt, het ontslag en de afzetting uitgezonderd, van rechtswege na een termijn waarvan de duur is vastgesteld op :

1°één jaar voor de blaam;

2° drie jaar voor de afhouding van het salaris;

3° vijf jaar voor de tuchtschorsing;

4° zeven jaar voor de terbeschikkingstelling bij tuchtmaatregel.

De periode loopt vanaf de datum van de tuchtuitspraak.

§ 2. De doorhaling heeft tot gevolg dat met de doorgehaalde tuchtstraf geen rekening meer mag worden gehouden. De doorgehaalde tuchtstraf wordt uit het personeelsdossier verwijderd.

Afdeling III. - Raad van beroep

Art. 135.

Bij het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming wordt een raad van beroep ingesteld, bevoegd voor de inspecteurs, de coördinerend inspecteurs, en de inspecteur-generaal.

Art. 136.

De raad van beroep heeft tot opdracht advies uit te brengen in beroepsprocedures tegen :

1° een tuchtstraf;

2° een evaluatie met eindconclusie onvoldoende, met uitzondering van deze van de inspecteur-generaal;

3° [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

4° een ontslag om dringende redenen;

5° een preventieve schorsing [5Decr. van 01/07/2011
B.S. 30/08/2011
of, als dat van toepassing is, tegen de afhouding van salaris5Decr. van 01/07/2011
B.S. 30/08/2011
] .

De raad van beroep heeft een adviserende bevoegdheid. Bij eenparigheid is het advies van de raad van beroep bindend en neemt de raad van beroep de eindbeslissing.

Art. 137.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regelen inzake de samenstelling en de uitoefening van het mandaat van de leden van de raad van beroep, met dien verstande dat :

1° de raad van beroep wordt voorgezeten door een onafhankelijk persoon;

2° er een pariteit is tussen de vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties en de vertegenwoordigers van de inspectie.

De Vlaamse Regering wijst de voorzitter en zijn plaatsvervanger aan. Hij wijst eveneens de leden en hun plaatsvervangers aan.

Art. 138.

De Vlaamse Regering bepaalt de regels betreffende de procedure voor het instellen en behandelen van het beroep. Zij bepaalt eveneens de nadere regels voor de vergoedingen, de werking van de raad van beroep, de procedure en de redenen tot wraking, met dien verstande dat de rechten van verdediging tijdens de procedure worden gewaarborgd.

HOOFDSTUK X. - Administratieve standen

Afdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 139.

De administratieve standen waarin een personeelslid zich geheel of gedeeltelijk kan bevinden zijn :

1° dienstactiviteit;

2° non-activiteit;

3° terbeschikkingstelling.

Art. 140.

Een personeelslid wordt voor de vaststelling van zijn administratieve stand altijd geacht zich in dienstactiviteit te bevinden, behoudens een uitdrukkelijke bepaling die het personeelslid van rechtswege of bij beslissing van de Vlaamse Regering in een andere administratieve stand plaatst.

Afdeling II. - Dienstactiviteit

Art. 141.

Behoudens uitdrukkelijk strijdige bepalingen heeft het personeelslid in dienstactiviteit recht op een salaris en op een verhoging van het salaris.

Art. 142.

Het personeelslid krijgt onder de door de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden verlof, gelijkgesteld met dienstactiviteit.

In afwachting van de uitvaardiging van die verlofstelsels door de Vlaamse Regering blijven de op het ogenblik van het van kracht worden van dit decreet geldende wettelijke of reglementaire verlofstelsels van toepassing.

[21Decr. van 17/06/2016
B.S. 10/08/2016

Als in de voormelde wettelijke of reglementaire bepalingen of in de door de Vlaamse Regering uitgevaardigde verlofstelsels wordt vermeld dat als gevolg van een tijdens het schooljaar of dienstjaar genoten verlof het salaris tijdens het jaarlijkse vakantieverlof in evenredige mate wordt verminderd, heeft dat tot gevolg dat in de zomervakantie van dat schooljaar of dienstjaar, enkel voor de bezoldiging, een aantal kalenderdagen eveneens als dergelijk verlof wordt beschouwd. De aldus met een periode van verlof gelijkgestelde dagen worden niet meegerekend om de duur te bepalen van de periode van verlof waarop het personeelslid nog recht heeft. Voor het berekenen van dit aantal kalenderdagen :

1° worden het aantal kalenderdagen genoten verlof opgeteld met een maximum van driehonderd dagen per schooljaar of dienstjaar;

2° wordt het resultaat met 0,2 vermenigvuldigd;

3° wordt het resultaat naar de lagere eenheid afgerond.

