OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vierde aanpassing van de overgangsaccreditaties van sommige hogeschoolopleidingen

  • goedkeuringsdatum
    29 MEI 2009
  • publicatiedatum
    B.S.10/09/2009
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 1 van ditzelfde besluit

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 124, § 10, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 tot vaststelling van de overgangsaccreditatie van sommige hogeschoolopleidingen;

Overwegende dat de Vlaamse Hogescholenraad met zijn brief van 25 februari 2009 en mail van 3 april 2009 voorgesteld heeft de overgangsaccreditatie van verschillende opleidingen te wijzigen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 mei 2009;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Aan de volgende opleidingen wordt een overgangsaccreditatie verleend tot en met 30 september 2013 :

1° master in de industriële wetenschappen : chemie, georganiseerd in de volgende hogescholen :

a) Groep T - Internationale Hogeschool Leuven;

b) Artesis Hogeschool Antwerpen;

c) Hogeschool Gent;

d) Hogeschool West-Vlaanderen;

e) Katholieke Hogeschool Sint-Lieven;

f) Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen;

g) Katholieke Hogeschool Limburg; h) Hogeschool voor Wetenschap en Kunst;

2° master in de industriële wetenschappen : biochemie, georganiseerd in de volgende hogescholen :

a) Groep T - Internationale Hogeschool Leuven;

b) Hogeschool Gent;

c) Hogeschool West-Vlaanderen;

d) Katholieke Hogeschool Sint-Lieven;

e) Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen;

f) Katholieke Hogeschool Limburg;

g) Hogeschool voor Wetenschap en Kunst;

3° bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde, georganiseerd in de volgende hogescholen :

a) Artesis Hogeschool Antwerpen;

b) Hogeschool Gent;

c) Katholieke Hogeschool Sint-Lieven;

d) Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende;

e) Hogeschool voor Wetenschap en Kunst;

f) XIOS Hogeschool Limburg;

4° master in de industriële wetenschappen : bouwkunde, georganiseerd in de volgende hogescholen :

a) Artesis Hogeschool Antwerpen;

b) Hogeschool Gent;

c) Katholieke Hogeschool Sint-Lieven;

d) Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende;

e) Hogeschool voor Wetenschap en Kunst;

f) XIOS Hogeschool Limburg;

5° master in de industriële wetenschappen : landmeten, georganiseerd in de volgende hogescholen :

a) Hogeschool Gent;

b) Katholieke Hogeschool Sint-Lieven;

c) Hogeschool voor Wetenschap en Kunst.

Art. 2.

In artikel 1, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 tot vaststelling van de overgangsaccreditatie van sommige hogeschoolopleidingen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2007, worden de punten d) en e) opgeheven.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.