Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 (uittreksel - NO/Infrastructuur)

  • goedkeuringsdatum
    18 DECEMBER 2009
  • publicatiedatum
    B.S.29/01/2010
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    01/01/2017

COORDINATIE

(1) Decr. van 23/12/2016 (B.S. 29/12/2016)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009.

HOOFDSTUK I. - Algemeen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK II. - Onderwijs

...

Afdeling VIII. - Inhaalbeweging in schoolinfrastructuur

Art. 14.

§ 1. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs wordt er toe gemachtigd om voor de terbeschikkingstelling van schoolinfrastructuur in het kader van het DBFM-programma, zoals bedoeld in artikel 2, 3°, van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging in schoolinfrastructuur, gedurende de dertigjarige beschikbaarheidstermijn bedoeld in artikel 2, 9°, van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur, verbintenissen aan te gaan ten belope van maximaal 100 miljoen euro per jaar. Die verbintenissen mogen voorzien in een indexering conform § 2.

[1Decr. van 23/12/2016
B.S. 29/12/2016
Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs is er ook toe gemachtigd om verbintenissen aan te gaan die meebrengen dat het in het eerste lid bedoelde maximum van 100 miljoen euro per jaar wordt overschreden, maar in dat geval wordt de reguliere begrotingsmachtiging van het Agentschap of het Gemeenschapsonderwijs, naargelang het geval, geblokkeerd ten belope van het bedrag van de overschrijding.1Decr. van 23/12/2016
B.S. 29/12/2016
]

§ 2. Vanaf het tweede jaar en tot en met het dertigste jaar van de dertigjarige beschikbaarheidstermijn mag voor elk project de beschikbaarheidsvergoeding zoals bedoeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging in schoolinfrastructuur jaarlijks geïndexeerd worden, onder de volgende voorwaarden :

1° slechts het gedeelte van de beschikbaarheidsvergoeding dat betrekking heeft op de eigen werkingskosten van de DBFM-vennootschap, het onderhoud en de verzekeringen komt in aanmerking voor indexatie op basis van parameters die de reële kosten vertegenwoordigen;

2° voormeld gedeelte van de beschikbaarheidsvergoeding bedraagt maximaal 35 % van de initiële beschikbaarheidsvergoeding;

3° in geen geval mag de jaarlijkse indexatie ertoe leiden dat in enige periode de beschikbaarheidsvergoeding meer bedraagt dan wanneer men de initiële beschikbaarheidsvergoeding jaarlijks zou indexeren aan de consumptieprijsindex.

§ 3. Het totaal bedrag van de leningen dat in aanmerking komt voor een gemeenschapswaarborg zoals bedoeld in artikel 37 van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging in schoolinfrastructuur mag nooit meer bedragen dan het bedrag dat overeenstemt met de totaliteit van de verbintenissen zoals bepaald in § 1 over de dertigjarige beschikbaarheidstermijn vermeerderd met de totaliteit van de eigen bijdragen van de instellingen, zoals bedoeld in artikel 4 van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging in schoolinfrastructuur, over de dertigjarige beschikbaarheidstermijn.

...

HOOFDSTUK XIX. - Slotbepalingen

Art. 44.

Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009, met uitzondering van : ...