21Decr. van 17/06/2016
B.S. 10/08/2016
]

De Vlaamse Regering bepaalt eveneens de prestatieregeling van de personeelsleden.

Afdeling III. - Non-activiteit

Art. 143.

Behoudens uitdrukkelijk strijdige bepalingen heeft het personeelslid in de stand non-activiteit geen recht op een salaris. Het personeelslid kan alleen onder de door de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een salarisverhoging.

Art. 144.

Onder de door de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden is het personeelslid in de stand non-activiteit als :

1° het in vredestijd sommige militaire prestaties vervult of voor de civiele bescherming of voor taken van openbaar nut wordt aangewezen op grond van de wetten houdende het statuut van de gewetensbezwaarden, gecoördineerd op 20 februari 1980;

2° [24Decr. van 16/06/2017
B.S. 18/08/2017
...24Decr. van 16/06/2017
B.S. 18/08/2017
]

3° het personeelslid afwezig is op grond van een machtiging om zijn ambt met verminderde prestaties [24Decr. van 16/06/2017
B.S. 18/08/2017
...24Decr. van 16/06/2017
B.S. 18/08/2017
] uit te oefenen, in dit geval is het personeelslid in non-activiteit voor de niet-uitgeoefende prestaties;

4° het met politiek verlof is, met inbegrip van de periode van eventuele uitgestelde indiensttreding na de beëindiging van het mandaat.

In afwachting dat de Vlaamse Regering de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, vastlegt, gelden voor de personeelsleden de bepalingen die van toepassing zijn op de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs.

[24Decr. van 16/06/2017
B.S. 18/08/2017

De wettelijke feestdagen, de weekends en de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie die, geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk aansluiten bij een voorafgaande periode van afwezigheid voor verminderde prestaties, en die een nieuwe periode van afwezigheid voor verminderde prestaties onmiddellijk voorafgaan, worden eveneens als een periode van afwezigheid voor verminderde prestaties beschouwd.

Onverminderd de berekeningswijze van de tijdens de zomervakantie toe te kennen uitgestelde bezoldiging en als in wettelijke of reglementaire bepalingen of in de door de Vlaamse Regering vastgelegde voorwaarden wordt vermeld dat als gevolg van een tijdens het schooljaar of dienstjaar genoten afwezigheid voor verminderde prestaties het salaris tijdens het jaarlijkse vakantieverlof in evenredige mate wordt verminderd, heeft dat tot gevolg dat in de zomervakantie van dat schooljaar of dienstjaar een aantal kalenderdagen niet worden bezoldigd. Om dat aantal kalenderdagen te berekenen :

1° worden alle kalenderdagen genoten afwezigheid voor verminderde prestaties opgeteld met een maximum van driehonderd dagen per schooljaar of dienstjaar;

2° wordt het resultaat met 0,2 vermenigvuldigd;

3° wordt het resultaat naar de lagere eenheid afgerond.

Als ten gevolge van die berekening het maandsalaris niet volledig verschuldigd is, wordt het in dertigsten verdeeld in overeenstemming met de regeling die in dit geval voor de vastbenoemde personeelsleden wordt toegepast.

Onverminderd de berekeningswijze van de geldelijke anciënniteit voor tijdelijke personeelsleden met het recht op uitgestelde bezoldiging, komen de voormelde dagen wel in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit en worden niet meegerekend om de duur te bepalen van de periode van afwezigheid voor verminderde prestaties waarop het personeelslid nog recht heeft.

In afwijking van de bepalingen van het vierde lid eindigt de afwezigheid voor verminderde prestaties, toegekend voor een volledig schooljaar of dienstjaar steeds bij het einde van dat schooljaar of dienstjaar, de zomervakantie inbegrepen.

24Decr. van 16/06/2017
B.S. 18/08/2017
]

Art. 145.

Ongewettigde afwezigheid plaatst het personeelslid ambtshalve in de stand non-activiteit.

Tijdens de periodes van ongewettigde afwezigheid kan het personeelslid zijn aanspraak op verhoging van het salaris en op een ander ambt niet doen gelden.

