Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding master in de specialistische geneeskunde als nieuwe opleiding van de Vrije Universiteit Brussel

  • goedkeuringsdatum
    04 SEPTEMBER 2009
  • publicatiedatum
    B.S.18/09/2009
  • datum laatste wijziging
    18/09/2009

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 31, 14°, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikel 61, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de decreten van 30 april 2004, 16 juni 2006 en 8 mei 2009, en artikel 62, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006 en 8 mei 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de indiening van aanvragen voor nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005 houdende de machtiging tot uitvoering en bekrachtiging van sommige regelingen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart};

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 30 mei 2008;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart}, vastgesteld op 14 juli 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 augustus 2009;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De master-na-masteropleiding master in de specialistische geneeskunde wordt erkend als nieuwe opleiding van de Vrije Universiteit Brussel. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Geneeskunde. De studieduur van de opleiding bedraagt 120 studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2009-2010 georganiseerd worden.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.