OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de overgangsaccreditatie van de opleiding 'master in de ingenieurswetenschappen : biomedische ingenieurstechnieken'

  • goedkeuringsdatum
    04 SEPTEMBER 2009
  • publicatiedatum
    B.S.21/09/2009
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 124, § 10, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Overwegende dat de Vlaamse Interuniversitaire Raad in zijn brief van 19 juni 2009 verzocht heeft de overgangsaccreditatie van de opleiding master in de ingenieurswetenschappen : biomedische ingenieurstechnieken' te wijzigen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 juli 2009;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Aan de opleiding master in de ingenieurswetenschappen : biomedische ingenieurstechnieken', aangeboden door de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot en met 30 september 2013.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.