Afdeling IV. - Terbeschikkingstelling

Art. 146.

[24Decr. van 16/06/2017
B.S. 18/08/2017

Het personeelslid kan, onder de door de Vlaamse Regering bepaalde voorwaarden, ter beschikking worden gesteld wegens :

1° ziekte;

2° persoonlijke aangelegenheden, voorafgaand aan het rustpensioen.

Een personeelslid dat ter beschikking gesteld is om de reden, vermeld in het eerste lid, 1°, kan gedurende twee jaar zijn aanspraak op een ander ambt en op bevordering tot een hoger salaris doen gelden.

In afwachting dat de Vlaamse Regering de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, vaststelt, gelden voor de personeelsleden de bepalingen die van toepassing zijn op de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs.

24Decr. van 16/06/2017
B.S. 18/08/2017
]

Art. 147.

Niemand kan ter beschikking gesteld of gehouden worden wegens ziekte [11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
vanaf de datum waarop hij aanspraak kan maken op een rustpensioen11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
] en dertig dienstjaren telt die in aanmerking komen voor de berekening van het rustpensioen.

Art. 148.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaronder een personeelslid ter beschikking gesteld wordt om de redenen, vermeld [24Decr. van 16/06/2017
B.S. 18/08/2017
in artikel 146, eerste lid24Decr. van 16/06/2017
B.S. 18/08/2017
] .

Het wachtgeld, de toelagen en de vergoedingen die eventueel aan dat personeelslid wordt toegekend, zijn onderworpen aan de mobiliteitsregeling die geldt voor de bezoldiging van een personeelslid in dienst-activiteit.

HOOFDSTUK XI. - Definitieve ambtsneerlegging

Art. 149.

§ 1. Voor zover dat niet anders is bepaald, wordt het personeelslid dat tijdelijk is aangesteld, [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
] vastbenoemd is of een mandaat bekleedt, zonder opzegging uit zijn ambt ontslagen als :

1° hij niet meer voldoet aan een van de volgende voorwaarden :

a) onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens een door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling;

b) de burgerlijke en politieke rechten genieten;

c) voldoen aan de dienstplichtwetten;

2° hij na een geoorloofde afwezigheid zonder geldige redenen, behoudens overmacht, zijn dienst niet hervat en gedurende een ononderbroken periode van meer dan tien kalenderdagen afwezig blijft;

3° hij zonder geldige redenen zijn betrekking verlaat en gedurende een ononderbroken periode van meer dan tien kalenderdagen afwezig blijft;

4° hij zich bevindt in een van de gevallen waarin de toepassing van de burgerlijke wetten en van de strafwetten, de ambtsneerlegging tot gevolg heeft;

5° is vastgesteld dat hij wegens een overeenkomstig de wet, het decreet of een reglement erkende blijvende arbeidsongeschiktheid niet meer in staat is zijn ambt naar behoren te vervullen.

§ 2. Met behoud van de toepassing van de bepalingen in § 1, wordt een vastbenoemd personeelslid uit zijn ambt ontslagen als :

1° hij gedurende twee opeenvolgende evaluaties of drie keer tijdens de loopbaan in hetzelfde ambt bij de inspectie een definitieve evaluatie met eindconclusie onvoldoende heeft gekregen;

2° hij wordt ontslagen of afgezet na een tuchtmaatregel.

Bij ontslag van een vastbenoemd personeelslid op grond van § 2, 1° en 2°, wordt een opzeggingstermijn bepaald waarvan de duur wordt vastgesteld volgens het aantal arbeidsdagen dat vereist is om aanspraak te kunnen maken op uitkeringen in het kader van de werkloosheidsreglementering en van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Tijdens die opzeggingstermijn :

1° wordt het personeelslid beschouwd als tijdelijk aangesteld in zijn ambt;

2° geniet het personeelslid het brutoactiviteitssalaris dat verbonden is aan het ambt waarin het vastbenoemd was.

Het personeelslid kan geheel of gedeeltelijk afstand doen van die opzeggingstermijn.

Art. 150.

Voor zover dat niet anders is bepaald, geven de volgende situaties voor een tijdelijk aangesteld [25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
] en een vastbenoemd personeelslid eveneens aanleiding tot definitieve ambtsneerlegging of tot beëindiging van de tijdelijke aanstelling :

1° het vrijwillige ontslag. De opzeggingstermijn bedraagt vijftien kalenderdagen, tenzij bij onderlinge overeenkomst een andere termijn wordt overeengekomen. Het personeelslid deelt het vrijwillig ontslag mee per aangetekende brief;

2° de pensionering wegens het bereiken van de leeftijdsgrens.

