Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de "Master of Urban Studies" als nieuwe opleiding van de Vrije Universiteit Brussel

  • goedkeuringsdatum
    19 JUNI 2009
  • publicatiedatum
    B.S.01/10/2009
  • datum laatste wijziging
    01/10/2009

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 31, 2° tot en met 8°, 11°, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikel 61, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de decreten van 30 april 2004 en 16 juni 2006, en artikel 62, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de indiening van aanvragen voor nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005 houdende de machtiging tot uitvoering en bekrachtiging van sommige regelingen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart};

Gelet op het positieve oordeel over de macrodoelmatigheid, door de Vlaamse Regering gegeven op 10 juli 2008;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart}, vastgesteld op 6 april 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaams minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 juni 2009;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De masteropleiding Master of Urban Studies wordt erkend als nieuwe opleiding van de Vrije Universiteit Brussel. De opleiding is ondergebracht in het gecombineerd studiegebied Taal- en letterkunde, Geschiedenis, Archeologie en kunstwetenschappen, Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, Psychologie en pedagogische wetenschappen, Economische en toegepaste economische wetenschappen, Politieke en sociale wetenschappen en Wetenschappen. De studieduur van de opleiding bedraagt 120 studiepunten. De onderwijstaal is Engels. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2009-2010 georganiseerd worden.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.