Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs

 • goedkeuringsdatum
  4/09/2009
 • publicatiedatum
  B.S. 9/11/2009 (pagina 71678)
 • bron

  Numac : 2009036018
 • datum laatste wijziging
  27/08/2019

Aanhef

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 35, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2009 en 8 mei 2009;

Gelet op het overleg met de afgevaardigden van de inrichtende machten op 3 april 2009;

Gelet op het overleg met de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties op 3 april 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 juni 2009;

Gelet op advies 46.951/1 van de Raad van State, gegeven op 7 juli 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART. 1.

...

ART. 2.

Ter uitvoering van artikel 35, § 2, 2°, van hetzelfde decreet, worden de attesten die toegang verlenen tot sequentieel geordende modules vastgelegd in bijlage II, die bij dit besluit is gevoegd.

ART. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009.

ART. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE Bijlage I

...

Bijlage II

BIJLAGE Bijlage II - deel 1

BIJLAGE Bijlage II - deel 2

BIJLAGE Bijlage II - deel 3

BIJLAGE Bijlage II - deel 4

BIJLAGE Bijlage II - deel 5