[11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
In afwijking van artikel 150, eerste lid, 2°, en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 62, § 2 en § 3, eindigt de aanstelling niet na het bereiken van de leeftijdsgrens indien het betrokken personeelslid en de inspecteur-generaal overeenkomen de aanstelling te verlengen. Dergelijke verlenging van de aanstelling geldt telkens enkel voor de duur van maximum één jaar.11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
]

Art. 151.

Voor zover dat niet anders is bepaald, geven de volgende situaties voor een personeelslid dat een mandaat bekleedt, eveneens aanleiding tot beëindiging van het mandaat :

1° het vrijwillige ontslag. De opzeggingstermijn zoals vermeld in artikel 87, § 1, moet worden nageleefd;

2° de pensionering wegens het bereiken van de leeftijdsgrens.

[11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
In afwijking van artikel 151, eerste lid, 2°, en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 62, § 2 en § 3, eindigt het mandaat niet na het bereiken van de leeftijdsgrens indien het betrokken personeelslid en de inspecteur-generaal overeenkomen het mandaat te verlengen. Dergelijke verlenging van het mandaat geldt telkens enkel voor de duur van maximum één jaar. 11Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
]

Art. 152.

De Vlaamse Regering bezorgt de gemotiveerde beslissing tot ontslag met toepassing van artikel 149 aan het personeelslid per aangetekende brief.

HOOFDSTUK XII. - Bezoldigingsregeling

Art. 153.

[23B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
Met behoud van de toepassing van de bepalingen van de geldelijke rechtspositie, zoals vermeld in de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs 23B.Vl.R. van 28/10/2016
B.S. 29/12/2016
] blijven het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs en de ter uitvoering ervan genomen bepalingen van toepassing op de leden van de inspectie.

DEEL IV. - WIJZIGINGS-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

TITEL I. - Wijzigingsbepalingen met betrekking tot de pedagogische begeleidingsdiensten

HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs

...

HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding

...

TITEL II. - Wijzigingsbepalingen met betrekking tot het syndicaal statuut

...

Art. 185.

In afwijking van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 september 1984, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2007, wordt met betrekking tot de materies, bedoeld in artikel 11, § 1 en § 2, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, een onderhandelingscomité opgericht. De coördinerend inspecteur-generaal en met ingang van 1 september 2009 de inspecteur-generaal of zijn gemandateerde zit dit onderhandelingscomité voor.

TITEL III. - Overige wijzigingsbepalingen

HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving

...

HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het decreet van 5 juli 1989 betreffende het onderwijs

...

HOOFDSTUK III. - Wijzigingen in het decreet van 28 april 1993 betreffende het onderwijs IV

...

HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen in het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken

...

HOOFDSTUK V. - Wijzigingen in het decreet van 16 april 1996 betreffende het mentorschap en de nascholing in Vlaanderen

...

HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen in het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

...

HOOFDSTUK VII. - Wijzigingen in het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs

...

HOOFDSTUK VIII. - Wijzigingen in het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding

...

HOOFDSTUK IX. - Wijzigingen in het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII-Mozaïek

...

HOOFDSTUK X. - Wijzigingen in het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen

...

HOOFDSTUK XI. - Wijzigingen aan het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

...

HOOFDSTUK XII. - Wijzigingen aan het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

...

TITEL IV. - Opheffings- en overgangsbepalingen

Art. 215.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018

§ 1. De instellingen en CLB's die uiterlijk op 30 juni 2018 een beperkt gunstig advies hebben gekregen, worden geacht een "gunstig advies" als vermeld in artikel 39, § 5, 1°, te hebben gekregen.

§ 2. De instellingen en CLB's die uiterlijk op 30 juni 2018 een ongunstig advies hebben gekregen, worden geacht een "ongunstig advies" als vermeld in artikel 39, § 5, 2°, a), te hebben gekregen.

Een nieuwe doorlichting volgt binnen een periode van negentig kalenderdagen na de periode van opschorting van de procedure tot intrekking van de erkenning, die is meegedeeld door de Vlaamse Regering aan het bestuur.

