Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    04 SEPTEMBER 2009
  • publicatiedatum
    B.S.09/11/2009
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    27/08/2019

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 11/06/2010 (B.S. 05/08/2010)

(2) B.Vl.R. van 23/07/2010 (B.S. 20/08/2010)

(3) B.Vl.R. van 22/12/2017 (B.S. 05/02/2018)

(1) B.Vl.R. van 19/07/2019 (B.S. 27/08/2019)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 35, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2009 en 8 mei 2009;

Gelet op het overleg met de afgevaardigden van de inrichtende machten op 3 april 2009;

Gelet op het overleg met de afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties op 3 april 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 juni 2009;

Gelet op advies 46.951/1 van de Raad van State, gegeven op 7 juli 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[4 van
B.S.
...4 van
B.S.
]

Art. 2.

Ter uitvoering van artikel 35, § 2, 2°, van hetzelfde decreet, worden de attesten die toegang verlenen tot sequentieel geordende modules vastgelegd in bijlage II, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Bijlage I

[3B.Vl.R. van 22/12/2017
B.S. 05/02/2018
...3B.Vl.R. van 22/12/2017
B.S. 05/02/2018
]

Bijlage II

[2B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
De attesten die toegang verlenen tot sequentieel geordende modules, vermeld in artikel 22B.Vl.R. van 23/07/2010
B.S. 20/08/2010
]