Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de ontwikkelingsdoelen Nederlands voor nieuwkomers in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs en tot wijziging van sommige eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    16 OKTOBER 2009
  • publicatiedatum
    B.S.13/01/2010
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    13/01/2010

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 18 januari 2002 betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, artikel 3, vervangen bij het decreet van 30 april 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, bekrachtigd bij het decreet van 18 januari 2002;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 september 2002 tot vaststelling van de eindtermen van het derde leerjaar van de derde graad van het gewoon beroepssecundair onderwijs, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2002;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 21 mei, 26 mei, 5 juni, 9 september, 23 september en 24 september 2008, en 14 mei 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 3 september 2009;

Gelet op advies 47.186/1 van de Raad van State, gegeven op 24 september 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Ontwikkelingsdoelen in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers

Artikel 1.

De ontwikkelingsdoelen Nederlands voor nieuwkomers in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers van het secundair onderwijs zijn opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

HOOFDSTUK II. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs

Art. 2.

In artikel 1, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 2°, worden tussen het woord "Nederlands," en het woord "wiskunde" de woorden "Frans of Engels," ingevoegd;

2° in punt 6°, worden tussen het woord "Nederlands," en de woorden "maatschappelijke vorming" de woorden "Frans of Engels," ingevoegd.

Art. 3.

In de bijlage bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° onder het opschrift "Vakgebonden eindtermen tweede graad - aso" wordt punt F. Nederlands, vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;

2° onder het opschrift " Vakgebonden eindtermen tweede graad - bso" wordt een punt C. Moderne vreemde talen : Frans of Engels toegevoegd, waarvan de tekst is opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd;

3° onder het opschrift "Vakgebonden eindtermen tweede graad - kso" wordt punt F. Nederlands, vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd;

4° onder het opschrift " Vakgebonden eindtermen tweede graad - tso" wordt punt F. Nederlands, vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd;

5° onder het opschrift "Vakgebonden eindtermen derde graad - aso" wordt punt G. Nederlands, vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd;

6° onder het opschrift "Vakgebonden eindtermen derde graad - bso" wordt een punt C. Moderne vreemde talen : Frans of Engels toegevoegd, waarvan de tekst is opgenomen in bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd;

7° onder het opschrift " Vakgebonden eindtermen derde graad - kso" wordt punt E. Nederlands, vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage 8, die bij dit besluit is gevoegd;

8° onder het opschrift "Vakgebonden eindtermen derde graad - tso" wordt punt E. Nederlands, vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage 9, die bij dit besluit is gevoegd.

HOOFDSTUK III. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 september 2002 tot vaststelling van de eindtermen van het derde leerjaar van de derde graad van het gewoon beroepssecundair onderwijs

Art. 4.

In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 september 2002 tot vaststelling van de eindtermen van het derde leerjaar van de derde graad van het gewoon beroepssecundair onderwijs wordt het woord "eindtermen" vervangen door de woorden " vakgebonden eindtermen".

Art. 5.

In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het woord " eindtermen" wordt telkens vervangen door de woorden "vakgebonden eindtermen";

2° in paragraaf 2 wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt : "3° Frans of Engels.".

Art. 6.

In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt het woord "eindtermen" vervangen door de woorden "vakgebonden eindtermen".

Art. 7.

In de bijlage bij hetzelfde besluit worden de eindtermen Moderne vreemde talen : Frans of Engels toegevoegd, die zijn opgenomen in bijlage 10, die bij dit besluit is gevoegd.

HOOFDSTUK IV. - Slotbepaling

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

De bijlagen zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad dd. 13-1-2010, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.