§ 3. De doorlichting, vermeld in paragraaf 2, wordt uitgevoerd door een paritair college van inspecteurs dat de Vlaamse Regering heeft samengesteld. Dat college bestaat voor de helft uit inspectieleden die afkomstig zijn uit het vrij onderwijs, en voor de helft uit inspectieleden die afkomstig zijn uit het officieel onderwijs. De Vlaamse Regering kan aan dat paritair college een voorzitter toevoegen, die niet behoort tot de onderwijsinspectie.

Het paritair college kan een beroep doen op externe deskundigen. De externe deskundige neemt niet deel aan de deliberaties. Zijn rapport, dat hij onafhankelijk opstelt, wordt bij de eindbespreking van het paritair college ter bespreking voorgelegd.

Bij staking van stemmen bepaalt de inspecteur-generaal het advies nadat hij het college heeft gehoord.

§ 4. Na de doorlichting brengt het paritair college aan de Vlaamse Regering een definitief advies uit over de verdere erkenning van de instelling. Dat advies kan alleen betrekking hebben op de elementen die in het eerdere advies expliciet zijn opgesomd.

Het advies, dat betrekking heeft op de hele instelling of op een of meer structuuronderdelen, kan op twee manieren worden uitgebracht :

1° "gunstig advies" als vermeld in artikel 39, § 5, 1° ;

2° "ongunstig advies" als vermeld in artikel 39, § 5, 2°.

25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

Art. 216.

[25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
...25Decr. van 23/03/2018
B.S. 16/04/2018
]

Art. 217.

In afwijking van artikel 28, § 3 en § 4 van onderhavig decreet, wordt het krediet, vermeld in artikel 28, § 1, aan de pedagogische begeleidingsdiensten die in uitvoering van artikel 92ter van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten een samenwerkingsovereenkomst gesloten hebben, toegekend gedurende de resterende looptijd van deze overeenkomst, indien voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 92ter van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten.

[13Decr. van 19/07/2013
B.S. 27/08/2013
In afwijking van artikel 28, § 4, wordt de in 2008 afgesloten vijfjaarlijkse samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de pedagogische begeleidingsdiensten over de aanwending van de toegekende middelen en de uitvoering van de opdrachten, vermeld in artikel 28, § 1, verlengd tot uitvoering is gegeven aan de evaluatie, zoals vermeld in artikel 30. Deze verlenging kan maximum twee jaar duren. 13Decr. van 19/07/2013
B.S. 27/08/2013
]

Art. 218.

§ 1. De personeelsleden van de inspectie die op 31 augustus 2009 als coördinerend inspecteur op basis van het decreet van 17 juli 1991 betreffende de inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten tijdelijk zijn aangesteld, een mandaat bekleden of vastbenoemd zijn, worden vanaf 1 september 2009 beschouwd als respectievelijk tijdelijk aangesteld, mandaathouder of vastbenoemd in het ambt van coördinerend inspecteur, indien ze werden aangesteld conform artikel 34 tot en met 47 van voornoemd decreet. Ze behouden de salarisschaal en forfaitaire vergoeding voor reis-, verblijfs- en werkingskosten verbonden aan het ambt van coördinerend inspecteur, tenzij de nieuwe bezoldigingsregeling voor dat ambt gunstiger is.

De personeelsleden van de inspectie die op 31 augustus 2009 als inspecteur-generaal basisonderwijs of inspecteur-generaal secundair onderwijs op basis van het decreet van 17 juli 1991 betreffende de inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten tijdelijk zijn aangesteld, een mandaat bekleden of vastbenoemd zijn, worden vanaf 1 september 2009 beschouwd als respectievelijk tijdelijk aangesteld, mandaathouder of vastbenoemd in het ambt van coördinerend inspecteur, indien ze werden aangesteld conform artikel 34 tot en met 47 van voornoemd decreet. Ze behouden de salarisschaal en forfaitaire vergoeding voor reis-, verblijfs- en werkingskosten verbonden aan het ambt van inspecteur-generaal basisonderwijs of inspecteur-generaal secundair onderwijs, tenzij de nieuwe bezoldigingsregeling voor het ambt van coördinerend inspecteur gunstiger is.

De diensten tot 31 augustus 2009 gepresteerd in het ambt van coördinerend inspecteur, van inspecteur-generaal basisonderwijs of inspecteur-generaal secundair onderwijs worden vanaf 1 september 2009 beschouwd als diensten gepresteerd in het ambt van coördinerend inspecteur.

