OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de sociaal-economische wetenschappen van de Universiteit Antwerpen

  • goedkeuringsdatum
    26 FEBRUARI 2010
  • publicatiedatum
    B.S.09/04/2010
  • datum laatste wijziging
    01/10/2011

COORDINATIE

impliciet opgeheven door Art. 1 van ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 60bis, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 betreffende de tijdelijke erkenning van opleidingen in het hoger onderwijs;

Gelet op het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie{edepart} definitief vastgestelde accreditatierapport van 27 oktober 2009 met een negatief eindoordeel voor de opleiding bachelor in de sociaal-economische wetenschappen van de Universiteit Antwerpen;

Gelet op het aanvraagdossier voor tijdelijke erkenning, ingediend op 26 november 2009 door de Universiteit Antwerpen;

Gelet op het advies van de Erkenningscommissie, gegeven op 16 december 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 10 februari 2010;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De opleiding bachelor in de sociaal-economische wetenschappen van de Universiteit Antwerpen krijgt een tijdelijke erkenning.

Die tijdelijke erkenning geldt voor een periode van één jaar, namelijk voor het academiejaar 2010-2011.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.