Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie naar het vak podiumtechniek in de studierichting podiumtechnieken van de derde graad van het technisch secundair onderwijs, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars

  • goedkeuringsdatum
    04 SEPTEMBER 2009
  • publicatiedatum
    B.S.07/12/2009
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    07/12/2009

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, artikel 55bis;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, artikel 3,12° en 56quater;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 5,13° en 74quinquies;

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII-Mozaïek, artikel IX.3, eerste lid, IX.9, tweede lid, en IX.2, § 2;

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV, artikel X.40 en X.42;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor het buitengewoon onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars;

Gelet op het advies van de inspectie van Financiën, gegeven op 13 mei 2009;

Gelet op protocol nr. 701 van 3 juli 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 467 van 3 juli 2009 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 47.026/1/V van de Raad van State, gegeven op 22 juli 2009, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid,1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Individuele concordantie naar het vak podiumtechniek in de studierichting podiumtechnieken van de derde graad van het technisch secundair onderwijs

Artikel 1.

Dit hoofdstuk is van toepassing op de personeelsleden, vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Art. 2.

Een individuele concordantie als vermeld in artikel 56quater, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in artikel 74quinquies, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, kan op 1 september 2009 toegekend worden aan de personeelsleden van het voltijds secundair onderwijs die in het ambt van leraar voor 1 september 2009 tijdelijk aangesteld of vastbenoemd zijn in een vak in de studierichting podiumtechnieken van de derde graad van het technisch secundair onderwijs en daarbij op vakinhoudelijk gebied podiumtechniek gaven, zij het onder een andere administratieve vakbenaming.

Art. 3.

Bij de toekenning van de individuele concordantie aan de personeelsleden, vermeld in artikel 2, geldt, uitgaand van het vak waarin het personeelslid aangesteld was, vermeld in artikel 2, hierna het bestaande vak in de studierichting podiumtechnieken te noemen, voor het technisch en/of praktisch vak podiumtechniek het volgende :

1° de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling, indien van toepassing, voor het bestaande vak in de studierichting podiumtechnieken geldt als kandidaatstelling voor het technisch en/of praktisch vak podiumtechniek;

2° de diensten, gepresteerd in het bestaande vak in de studierichting podiumtechnieken, tellen mee als gepresteerde diensten in het technisch en/of praktisch vak podiumtechniek;

3° de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het bestaande vak in de studierichting podiumtechnieken geldt als kandidaatstelling voor het technisch en/of praktisch vak podiumtechniek;

4° het recht op een aanstelling van doorlopende duur voor het bestaande vak in de studierichting podiumtechnieken geldt als recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor het technisch en/of praktisch vak podiumtechniek;

5° een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor het bestaande vak in de studierichting podiumtechnieken geldt als tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor het technisch en/of praktisch vak podiumtechniek;

6° de vacantverklaring en de kandidaatstelling met het oog op een vaste benoeming in het bestaande vak in de studierichting podiumtechnieken worden geacht te zijn gebeurd in het technisch en/of praktisch vak podiumtechniek;

7° wie vastbenoemd is in het bestaande vak in de studierichting podiumtechnieken, is vastbenoemd voor het technisch en/of praktisch vak podiumtechniek;

8° de vacantverklaring en de kandidaatstelling met het oog op mutatie, indien van toepassing, in het bestaande vak in de studierichting podiumtechnieken worden geacht te zijn gebeurd in het technisch en/of praktisch vak podiumtechniek;

9° wie ter beschikking gesteld was wegens ontstentenis van betrekking voor het bestaande vak in de studierichting podiumtechnieken, is ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking voor het technisch en/of praktisch vak podiumtechniek;

10° wie gereaffecteerd of wedertewerkgesteld was voor het bestaande vak in de studierichting podiumtechnieken, is gereaffecteerd of wedertewerkgesteld voor het technisch en/of praktisch vak podiumtechniek;

11° een conformiteitsattest voor het bestaande vak in de studierichting podiumtechnieken, uitgereikt ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 voor wervingsambten in het onderwijs en voor sommige functies in de basiseducatie, geldt voor het technisch en/of praktisch vak podiumtechniek;

12° nuttige ervaring die erkend is voor het bestaande vak in de studierichting podiumtechnieken geldt voor het technisch en/of praktisch vak podiumtechniek.

Art. 4.

Het ondertekende individuele concordantieformulier, vermeld in artikel 56quater, § 2, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in artikel 74quinquies, § 2, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, moet uiterlijk op 15 september 2009 ingediend worden bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Het formulier vermeldt ten minste de benaming en de vakrubricering van het vak vanwaaruit het personeelslid de individuele concordantie krijgt, en of de concordantie geldt voor het vak podiumtechniek als technisch vak, als praktisch vak, of beide.

Art. 5.

§ 1. Als het personeelslid en de inrichtende macht niet tot een akkoord komen, kan het personeelslid het bezwaarschrift, vermeld in artikel 56quater, § 3, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in artikel 74quinquies, § 3, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, uiterlijk tien kalenderdagen nadat de beslissing hem werd meegedeeld, indienen bij de Commissie Bezwaarschriften.

In haar beslissing vermeldt de inrichtende macht deze beroepsmogelijkheid en -modaliteiten.

Als de inrichtende macht nagelaten heeft een beslissing te nemen, kan het personeelslid een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 5 oktober 2009.

§ 2. De Commissie Bezwaarschriften bestaat uit de administrateur-generaal van het Agentschap voor Onderwijsdiensten of zijn afgevaardigde en de inspecteur, aangeduid door de inspecteur-generaal of zijn gemandateerde. De Commissie Bezwaarschriften beslist uiterlijk op 30 november 2009.

HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs

...

HOOFDSTUK III. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs

...

HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars

...

HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 26.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009.

Artikel 18 en 21 hebben uitwerking met ingang van 1 september 1996.

Artikel 24, 1°, heeft uitwerking met ingang van 1 september 2004.

Artikel 24, 2°, heeft uitwerking met ingang van 1 september 2008.

Art. 27.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.