§ 2. Het personeelslid dat op 31 augustus 2009 als coördinerend inspecteur-generaal op basis van het decreet van 17 juli 1991 betreffende de inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten vastbenoemd is, wordt vanaf 1 september 2009 beschouwd als vastbenoemd in het ambt van inspecteur-generaal. Het behoudt de salarisschaal en forfaitaire vergoeding voor reis-, verblijfs- en werkingskosten verbonden aan het ambt van coördinerend inspecteur-generaal, tenzij de nieuwe bezoldigingsregeling voor het ambt van inspecteur-generaal gunstiger is.

De diensten tot 31 augustus 2009 gepresteerd in het ambt van coördinerend inspecteur-generaal worden vanaf 1 september 2009 beschouwd als diensten gepresteerd in het ambt van inspecteur-generaal.

§ 3. De personeelsleden vermeld in § 1, worden op hun verzoek de eerste dag van de maand volgend op hun verzoek vastbenoemd in het ambt van coördinerend inspecteur indien zij :

- de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt;

- ten minste vier jaar het mandaat van coördinerend inspecteur hebben uitgeoefend of ten minste vier jaar tijdelijk zijn aangesteld in voormelde ambt.

§ 4. De personeelsleden vermeld in § 1 en die gebruik maken van de benoemingsmogelijkheid voorzien in § 3, behouden ook na hun benoeming de salarisschaal en forfaitaire vergoeding voor reis-, verblijfs- en werkingskosten die hen op basis van § 1 werd toegekend.

§ 5. De personeelsleden die in toepassing van § 1, tweede lid, geconcordeerd worden in het ambt van coördinerend inspecteur en die voorheen bij mandaat waren aangesteld in het ambt van inspecteur-generaal basisonderwijs of in het ambt van inspecteur-generaal secundair onderwijs mogen ten persoonlijken titel verder de naam van het ambt gebruiken dat zij op 31 augustus 2009 uitoefenden en dit ook nadat zij in toepassing van § 3 vastbenoemd worden in het ambt van coördinerend inspecteur.

Art. 219.

De personeelsleden van de inspectie die op 31 augustus 2009 tijdelijk zijn aangesteld, tot de proeftijd zijn toegelaten of vastbenoemd zijn in het ambt van inspecteur basisonderwijs, inspecteur secundair onderwijs, inspecteur kunstonderwijs, inspecteur volwassenenonderwijs of inspecteur van de centra op basis van het decreet van 17 juli 1991 betreffende de inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten, worden vanaf 1 september 2009 beschouwd als respectievelijk tijdelijk aangesteld, tot de proeftijd toegelaten of vastbenoemd in het ambt van inspecteur. Ze behouden hun salarisschaal en forfaitaire vergoeding voor reis-, verblijfs- en werkingskosten, tenzij de nieuwe bezoldigingsregeling gunstiger is.

De diensten gepresteerd in het ambt van inspecteur basisonderwijs, inspecteur secundair onderwijs, inspecteur kunstonderwijs, inspecteur volwassenenonderwijs of inspecteur van de centra worden beschouwd als diensten gepresteerd in het ambt van inspecteur.

Art. 220.

In afwijking van artikel 62, wordt, zolang er kandidaten zijn opgenomen op een lijst, vermeld in artikel 28 van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten en voor zover de periode van vier jaar te rekenen vanaf de datum van het afsluiten van de werkzaamheden van de selectiecommissie nog niet verstreken is, aan deze kandidaten prioritair de mogelijkheid geboden om zich kandidaat te stellen wanneer er een vacature ontstaat voor het ambt van inspecteur. Zij worden vrijgesteld van de eerste fase van de selectieprocedure. Zij ontvangen een oproep zoals vermeld in artikel 65, § 1. De bepalingen, vermeld in artikel 65, § 1 tot en met § 6, zijn van toepassing. Indien er zich geen enkele kandidaat uit voormelde lijst kandidaat stelt of indien er geen enkele kandidaat geslaagd is in de tweede fase van de selectie, wordt de selectieprocedure, vermeld in artikel 63 tot en met 65, gevolgd.

Art. 221.

