Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de in 2009 ingediende rationalisatieplannen hoger onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    11 DECEMBER 2009
  • publicatiedatum
    B.S.02/03/2010
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    02/03/2010

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, artikelen 55 tot en met 58;

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 63bis tot en met artikel 63sexies, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009;

Gelet op het decreet van 11 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen, artikelen 50 tot en met 54;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009, gewijzigd bij de decreten van 20 februari 2009 en van 30 april 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak;

Gelet op het advies van de commissie van experten, gegeven op 5 november 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 11 december 2009;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De volgende rationalisatieplannen worden goedgekeurd :

1° Het rationalisatieplan Industriële Wetenschappen met de volgende deeldossiers :

a) opleidingen tot industrieel ingenieur, Associatie KULeuven;

b) IW, Artesis Hogeschool Antwerpen, Karel-de-Grote Hogeschool en Universiteit Antwerpen;

c) IWT-opleidingen tot industrieel ingenieur Katholieke Hogeschool Limburg en XIOS Hogeschool Limburg;

d) IW, Associatie Universiteit Gent;

e) IR-IWT, Erasmus Hogeschool Brussel en Vrije Universiteit Brussel;

2° Het rationalisatieplan Audiovisuele en beeldende kunsten, Provinciale Hogeschool Limburg en Katholieke Hogeschool Limburg;

3° Het deeldossier REVAKI Universiteit Gent en Arteveldehogeschool van het rationalisatieplan Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie;

4° Het rationalisatieplan master in de biowetenschappen, Hogeschool Gent samen met de Katholieke Hogeschool Kempen;

5° Het rationalisatieplan Toegepaste wetenschappen, KULeuven.

Art. 2.

Aan de hierna opgesomde plannen worden de volgende bedragen toegekend als bijkomende middelen voor de rationalisatie van het opleidingenaanbod :

Rationalisatieplan

Bedrag (x 1.000 euro)

Het rationalisatieplan Industriële Wetenschappen

a) opleidingen tot industrieel ingenieur, Associatie KULeuven;

1.137

b) IW, Artesis Hogeschool Antwerpen, Karel-de-Grote Hogeschool, Universiteit Antwerpen;

1.376

c) IWT-opleidingen tot industrieel ingenieur Katholieke Hogeschool Limburg - XIOS Hogeschool Limburg;

759

d) IW, Associatie Universiteit Gent;

136

e) IR-IWT, Erasmus Hogeschool Brussel en Vrije Universiteit Brussel;

671

Het rationalisatieplan Audiovisuele en beeldende kunsten, Provinciale Hogeschool Limburg en Katholieke Hogeschool Limburg;

311

Het deeldossier REVAKI Universiteit Gent en Arteveldehogeschool van het rationalisatieplan Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

610

Totaal

5.000

Art. 3.

Vanaf het academiejaar 2013-2014 wordt de studieomvang van de volgende masteropleidingen omgevormd van 60 naar 120 studiepunten :

1° master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven;

2° master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen, Universiteit Gent;

3° master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Brussel.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.