OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de master-na-masteropleiding master in de actuariële wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel

  • goedkeuringsdatum
    04 SEPTEMBER 2009
  • publicatiedatum
    B.S.23/09/2009
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 1 van ditzelfde besluit

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de tijdelijke erkenning van opleidingen in het hoger onderwijs;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart} definitief vastgestelde accreditatierapport van 4 juni 2009 met een negatief eindoordeel voor de opleiding master in de actuariële wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel;

Gelet op het aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning, ingediend op 30 juni 2009 door de Vrije Universiteit Brussel;

Gelet op het advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 13 juli 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 augustus 2009;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De opleiding master in de actuariële wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel krijgt een tijdelijke erkenning.

Die tijdelijke erkenning geldt voor een periode van twee jaar, die ingaat vanaf het begin van het academiejaar 2009-2010 en vervalt op het einde van het academiejaar 2010-2011.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.