Personeelsleden van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling die op 31 augustus 2009 vastbenoemd, tot de proeftijd zijn toegelaten of tijdelijk zijn aangesteld in het ambt van adviseur bij de Dienst voor Onderwijsontwikkeling of in het ambt van navorser bij de Dienst voor Onderwijsontwikkeling op basis van het decreet van 17 juli 1991 betreffende de inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten, worden vanaf 1 september 2009 beschouwd als respectievelijk vastbenoemd, tot de proeftijd toegelaten of tijdelijk aangesteld in het ambt van inspecteur. Ze behouden hun salarisschaal en forfaitaire vergoeding voor reis-, verblijfs- en werkingskosten, tenzij de nieuwe bezoldigingsregeling gunstiger is.

De diensten gepresteerd in het ambt van adviseur bij de Dienst voor Onderwijsontwikkeling of navorser bij de Dienst voor Onderwijsontwikkeling worden beschouwd als diensten gepresteerd in het ambt van inspecteur.

Art. 222.

Het personeelslid dat op 31 augustus 2009 vastbenoemd is in het ambt van directeur bij de Dienst voor Onderwijsontwikkeling op basis van het decreet van 17 juli 1991 betreffende de inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten, wordt vanaf 1 september 2009 beschouwd als vastbenoemd in het ambt van coördinerend inspecteur. Hij behoudt daarbij de salarisschaal en forfaitaire vergoeding voor reis-, verblijfs- en werkingskosten verbonden aan het ambt van directeur bij de Dienst voor Onderwijsontwikkeling, tenzij de bezoldigingsregeling verbonden aan het ambt van coördinerend inspecteur gunstiger is. Hij mag eveneens ten persoonlijken titel verder de naam van het ambt gebruiken dat hij op 31 augustus 2009 uitoefende.

De diensten gepresteerd in het ambt van directeur bij de Dienst voor Onderwijsontwikkeling worden beschouwd als diensten gepresteerd in het ambt van coördinerend inspecteur.

Art. 223.

De personeelsleden die op 31 augustus 2009 een verlof wegens bijzondere opdracht of een verlof wegens opdracht uitoefenen bij de Dienst voor Onderwijsontwikkeling of bij de inspectie, krijgen op hun vraag, mits toestemming van hun inrichtende macht en mits instemming van de leidinggevende van een dienst van de Vlaamse Regering tot 31 augustus 2011 een verlof wegens opdracht bij die dienst.

Art. 224.

In afwijking van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1991 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten, worden de kandidaten die geslaagd zijn in de proef, vermeld in artikel 23 van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten, vanaf 1 mei 2009, ambtshalve toegelaten tot de proeftijd in het ambt van onderwijsadviseur bij de Dienst voor Onderwijsontwikkeling.

[3Decr. van 09/07/2010
B.S. 31/08/2010
De prestaties die door de personeelsleden, vermeld in het eerste lid, worden uitgeoefend binnen een door de Vlaamse Regering aangeduide dienst en die slaan op opdrachten die tot 31 augustus 2009 behoorden tot de opdrachten van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling, vermeld in artikel 9, § 1, van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie, Dienst voor Onderwijsontwikkeling en pedagogische begeleidingsdiensten, worden beschouwd als effectieve prestaties tijdens de proeftijd in het ambt van inspecteur, zoals vermeld in artikel 70.3Decr. van 09/07/2010
B.S. 31/08/2010
]

Art. 225.

Er kunnen geen personeelsleden tot de proeftijd toegelaten of vastbenoemd worden in het ambt van inspecteur, zolang het percentage, vermeld in artikel 62, § 2, bereikt of overschreden is.

[3Decr. van 09/07/2010
B.S. 31/08/2010
In afwijking van het eerste lid kunnen de personeelsleden die op 31 augustus 2009 tot de proeftijd toegelaten zijn, vastbenoemd worden na het doorlopen van de proeftijd als de evaluatie van de proeftijd wordt afgesloten met het gemotiveerd voorstel tot benoeming in vast verband of als na toepassing van artikel 73 respectievelijk de raad van beroep of de Vlaamse Regering beslist heeft om het voorstel tot ontslag te verwerpen.3Decr. van 09/07/2010
B.S. 31/08/2010
]

TITEL V. - Slotbepaling

Art. 226.

Dit decreet treedt in werking op 1 september 2009, met uitzondering van :

1° artikel 26, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2009;

2° artikel 185, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2009;

3° artikel 224, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2009.